Điều khoản sử dụng chung của Adobe

Ngày đăng: 17/2/2024. Ngày có hiệu lực: 17/2/2024.

Những Điều khoản sử dụng chung này thay thế tất cả các phiên bản trước.

Điều khoản trọng tài bắt buộc và Từ bỏ quyền khiếu kiện tập thể trong Mục 14 (Giải quyết tranh chấp, Từ bỏ quyền khiếu kiện tập thể, Thỏa thuận trọng tài) dưới đây chi phối việc giải quyết tranh chấp. Vui lòng đọc kỹ. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này (như được định nghĩa bên dưới), bao gồm Điều khoản trọng tài bắt buộc (nếu bạn đã không chọn không tham gia như được cho phép ở đây) và khước từ quyền khiếu kiện tập thể, vui lòng không sử dụng dịch vụ hoặc phần mềm.

Những Điều khoản sử dụng chung này ("Điều khoản chung"), cùng với mọi Điều khoản bổ sung áp dụng (xem phần 1.2 (Điều khoản bổ sung) bên dưới) (gọi chung là "Điều khoản") chi phối việc bạn sử dụng và truy cập các trang web, ứng dụng và sản phẩm dựa trên web, bộ phận hỗ trợ khách hàng, diễn đàn thảo luận hoặc các khu vực hoặc dịch vụ tương tác khác, và các dịch vụ như Creative Cloud của chúng tôi (gọi chung là "Dịch vụ"), cũng như việc bạn cài đặt và sử dụng bất kỳ phần mềm nào mà chúng tôi đưa vào như một phần của Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở, các ứng dụng dành cho thiết bị di động và máy tính để bàn, Tệp mẫu và Tệp nội dung (được định nghĩa bên dưới), tập lệnh, bộ lệnh điều khiển và tài liệu liên quan (gọi chung là "Phần mềm"). Nếu bạn đã đồng ý với Điều khoản về đăng ký và hủy bỏ (https://www.adobe.com/legal/subscription-terms.html), thì những điều khoản đó cũng được coi là một phần của Điều khoản. Nếu bạn đang sử dụng và truy cập Dịch vụ và Phần mềm thông qua chương trình Adobe’s Value Incentive Plan (“VIP”), thì Điều khoản về đăng ký và hủy bỏ đó không áp dụng cho bạn, nhưng phần còn lại của Điều khoản sẽ chi phối việc bạn sử dụng và truy cập Dịch vụ và Phần mềm. Nếu bạn đã ký kết một thỏa thuận khác với chúng tôi liên quan đến Dịch vụ và Phần mềm cụ thể, thì những điều khoản của thỏa thuận đó sẽ áp dụng nếu có quy định nào mâu thuẫn với Điều khoản. 

Bằng việc sử dụng dịch vụ hoặc phần mềm, bạn xác nhận rằng bạn đủ tuổi hợp pháp để ký kết các điều khoản hoặc, nếu bạn không đủ tuổi, bạn xác nhận rằng bạn đã được cha mẹ hoặc người giám hộ cho phép ký kết điều khoản.

Bạn phải từ 13 tuổi trở lên để đăng ký Adobe ID cá nhân. Những trường học tham gia chương trình người dùng cụ thể làm việc trong lĩnh vực giáo dục tiểu học và trung học có thể cấp cho trẻ dưới 13 tuổi Adobe ID cấp doanh nghiệp, phù hợp với Điều khoản bổ sung cho dữ liệu học sinh/sinh viên K-12 (Tiểu học và Trung học) và Đại học (http://www.adobe.com/go/primary-secondary-terms_vn).

1. Thỏa thuận của bạn với Adobe.

1.1 Lựa chọn luật và Pháp nhân ký hợp đồng. Nếu bạn cư trú ở Bắc Mỹ (bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Mexico, các lãnh thổ và thuộc địa của Hoa Kỳ, và các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ, ở bất kỳ đâu), thì mối quan hệ của bạn là với Adobe Inc., một công ty của Hoa Kỳ, và Điều khoản được điều chỉnh bởi, được hiểu và giải thích theo, luật của Tiểu bang California, Hoa Kỳ, trừ khi luật liên bang Hoa Kỳ được ưu tiên, bất kể xung đột giữa các quy tắc của pháp luật. Nếu bạn cư trú bên ngoài Bắc Mỹ, thì mối quan hệ của bạn là với Adobe Systems Software Ireland Limited, và Điều khoản được điều chỉnh bởi, được hiểu và giải thích theo, luật pháp của Ireland, trừ khi luật pháp địa phương được ưu tiên. Đối với khách hàng ở Úc, Adobe Systems Software Ireland Limited đang đóng vai trò là đại diện được ủy quyền của Adobe Systems Pty Ltd. và ký kết hợp đồng này với tư cách là đại diện cho Adobe Systems Pty Ltd. Bạn có thể có các quyền bổ sung theo luật địa phương của mình. Chúng tôi không tìm cách hạn chế những quyền đó khi luật pháp cấm làm như vậy. Vì mục đích của Điều khoản, "Adobe", "chúng tôi", "tất cả chúng tôi" và "của chúng tôi" có nghĩa là Adobe Inc., Adobe Systems Software Ireland Limited, hoặc Adobe Systems Pty Ltd., tùy từng trường hợp.

1.2 Điều khoản bổ sung. Dịch vụ và Phần mềm của chúng tôi được cấp phép, không được bán, cho bạn, và cũng có thể phải tuân theo một hoặc nhiều điều khoản bổ sung bên dưới ("Điều khoản bổ sung"). Nếu có bất kỳ xung đột nào giữa những điều khoản trong Điều khoản chung và Điều khoản bổ sung, thì Điều khoản bổ sung sẽ chi phối liên quan đến những Dịch vụ hoặc Phần mềm đó. Điều khoản bổ sung có thể thay đổi như được mô tả trong phần 1.5 (Cập nhật Điều khoản) bên dưới.

1.3 Người dùng doanh nghiệp. Nếu bạn nhận được "Quyền" (được định nghĩa là quyền sử dụng, truy cập và dùng Dịch vụ và Phần mềm) từ một tổ chức hoặc nhóm, bao gồm nhưng không giới hạn ở một doanh nghiệp hoặc bất kỳ tổ chức thương mại, tổ chức chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận hoặc tổ chức giáo dục nào khác (mỗi trường hợp được gọi là một "Doanh nghiệp") theo một trong các gói dành cho doanh nghiệp của Adobe (chẳng hạn như Creative Cloud dành cho nhóm, Creative Cloud for Enterprise hoặc Document Cloud), thì (A) bạn là "Người dùng doanh nghiệp" của Doanh nghiệp đó; (B) hồ sơ Adobe của bạn được liên kết với Quyền đó là "Hồ sơ doanh nghiệp"; và (C) tất cả các tham chiếu đến "bạn" trong Điều khoản sẽ có nghĩa là Doanh nghiệp đó và Người dùng doanh nghiệp của Doanh nghiệp đó, tùy từng trường hợp. Nếu bạn là Người dùng doanh nghiệp, bạn đồng ý rằng, do bạn nhận được các Quyền từ Doanh nghiệp đó, (1) Adobe có thể cung cấp cho Doanh nghiệp đó khả năng truy cập, sử dụng, xóa, giữ lại và kiểm soát Hồ sơ doanh nghiệp của bạn cũng như tất cả Nội dung trong Hồ sơ doanh nghiệp, cho dù được tải lên hoặc nhập trước hay sau ngày gần đây nhất cập nhật Điều khoản; (2) việc bạn sử dụng Dịch vụ và Phần mềm chịu sự chi phối của thỏa thuận giữa Doanh nghiệp đó với Adobe; và (3) Adobe có thể cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho Doanh nghiệp đó. Quyền truy cập vào các Quyền miễn phí ("Dịch vụ miễn phí") có thể được cung cấp cho mọi người dùng được thêm vào Admin Console của Doanh nghiệp (như định nghĩa trong Điều khoản bổ sung cho khách hàng doanh nghiệp được quy định trong Phần 1.2) và người dùng như vậy sẽ được coi là Người dùng doanh nghiệp. Nếu bạn là Người dùng doanh nghiệp nhận được Quyền từ nhiều Doanh nghiệp, thì bạn có thể có Hồ sơ doanh nghiệp riêng được liên kết với từng Doanh nghiệp. Là Người dùng doanh nghiệp, bạn có thể có các thỏa thuận hoặc nghĩa vụ khác với một Doanh nghiệp, điều này có thể ảnh hưởng đến Hồ sơ doanh nghiệp hoặc Nội dung của bạn. Adobe không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào của bạn đối với các thỏa thuận hoặc nghĩa vụ đó. Nếu bạn không nhận được Quyền từ một Doanh nghiệp (ví dụ: bạn đã đăng ký gói Creative Cloud dành cho cá nhân và nhận được Quyền thông qua gói này), thì (a) bạn là "Người dùng cá nhân"; (b) hồ sơ Adobe của bạn là hồ sơ cá nhân; (c) bạn duy trì quyền truy cập và kiểm soát duy nhất đối với tất cả Nội dung trong tài khoản cá nhân hoặc hồ sơ cá nhân của mình (trừ khi được quy định khác trong Chính sách quyền riêng tư); và (d) tất cả các tham chiếu đến "bạn" trong Điều khoản sẽ có nghĩa là bạn với tư cách cá nhân. Nếu bạn nhận được Quyền thông qua một gói cá nhân và từ một Doanh nghiệp, thì bạn vừa là Người dùng cá nhân, vừa là Người dùng doanh nghiệp. Bạn là Người dùng cá nhân khi bạn sử dụng các Quyền mà bạn có được thông qua gói cá nhân của mình, và bạn là Người dùng doanh nghiệp khi bạn sử dụng các Quyền của mình do một Doanh nghiệp cung cấp.

1.4 Miền email doanh nghiệp. Là Người dùng cá nhân hoặc Người dùng doanh nghiệp, bạn có thể tạo tài khoản Adobe bằng địa chỉ email do Doanh nghiệp cung cấp hoặc chỉ định cho bạn (chẳng hạn như địa chỉ email bạn dùng cho công việc). Nếu Doanh nghiệp thiết lập mối quan hệ trực tiếp với chúng tôi, họ có thể cần thêm tài khoản của bạn vào mối quan hệ đó. Trong trường hợp đó, Doanh nghiệp có thể đưa tài khoản của bạn vào tài khoản của Doanh nghiệp sau khi Doanh nghiệp hoặc chúng tôi thông báo trước cho bạn. Điều này có nghĩa là Doanh nghiệp có thể (A) truy cập vào tài khoản; (B) kiểm soát tài khoản và bất kỳ Nội dung nào trong tài khoản, cho dù được lưu trữ, tải lên hoặc nhập trước hay sau ngày gần đây nhất cập nhật Điều khoản; và (C) đề nghị chuyển bất kỳ Nội dung nào không phải của Doanh nghiệp được liên kết với tài khoản đó sang một tài khoản mới sử dụng địa chỉ email không được liên kết với Doanh nghiệp đó. Bạn, với tư cách là Người dùng cá nhân có tài khoản Adobe được chỉ định cho một Doanh nghiệp hoặc Người dùng doanh nghiệp, cũng xác nhận rằng Adobe có thể cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho Doanh nghiệp đó (để cho rõ ràng, bao gồm chia sẻ thông tin của bạn với quản trị viên Doanh nghiệp của bạn), chẳng hạn như tên, địa chỉ email và thông tin về Quyền của bạn. Nếu bạn không muốn Doanh nghiệp truy cập, sử dụng, xóa, giữ lại hoặc kiểm soát tài khoản hoặc hồ sơ, thì bạn không được sử dụng địa chỉ email Doanh nghiệp với tài khoản đó. Bạn có thể xem thông tin liên quan đến việc lưu trữ và truy cập Nội dung, cũng như cách bạn có thể thay đổi địa chỉ email liên kết với tài khoản tại đây: https://adobe.com/go/business-storage-helpx_vn. Adobe có thể chia sẻ thông tin về Doanh nghiệp, chẳng hạn như tên và địa chỉ email của quản trị viên, cho Người dùng doanh nghiệp.

1.5 Cập nhật Điều khoản. Đôi khi, chúng tôi có thể thay đổi Điều khoản và nếu làm như vậy, chúng tôi sẽ báo cho bạn biết bằng cách sửa đổi ngày ở đầu Điều khoản, và trong một số trường hợp, chúng tôi có thể gửi thông báo bổ sung cho bạn. Adobe sẽ không áp dụng bất kỳ thay đổi nào dẫn đến phát sinh thêm phí hoặc chi phí mà không đưa ra thông báo bổ sung. Mọi thay đổi như vậy sẽ không áp dụng cho bất kỳ tranh chấp nào giữa bạn và Adobe phát sinh trước ngày chúng tôi đăng Điều khoản sửa đổi chứa những thay đổi đó, hoặc khi Điều khoản có hiệu lực. Bạn nên thường xuyên xem xét Điều khoản. Trừ khi có ghi chú khác, Điều khoản sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức, và thông qua việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ và Phần mềm, bạn xác nhận rằng bạn chấp nhận các thay đổi đó. Nếu không đồng ý với Điều khoản sửa đổi, bạn phải ngừng sử dụng Dịch vụ và Phần mềm, đồng thời hủy gói đăng ký của bạn, nếu có.

2. Quyền riêng tư.

2.1 Quyền riêng tư. Để biết thông tin về cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ hoặc xử lý thông tin về bạn và việc bạn sử dụng Dịch vụ và Phần mềm, vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi (http://www.adobe.com/go/privacy_vn). Bạn có tùy chọn để quản lý các tùy chọn thông tin tại đây: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

2.2 Việc chúng tôi truy cập vào Nội dung của bạn. Chúng tôi có thể truy cập, xem hoặc nghe Nội dung của bạn (được định nghĩa trong phần 4.1 (Nội dung) bên dưới) thông qua cả phương thức tự động và thủ công, nhưng chỉ theo những cách hạn chế và chỉ khi được pháp luật cho phép. Ví dụ: để cung cấp Dịch vụ và Phần mềm, chúng tôi có thể cần truy cập, xem hoặc nghe Nội dung của bạn để (A) hồi đáp Ý kiến đóng góp hoặc yêu cầu hỗ trợ; (B) phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề gian lận, bảo mật, pháp lý hoặc kỹ thuật; và (C) thi hành Điều khoản, như quy định trong Phần 4.1 bên dưới. Các hệ thống tự động của chúng tôi có thể phân tích Nội dung và Phông chữ của khách hàng Creative Cloud (được định nghĩa trong phần 3.10 (Phông chữ của khách hàng Creative Cloud) bên dưới) bằng các kỹ thuật như công nghệ học máy để cải thiện Dịch vụ và Phần mềm, cũng như trải nghiệm người dùng. Bạn có thể xem thông tin về cách Adobe sử dụng công nghệ học máy tại đây: http://www.adobe.com/go/machine_learning_vn.

2.3 Thỏa thuận bảo vệ dữ liệu. Ở một số quốc gia, luật pháp yêu cầu chúng tôi phải ký kết thỏa thuận bảo vệ dữ liệu với bạn nếu chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân (như được định nghĩa trong thỏa thuận áp dụng) cho bạn như một phần của Dịch vụ và Phần mềm. Những thỏa thuận này là Thỏa thuận xử lý dữ liệu của Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Điều khoản bảo vệ dữ liệu, được cung cấp trong:

(A) Thỏa thuận xử lý dữ liệu của Liên minh châu Âu ("EU") (hay "DPA"). Các điều khoản của DPA áp dụng khi bạn cung cấp Dữ liệu cá nhân (như được định nghĩa trong DPA) được thu thập từ các cá nhân ở những quốc gia trong Khu vực Kinh tế Châu Âu ("EEA") và Vương quốc Anh và khi bạn là "Bên kiểm soát" còn Adobe là "Bên xử lý" theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (EU) 2016/679 ("GDPR") hoặc bất kỳ quy định kế cận nào cho GDPR liên quan đến việc Vương quốc Anh rút khỏi EU. Điều khoản DPA được đăng tại đây: www.adobe.com/go/tou-dpa_vn.

(B) Điều khoản bảo vệ dữ liệu. Điều khoản bảo vệ dữ liệu áp dụng khi bạn cung cấp Dữ liệu cá nhân (như được định nghĩa trong Điều khoản bảo vệ dữ liệu) được thu thập từ các cá nhân ở bên ngoài EEA và Vương quốc Anh và khi Adobe đang xử lý (như được định nghĩa trong Điều khoản bảo vệ dữ liệu) dữ liệu này theo hướng dẫn của bạn và thay mặt bạn. Điều khoản bảo vệ dữ liệu được đăng tại đây: https://www.adobe.com/go/dpt-ww_vn.

2.4 Thông tin cá nhân nhạy cảm. Bạn đồng ý không thu thập, xử lý hoặc lưu trữ bất kỳ Thông tin cá nhân nhạy cảm nào (như được định nghĩa bên dưới) bằng cách sử dụng Dịch vụ và Phần mềm, trừ khi (A) được Adobe ủy quyền trực tiếp, (B) là chủ định của Dịch vụ và Phần mềm hoặc (C) được quản lý theo Điều khoản bổ sung, tùy từng trường hợp. Bạn đồng ý không truyền, tiết lộ hoặc cung cấp Thông tin cá nhân nhạy cảm cho Adobe hoặc các nhà cung cấp bên thứ ba của Adobe. "Thông tin cá nhân nhạy cảm" có nghĩa là thông tin tài chính của một cá nhân, dữ liệu liên quan đến hành vi tình dục hoặc khuynh hướng tình dục, thông tin y tế hoặc sức khỏe của một cá nhân được bảo vệ theo bất kỳ luật bảo vệ dữ liệu sức khỏe nào, dữ liệu sinh trắc học, thông tin cá nhân của trẻ em được bảo vệ theo bất kỳ luật bảo vệ dữ liệu trẻ em nào (chẳng hạn như thông tin cá nhân được định nghĩa trong Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em của Hoa Kỳ ("COPPA")) và bất kỳ loại thông tin bổ sung nào có trong điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản nào tương tự (chẳng hạn như "dữ liệu cá nhân nhạy cảm" hoặc "danh mục thông tin cá nhân đặc biệt") như được sử dụng trong luật bảo vệ dữ liệu hoặc quyền riêng tư hiện hành. Nếu bạn là Doanh nghiệp, bạn cũng đồng ý đảm bảo Người dùng doanh nghiệp tuân thủ phần 2.4 (Thông tin cá nhân nhạy cảm) này.

2.5 Chuyển thông tin cá nhân. Chúng tôi xử lý và lưu trữ thông tin ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Bằng việc sử dụng Dịch vụ và Phần mềm, bạn cho phép Adobe chuyển thông tin cá nhân của bạn qua biên giới quốc gia và tới các quốc gia khác nơi Adobe và các đối tác của Adobe hoạt động.

3. Sử dụng Dịch vụ và Phần mềm.

3.1 Giấy phép. Tùy thuộc vào việc bạn tuân thủ Điều khoản và luật hiện hành, theo đây, chúng tôi cấp cho bạn quyền không độc quyền, có giới hạn, có thể hủy ngang (như quy định trong tài liệu này) để bạn cài đặt, truy cập và sử dụng Dịch vụ và Phần mềm mà chúng tôi cung cấp cho bạn và bạn cấp phép từ chúng tôi. Mỗi giấy phép chỉ dành cho một (1) người sử dụng và không thể chia sẻ. Khi kết thúc thời hạn cấp phép, giấy phép của bạn sẽ hết hạn như quy định trong tài liệu đặt mua của bạn, hoặc Điều khoản về đăng ký và hủy bỏ. (Các) Phiên bản của Dịch vụ và Phần mềm có sẵn vào ngày gia hạn có thể khác với (các) phiên bản có sẵn khi bạn được Adobe cấp phép lần đầu. Bạn có thể tìm thấy những phiên bản Dịch vụ và Phần mềm mà Adobe hỗ trợ tại đây: https://www.adobe.com/go/software-support-guidelines_vn. Bạn đồng ý rằng quyết định sử dụng, truy cập hoặc cấp phép Dịch vụ và Phần mềm của bạn không phụ thuộc vào việc cung cấp bất kỳ chức năng hoặc tính năng nào trong tương lai, hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nhận xét bằng lời nói hoặc văn bản nào của chúng tôi về chức năng hoặc tính năng trong tương lai.

3.2 Tài sản trí tuệ của Adobe. Chúng tôi (và bên cấp phép của chúng tôi, nếu có) vẫn là chủ sở hữu duy nhất của tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong Dịch vụ và Phần mềm. Trừ khi được nêu trong Điều khoản, chúng tôi không cấp cho bạn bất kỳ quyền nào đối với bằng sáng chế, bản quyền, bí mật thương mại, nhãn hiệu hoặc bất kỳ quyền nào khác đối với các mục trong Dịch vụ hoặc Phần mềm. Điều này có nghĩa là bạn không được sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc logo của chúng tôi liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào không phải của chúng tôi, hoặc theo bất kỳ cách nào có khả năng gây nhầm lẫn. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền không được cấp theo Điều khoản.  

3.3 Dung lượng lưu trữ. Bạn nên thường xuyên sao lưu Nội dung và Phông chữ khách hàng của Creative Cloud sang vị trí khác, ngay cả khi Dịch vụ cung cấp dung lượng lưu trữ và Dịch vụ áp dụng có bật chức năng này. Chúng tôi có thể tạo các giới hạn kỹ thuật hợp lý, chẳng hạn như giới hạn về kích thước tệp, dung lượng lưu trữ, khả năng xử lý và các thuộc tính khác. Chúng tôi có thể tạm dừng Dịch vụ cho đến khi dung lượng lưu trữ của bạn nằm trong giới hạn được liên kết với tài khoản của bạn. Khi kết thúc thời hạn cấp phép, chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để cho phép bạn chuyển Nội dung của bạn ra khỏi Dịch vụ. Bạn phải hoàn tất quá trình chuyển đổi trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày chấm dứt hoặc hết thời hạn cấp phép. Khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp 30 ngày này, chúng tôi có quyền xóa Nội dung của bạn. Bạn nên tải xuống bất kỳ Nội dung nào mà bạn đã lưu trữ trong Dịch vụ trước khi giấy phép hết hạn.

3.4 Nội dung do người dùng tạo. Chúng tôi có thể lưu trữ nội dung do người dùng tạo từ người dùng của mình. Nếu truy cập Dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể gặp phải nội dung do người dùng tạo mà bạn thấy bị xúc phạm hay khó chịu hoặc là nội dung bất hợp pháp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung do người dùng tạo như vậy. Bạn cũng có thể nhấp vào nút "Báo cáo" (nếu có) để báo cáo cho chúng tôi về nội dung này. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các chính sách và biện pháp kiểm duyệt nội dung của chúng tôi, bao gồm cả cách báo cáo nội dung cho chúng tôi tại Trung tâm minh bạch.

3.5 Tệp mẫu. "Tệp mẫu" có nghĩa là các tệp âm thanh, hình ảnh, video hoặc nội dung khác do Adobe cung cấp để sử dụng trong các bản hướng dẫn, trình diễn, và cho các mục đích dùng thử khác, mà có thể được xác định là tệp mẫu. Bạn không được sử dụng Tệp mẫu cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích mà chúng được cung cấp. Bạn không được phân phối Tệp mẫu theo bất kỳ cách nào cho phép bên thứ ba sử dụng, tải xuống, trích xuất hoặc truy cập Tệp mẫu dưới dạng tệp độc lập, và bạn không được tuyên bố sở hữu bất kỳ quyền nào trong Tệp mẫu.

3.6 Tệp nội dung. "Tệp nội dung" có nghĩa là các nội dung của Adobe được cung cấp như một phần của Dịch vụ và Phần mềm. Trừ khi tài liệu hoặc giấy phép cụ thể (bao gồm nhưng không giới hạn ở Điều khoản bổ sung) quy định khác, chúng tôi cấp cho bạn một giấy phép cá nhân, không độc quyền, không được cấp phép lại cho bên khác (trừ khi bạn là Doanh nghiệp, bạn chỉ có thể cấp phép lại cho Người dùng doanh nghiệp của bạn) và không thể chuyển nhượng để sử dụng Tệp nội dung nhằm tạo ra sản phẩm sử dụng cuối của bạn (nghĩa là ứng dụng hoặc sản phẩm phái sinh mà bạn là tác giả), trong đó bạn có nhúng Tệp nội dung hoặc phiên bản phái sinh của chúng để sử dụng ("Sản phẩm sử dụng cuối"). Bạn có thể sửa đổi Tệp nội dung trước khi nhúng chúng vào Sản phẩm sử dụng cuối. Bạn chỉ có thể sao chép và phân phối Tệp nội dung liên quan đến Sản phẩm sử dụng cuối của mình, tuy nhiên, trong mọi trường hợp, bạn không được phân phối Tệp nội dung trên cơ sở độc lập, bên ngoài Sản phẩm sử dụng cuối.

3.7 Tư cách thành viên miễn phí, Dịch vụ miễn phí, Ưu đãi và Bản dùng thử. Adobe có thể cung cấp tư cách thành viên miễn phí, Dịch vụ miễn phí, ưu đãi và gói đăng ký dùng thử theo quyết định riêng của mình. Nếu quyền truy cập vào Dịch vụ và Phần mềm được cung cấp cho bạn miễn phí, Dịch vụ miễn phí, hoặc cho mục đích dùng thử, thì quyền truy cập đó chịu sự điều chỉnh của Điều khoản. Vào bất kỳ thời điểm nào trước hoặc trong thời gian dùng thử miễn phí hoặc Dịch vụ miễn phí, Adobe có thể tùy ý chấm dứt quyền truy cập đó mà không cần thông báo trước và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn, trong phạm vi cho phép theo luật hiện hành, vì bất kỳ lý do gì, bao gồm để ngăn chặn việc lạm dụng quyền truy cập dùng thử hoặc Dịch vụ miễn phí. Sau khi hết thời gian truy cập dùng thử hoặc Dịch vụ miễn phí, bạn chỉ có thể tiếp tục sử dụng Dịch vụ hoặc Phần mềm bằng cách đăng ký một gói đăng ký trả phí, nếu có, hoặc theo cách khác được Adobe cho phép. Trong thời gian dùng thử miễn phí hoặc Dịch vụ miễn phí, không có bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý nào được áp dụng cho Dịch vụ và Phần mềm; tất cả Dịch vụ và Phần mềm được cung cấp "theo nguyên trạng" với tất cả các lỗi, không được hỗ trợ kỹ thuật hoặc hình thức hỗ trợ nào khác.

3.8 Phiên bản NFR. Adobe cũng có thể chỉ định Dịch vụ và Phần mềm là "bản dùng thử", "bản đánh giá", "bản không để bán lại" hoặc chỉ định tương tự khác ("Phiên bản NFR"). Bạn chỉ có thể cài đặt và sử dụng Phiên bản NFR trong khoảng thời gian và cho mục đích được nêu khi chúng tôi cung cấp Phiên bản NFR. Bạn không được sử dụng bất kỳ tài liệu nào bạn tạo ra với Phiên bản NFR cho bất kỳ mục đích thương mại nào. 

3.9 Adobe Talent.

(A) Bạn không được đăng tin tuyển dụng nhắm đến các cuộc thi sáng tác cụ thể hoặc các cơ hội khác nhằm có được tác phẩm sáng tạo theo yêu cầu và không được trả tiền từ các chuyên gia sáng tạo. Mọi tin đăng tuyển như vậy có thể bị xóa mà không được hoàn lại tiền.

(B) Chúng tôi cung cấp tính năng "Talent Search" trả phí cho những nhà tuyển dụng và các công ty muốn khám phá và tuyển dụng những tài năng sáng tạo. Bằng việc tải hồ sơ công khai hoặc dự án công khai lên Dịch vụ, bạn đồng ý rằng thông tin công khai đó có thể được đưa vào kết quả Talent Search. 

3.10 Phông chữ của khách hàng Creative Cloud.

(A) Đối với bất kỳ phông chữ hoặc tệp phông chữ nào mà bạn tải lên hoặc gửi tới Dịch vụ và Phần mềm ("Phông chữ của khách hàng Creative Cloud"), bạn cam đoan và đảm bảo rằng bạn có tất cả các quyền cần thiết để cho phép chúng tôi sử dụng, sao chép, hiển thị, lưu trữ và phân phối Phông chữ của khách hàng Creative Cloud thông qua Dịch vụ và Phần mềm để bạn sử dụng. Phông chữ của khách hàng Creative Cloud không được coi là Nội dung, như được định nghĩa trong Điều khoản. Bạn giữ tất cả các quyền đối với Phông chữ của khách hàng Creative Cloud chưa được sửa đổi. Bạn xác nhận rằng chúng tôi có thể phải sử dụng Công nghệ Adobe để hiển thị bất kỳ Phông chữ của khách hàng Creative Cloud nào với Dịch vụ và Phần mềm để bạn sử dụng, bao gồm công nghệ tối ưu hóa phông chữ độc quyền của chúng tôi, và chúng tôi giữ tất cả các quyền đối với Công nghệ Adobe đó. "Công nghệ Adobe" có nghĩa là công nghệ thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc được bên thứ ba cấp phép cho chúng tôi (bao gồm cả Dịch vụ và Phần mềm và mọi quyền sở hữu trí tuệ có liên quan trên toàn thế giới), mọi Ý kiến phản hồi được cung cấp cho chúng tôi được tích hợp vào bất kỳ công nghệ nào nêu trên, cũng như bất kỳ nội dung sửa đổi hoặc mở rộng nào của bất kỳ công nghệ nào nêu trên, bất cứ khi nào hoặc bất cứ nơi nào được phát triển. Adobe không cam đoan hoặc đảm bảo rằng mọi Phông chữ của khách hàng Creative Cloud như vậy sẽ tương thích hoặc phù hợp để sử dụng với Dịch vụ hoặc Phần mềm. 

(B) Nếu chúng tôi được một bên thứ ba thông báo (chẳng hạn như đơn vị phát hành phông chữ), hoặc biết được rằng bạn không có các quyền mà bạn đảm bảo trong phần 3.10(A) (Phông chữ của khách hàng Creative Cloud) hoặc Phông chữ của khách hàng Creative Cloud của bạn vi phạm Quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, thì chúng tôi có thể xóa Phông chữ của khách hàng Creative Cloud khỏi tài khoản của bạn, Dịch vụ hoặc Nội dung sử dụng Phông chữ của khách hàng Creative Cloud đó. Bạn xác nhận rằng nếu chúng tôi xóa Phông chữ của khách hàng Creative Cloud khỏi tài khoản của bạn, Dịch vụ hoặc Nội dung sử dụng Phông chữ của khách hàng Creative Cloud, hoặc giao diện Nội dung của bạn có thể thay đổi, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đến việc xóa đó. Bạn có thể xem thông tin về cách Nội dung của bạn có thể thay đổi tại đây: http://www.adobe.com/go/cc-fonts-faq_vn.

(C) Bạn có thể thu hồi quyền truy cập của chúng tôi vào Phông chữ của khách hàng Creative Cloud và chấm dứt quyền của chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách xóa Phông chữ của khách hàng Creative Cloud khỏi Dịch vụ. 

(D) Sau khi chấm dứt hoặc đóng tài khoản của bạn, chúng tôi có quyền xóa Phông chữ của khách hàng Creative Cloud. Một số bản sao Phông chữ của khách hàng Creative Cloud có thể được giữ lại như một phần trong bản sao lưu định kỳ của chúng tôi.

(E) Chúng tôi có thể thu thập thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng Phông chữ của khách hàng Creative Cloud, chẳng hạn như tên Phông chữ của khách hàng Creative Cloud mà bạn tải lên và cách bạn sử dụng Phông chữ của khách hàng Creative Cloud.

3.11 Các loại giấy phép khác.

(A) Phiên bản tiền phát hành hoặc beta. Chúng tôi có thể chỉ định Dịch vụ và Phần mềm, hoặc một tính năng của Dịch vụ và Phần mềm, là phiên bản tiền phát hành hoặc phiên bản beta ("Phiên bản Beta"). Phiên bản Beta không đại diện cho Dịch vụ và Phần mềm cuối cùng và có thể chứa những lỗi có thể gây ra lỗi hệ thống hoặc lỗi khác và mất dữ liệu. Chúng tôi có thể chọn không phát hành phiên bản thương mại của Phiên bản Beta. Bạn phải nhanh chóng ngừng sử dụng Phiên bản Beta và hủy tất cả các bản sao của Phiên bản Beta nếu chúng tôi yêu cầu bạn làm như vậy. Để được sử dụng Phiên bản Beta, bạn đồng ý rằng Adobe có thể thu thập dữ liệu, bao gồm dữ liệu sự cố, liên quan đến việc bạn sử dụng Phiên bản Beta và phân tích Nội dung của bạn, bao gồm đánh giá thủ công, để cải thiện Dịch vụ và Phần mềm của chúng tôi cũng như để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn, bất kể bạn đã chọn không cho phép thu thập dữ liệu đối với các phiên bản không phải Phiên bản Beta. Nếu không muốn chúng tôi theo dõi việc bạn sử dụng hoặc phân tích Nội dung, bạn phải ngừng sử dụng Phiên bản Beta bằng cách gỡ cài đặt Phiên bản Beta đó hoặc sử dụng phiên bản không phải Phiên bản Beta của Dịch vụ và Phần mềm. Mọi thỏa thuận riêng mà chúng tôi ký kết với bạn nhằm quản lý Phiên bản Beta sẽ thay thế những điều khoản này.

(B) Phiên bản dành cho giáo dục. Nếu chúng tôi chỉ định Dịch vụ và Phần mềm là dành cho người dùng trong lĩnh vực giáo dục ("Phiên bản dành cho giáo dục"), thì bạn chỉ có thể sử dụng Phiên bản dành cho giáo dục nếu đáp ứng các yêu cầu được nêu tại http://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines_vn. Bạn chỉ có thể cài đặt và sử dụng Phiên bản dành cho giáo dục ở quốc gia mà bạn đủ điều kiện là người dùng trong lĩnh vực giáo dục. Nếu bạn cư trú ở EEA, thì từ "quốc gia" trong câu trước có nghĩa là EEA.

3.12 Dịch vụ và Phần mềm của bên thứ ba. Adobe có thể cung cấp phần mềm và dịch vụ của bên thứ ba (bao gồm cả phần bổ trợ và tiện ích mở rộng) cho bạn thông qua Dịch vụ và Phần mềm để hỗ trợ việc sử dụng. Phần mềm và dịch vụ của bên thứ ba không phải là Dịch vụ và Phần mềm được định nghĩa trong Điều khoản, đồng thời việc bạn mua và sử dụng phần mềm và dịch vụ của bên thứ ba như vậy chỉ diễn ra giữa bạn và bên thứ ba. Bạn có thể tham khảo một số điều khoản về bên thứ ba có thể áp dụng cho việc bạn sử dụng Dịch vụ và Phần mềm tại đây: (www.adobe.com/go/thirdparty_vn và https://www.adobe.com/legal/permissions/image-notice.html). Bạn chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả các điều khoản hiện hành của bên thứ ba. 

4. Nội dung của bạn.

4.1 Nội dung. "Nội dung" có nghĩa là bất kỳ văn bản, thông tin, thông tin liên lạc hoặc tài liệu nào, chẳng hạn như tệp âm thanh, tệp video, tài liệu điện tử hoặc hình ảnh mà bạn tải lên, nhập vào, nhúng để sử dụng bởi, hoặc tạo bằng Dịch vụ và Phần mềm. Chúng tôi bảo lưu quyền (nhưng không có nghĩa vụ) xóa Nội dung hoặc hạn chế quyền truy cập vào Nội dung, Dịch vụ và Phần mềm nếu phát hiện thấy bất kỳ Nội dung nào của bạn vi phạm Điều khoản. Chúng tôi không xem xét tất cả Nội dung được tải lên Dịch vụ và Phần mềm, nhưng chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ, nhà cung cấp hoặc quy trình có sẵn, bao gồm cả xem xét thủ công, để sàng lọc một số loại nội dung bất hợp pháp (ví dụ: tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em) hoặc nội dung hay hành vi lạm dụng khác (ví dụ: kiểu mẫu hoạt động cho thấy hành vi làm phiền hoặc tấn công giả mạo, hoặc từ khóa cho thấy nội dung người lớn đã được đăng bên ngoài phạm vi dành cho người lớn). Bạn có thể tìm hiểu thêm về các chính sách và phương pháp kiểm duyệt nội dung của chúng tôi, bao gồm cả cách chúng tôi kiểm duyệt nội dung, tại Trung tâm minh bạch.

4.2 Giấy phép cho Nội dung của bạn. Bạn cấp cho chúng tôi giấy phép không độc quyền, trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền, có thể cấp phép lại để sử dụng, sao chép, hiển thị công khai, phân phối, sửa đổi, tạo các sản phẩm phái sinh dựa trên Nội dung, biểu diễn công khai Nội dung, và dịch Nội dung chỉ nhằm mục đích vận hành hoặc cải thiện Dịch vụ và Phần mềm. Ví dụ: chúng tôi có thể cấp phép lại quyền của chúng tôi đối với Nội dung cho các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi hoặc cho những người dùng khác để Dịch vụ và Phần mềm có thể hoạt động như dự định, chẳng hạn như cho phép bạn chia sẻ ảnh với người khác. Phần 4.6 (Ý kiến phản hồi) riêng biệt bên dưới đề cập đến mọi Ý kiến phản hồi mà bạn cung cấp cho chúng tôi. 

4.3 Quyền sở hữu. Giữa bạn và Adobe, bạn (với tư cách là Người dùng doanh nghiệp hoặc Người dùng cá nhân, tùy từng trường hợp) giữ tất cả các quyền và quyền sở hữu Nội dung của bạn (hoặc nếu áp dụng, bạn phải đảm bảo rằng bạn hoặc Doanh nghiệp (tùy từng trường hợp) có giấy phép hợp lệ đối với Nội dung). Chúng tôi không tuyên bố bất kỳ quyền sở hữu nào đối với Nội dung của bạn.

4.4 Chia sẻ Nội dung của bạn.

(A) Chia sẻ. Một số Dịch vụ và Phần mềm có thể cung cấp những tính năng cho phép bạn Chia sẻ Nội dung của mình với người dùng khác hoặc công khai Nội dung đó. "Chia sẻ" có nghĩa là gửi email, đăng, truyền, phát trực tuyến, tải lên hoặc cung cấp theo cách khác (dù là cho chúng tôi hay người dùng khác) thông qua việc bạn sử dụng Dịch vụ và Phần mềm. Người dùng khác có thể sử dụng, sao chép, sửa đổi hoặc chia sẻ lại Nội dung của bạn theo nhiều cách. Vui lòng xem xét cẩn thận nội dung bạn chọn Chia sẻ hoặc công khai vì bạn chịu trách nhiệm về Nội dung mà bạn Chia sẻ.

(B) Cấp độ truy cập. Chúng tôi không theo dõi hoặc kiểm soát những gì người khác làm với Nội dung của bạn. Bạn chịu trách nhiệm xác định những giới hạn áp dụng cho Nội dung của mình và áp dụng cấp độ truy cập phù hợp cho Nội dung đó. Nếu bạn không chọn cấp độ truy cập để áp dụng cho Nội dung của mình, thì hệ thống có thể đặt mặc định ở cấp độ rộng nhất. Bạn có trách nhiệm cho người dùng khác biết cách thức có thể chia sẻ Nội dung của bạn và điều chỉnh cài đặt liên quan đến việc truy cập hoặc Chia sẻ Nội dung.

(C) Bình luận. Mọi bình luận mà bạn gửi thông qua Dịch vụ và Phần mềm đều không được ẩn danh và người dùng khác có thể đọc được. Trong một số Dịch vụ và Phần mềm, bạn, người dùng khác hoặc chúng tôi có thể xóa các bình luận của bạn.

(D) Xóa Nội dung của bạn. Nếu bạn xóa Nội dung (không bao gồm Ý kiến phản hồi) khỏi Dịch vụ và Phần mềm, chúng tôi sẽ ngừng cung cấp công khai Nội dung đó trong một khoảng thời gian hợp lý. Một số bản sao Nội dung có thể được giữ lại như một phần trong quá trình sao lưu định kỳ của chúng tôi, và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ việc sử dụng Nội dung nào mà bạn đã Chia sẻ hoặc công khai.

(E) Cộng tác. Trước khi bạn Chia sẻ bất kỳ Nội dung nào thông qua Dịch vụ, vui lòng xem xét Điều khoản bổ sung về Không gian cộng tác của Adobe được quy định trong phần 1.2 (Điều khoản bổ sung) ở trên vì chúng áp dụng cho bạn và Nội dung bạn Chia sẻ trong môi trường cộng tác của Adobe.

4.5 Xóa nội dung và khiếu nại. Nếu xóa Nội dung của bạn do vi phạm Điều khoản, chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn về quyết định của chúng tôi qua địa chỉ email bạn đã cung cấp. Nếu bạn cho rằng Nội dung của mình bị xóa do nhầm lẫn, bạn có thể gửi đơn khiếu nại theo quy trình được nêu trong thông báo của chúng tôi gửi cho bạn hoặc tại Trung tâm minh bạch.

4.6 Ý kiến phản hồi. Bạn có thể chọn đưa ra ý kiến phản hồi về Dịch vụ và Phần mềm, bao gồm dưới dạng ý tưởng, đề xuất, gợi ý, ví dụ liên quan đến Nội dung của bạn, ("Ý kiến phản hồi"). Trong trường hợp như vậy, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể tự do sử dụng cho mục đích kinh doanh của mình, bao gồm cả việc đưa vào Dịch vụ và Phần mềm mà không cần trả tiền hoặc ghi nhận tác giả hoặc có nghĩa vụ nào khác đối với bạn.

5. Tài khoản của bạn.

5.1 Thông tin tài khoản. Bạn, với tư cách là Người dùng cá nhân hoặc Người dùng doanh nghiệp, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động diễn ra thông qua tài khoản của bạn, ngay cả khi bạn không thực hiện, không biết hoặc không đồng ý với hoạt động đó. Bạn không được (A) chia sẻ thông tin tài khoản của mình (ngoại trừ với quản trị viên tài khoản được ủy quyền), dù cố ý hay vô ý; hoặc (B) sử dụng tài khoản của người khác. Quản trị viên tài khoản có thể sử dụng thông tin tài khoản của bạn để quản lý việc bạn sử dụng và truy cập vào Dịch vụ và Phần mềm. Đối với PhoneGap, chúng tôi bảo lưu quyền giám sát, cũng như thực thi các giới hạn và hạn chế của gói đăng ký, bao gồm nhưng không giới hạn ở, quyền tính phí do sử dụng vượt mức.

5.2 Bảo mật tài khoản. Bạn chịu trách nhiệm thực hiện các bước hợp lý để duy trì tính bảo mật và kiểm soát Tài khoản Adobe của mình. Adobe có thể yêu cầu bạn bật chế độ xác thực đa yếu tố và cung cấp số điện thoại hoặc email thay thế vì mục đích bảo mật. Adobe không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu do thông tin đăng nhập tài khoản của bạn bị xâm phạm hoặc do bạn không tuân thủ hoặc hành động theo bất kỳ thông báo hoặc cảnh báo nào mà chúng tôi có thể gửi đến địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn. Bạn chịu trách nhiệm cập nhật địa chỉ email và số điện thoại của mình để nhận được bất kỳ thông báo hoặc cảnh báo nào mà chúng tôi có thể gửi cho bạn, và bạn cũng chịu trách nhiệm xem xét cẩn thận mọi thông báo được cho là từ Adobe để đảm bảo chúng hợp pháp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu bạn không thể truy cập Tài khoản Adobe vì không thể cung cấp thông tin đăng nhập phù hợp, chẳng hạn như mật khẩu, địa chỉ email hoặc số điện thoại. Nếu bạn nghi ngờ rằng Tài khoản Adobe hoặc bất kỳ thông tin bảo mật nào đã bị xâm phạm, vui lòng liên hệ với quản trị viên tài khoản hoặc bộ phận Chăm sóc khách hàng của Adobe https://www.adobe.com/go/csupport_subscripterms_vn.

5.3 Tài khoản miễn phí không hoạt động. Bạn chịu trách nhiệm duy trì trạng thái hoạt động cho tài khoản của mình, điều đó có nghĩa là bạn phải đăng nhập và sử dụng tài khoản định kỳ để tránh bị xóa Nội dung, gián đoạn hoặc mất quyền truy cập vào Dịch vụ và Phần mềm, hoặc bị chấm dứt tài khoản. Nếu bạn không đăng nhập vào tài khoản định kỳ, chúng tôi có quyền cho rằng tài khoản của bạn không hoạt động và bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể xóa vĩnh viễn Nội dung được lưu trữ trong tài khoản hoặc đóng hoàn toàn tài khoản của bạn. Trước khi xóa vĩnh viễn Nội dung hoặc đóng tài khoản của bạn do không hoạt động, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn. Để tránh nghi ngờ, phần 5.3 này (Tài khoản miễn phí không hoạt động) không áp dụng cho những tài khoản trả phí ở trạng thái tốt. 

6. Hành vi của người dùng.

Bạn phải sử dụng Dịch vụ và Phần mềm một cách có trách nhiệm và không được lạm dụng Dịch vụ và Phần mềm. Ví dụ: bạn không được:

6.1 sử dụng Dịch vụ và Phần mềm mà không có, hoặc vi phạm, giấy phép hoặc thỏa thuận bằng văn bản với Adobe;

6.2 sao chép, sửa đổi, lưu trữ, phát trực tuyến, cấp phép lại hoặc bán lại Dịch vụ và Phần mềm;

6.3 cho phép người khác sử dụng Dịch vụ và Phần mềm bằng thông tin tài khoản của bạn;

6.4 cung cấp, sử dụng hoặc cho phép sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ và Phần mềm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ máy tính, dịch vụ thuê ngoài của bên thứ ba, trên cơ sở thành viên hoặc gói đăng ký, trên cơ sở văn phòng dịch vụ, trên cơ sở chia sẻ thời gian, như một phần của dịch vụ được lưu trữ, hoặc thay mặt cho bất kỳ bên thứ ba nào;

6.5 xây dựng cơ sở dữ liệu hoặc tập hợp dữ liệu bằng cách sử dụng, đưa vào, hoặc bao gồm Tệp nội dung;

6.6 truy cập hoặc tìm cách truy cập Dịch vụ và Phần mềm bằng bất kỳ phương tiện nào khác ngoài giao diện chúng tôi cung cấp hoặc ủy quyền;

6.7 lách mọi biện pháp hạn chế truy cập hoặc sử dụng nhằm mục đích ngăn chặn một số hoạt động sử dụng Dịch vụ và Phần mềm nhất định;

6.8 Chia sẻ hoặc tạo Nội dung, bao gồm Phông chữ của khách hàng Creative Cloud, hoặc tham gia vào hành vi vi phạm Quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ ai. "Quyền sở hữu trí tuệ" có nghĩa là bản quyền, quyền nhân thân, nhãn hiệu, hình thức thương mại, bằng sáng chế, bí mật thương mại, cạnh tranh không lành mạnh, quyền riêng tư, quyền công khai và bất kỳ quyền sở hữu nào khác;

6.9 Chia sẻ hoặc tạo bất kỳ Nội dung nào hoặc tham gia vào hành vi bất hợp pháp, có hại, đe dọa, tục tĩu, bạo lực, lạm dụng, tra tấn, phỉ báng, bôi nhọ, thô tục, dâm ô, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, gây hận thù hoặc phản cảm;

6.10 Chia sẻ hoặc tạo bất kỳ Nội dung nào mang tính khiêu dâm trẻ vị thành niên hoặc nhằm tạo điều kiện cho các tương tác không phù hợp với trẻ vị thành niên, người dùng Adobe khác hoặc công chúng;

6.11 mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc tuyên bố sai sự thật hoặc xuyên tạc mối quan hệ của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức, bao gồm cả việc không tiết lộ mối quan hệ tài trợ hoặc chứng thực áp dụng khi bạn viết bài đánh giá;

6.12 tìm cách vô hiệu hóa, làm suy yếu hoặc phá hủy Dịch vụ và Phần mềm;

6.13 tải lên, truyền, lưu trữ hoặc cung cấp bất kỳ Nội dung nào, bao gồm Phông chữ của khách hàng Creative Cloud, hoặc mã có chứa bất kỳ virus, mã độc, phần mềm độc hại, hoặc bất kỳ thành phần nào được thiết kế để gây hại hoặc hạn chế chức năng của Dịch vụ và Phần mềm;

6.14 làm gián đoạn, can thiệp hoặc ngăn cản bất kỳ người dùng nào khác sử dụng Dịch vụ và Phần mềm (chẳng hạn như theo dõi, đe dọa, quấy rối, hoặc kích động hoặc khuyến khích bạo lực hoặc tự làm hại bản thân);

6.15 tham gia vào thư dây chuyền, thư rác, mô hình kim tự tháp, tấn công giả mạo, gửi thư rác hoặc các thư không mong muốn khác;

6.16 tham gia vào các hoạt động gian lận, chẳng hạn như gian lận thanh toán và hoàn tiền;

6.17 đặt quảng cáo của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào trong Dịch vụ, trừ khi được chúng tôi chấp thuận trước bằng văn bản;

6.18 sử dụng bất kỳ phương pháp khai thác dữ liệu hoặc thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự nào liên quan đến Dịch vụ và Phần mềm, bao gồm cả việc thu thập dữ liệu cho công nghệ học máy hoặc các mục đích khác;

6.19 thao túng hoặc làm gián đoạn Dịch vụ và Phần mềm một cách giả tạo (chẳng hạn như thao túng các hoạt động đánh giá trên Behance hoặc hướng người dùng đến các trang web của bên thứ ba);

6.20 tạo tài khoản Adobe với mục đích vi phạm Điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi (hoặc các loại hành động khác do Adobe thực hiện), bao gồm nhưng không giới hạn ở, việc tạo tài khoản giả mạo, hoặc để lách quy định chấm dứt tài khoản;

6.21 thao túng hoặc hiển thị Dịch vụ và Phần mềm bằng cách sử dụng khung hình hoặc công nghệ điều hướng tương tự; hoặc

6.22 vi phạm luật hiện hành.

7. Phí và thanh toán.

7.1 Thuế và phí của bên thứ ba. Bạn phải thanh toán mọi khoản phí của bên thứ ba và thuế hiện hành (ví dụ bao gồm: cước điện thoại, phí nhà cung cấp dịch vụ di động, phí ISP, phí gói dữ liệu, phí thẻ tín dụng, thuế GTGT, phí quy đổi tiền tệ và phí giao dịch ở nước ngoài). Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những khoản phí này. Vui lòng liên hệ với tổ chức tài chính của bạn đối với các câu hỏi về phí. Chúng tôi có thể thực hiện các bước để thu những khoản phí mà bạn nợ chúng tôi. Bạn chịu trách nhiệm trả tất cả các chi phí và phí thu nợ có liên quan. Nếu bạn sống ở một quốc gia khác với pháp nhân Adobe mà bạn hiện đang giao dịch (tức là Adobe Inc. đối với khách hàng ở Bắc Mỹ và Adobe Systems Software Ireland Limited đối với khách hàng ở tất cả các quốc gia khác), các khoản thanh toán của bạn sẽ được thực hiện cho một pháp nhân nước ngoài.

7.2 Thông tin thẻ tín dụng. Bạn cho phép chúng tôi hoặc nhà cung cấp được ủy quyền của chúng tôi lưu trữ phương thức thanh toán của bạn và sử dụng phương thức đó liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ và Phần mềm như được mô tả trong Điều khoản về đăng ký và hủy bỏ. Để tránh làm gián đoạn dịch vụ, chúng tôi có thể tham gia các chương trình do nhà cung cấp thẻ của bạn hỗ trợ để cố gắng cập nhật thông tin thanh toán của bạn. Bạn cho phép chúng tôi hoặc các nhà cung cấp được ủy quyền của chúng tôi tiếp tục lập hóa đơn và thu số tiền bạn còn nợ từ tài khoản của bạn bằng thông tin mà chúng tôi có được.

8. Đảm bảo của bạn và Nghĩa vụ bồi thường.

8.1 Đảm bảo. Bạn phải có: (A) tất cả các giấy phép và quyền cần thiết để sử dụng và Chia sẻ Nội dung của bạn; và (B) các quyền cần thiết để cấp giấy phép trong Điều khoản.

 8.2 Bồi thường. Bạn sẽ bồi thường cho chúng tôi và các công ty con, chi nhánh, cán bộ, đại lý, nhân viên, đối tác và bên cấp phép của chúng tôi đối với mọi khiếu nại, yêu cầu, tổn thất hoặc thiệt hại, bao gồm phí luật sư hợp lý, phát sinh từ hoặc liên quan đến:

(A) Nội dung của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở Phông chữ dành cho khách hàng Creative Cloud;

(B) việc bạn sử dụng Dịch vụ và Phần mềm (nếu có);

(C) tương tác của bạn với bất kỳ người dùng nào khác (bao gồm Người có quyền lợi bên thứ ba); hoặc

(D) việc bạn vi phạm Điều khoản ("Vấn đề").

Chúng tôi có quyền kiểm soát việc bào chữa cho bất kỳ Vấn đề nào mà bạn phải bồi thường thông qua luật sư mà chúng tôi lựa chọn. Bạn phải hoàn toàn hợp tác với chúng tôi để bào chữa cho bất kỳ Vấn đề nào.
 

9. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI CÁC BẢO ĐẢM.

9.1 Trừ khi được nêu trong Điều khoản bổ sung, Dịch vụ và Phần mềm được cung cấp "THEO NGUYÊN TRẠNG". Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Adobe, các chi nhánh của Adobe, và nhà cung cấp bên thứ ba ("Các bên thuộc phạm vi áp dụng") từ chối mọi bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm cả bảo đảm ngụ ý về việc không vi phạm, khả năng bán được và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể. Các bên thuộc phạm vi áp dụng không đưa ra cam kết nào về nội dung trong Dịch vụ. Các bên thuộc phạm vi áp dụng cũng từ chối mọi bảo đảm rằng (A) Dịch vụ và Phần mềm sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn hoặc sẽ liên tục hoạt động, không bị gián đoạn, hoạt động đúng lúc, bảo mật hoặc không có lỗi; (B) kết quả thu được từ việc sử dụng Dịch vụ và Phần mềm sẽ hiệu quả, chính xác hoặc đáng tin cậy; (C) chất lượng của Dịch vụ và Phần mềm sẽ đáp ứng mong đợi của bạn; hoặc (D) mọi lỗi hoặc khiếm khuyết trong Dịch vụ và Phần mềm sẽ được khắc phục.

9.2 Các bên thuộc phạm vi áp dụng từ chối cụ thể mọi trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ Dịch vụ và Phần mềm nào. Bạn có thể sử dụng và truy cập Dịch vụ và Phần mềm theo quyết định và bằng rủi ro của riêng mình, đồng thời bạn tự chịu trách nhiệm về mọi hư hỏng đối với hệ thống máy tính của mình hoặc mất dữ liệu do sử dụng và truy cập bất kỳ Dịch vụ và Phần mềm nào.

9.3 Nếu bạn đăng Nội dung của mình lên máy chủ của chúng tôi để Chia sẻ công khai thông qua Dịch vụ, thì Các bên thuộc phạm vi áp dụng không chịu trách nhiệm trong trường hợp: (A) có bất kỳ tổn thất, hư hỏng hoặc thiệt hại nào đối với Nội dung của bạn; (B) bất kỳ ai khác ngoài Adobe xóa Nội dung của bạn; hoặc (C) bên thứ ba đưa Nội dung của bạn vào các trang web khác hoặc phương tiện truyền thông khác.

10. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

10.1 Trừ khi được nêu trong Điều khoản bổ sung, trong mọi trường hợp, Các bên thuộc phạm vi áp dụng sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ ai khác về bất kỳ thiệt hại mang tính đặc biệt, ngẫu nhiên, gián tiếp, hậu quả, đạo đức, làm gương hoặc trừng phạt nào, bất kể nguyên nhân là gì, bao gồm cả tổn thất và thiệt hại (A) do mất khả năng sử dụng, dữ liệu, danh tiếng, doanh thu hoặc lợi nhuận; (B) dựa trên bất kỳ thuyết trách nhiệm pháp lý nào, bao gồm vi phạm hợp đồng hoặc bảo đảm, sơ suất hoặc hành vi sai trái khác làm tổn hại đến người khác; hoặc (C) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ và Phần mềm. Không có nội dung nào trong Điều khoản giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với sơ suất nghiêm trọng, hành vi sai trái có chủ ý của Adobe hoặc nhân viên của Adobe, trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân.

10.2 Toàn bộ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi trong bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản được giới hạn ở mức lớn hơn trong hai mức (A) US $100; hoặc (B) tổng số tiền mà bạn đã trả để truy cập Dịch vụ và Phần mềm trong khoảng thời gian ba tháng trước khi xảy ra sự kiện làm phát sinh trách nhiệm pháp lý. Các nhà cung cấp của chúng tôi sẽ không có trách nhiệm pháp lý trong bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản.

10.3 Những quy định hạn chế và loại trừ trong phần 10 (Giới hạn trách nhiệm pháp lý) này áp dụng trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép ngay cả khi (A) một biện pháp khắc phục không thể bồi thường đầy đủ cho bạn về mọi tổn thất hoặc không đạt được mục đích thiết yếu của biện pháp đó; hoặc (B) Các bên thuộc phạm vi áp dụng đã biết hoặc lẽ ra phải biết về khả năng xảy ra thiệt hại.

10.4 Điều khoản quy định toàn bộ trách nhiệm pháp lý của Các bên thuộc phạm vi áp dụng, cũng như biện pháp khắc phục duy nhất cho bạn khi truy cập và sử dụng Dịch vụ và Phần mềm.

11. Chấm dứt.

11.1 Chấm dứt bởi bạn. Bạn có thể hủy gói đăng ký và chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ và Phần mềm bất kỳ lúc nào. Việc bạn hủy hoặc chấm dứt tài khoản không xóa bỏ nghĩa vụ thanh toán bất kỳ khoản phí nào chưa thanh toán liên quan đến gói đăng ký, bao gồm nhưng không giới hạn ở phí hủy trước thời hạn.

11.2 Chấm dứt bởi chúng tôi. Trừ khi được nêu trong Điều khoản bổ sung, chúng tôi có thể ngay lập tức chấm dứt hoặc đình chỉ quyền sử dụng và truy cập Dịch vụ và Phần mềm của bạn bất cứ lúc nào, mà không phải hoàn lại bất kỳ khoản phí nào đã trả trước, nếu theo quyết định riêng của Adobe:

(A) bạn vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều khoản (hoặc hành động theo cách rõ ràng cho thấy rằng bạn không có ý định, hoặc không thể tuân thủ Điều khoản);

(B) bạn không thanh toán kịp thời các khoản phí cho Dịch vụ và Phần mềm, nếu có;

(C) bạn lạm dụng, đe dọa, bắt nạt hoặc quấy rối chúng tôi hoặc nhân viên của chúng tôi bằng thể chất, lời nói hoặc thông qua hình thức khác (trong những trường hợp như vậy, chúng tôi có thể tạm dừng hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ và Phần mềm);

(D) bạn đã nhiều lần khiếu nại một cách thiếu thiện chí hoặc không có cơ sở hợp lý, và tiếp tục làm như vậy sau khi chúng tôi đã yêu cầu bạn dừng lại (trong những trường hợp như vậy, chúng tôi có thể tạm dừng hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ hoặc Phần mềm);

(E) việc tiếp tục cung cấp Phần mềm hoặc Dịch vụ cho bạn sẽ vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào;

(F) chúng tôi quyết định ngừng cung cấp Dịch vụ và Phần mềm, toàn bộ hoặc một phần, nếu chúng tôi không thể tiếp tục cung cấp Dịch vụ trong khu vực của bạn do thay đổi luật hoặc vì lý do khác; hoặc

(G) tài khoản miễn phí của bạn đã không hoạt động trong một thời gian dài

Nếu chúng tôi chấm dứt Điều khoản, hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ và Phần mềm vì lý do khác ngoài lý do vi phạm, như được liệt kê trong bất kỳ nội dung nào thuộc Phần (A) đến (D) và (G) ở trên, chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn qua địa chỉ email bạn cung cấp cho chúng tôi, ít nhất ba mươi (30) ngày trước khi chấm dứt, kèm theo hướng dẫn về cách truy xuất Nội dung của bạn. Nếu chúng tôi chấm dứt việc bạn sử dụng Dịch vụ và Phần mềm vì những lý do được liệt kê trong Phần (E) hoặc (F), chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình, hoàn lại cho bạn khoản tiền theo tỷ lệ cho mọi khoản phí trả trước, chưa sử dụng cho Dịch vụ hoặc Phần mềm đó. Sau khi chúng tôi chấm dứt, bạn có thể mất quyền truy cập vào Nội dung của mình.

11.3 Điều khoản còn hiệu lực. Khi Điều khoản hết hạn hoặc chấm dứt, một số hoặc tất cả Dịch vụ và Phần mềm có thể ngừng hoạt động mà không cần thông báo trước. Nghĩa vụ bồi thường của bạn, tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo đảm và giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi, cũng như các điều khoản giải quyết tranh chấp được nêu trong Điều khoản sẽ vẫn có hiệu lực.

11.4 Vô hiệu hóa tài khoản và khiếu nại. Nếu cho rằng Tài khoản Adobe đã bị vô hiệu hóa do nhầm lẫn, bạn có thể gửi đơn khiếu nại bằng cách làm theo quy trình được nêu khi bạn cố gắng đăng nhập vào tài khoản của mình hoặc tại Trung tâm minh bạch. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan, vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng của Adobe.

12. Trừng phạt thương mại và tuân thủ kiểm soát xuất khẩu.

Dịch vụ và Phần mềm, cũng như cách bạn sử dụng, phải tuân thủ luật pháp, các hạn chế và quy định của Hoa Kỳ cũng như các khu vực pháp lý khác chi phối việc nhập, xuất và sử dụng Dịch vụ và Phần mềm. Bằng việc sử dụng Dịch vụ và Phần mềm, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật, hạn chế và quy định như vậy, và bạn đảm bảo rằng bạn không bị cấm nhận Dịch vụ và Phần mềm theo luật của bất kỳ khu vực tài phán nào. Ngoài ra, bạn đồng ý không tải lên hoặc truyền qua bất kỳ Dịch vụ hoặc Phần mềm nào, bất kỳ nội dung nào bị kiểm soát để xuất từ Hoa Kỳ (bao gồm cả dữ liệu kỹ thuật được kiểm soát theo Quy định về buôn bán vũ khí quốc tế của Hoa Kỳ và công nghệ được kiểm soát theo Quy định quản lý xuất khẩu của Hoa Kỳ) khi chưa được Adobe chấp thuận trước bằng văn bản. 

13. Luật tiêu dùng của Úc.

Không nội dung nào trong Điều khoản nhằm mục đích loại trừ, hạn chế hoặc sửa đổi bất kỳ quyền nào của người tiêu dùng theo Đạo luật cạnh tranh và người tiêu dùng 2010 (Cth) ("CCA") hoặc bất kỳ luật nào khác không được phép loại trừ, hạn chế hoặc sửa đổi thông qua thỏa thuận. Nếu CCA hoặc bất kỳ luật nào khác đưa ra một điều kiện, đảm bảo hoặc điều khoản trong Điều khoản hoặc cung cấp sự bảo đảm theo luật định liên quan đến Điều khoản, đối với hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp (nếu có), trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với việc vi phạm điều kiện, đảm bảo, điều khoản hoặc bảo đảm khác được giới hạn ở (theo lựa chọn của chúng tôi), trong phạm vi có thể làm như vậy: (A) trong trường hợp cung cấp hàng hóa, chúng tôi thực hiện bất kỳ một hoặc nhiều phương án sau đây: (1) thay thế hàng hóa hoặc cung cấp hàng hóa tương đương; (2) sửa chữa hàng hóa; (3) thanh toán chi phí thay thế hàng hóa hoặc mua hàng hóa tương đương; và (4) thanh toán chi phí sửa chữa hàng hóa; hoặc (B) trong trường hợp cung cấp dịch vụ, chúng tôi thực hiện một trong hai hoặc cả hai phương án sau: (1) cung cấp lại dịch vụ; và (2) thanh toán chi phí để cung cấp lại dịch vụ.

14. Giải quyết tranh chấp, Từ bỏ quyền khiếu kiện tập thể, Thỏa thuận trọng tài.

Bộ phận Chăm sóc khách hàng của Adobe sẵn sàng giải quyết hầu hết các mối quan ngại mà bạn có thể có về Dịch vụ và Phần mềm của Adobe. Vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng của Adobe tại đây: https://www.adobe.com/go/csupport_subscripterms_vn.

14.1 Thông báo về khiếu nại và Quy trình giải quyết tranh chấp thông tin bắt buộc. Nếu bạn có bất kỳ mối quan ngại hoặc tranh chấp nào mà bộ phận Chăm sóc khách hàng của Adobe không thể giải quyết ("Khiếu nại"), trước tiên, bạn đồng ý cố gắng giải quyết tranh chấp một cách hữu hảo và thiện chí bằng cách liên hệ với chúng tôi và cung cấp Thông báo về khiếu nại bằng văn bản tới địa chỉ được nêu trong mục 18.2 (Thông báo cho Adobe). Thông báo về khiếu nại phải cung cấp cho Adobe thông báo hợp lý về danh tính của bạn, mô tả về bản chất và cơ sở Khiếu nại, cũng như biện pháp khắc phục mà bạn đang tìm kiếm, bao gồm số tiền cụ thể của bất kỳ biện pháp khắc phục nào bằng tiền mà bạn đang tìm kiếm, và không được kết hợp với Thông báo về khiếu nại cho các cá nhân khác. Nếu bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến Khiếu nại của bạn không được giải quyết trong vòng 30 ngày kể từ ngày chúng tôi nhận được, thì mọi hành động pháp lý tiếp theo phải được giải quyết thông qua tòa án khiếu nại nhỏ hoặc trọng tài cuối cùng và ràng buộc, bao gồm mọi tranh chấp về việc có cần trọng tài phân xử tranh chấp hay không, theo các trường hợp ngoại lệ nêu dưới đây. Không bên nào được khởi kiện trong vòng 30 ngày sau khi nhận được Thông báo về khiếu nại. Thỏa thuận phân xử bằng trọng tài này sẽ được áp dụng cho, mà không giới hạn ở, tất cả các khiếu nại phát sinh hoặc được khẳng định trước ngày Điều khoản có hiệu lực. Trọng tài, chứ không phải bất kỳ tòa án hoặc cơ quan liên bang, tiểu bang hoặc địa phương nào, sẽ có thẩm quyền duy nhất để giải quyết mọi tranh chấp liên quan đến việc giải thích, khả năng áp dụng hoặc khả năng thực thi của Điều khoản hoặc căn cứ của Điều khoản, bao gồm cả việc liệu bất kỳ tranh chấp nào giữa chúng ta có phải phân xử qua trọng tài hay không (nghĩa là trọng tài sẽ quyết định khả năng phân xử của bất kỳ tranh chấp nào bằng trọng tài) và liệu tất cả hoặc bất kỳ phần nào của những Điều khoản này là vô hiệu hoặc có thể vô hiệu hay không. Quyền khiếu nại liên quan đến Điều khoản, Dịch vụ, hoặc Phần mềm sẽ bị mất vĩnh viễn nếu không được đưa ra trong vòng một năm kể từ khi xảy ra sự kiện dẫn đến Khiếu nại.  

14.2 Không khiếu kiện tập thể. Bạn chỉ có thể giải quyết tranh chấp với chúng tôi trên cơ sở cá nhân, và bạn không được khiếu nại với tư cách là nguyên đơn hoặc thành viên nhóm trong một vụ kiện tập thể, hợp nhất hoặc đại diện. Tuy nhiên, nếu bất kỳ phần nào của việc khước từ quyền khiếu kiện tập thể này được coi là không thể thi hành hoặc không hợp lệ đối với một biện pháp khắc phục cụ thể, thì biện pháp khắc phục đó (và chỉ biện pháp khắc phục đó) phải được tách biệt khỏi quy trình phân xử bằng trọng tài và có thể được yêu cầu xét xử tại tòa án. Tuy nhiên, các bên đồng ý rằng bất kỳ phán quyết nào về các biện pháp khắc phục không thuộc phạm vi phân xử của trọng tài sẽ được hoãn lại để chờ kết quả của bất kỳ khiếu nại và biện pháp khắc phục nào có thể thực hiện thông qua trọng tài.

14.3 Quy tắc trọng tài. Nếu bạn cư trú ở Châu Mỹ, JAMS sẽ quản lý quy trình phân xử bằng trọng tài ở Hạt Santa Clara, California, Hoa Kỳ, theo Quy trình và quy tắc phân xử bằng trọng tài tinh gọn của hạt đó. Nếu bạn cư trú tại Úc, New Zealand, Nhật Bản, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal hoặc một quốc gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), thì Trung tâm trọng tài quốc tế Singapore (SIAC) sẽ quản lý quy trình phân xử bằng trọng tài tại Singapore theo Quy tắc trọng tài của SIAC (quy tắc này được coi là được đưa vào phần này bằng cách tham chiếu). Mặt khác, Tòa án trọng tài quốc tế London (LCIA) sẽ quản lý quy trình phân xử bằng trọng tài tại London, Vương quốc Anh theo Quy tắc trọng tài của LCIA. Bạn và Adobe sẽ cùng chọn một trọng tài. Quá trình phân xử bằng trọng tài sẽ được tiến hành bằng tiếng Anh, nhưng nếu nhân chứng không thể nói tiếng Anh thì nhân chứng có thể nói bằng ngôn ngữ của mình, sau đó nội dung sẽ được phiên dịch sang tiếng Anh (chi phí phiên dịch nối tiếp do bên mời nhân chứng chi trả). Phán quyết được đưa ra sẽ có hiệu lực thi hành tại bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền tài phán đối với bạn và chúng tôi. Trong trường hợp có xung đột giữa các quy tắc của tổ chức cung cấp dịch vụ trọng tài và Điều khoản, bao gồm cả việc đánh giá phí và chi phí trọng tài, thì Điều khoản sẽ được áp dụng.

14.4 Phí và chi phí trọng tài. Việc thanh toán tất cả các khoản phí nộp đơn, quản lý và trọng tài, cũng như chi phí trọng tài sẽ được điều chỉnh bởi các quy tắc của tổ chức cung cấp dịch vụ trọng tài, ngoại trừ trong phạm vi mà bạn đưa ra Khiếu nại như một phần của Hành động phối hợp, chúng tôi đồng ý rằng các bên sẽ cùng chịu một nửa tất cả các khoản phí và chi phí trọng tài (trong phạm vi mà quy tắc hiện hành chưa có quy định về mức phân chia). Đối với mục đích của phần này, "Hành động phối hợp" là bất kỳ hành động nào trong đó một công ty luật hoặc tập hợp các công ty luật đại diện cho bạn đã đệ trình nhiều yêu cầu phân xử bằng trọng tài cá nhân phối hợp có bản chất giống nhau hoặc tương tự nhau chống lại Adobe trong một thời gian ngắn. Bất kể những quy định nêu trên, nếu bạn không đủ khả năng thanh toán phí hoặc chi phí phân xử, Adobe sẽ thanh toán cho bạn. Nếu trọng tài thấy rằng nội dung của Khiếu nại hoặc biện pháp khắc phục được yêu cầu trong quá trình phân xử bằng trọng tài là không đáng kể hoặc Khiếu nại được đưa ra vì mục đích không chính đáng, các bên có thể tìm cách phân bổ lại các khoản phí và chi phí trọng tài, theo các quy tắc của tổ chức cung cấp dịch vụ trọng tài.

14.5 Ngoại lệ đối với Trọng tài – Khiếu nại nhỏ và Biện pháp khẩn cấp tạm thời. Bất kể những quy định nêu trên, một trong hai bên có thể chọn gửi bất kỳ Khiếu nại nào thuộc thẩm quyền của tòa án khiếu nại nhỏ để xét xử tại tòa án khiếu nại nhỏ ở Hạt Santa Clara, California, Hoa Kỳ hoặc quận nơi bạn cư trú. Nếu một trong hai bên nộp đơn Khiếu nại tại trọng tài mà lẽ ra có thể đưa ra tòa án giải quyết khiếu nại nhỏ, thì bên kia có thể đưa ra thông báo rằng họ muốn giải quyết vụ việc tại tòa án giải quyết khiếu nại nhỏ trước khi chỉ định trọng tài, và trọng tài sẽ khép lại vụ việc về mặt hành chính trước khi đánh giá bất kỳ khoản phí nào, và bên Khiếu nại phải tiến hành khiếu nại tại tòa án giải quyết khiếu nại nhỏ thay cho trọng tài. Mọi tranh chấp về việc liệu một Khiếu nại có đủ điều kiện để đưa ra tòa án giải quyết khiếu nại nhỏ hay không sẽ được phân xử bởi tòa án đó, chứ không phải bởi trọng tài. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào như vậy, thủ tục phân xử bằng trọng tài sẽ vẫn khép lại, trừ khi và cho đến khi tòa án giải quyết khiếu nại nhỏ quyết định rằng Khiếu nại đó cần được giải quyết bằng trọng tài. Ngoài ra, một trong hai bên sẽ có quyền nộp đơn yêu cầu các biện pháp khắc phục tạm thời (hoặc một hình thức trợ giúp pháp lý khẩn cấp tương đương) ở bất kỳ khu vực tài phán nào, chẳng hạn như trong trường hợp bạn vi phạm Điều khoản khi truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ hoặc Phần mềm (hoặc người khác truy cập hoặc sử dụng trái phép Dịch vụ hoặc Phần mềm và vi phạm Điều khoản). Nếu một bên có tranh chấp, trong đó họ tìm kiếm cả biện pháp khắc phục khẩn cấp tạm thời và các hình thức khắc phục khác, thì bên đó có thể tìm đến tòa án để yêu cầu tòa ra lệnh khắc phục khẩn cấp tạm thời, nhưng phải phân xử các khiếu nại của mình qua trọng tài hoặc tìm kiếm biện pháp khắc phục tại tòa án giải quyết khiếu nại nhỏ đối với tất cả các hình thức khắc phục khác.

14.6 Chấp nhận trọng tài và Quyền từ chối. Trong vòng ba mươi (30) ngày đầu tiên kể từ ngày bạn sử dụng Dịch vụ và Phần mềm hoặc ngày cập nhật gần đây nhất đối với phần 14 (Giải quyết tranh chấp, Từ bỏ quyền khiếu kiện tập thể, Thỏa thuận trọng tài) của Điều khoản, tùy theo ngày nào đến sau, bạn có quyền chọn không đồng ý xét xử bằng trọng tài và các điều khoản từ bỏ quyền khiếu kiện tập thể của phần 14 (Giải quyết tranh chấp, Từ bỏ quyền khiếu kiện tập thể, Thỏa thuận trọng tài) bằng cách gửi cho chúng tôi thông báo bằng văn bản về quyết định của bạn theo địa chỉ được nêu trong phần 18.2 (Thông báo cho Adobe) hoặc qua email ContractNotifications@adobe.com. Nếu bạn chọn không tham gia những điều khoản này, Adobe cũng sẽ không bị ràng buộc bởi chúng.

15. Quyền kiểm tra.

 Nếu bạn là Doanh nghiệp, thì chúng tôi có thể, không quá mười hai (12) tháng một lần, sau khi thông báo trước ít nhất bảy (7) ngày cho bạn, cử nhân viên của chúng tôi hoặc kiểm tra viên bên thứ ba độc lập có nghĩa vụ duy trì tính bảo mật, đến kiểm tra (bao gồm kiểm tra thủ công, kiểm tra bằng phương pháp điện tử hoặc cả hai) hồ sơ, hệ thống và cơ sở của bạn để xác minh rằng bạn cài đặt và sử dụng Dịch vụ hoặc Phần mềm theo cách tuân thủ Điều khoản của chúng tôi. Ngoài ra, bạn phải cung cấp tất cả hồ sơ và thông tin mà chúng tôi yêu cầu trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày chúng tôi yêu cầu để xác minh rằng bạn cài đặt và sử dụng bất kỳ và tất cả Dịch vụ và Phần mềm theo giấy phép hợp lệ của bạn. Nếu kết quả xác minh cho thấy bạn không có đủ số giấy phép dành cho Dịch vụ và Phần mềm, bạn phải ngay lập tức mua mọi giấy phép, gói đăng ký cần thiết, cũng như dịch vụ bảo trì và hỗ trợ áp dụng sau khi chấm dứt, hoặc hành động áp dụng khác để khắc phục mọi lỗi không tuân thủ đó.

16. Cập nhật Dịch vụ và Phần mềm, và Tính khả dụng.

16.1 Cập nhật Dịch vụ và Phần mềm. Chúng tôi có thể sửa đổi, cập nhật hoặc ngừng Dịch vụ và Phần mềm (bao gồm bất kỳ phần hoặc tính năng nào), mà việc sửa đổi, cập nhật hoặc ngừng cung cấp có thể gây bất lợi hoặc làm giảm giá trị đối với bạn, bất kỳ lúc nào, mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc bất cứ ai khác. Đối với những thay đổi trong dịch vụ trả phí mà theo quyết định hợp lý của Adobe là gây bất lợi hoặc làm giảm đáng kể giá trị đối với bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các nỗ lực thương mại hợp lý để thông báo cho bạn về việc sửa đổi, cập nhật hoặc ngừng cung cấp đó. Nếu ngừng cung cấp toàn bộ Dịch vụ hoặc Phần mềm, chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực thương mại hợp lý để cho phép bạn di chuyển Nội dung, và chúng tôi có thể hoàn lại tiền cho bạn theo tỷ lệ đối với mọi khoản phí chưa sử dụng cho Dịch vụ hoặc Phần mềm đó mà bạn đã trả trước.

16.2 Tính khả dụng. Trang web của chúng tôi có thể truy cập được trên toàn thế giới, nhưng điều này không có nghĩa là tất cả Dịch vụ và Phần mềm đều được cung cấp ở quốc gia của bạn hoặc nội dung do người dùng tạo được cung cấp thông qua Dịch vụ và Phần mềm là hợp pháp hoặc được cung cấp ở quốc gia của bạn. Quyền truy cập một số Dịch vụ (hoặc một số tính năng của Dịch vụ) hoặc Phần mềm có thể bị chặn ở một số quốc gia nhất định. Người dùng ở Trung Quốc không được phép truy cập hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ trực tuyến nào trong Dịch vụ và Phần mềm của chúng tôi, và phải mua Dịch vụ và Phần mềm được cung cấp riêng cho người dùng ở Trung Quốc để sử dụng ở Trung Quốc. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng việc bạn sử dụng Dịch vụ và Phần mềm là hợp pháp hoặc có sẵn ở nơi bạn sử dụng chúng. Dịch vụ và Phần mềm chưa được cung cấp ở mọi ngôn ngữ.

17. Không sửa đổi, Kỹ thuật đảo ngược, Trí tuệ nhân tạo/Học máy (AI/ML).

Một số yếu tố của Dịch vụ và Phần mềm cấu thành thông tin bí mật của chúng tôi (hoặc bên cấp phép của chúng tôi). Trừ khi được cho phép rõ ràng trong Điều khoản, bạn không được (và không được cho phép bên thứ ba): (A) sửa đổi, chuyển, điều chỉnh hoặc dịch bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc Phần mềm; (B) đảo ngược kỹ thuật (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc giám sát hoặc theo dõi dữ liệu đầu vào và đầu ra của một hệ thống hoặc ứng dụng để tạo lại hệ thống đó), dịch ngược, phân tách hoặc tìm cách khám phá, trong bất kỳ Dịch vụ hoặc Phần mềm nào, mã nguồn, biểu diễn dữ liệu hoặc thuật toán cơ bản, quy trình, phương pháp và bất kỳ phần nào khác của Dịch vụ hoặc Phần mềm đó; hoặc (C) sử dụng, hoặc cho phép bên thứ ba sử dụng, Dịch vụ hoặc Phần mềm (bao gồm mọi kiến trúc, mô hình hoặc trọng số [được coi là thông tin bí mật và độc quyền của Adobe]) hoặc bất kỳ nội dung, dữ liệu, đầu ra hoặc thông tin nào khác nhận được hoặc bắt nguồn từ Dịch vụ hoặc Phần mềm, để trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra, đào tạo, thử nghiệm hoặc cải thiện bất kỳ thuật toán học máy hoặc hệ thống trí tuệ nhân tạo nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở mọi kiến trúc, mô hình hoặc trọng số. Nếu luật pháp tại khu vực tài phán của bạn cho phép bạn dịch ngược Dịch vụ hoặc Phần mềm để lấy thông tin cần thiết nhằm hiển thị các phần được cấp phép của Dịch vụ hoặc Phần mềm có thể tương thích với phần mềm khác, thì trước tiên bạn phải yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin đó. Theo quyết định của mình, chúng tôi có thể cung cấp thông tin đó cho bạn hoặc áp đặt các điều kiện hợp lý, bao gồm một khoản phí hợp lý, đối với việc dịch ngược Dịch vụ hoặc Phần mềm để đảm bảo rằng các quyền sở hữu của chúng tôi, các nhà cấp phép và nhà cung cấp của chúng tôi đối với Dịch vụ và Phần mềm được bảo vệ.

18. Điều khoản khác.

18.1 Phiên bản tiếng Anh. Phiên bản tiếng Anh của Điều khoản sẽ là phiên bản được sử dụng khi diễn giải hoặc giải thích Điều khoản.

18.2 Thông báo cho Adobe. Bạn có thể gửi thông báo cho chúng tôi theo địa chỉ sau: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California, 95110-2704, USA, Attention: General Counsel.

18.3 Thông báo cho bạn. Chúng tôi có thể thông báo cho bạn qua email hoặc địa chỉ gửi thư được liên kết với tài khoản của bạn, bài đăng trong Dịch vụ, hoặc các phương tiện khác được pháp luật cho phép. Bạn có trách nhiệm cập nhật thông tin tài khoản của mình để nhận được thông báo. 

18.4 Không chuyển nhượng. Bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao Điều khoản hoặc các quyền và nghĩa vụ của bạn theo Điều khoản, toàn bộ hoặc một phần, khi chưa được chúng tôi đồng ý bằng văn bản và mọi nỗ lực như vậy sẽ không có hiệu lực. Chúng tôi có thể chuyển nhượng hoặc chuyển giao các quyền của mình theo Điều khoản cho bên thứ ba mà không cần bạn cho phép.

18.5 Điều khoản về chính phủ. Nếu bạn là một tổ chức của chính phủ Hoa Kỳ, hoặc nếu Điều khoản phải hoặc sau này phải tuân thủ Quy định mua lại của Liên bang (FAR), thì Dịch vụ và Phần mềm, được cung cấp theo Điều khoản là "Sản phẩm thương mại hoặc Dịch vụ thương mại", khi các thuật ngữ đó được định nghĩa tại 48 C.F.R. §2.101, bao gồm "Phần mềm máy tính thương mại" và "Tài liệu phần mềm máy tính thương mại", và các dịch vụ liên quan, khi các thuật ngữ đó được sử dụng trong 48 C.F.R. §12.212 hoặc 48 C.F.R. §227.7202, tùy từng trường hợp. Phù hợp với 48 C.F.R. §12.212 hoặc 48 C.F.R. §227.7202-1 đến §227.7202-4, nếu áp dụng, Phần mềm máy tính thương mại và Tài liệu phần mềm máy tính thương mại chỉ được cấp phép cho Người dùng cuối là Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ (A) dưới dạng Sản phẩm và Dịch vụ thương mại; và (B) chỉ với những quyền như được cấp cho tất cả các người dùng cuối khác theo Điều khoản. Các quyền chưa công bố được bảo lưu theo luật của Hoa Kỳ.

18.6 Đề mục. Các đề mục trong Điều khoản chỉ được cung cấp để thuận tiện và sẽ không được sử dụng để diễn giải ý nghĩa hoặc mục đích.

18.7 Hiệu lực từng phần. Nếu bất kỳ quy định nào trong Điều khoản bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì, thì phần còn lại của Điều khoản sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ và điều khoản đó sẽ chỉ bị vô hiệu trong phạm vi không có hiệu lực hoặc không thể thi hành đó.

18.8 Không khước từ. Việc chúng tôi không thực thi hoặc thực hiện bất kỳ quy định nào trong Điều khoản không đồng nghĩa với việc chúng tôi từ bỏ điều khoản đó.

18.9 Bất khả kháng. Không bên nào phải chịu trách nhiệm pháp lý với bên kia về bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào (ngoài nghĩa vụ thanh toán của bạn cho Adobe) theo Điều khoản nếu sự chậm trễ hoặc không thực hiện được là do các sự kiện không lường trước được, xảy ra sau khi Điều khoản có hiệu lực và nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của các bên, chẳng hạn như đình công, phong tỏa, chiến tranh, khủng bố, bạo loạn, thiên tai, chính phủ hoặc các cơ quan chính phủ khác từ chối cấp phép, trong phạm vi sự kiện đó ngăn cản hoặc trì hoãn bên bị ảnh hưởng thực hiện nghĩa vụ của mình và bên đó không thể ngăn chặn hoặc loại bỏ tình trạng bất khả kháng với chi phí hợp lý.

19. DMCA

Chúng tôi tôn trọng Quyền sở hữu trí tuệ của người khác và chúng tôi mong người dùng của mình cũng làm như vậy. Chúng tôi sẽ phản hồi các thông báo vi phạm bản quyền rõ ràng phù hợp với Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ ("DMCA"). Bạn có thể tìm hiểu thêm về Chính sách và thực tiễn gỡ bỏ theo quyền sở hữu trí tuệ của Adobe tại đây: http://www.adobe.com/legal/dmca.html.

 

Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, USA.
Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart,
Dublin 24, Republic of Ireland
Adobe_General_Terms_of_Use-vi_VN_20240217

Danh sách tài liệu được siêu liên kết trong Điều khoản sử dụng chung (được liệt kê theo thứ tự đề cập ở trên):

1. Điều khoản về đăng ký và hủy bỏ: https://www.adobe.com/legal/subscription-terms.html

2. Điều khoản bổ sung về dữ liệu học sinh trong môi trường giáo dục K-12 (tiểu học và trung học) và đại học: https://wwwimages2.adobe.com/content/dam/cc/en/legal/servicetou/Adobe-EDU-Terms-en_US-20210701.pdf

3. Trang HelpX về chủ đề lưu trữ đám mây cho Nội dung cá nhân được lưu trữ trong Creative Cloud và Document Cloud dành cho nhóm hoặc doanh nghiệp: https://helpx.adobe.com/enterprise/kb/business-storage.html

4. Chính sách quyền riêng tư: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

5. Lựa chọn quyền riêng tư của Adobe: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

6. Câu hỏi thường gặp về Phân tích nội dung: https://helpx.adobe.com/manage-account/using/machine-learning-faq.html

7. Cá nhân từ các quốc gia trong Thỏa thuận xử lý dữ liệu của EEA và Vương quốc Anh đối với Dịch vụ đám mây của Adobe: https://dpa.adobe.com/dpaTermsOfUse?type=55

8. Cá nhân không thuộc phạm vi của Điều khoản bảo vệ dữ liệu của EEA và Vương quốc Anh đối với Dịch vụ đám mây: https://www.adobe.com/content/dam/cc/en/legal/terms/enterprise/pdfs/DPT-WW.pdf

9. Nguyên tắc hỗ trợ phần mềm Adobe: https://helpx.adobe.com/support/programs/support-periods.html

10. Trung tâm minh bạch: https://www.adobe.com/trust/transparency.html

11. Tải phông chữ của bạn lên Creative Cloud: https://helpx.adobe.com/creative-cloud/help/upload-your-fonts-to-creative-cloud.html#licensing

12. Nguyên tắc điều kiện cần đáp ứng của trường tiểu học và trung học: https://helpx.adobe.com/enterprise/using/primary-and-secondary-institution-eligibility-guidelines.html

13. Thông báo về phần mềm của bên thứ ba và/hoặc các Điều khoản và điều kiện bổ sung: https://www.adobe.com/products/eula/third_party.html

14. Quyền sử dụng hình ảnh: https://www.adobe.com/legal/permissions/image-notice.html

15. Bộ phận Chăm sóc khách hàng của Adobe: https://helpx.adobe.com/contact.html?step=CCSN_membership-account-payment_cancel-your-membership

16. Chính sách xóa tài sản trí tuệ: https://www.adobe.com/legal/dmca.html