Έχουμε επικαιροποιήσει τους Γενικούς όρους χρήσης για να καταστήσουμε πιο κατανοητή τη διατύπωση. Παρακολουθήστε το επεξηγηματικό βίντεο και διαβάστε τους παρακάτω όρους για να ενημερωθείτε για τις διευκρινίσεις που έχουμε κάνει για να περιγράψουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε και προστατεύουμε τα δεδομένα σας. Τις επόμενες εβδομάδες, θα καταστήσουμε τους παρόντες όρους διαθέσιμους παγκοσμίως.

Γενικοί όροι χρήσης της Adobe

Δημοσιεύθηκε: Τετάρτη, 18 Ιούνιος 2024. Ισχύει από τις Τετάρτη, 18 Ιούνιος 2024. Οι παρόντες Γενικοί όροι χρήσης αντικαθιστούν και υπερισχύουν όλων των προηγούμενων εκδόσεων.

Έχουμε επικαιροποιήσει τους Γενικούς όρους χρήσης για να καταστήσουμε πιο κατανοητή τη διατύπωση. Παρακολουθήστε το επεξηγηματικό βίντεο και διαβάστε τους παρακάτω όρους για να ενημερωθείτε για τις διευκρινίσεις που έχουμε κάνει για να περιγράψουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε και προστατεύουμε τα δεδομένα σας. Τις επόμενες εβδομάδες, θα καταστήσουμε τους παρόντες όρους διαθέσιμους παγκοσμίως.

Οι Γενικοί όροι χρήσης αποτελούν μια νομική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Adobe. Γνωρίζουμε ότι αυτή η διατύπωση μπορεί να φαίνεται περίπλοκη, επομένως, κατά την ανάγνωση των όρων μας, θα βρείτε συνόψεις που παρέχουν μια χρήσιμη επισκόπηση των στοιχείων με τα οποία συμφωνείτε. Μόνο οι όροι αυτοί καθαυτούς είναι νομικά δεσμευτικοί, όχι οι εν λόγω συνόψεις. 

Σε οποιαδήποτε επιχειρηματική σχέση, συμφωνείτε με ένα σύνολο όρων. Οι εν λόγω όροι αποτελούν τη συμφωνία μας μαζί σας για τη χρήση των προϊόντων Adobe. 

Οι παρόντες Γενικοί όροι χρήσης («Γενικοί όροι»), μαζί με τυχόν ισχύοντες Ειδικούς όρους προϊόντων (βλ. ενότητα 1.2 (Ειδικοί όροι προϊόντων) παρακάτω) (συλλογικά, οι «Όροι») διέπουν τη χρήση και την πρόσβασή σας στις τοποθεσίες Web, τις διαδικτυακές εφαρμογές και τα προϊόντα μας, την υποστήριξη πελατών, τα φόρουμ συζητήσεων ή άλλες διαδραστικές περιοχές ή υπηρεσίες και σε υπηρεσίες όπως το Creative Cloud (συλλογικά, οι «Υπηρεσίες») και την εγκατάσταση και χρήση οποιουδήποτε λογισμικού που περιλαμβάνουμε ως μέρος των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εφαρμογών για κινητά και επιτραπέζιες συσκευές, αρχείων δειγμάτων και αρχείων περιεχομένου (όπως ορίζονται παρακάτω), σεναρίων, συνόλων οδηγιών και σχετικής τεκμηρίωσης (συλλογικά, το «Λογισμικό»). Εάν έχετε συμφωνήσει με τους Όρους συνδρομής και ακύρωσης (https://www.adobe.com/gr/legal/subscription-terms.html), τότε οι εν λόγω όροι θεωρούνται επίσης μέρος των Όρων. Εάν χρησιμοποιείτε και έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες και το Λογισμικό μέσω του προγράμματος Value Incentive Plan («VIP») της Adobe, τότε οι Όροι συνδρομής και ακύρωσης δεν ισχύουν για εσάς, αλλά οι υπόλοιποι Όροι θα διέπουν τη χρήση των Υπηρεσιών και του Λογισμικού και την πρόσβασή σας σε αυτά. Εάν έχετε συνάψει άλλη συμφωνία μαζί μας σχετικά με συγκεκριμένες Υπηρεσίες και Λογισμικό, τότε οι όροι της εν λόγω συμφωνίας υπερισχύουν σε περίπτωση που έρχονται σε αντίθεση με τους Όρους. 

Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες ή το Λογισμικό, βεβαιώνετε ότι είστε σε νόμιμη ηλικία για να συνάψετε τους Όρους, ή, αν δεν είστε, ότι έχετε λάβει τη συγκατάθεση των γονέων ή του κηδεμόνα σας για να συνάψετε τους Όρους. 

Πρέπει να είστε 13 ετών ή μεγαλύτεροι για να εγγραφείτε για ένα ατομικό Adobe ID.Τα σχολεία που συμμετέχουν στην προσφορά ονομαστικού χρήστη για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση μπορούν να εκδώσουν σε ένα παιδί κάτω των 13 ετών ένα Adobe ID σε επίπεδο επιχείρησης, σύμφωνα με τους Πρόσθετους όρους για τα δεδομένα μαθητών για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση (http://www.adobe.com/go/primary-secondary-terms_gr.) 

1. Η συμφωνία σας με την Adobe

1.1 Επιλογή δικαίου και συμβαλλόμενος φορέας.

Η ενότητα 1.1 σημαίνει ότι:

Η χώρα και οι νόμοι στους οποίους εμπίπτει αυτή η συμφωνία εξαρτώνται από τον τόπο διαμονής σας. 

Εάν διαμένετε στη Βόρεια Αμερική (συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά, του Μεξικού, των εδαφών και των κτήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και των στρατιωτικών βάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου και αν βρίσκονται), η σχέση σας είναι με την Adobe Inc., μια εταιρεία των Ηνωμένων Πολιτειών, και οι Όροι διέπονται, εκλαμβάνονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας της Καλιφόρνιας, ΗΠΑ, εκτός εάν υπερισχύει ο ομοσπονδιακός νόμος των ΗΠΑ, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες σύγκρουσης νόμων. Εάν διαμένετε εκτός της Βόρειας Αμερικής, η σχέση σας είναι με την Adobe Systems Software Ireland Limited και οι Όροι διέπονται, εκλαμβάνονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ιρλανδίας, εκτός εάν υπερισχύει η τοπική νομοθεσία. Για τους πελάτες στην Αυστραλία, η Adobe Systems Software Ireland Limited ενεργεί ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Adobe Systems Pty Ltd. και συνάπτει την παρούσα σύμβαση υπό την ιδιότητά της ως αντιπροσώπου της Adobe Systems Pty Ltd. Ενδέχεται να έχετε πρόσθετα δικαιώματα σύμφωνα με την τοπική σας νομοθεσία. Δεν επιδιώκουμε να περιορίσουμε αυτά τα δικαιώματα όταν αυτό απαγορεύεται από τη νομοθεσία. Για τους σκοπούς των Όρων, οι όροι «Adobe», «εμάς», «εμείς» και «μας» σημαίνουν την Adobe Inc., την Adobe Systems Software Ireland Limited ή την Adobe Systems Pty Ltd., ανάλογα με την περίπτωση.

1.2 Ειδικοί όροι προϊόντων

Η ενότητα 1.2 σημαίνει ότι:

Αυτοί είναι γενικοί όροι χρήσης που ισχύουν για όλα τα προϊόντα της Adobe. Ωστόσο, μπορεί επίσης να υπάρχουν όροι που ισχύουν συγκεκριμένα για τα προϊόντα που χρησιμοποιείτε. Οι ειδικοί όροι προϊόντων υπερισχύουν πάντα των γενικών όρων. 

Οι Υπηρεσίες και το Λογισμικό μας σάς παραχωρούνται με Άδεια χρήσης, δεν πωλούνται, και ενδέχεται επίσης να υπόκεινται σε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω πρόσθετους όρους («Ειδικοί όροι προϊόντων»). Εάν υπάρχει οποιαδήποτε σύγκρουση μεταξύ των όρων των Γενικών όρων και των Ειδικών όρων προϊόντων, οι Ειδικοί όροι προϊόντων διέπουν τις εν λόγω Υπηρεσίες ή το Λογισμικό. Οι Ειδικοί όροι προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγές όπως περιγράφεται στην ενότητα 1.5 (Ενημερώσεις των Όρων) παρακάτω. Οι Ειδικοί όροι προϊόντων μπορεί επίσης να αναφέρονται ως Πρόσθετοι όροι.  

1.3 Επιχειρηματικοί χρήστες

Η ενότητα 1.3 σημαίνει ότι:

Εάν χρησιμοποιείτε ένα μεμονωμένο πρόγραμμα της Adobe, έχετε τον έλεγχο του περιεχομένου σας και του έργου που δημιουργείτε.  Εάν χρησιμοποιείτε ένα επιχειρηματικό πρόγραμμα, ο οργανισμός σας έχει πρόσβαση και έλεγχο της εργασίας σας. 

Εάν λάβατε ένα «Δικαίωμα» (το οποίο ορίζεται ως το δικαίωμα χρήσης, πρόσβασης και κατανάλωσης των Υπηρεσιών και του Λογισμικού) από έναν οργανισμό ή ομάδα, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά μιας επιχείρησης ή οποιασδήποτε άλλης εμπορικής οντότητας, κυβερνητικής οντότητας, μη κερδοσκοπικού οργανισμού ή εκπαιδευτικού ιδρύματος (το καθένα, μια «Επιχείρηση») στο πλαίσιο ενός από τα επιχειρηματικά προγράμματα της Adobe (όπως το Creative Cloud για ομάδες, το Creative Cloud για επιχειρήσεις ή το Document Cloud), τότε (Α) είστε «Επιχειρηματικός χρήστης» της εν λόγω Επιχείρησης, (Β) το προφίλ σας στην Adobe που σχετίζεται με το εν λόγω Δικαίωμα είναι ένα «Επιχειρηματικό προφίλ» και (Γ) όλες οι αναφορές σε «εσάς» στους Όρους θα σημαίνουν την εν λόγω Επιχείρηση και τους Επιχειρηματικούς χρήστες της, ανάλογα με την περίπτωση. Εάν είστε Επιχειρηματικός χρήστης, συμφωνείτε ότι, λόγω της λήψης Δικαιωμάτων από την εν λόγω Επιχείρηση, (1) η Adobe μπορεί να παρέχει στην εν λόγω Επιχείρηση τη δυνατότητα πρόσβασης, χρήσης, αφαίρεσης, διατήρησης και ελέγχου του Επιχειρηματικού προφίλ σας και όλου του Περιεχομένου που περιλαμβάνεται σε αυτό, είτε αυτό έχει μεταφορτωθεί ή εισαχθεί πριν είτε μετά την ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης των Όρων, (2) η χρήση των Υπηρεσιών και του Λογισμικού από εσάς διέπεται από τη συμφωνία της εν λόγω Επιχείρησης με την Adobe και (3) η Adobe μπορεί να παρέχει τις προσωπικές σας πληροφορίες στην εν λόγω Επιχείρηση. Πρόσβαση σε δωρεάν Δικαιώματα («Δωρεάν υπηρεσίες») μπορεί να παρέχεται σε οποιονδήποτε χρήστη προστίθεται στο Admin Console της Επιχείρησης (όπως ορίζεται στους Πρόσθετους όρους για τους επιχειρηματικούς πελάτες που παρατίθενται στην ενότητα 1.2) και οι εν λόγω χρήστες θα θεωρούνται Επιχειρηματικοί χρήστες. Εάν είστε Επιχειρηματικός χρήστης με Δικαιώματα από πολλές Επιχειρήσεις, μπορεί να έχετε ξεχωριστά Επιχειρηματικά προφίλ που σχετίζονται με κάθε Επιχείρηση. Ως Επιχειρηματικός χρήστης, ενδέχεται να έχετε διαφορετικές συμφωνίες ή υποχρεώσεις με μια Επιχείρηση, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν το Επιχειρηματικό προφίλ ή το Περιεχόμενό σας (όπως ορίζεται στην ενότητα 4.1). Η Adobe δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε παραβίαση από εσάς των εν λόγω συμφωνιών ή υποχρεώσεων. Εάν δεν έχετε λάβει Δικαιώματα από μια Επιχείρηση (π.χ. έχετε εγγραφεί σε ένα πρόγραμμα Creative Cloud για ιδιώτες και έχετε λάβει Δικαιώματα μέσω αυτού του προγράμματος), τότε (α) είστε «Προσωπικός χρήστης», (β) το προφίλ σας στην Adobe είναι ένα προσωπικό προφίλ, (γ) διατηρείτε την αποκλειστική πρόσβαση και τον έλεγχο όλου του Περιεχομένου στον προσωπικό σας λογαριασμό ή το προσωπικό σας προφίλ (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην Πολιτική απορρήτου) και (δ) όλες οι αναφορές σε «εσάς» στους Όρους θα σημαίνουν εσάς ως άτομο. Εάν λαμβάνετε Δικαιώματα μέσω ενός προσωπικού προγράμματος και από μια Επιχείρηση, τότε είστε τόσο Προσωπικός χρήστης όσο και Επιχειρηματικός χρήστης. Είστε Προσωπικός χρήστης όταν χρησιμοποιείτε τα Δικαιώματα που αποκτήσατε μέσω του προσωπικού σας προγράμματος και είστε Επιχειρηματικός χρήστης όταν χρησιμοποιείτε τα Δικαιώματα που σας παρέχει μια Επιχείρηση.

1.4 Επιχειρηματικοί τομείς email

Ως Προσωπικός χρήστης ή Επιχειρηματικός χρήστης, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Adobe χρησιμοποιώντας μια διεύθυνση email που σας παρέχεται ή σας έχει εκχωρηθεί από μια Επιχείρηση (όπως η διεύθυνση email της εργασίας σας). Εάν η Επιχείρηση δημιουργήσει μια άμεση σχέση μαζί μας, ενδέχεται να θελήσει να προσθέσει τον λογαριασμό σας στην εν λόγω σχέση. Εάν συμβεί αυτό, η Επιχείρηση μπορεί, με προηγούμενη ειδοποίηση από την Επιχείρηση ή από εμάς, να μεταφέρει τον λογαριασμό σας στον λογαριασμό της Επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι η Επιχείρηση μπορεί (Α) να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό, (Β) να αναλάβει τον έλεγχο του λογαριασμού και οποιουδήποτε Περιεχομένου σε αυτόν, είτε αυτό αποθηκεύεται, μεταφορτώνεται ή εισάγεται πριν ή μετά την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης των Όρων και (Γ) να συστήσει τη μεταφορά οποιουδήποτε Μη επιχειρηματικού περιεχομένου που σχετίζεται με τον εν λόγω λογαριασμό σε νέο λογαριασμό που χρησιμοποιεί μια διεύθυνση email που δεν σχετίζεται με την εν λόγω Επιχείρηση. Εσείς, ως Προσωπικός χρήστης με λογαριασμό Adobe που έχει εκχωρηθεί σε μια Επιχείρηση ή έναν Επιχειρηματικό χρήστη, αναγνωρίζετε επίσης ότι η Adobe μπορεί να παρέχει τις προσωπικές σας πληροφορίες στην εν λόγω Επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένης, για λόγους σαφήνειας, της κοινοποίησης των πληροφοριών σας σε έναν διαχειριστή της Επιχείρησής σας), όπως το όνομα, τη διεύθυνση email και τις πληροφορίες για τα Δικαιώματα. Εάν δεν θέλετε να έχει πρόσβαση, να χρησιμοποιεί, να καταργεί, να διατηρεί ή να ελέγχει μια Επιχείρηση έναν λογαριασμό ή ένα προφίλ, τότε μην χρησιμοποιείτε μια διεύθυνση email για Επιχειρήσεις με τον εν λόγω λογαριασμό. Πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση και την πρόσβαση στο Περιεχόμενο και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αλλάξετε τη διεύθυνση email που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας μπορείτε να βρείτε εδώ: https://adobe.com/go/business-storage-helpx_gr. Η Adobe μπορεί να κοινοποιήσει πληροφορίες σχετικά με την Επιχείρηση, όπως το όνομα και τη διεύθυνση email του διαχειριστή, σε έναν Επιχειρηματικό χρήστη. 

1.5 Ενημερώσεις στους Όρους

Η ενότητα 1.5 σημαίνει ότι:

Ορισμένες φορές γίνονται αλλαγές. Θα σας ειδοποιούμε όταν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές σε αυτούς τους όρους ή στη συνδρομή σας. 

Ενδέχεται, κατά καιρούς, να κάνουμε αλλαγές στους Όρους, όπως διόρθωση τυπογραφικών σφαλμάτων ή αλλαγές στην πολιτική. Εάν κάνουμε σημαντικές αλλαγές, θα σας ειδοποιήσουμε.  Οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές δεν θα ισχύουν για οποιαδήποτε διαφορά ανάμεσα σε εσάς και την Adobe που προέκυψε πριν από την ημερομηνία κατά την οποία δημοσιεύσαμε τους αναθεωρημένους Όρους που ενσωματώνουν τις εν λόγω αλλαγές ή όταν οι Όροι τίθενται σε ισχύ με άλλον τρόπο. Ελέγχετε τους Όρους τακτικά.  Εάν δεν συμφωνείτε με τους τροποποιημένους Όρους, πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες και το Λογισμικό μας και, κατά περίπτωση, να ακυρώσετε τη συνδρομή σας.

2. Απόρρητο

2.1 Απόρρητο

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, μοιραζόμαστε ή επεξεργαζόμαστε με άλλον τρόπο πληροφορίες σχετικά με εσάς και τη χρήση των Υπηρεσιών και του Λογισμικού μας από εσάς, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου (http://www.adobe.com/go/privacy_gr). Έχετε τη δυνατότητα να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις πληροφοριών εδώ: https://www.adobe.com/gr/privacy/opt-out.html.

2.2 Η πρόσβασή μας στο περιεχόμενό σας

Η ενότητα 2.2 σημαίνει ότι:

Μόνο εσείς είστε κάτοχος του περιεχομένου σας και κανένας άλλος, αλλά χρειάζεται να έχουμε πρόσβαση στο περιεχόμενό σας, επειδή είναι απαραίτητο για τη λειτουργία εφαρμογών και υπηρεσιών της Adobe. Περιορίζουμε την πρόσβασή μας σε πολύ συγκεκριμένους σκοπούς.  

Εποπτεύουμε το περιεχόμενο που βρίσκεται στους διακομιστές μας για να ελέγξουμε εάν υπάρχουν συγκεκριμένοι τύποι παράνομου περιεχομένου (όπως υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών) ή άλλο καταχρηστικό περιεχόμενο ή συμπεριφορά (για παράδειγμα, μοτίβα δραστηριότητας που υποδηλώνουν ανεπιθύμητο περιεχόμενο ή ηλεκτρονικό ψάρεμα). Ξεκινάμε αυτήν τη διαδικασία με έναν αυτοματοποιημένο έλεγχο βάσει μηχανής, αλλά εάν τα αυτοματοποιημένα συστήματά μας ή κάποιος άλλος χρήστης επισημάνει ένα πρόβλημα, ένα άτομο μπορεί να ελέγξει το περιεχόμενο για να επιβεβαιώσει εάν είναι παράνομο ή καταχρηστικό.  

Ένα άτομο μπορεί να ελέγξει το περιεχόμενό σας στους διακομιστές μας σε περιορισμένες περιπτώσεις, όπως κατόπιν αιτήματός σας εάν έχετε επιλέξει να μας επιτρέψετε να χρησιμοποιήσουμε το περιεχόμενό σας για να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας ή εάν το περιεχόμενό σας έχει επισημανθεί ή αναφερθεί ως παράνομο. 

Δείτε τι δεν κάνουμε: Δεν σαρώνουμε ούτε ελέγχουμε περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο τοπικά στη συσκευή σας. Επίσης, δεν εκπαιδεύουμε μοντέλα δημιουργικού ΑΙ με βάση το περιεχόμενό σας ή το περιεχόμενο των πελατών σας, εκτός εάν έχετε υποβάλει το περιεχόμενο στο marketplace του Adobe Stock. 

Σεβόμαστε τα δικαιώματά σας επί του Περιεχομένου σας (όπως ορίζονται στην Ενότητα 4.1) και περιορίζουμε την πρόσβασή μας στο Περιεχόμενό σας με τους ακόλουθους τρόπους: 

(Α) Λειτουργική χρήση. Οι Υπηρεσίες και το Λογισμικό μας θα έχουν πρόσβαση στο Τοπικό περιεχόμενό σας και στο Περιεχόμενό σας στο cloud για να καταστεί δυνατή η κανονική λειτουργία των Υπηρεσιών και του Λογισμικού, για παράδειγμα, επιτρέποντας στο Photoshop να ανοίξει το αρχείο σας για να μπορέσετε να το επεξεργαστείτε. 

(Β) Χωρίς σάρωση ή έλεγχο τοπικού περιεχομένου. Στην περίπτωση του Περιεχομένου που είναι αποθηκευμένο τοπικά στη συσκευή σας («Τοπικό περιεχόμενο»), δεν σαρώνουμε ούτε ελέγχουμε το Περιεχόμενό σας.  

(Γ) Παράνομο και καταχρηστικό Περιεχόμενο στο cloud. Στην περίπτωση του Περιεχομένου που έχετε αναφορτώσει στους διακομιστές μας ή έχετε δημιουργήσει χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας που βασίζονται στο cloud («Περιεχόμενο cloud»), το Περιεχόμενο μπορεί να σαρωθεί αυτόματα για να διασφαλιστεί ότι δεν φιλοξενούμε παράνομο ή υβριστικό περιεχόμενο, όπως υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.       

(Δ) Αναλύσεις περιεχομένου με Περιεχόμενο cloud. Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων εξαίρεσης, ενδέχεται να πραγματοποιήσουμε Αναλύσεις περιεχομένου (βλ. ενότητα 4.3(Β)) με το Περιεχόμενο cloud οι οποίες θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε με ποιον τρόπο οι χρήστες μας χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες και το Λογισμικό μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την εμπειρία σας με τις Υπηρεσίες και το Λογισμικό, να παράσχουμε συστάσεις για εσάς και να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το δικαίωμά σας να εξαιρεθείτε από την εκτέλεση Αναλύσεων περιεχομένου χρησιμοποιώντας το Περιεχόμενο (adobe.com/go/contentanalysisfaq_gr) και τα δεδομένα χρήσης σας (adobe.com/go/usagedatafaq_gr). Οι πληροφορίες από τις Αναλύσεις περιεχομένου μπορεί να χρησιμοποιηθούν για επικοινωνία με εσάς στο πλαίσιο μάρκετινγκ, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων εξαίρεσης και συναίνεσής σχετικά με τις από πλευράς μας δραστηριότητες μάρκετινγκ. 

(Ε) Δημόσιο και Κοινόχρηστο περιεχόμενο cloud. Στην περίπτωση του Περιεχομένου cloud στην πλατφόρμα Adobe Stock και άλλες δημόσιες πλατφόρμες, όπως οι κοινότητες Behance και Lightroom, το σύνολο του Περιεχομένου cloud μπορεί να ελεγχθεί για λόγους πνευματικής ιδιοκτησίας και ασφάλειας (για παράδειγμα, βία και γυμνό).  Εάν επιλέξετε να διαμοιραστείτε το Περιεχόμενό σας στο cloud με άλλους χρήστες χρησιμοποιώντας το Λογισμικό και τις Υπηρεσίες μας, ενδέχεται να ελέγξουμε αυτόματα αυτό το Κοινόχρηστο περιεχόμενο cloud για να εντοπίσουμε καταχρηστική συμπεριφορά (όπως ανεπιθύμητη αλληλογραφία ή ηλεκτρονικό ψάρεμα).

(ΣΤ) Δημιουργικό ΑΙ.  Δεν θα χρησιμοποιήσουμε το Τοπικό περιεχόμενο ή το Περιεχόμενο cloud για να εκπαιδεύσουμε μοντέλα δημιουργικού ΑΙ, εκτός από το Περιεχόμενο που θα επιλέξετε να υποβάλετε στο marketplace του Adobe Stock, και αυτή η χρήση διέπεται από την ξεχωριστή Συμφωνία Adobe Stock Contributor. 

(Ζ) Έλεγχος Περιεχομένου cloud από άνθρωπο. Στην περίπτωση του Περιεχομένου cloud, ο έλεγχος από άνθρωπο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περιορισμένες περιπτώσεις: 

 1. όταν το ζητάτε από εμάς (π.χ. όταν επικοινωνείτε με την ομάδα υποστήριξής μας), 
 2. όταν καθιστάτε το Περιεχόμενο cloud διαθέσιμο στο κοινό (π.χ. στο Adobe Stock ή στο Behance), 
 3. όταν το Περιεχόμενο c επισημαίνεται ή αναφέρεται ως παράνομο ή καταχρηστικό (π.χ. υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών) ή 
 4. όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα προέκδοσης, beta ή βελτίωσης προϊόντος (όπως το πρόγραμμα βελτίωσης του Adobe Photoshop). Μάθετε περισσότερα 

Το Τοπικό περιεχόμενό σας δεν ελέγχεται ποτέ από εμάς. 

2.3 Συμφωνίες προστασίας δεδομένων

Σε ορισμένες χώρες, ο νόμος απαιτεί να συνάψουμε μαζί σας συμφωνία προστασίας δεδομένων, εάν διαχειριζόμαστε Προσωπικά δεδομένα (όπως ορίζεται στην ισχύουσα συμφωνία) για εσάς ως μέρος των Υπηρεσιών και του Λογισμικού μας. Οι συμφωνίες αυτές είναι η Συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων της ΕΕ ή οι Όροι προστασίας δεδομένων, που βρίσκονται στις ακόλουθες τοποθεσίες: 

(Α) Συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ»). Οι όροι της Συμφωνίας επεξεργασίας δεδομένων ισχύουν όταν παρέχετε Προσωπικά δεδομένα (όπως ορίζονται στη Συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων) που συλλέγονται από άτομα από χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ») και του Ηνωμένου Βασιλείου και όταν είστε «Υπεύθυνος επεξεργασίας» και η Adobe είναι «Εκτελούσα την επεξεργασία» σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 («ΓΚΠΔ») ή οποιονδήποτε διάδοχο του ΓΚΠΔ που σχετίζεται με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Οι όροι της Συμφωνίας επεξεργασίας δεδομένων είναι διαθέσιμοι εδώ: www.adobe.com/go/tou-dpa

(Β) Όροι προστασίας δεδομένων. Οι Όροι προστασίας δεδομένων ισχύουν όταν παρέχετε Προσωπικά δεδομένα (όπως ορίζονται στους Όρους προστασίας δεδομένων) που συλλέγονται από άτομα εκτός του ΕΟΧ και του Ηνωμένου Βασιλείου και όταν η Adobe επεξεργάζεται (όπως ορίζονται στους Όρους προστασίας δεδομένων) τα δεδομένα αυτά κατόπιν δικής σας εντολής και για λογαριασμό σας. Οι Όροι προστασίας δεδομένων είναι διαθέσιμοι εδώ: https://www.adobe.com/go/dpt-ww

2.4 Ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες

Συμφωνείτε να μην συλλέγετε, επεξεργάζεστε ή αποθηκεύετε Ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες (όπως ορίζονται παρακάτω) χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες και το Λογισμικό, εκτός εάν (Α) επιτρέπεται άμεσα από την Adobe, (Β) προβλέπεται από τις Υπηρεσίες και το Λογισμικό ή (Γ) διέπεται από τους Ειδικούς όρους προϊόντων, ανάλογα με την περίπτωση. Συμφωνείτε να μην διαβιβάζετε, αποκαλύπτετε ή διαθέτετε Ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες στην Adobe ή σε τρίτους παρόχους της Adobe. «Ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες» σημαίνει οικονομικές πληροφορίες ενός ατόμου, δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική συμπεριφορά ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό ενός ατόμου, ιατρικές πληροφορίες ή πληροφορίες υγείας που προστατεύονται βάσει οποιουδήποτε νόμου περί προστασίας δεδομένων υγείας, βιομετρικά δεδομένα, προσωπικές πληροφορίες παιδιών που προστατεύονται βάσει οποιουδήποτε νόμου περί προστασίας δεδομένων παιδιών (όπως οι προσωπικές πληροφορίες που ορίζονται βάσει του νόμου U.S. Children's Online Privacy Protection Act («COPPA»)) και οποιουσδήποτε πρόσθετους τύπους πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον όρο ή σε οποιονδήποτε παρόμοιο όρο (όπως «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα» ή «ειδικές κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών»), όπως χρησιμοποιούνται στους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων ή απορρήτου. Εάν είστε Επιχείρηση, συμφωνείτε επίσης να διασφαλίσετε τη συμμόρφωση των Επιχειρηματικών χρηστών με την παρούσα ενότητα 2.4 (Ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες). 

2.5 Μεταφορά προσωπικών πληροφοριών

Επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε πληροφορίες στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Με τη χρήση των Υπηρεσιών και του Λογισμικού μας, εξουσιοδοτείτε την Adobe να μεταφέρει τα προσωπικά σας στοιχεία πέρα από τα εθνικά σύνορα και σε άλλες χώρες όπου δραστηριοποιείται η Adobe και οι συνεργάτες της. 

3. Χρήση των Υπηρεσιών και του Λογισμικού

3.1 Άδεια χρήσης

Η ενότητα 3.1 σημαίνει ότι:

Η Adobe σάς παραχωρεί ορισμένα δικαιώματα για να χρησιμοποιήσετε την άδεια χρήσης σας για τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες της Adobe. 

Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με τους Όρους και την ισχύουσα νομοθεσία, σας χορηγούμε με το παρόν ένα μη αποκλειστικό, περιορισμένο, ανακλητό δικαίωμα (όπως ορίζεται στην παρούσα) εγκατάστασης, πρόσβασης και χρήσης των Υπηρεσιών και του Λογισμικού που σας διαθέτουμε και που έχετε λάβει από εμάς. Κάθε άδεια χρήσης πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ένα (1) άτομο και δεν επιτρέπεται να κοινοποιηθεί. Στο τέλος της διάρκειας της άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης σας θα λήξει όπως ορίζεται στο έγγραφο παραγγελίας ή στους Όρους συνδρομής και ακύρωσης. Η έκδοση / οι εκδόσεις των Υπηρεσιών και του Λογισμικού που είναι διαθέσιμη/ες κατά την ημερομηνία ανανέωσης ενδέχεται να διαφέρουν από την έκδοση / τις εκδόσεις που ήταν διαθέσιμη/ες κατά την πρώτη σας αδειοδότηση από την Adobe. Μπορείτε να βρείτε τις εκδόσεις των Υπηρεσιών και του Λογισμικού που υποστηρίζει η Adobe εδώ: https://www.adobe.com/go/software-support-guidelines.html. Συμφωνείτε ότι η απόφασή σας να χρησιμοποιήσετε, να αποκτήσετε πρόσβαση ή να λάβετε άδεια χρήσης των Υπηρεσιών και του Λογισμικού δεν εξαρτάται από την παροχή οποιασδήποτε μελλοντικής λειτουργικότητας ή χαρακτηριστικών ή από προφορικά ή γραπτά δημόσια σχόλια που γίνονται από εμάς σχετικά με μελλοντικές λειτουργίες ή χαρακτηριστικά. 

3.2 Πνευματική ιδιοκτησία της Adobe

Η ενότητα 3.2 σημαίνει ότι:

Η Adobe κατέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και σας παραχωρεί τη σχετική άδεια χρήσης τους. 

Εμείς (και οι δικαιοπάροχοί μας, κατά περίπτωση) παραμένουμε οι αποκλειστικοί κάτοχοι όλων των δικαιωμάτων, τίτλων και συμφερόντων επί των Υπηρεσιών και του Λογισμικού. Με εξαίρεση τα όσα αναφέρονται στους Όρους, δεν σας παραχωρούμε κανένα δικαίωμα σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά μυστικά, εμπορικά σήματα ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα σε σχέση με τα στοιχεία των Υπηρεσιών ή του Λογισμικού. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις εμπορικές ονομασίες, τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών ή τα λογότυπά μας σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που δεν είναι δικό μας ή με οποιονδήποτε τρόπο που ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση. Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα που δεν παρέχονται βάσει των Όρων.  

3.3 Αποθήκευση

Η ενότητα 3.3 σημαίνει ότι:

Δεν θέλουμε να σας δούμε να αποχωρείτε, αλλά εάν ακυρώσετε τη συνδρομή σας στην Adobe, πάρτε μαζί σας όλο το περιεχόμενό σας πριν πραγματοποιήσετε την ακύρωση.  

Κατά την ακύρωση της συνδρομής σας, προσπαθούμε να αποθηκεύσουμε το περιεχόμενο για κάποιο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που το χρειαστείτε αργότερα, αλλά διατηρούμε το δικαίωμα να το διαγράψουμε.  

Συνιστούμε να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας του Περιεχομένου και των Creative Cloud Customer Fonts αλλού, ακόμη και αν οι Υπηρεσίες παρέχουν αποθηκευτικό χώρο και αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη από τις αντίστοιχες Υπηρεσίες. Μπορούμε να δημιουργήσουμε εύλογα τεχνικά όρια, όπως όρια στο μέγεθος των αρχείων, στον αποθηκευτικό χώρο, στην ικανότητα επεξεργασίας και σε άλλα χαρακτηριστικά. Έχουμε δικαίωμα να αναστείλουμε τις Υπηρεσίες μέχρι να επανέλθετε εντός του ορίου χώρου αποθήκευσης που έχει συσχετιστεί με τον λογαριασμό σας. Στο τέλος της διάρκειας της άδειας χρήσης σας, θα καταβάλουμε εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να σας επιτρέψουμε να μεταφέρετε το Περιεχόμενό σας από τις Υπηρεσίες. Η μετάβαση πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία καταγγελίας ή λήξης της διάρκειας της άδειας χρήσης. Στο τέλος αυτής της μεταβατικής περιόδου 30 ημερών, διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε το Περιεχόμενό σας. Πρέπει να κατεβάσετε κάθε Περιεχόμενο που έχετε αποθηκεύσει στις Υπηρεσίες πριν λήξει η άδεια χρήσης σας.

3.4 Περιεχόμενο που δημιουργείται από τους χρήστες

Η ενότητα 3.4 σημαίνει ότι:

Οι χρήστες μπορούν να αναφορτώσουν και να μοιραστούν το περιεχόμενό τους χρησιμοποιώντας τα προϊόντα μας και δεν φέρουμε ευθύνη για αυτό το περιεχόμενο. Εάν βρείτε προσβλητικό περιεχόμενο, μπορείτε να το επισημάνετε για να το ελέγξουμε.  

Ενδέχεται να φιλοξενήσουμε περιεχόμενο που δημιουργείται από τους χρήστες μας. Εάν έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας, ενδέχεται να συναντήσετε περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες το οποίο είναι παράνομο ή θεωρείτε ότι είναι προσβλητικό ή ενοχλητικό. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το εν λόγω περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο κουμπί Report (Αναφορά), αν είναι διαθέσιμο, για να καταγγείλετε αυτό το περιεχόμενο. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές εποπτείας περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου αναφοράς περιεχομένου στο Κέντρο Διαφάνειας.

3.5 Αρχεία δειγμάτων

 «Αρχεία δειγμάτων» σημαίνει αρχεία ήχου, εικόνας, βίντεο ή άλλου περιεχομένου που παρέχονται από την Adobe για χρήση σε εκπαιδευτικά προγράμματα, επιδείξεις και για άλλους δοκιμαστικούς σκοπούς, τα οποία μπορεί να χαρακτηρίζονται ως αρχεία δειγμάτων. Τα Αρχεία δειγμάτων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό από αυτόν για τον οποίο παρασχέθηκαν. Δεν μπορείτε να διανείμετε τα αρχεία δειγμάτων με οποιονδήποτε τρόπο που επιτρέπει σε τρίτους να χρησιμοποιούν, να κατεβάζουν, να εξάγουν ή να έχουν πρόσβαση στα Αρχεία δειγμάτων ως αυτόνομο αρχείο και δεν μπορείτε να διεκδικήσετε οποιαδήποτε δικαιώματα στα Αρχεία δειγμάτων. 

3.6 Αρχεία περιεχομένου

Η ενότητα 3.6 σημαίνει ότι:

Έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο ή τα στοιχεία που σας διαθέτουμε. Μπορείτε ακόμη και να αλλάξετε ή να τροποποιήσετε αυτό το περιεχόμενο στην εργασία σας. 

«Αρχεία περιεχομένου» σημαίνει τα πάγια στοιχεία της Adobe που παρέχονται ως μέρος των Υπηρεσιών και του Λογισμικού. Εκτός εάν η τεκμηρίωση ή οι ειδικές άδειες χρήσης (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των Ειδικών όρων προϊόντων) αναφέρουν διαφορετικά, σας χορηγούμε μια προσωπική, μη αποκλειστική, μη υπεκχωρήσιμη (εκτός εάν είστε Επιχείρηση, τότε υπεκχωρείται μόνο στους Επαγγελματίες χρήστες σας) και μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης των Αρχείων περιεχομένου για τη δημιουργία της τελικής σας χρήσης (δηλαδή της παράγωγης εφαρμογής ή του προϊόντος που δημιουργήθηκε από εσάς) στην οποία ενσωματώνονται τα Αρχεία περιεχομένου ή τα παράγωγά τους για τη χρήση σας («Τελική χρήση»). Μπορείτε να τροποποιήσετε τα Αρχεία περιεχομένου πριν από την ενσωμάτωσή τους στην Τελική χρήση. Μπορείτε να αναπαράγετε και να διανέμετε τα Αρχεία περιεχομένου μόνο σε σχέση με την Τελική χρήση σας, ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν μπορείτε να διανέμετε τα Αρχεία περιεχομένου σε αυτόνομη βάση, εκτός της Τελικής χρήσης. 

3.7 Δωρεάν συνδρομές, δωρεάν υπηρεσίες, προσφορές και δοκιμές

Η ενότητα 3.7 σημαίνει ότι:

Μπορεί να σας προσφέρουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας χωρίς χρέωση, όπως δωρεάν συνδρομές ή δοκιμαστικές συνδρομές.  

Η Adobe μπορεί να παρέχει δωρεάν συνδρομές, δωρεάν υπηρεσίες, προσφορές και δοκιμαστικές συνδρομές κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Εάν η πρόσβαση στις Υπηρεσίες και το Λογισμικό σάς παρέχεται δωρεάν ή για δοκιμαστικούς σκοπούς, ή σας παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες, η πρόσβαση αυτή διέπεται από τους Όρους. Ανά πάσα στιγμή πριν ή κατά τη διάρκεια της δωρεάν ή δοκιμαστικής περιόδου, ή των δωρεάν υπηρεσιών, η Adobe μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τερματίσει τη δωρεάν ή δοκιμαστική πρόσβαση χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς καμία ευθύνη απέναντί σας, στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της αποτροπής κατάχρησης της δωρεάν ή δοκιμαστικής πρόσβασης, ή των δωρεάν υπηρεσιών. Μετά τη λήξη της περιόδου δωρεάν ή δοκιμαστικής πρόσβασης, ή των δωρεάν υπηρεσιών, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ή το Λογισμικό σε συνδρομή επί πληρωμή, εφόσον είναι διαθέσιμη, ή όπως άλλως επιτρέπεται από την Adobe. Κατά τη διάρκεια της δωρεάν ή δοκιμαστικής περιόδου, ή των δωρεάν υπηρεσιών, καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση δεν ισχύει για τις Υπηρεσίες και το Λογισμικό. Όλες οι Υπηρεσίες και το Λογισμικό παρέχονται «ως έχουν» με όλα τα ελαττώματα και δεν περιλαμβάνεται τεχνική ή άλλη υποστήριξη. 

3.8 Έκδοση NFR 

 Η Adobe μπορεί επίσης να χαρακτηρίσει τις Υπηρεσίες και το Λογισμικό ως «δοκιμαστικά», «αξιολόγησης», «όχι για μεταπώληση» ή με άλλη παρόμοια ονομασία («Έκδοση NFR»). Μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε την Έκδοση NFR μόνο για την περίοδο και τους σκοπούς που αναφέρονται κατά την παροχή της Έκδοσης NFR. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε υλικό που παράγετε με την Έκδοση NFR για εμπορικούς σκοπούς. 

3.9 Adobe Talent

 (Α) Δεν μπορείτε να δημοσιεύετε θέσεις εργασίας που παραπέμπουν σε συγκεκριμένους διαγωνισμούς εργασίας ή άλλες ευκαιρίες που ζητούν εξατομικευμένη και μη αμειβόμενη δημιουργική εργασία από επαγγελματίες δημιουργούς. Οποιαδήποτε τέτοια ανάρτηση μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς επιστροφή χρημάτων. 

(Β) Προσφέρουμε επί πληρωμή τη λειτουργία «Talent Search» σε εργοδότες και εταιρείες που επιθυμούν να ανακαλύψουν και να προσλάβουν δημιουργικά ταλέντα. Ανεβάζοντας ένα δημόσιο προφίλ ή ένα δημόσιο έργο στις Υπηρεσίες, συμφωνείτε ότι οι δημόσιες πληροφορίες ενδέχεται να συμπεριληφθούν στα αποτελέσματα Talent Search.  

3.10 Creative Cloud Customer Fonts

Η ενότητα 3.10 σημαίνει ότι:

Προτού ανεβάσετε γραμματοσειρές σε προϊόντα της Adobe, βεβαιωθείτε ότι έχετε τα δικαιώματα χρήσης αυτών των γραμματοσειρών. 

(Α) Για κάθε γραμματοσειρά ή αρχείο γραμματοσειράς που μεταφορτώνετε ή υποβάλλετε στις Υπηρεσίες και το Λογισμικό («Creative Cloud Customer Fonts») δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε όλα τα απαραίτητα δικαιώματα για να μας επιτρέψετε να χρησιμοποιούμε, να αναπαράγουμε, να προβάλλουμε, να φιλοξενούμε και να διανέμουμε τα Creative Cloud Customer Fonts μέσω των Υπηρεσιών και του Λογισμικού για δική σας χρήση. Τα Creative Cloud Customer Fonts δεν θεωρούνται Περιεχόμενο, όπως ορίζεται στους Όρους. Διατηρείτε όλα τα δικαιώματα στα μη τροποποιημένα Creative Cloud Customer Fonts. Αναγνωρίζετε ότι η ενεργοποίηση της προβολής οποιουδήποτε Creative Cloud Customer Font με τις Υπηρεσίες και το Λογισμικό για δική σας χρήση μπορεί να απαιτεί τη χρήση Τεχνολογίας Adobe, συμπεριλαμβανομένης της ιδιόκτητης τεχνολογίας βελτιστοποίησης γραμματοσειρών, και ότι διατηρούμε όλα τα δικαιώματα επί της εν λόγω Τεχνολογίας Adobe. «Τεχνολογία Adobe» σημαίνει τεχνολογία που μας ανήκει ή μας έχει παραχωρηθεί με άδεια από τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών και του Λογισμικού και κάθε σχετικού δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο τον κόσμο), κάθε ανατροφοδότηση που μας παρέχεται και ενσωματώνεται σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω, καθώς και κάθε τροποποίηση ή επέκταση οποιουδήποτε από τα παραπάνω, όποτε και όπου και αν έχει αναπτυχθεί. Η Adobe δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι τα εν λόγω Creative Cloud Customer Fonts θα είναι συμβατά ή κατάλληλα για χρήση με τις Υπηρεσίες ή το Λογισμικό.  

(Β) Εάν ενημερωθούμε από τρίτο μέρος, όπως ένα χυτήριο, ή λάβουμε γνώση ότι δεν έχετε τα δικαιώματα για τα οποία εγγυάστε στην ενότητα 3.10(Α) (Creative Cloud Customer Fonts) ή ότι τα Cloud Customer Fonts σας παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, τότε ενδέχεται να αφαιρέσουμε τα Creative Cloud Customer Fonts από τον λογαριασμό σας, από τις Υπηρεσίες ή από το Περιεχόμενο που χρησιμοποιεί τα εν λόγω Creative Cloud Customer Fonts. Αναγνωρίζετε ότι εάν αφαιρέσουμε τα Creative Cloud Customer Fonts από τον λογαριασμό σας, οι Υπηρεσίες ή το Περιεχόμενο που χρησιμοποιεί τα Creative Cloud Customer Fonts ή η προβολή του Περιεχομένου σας ενδέχεται να αλλάξει και δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την αφαίρεση. Πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορεί να αλλάξει το Περιεχόμενό σας μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.adobe.com/go/cc-fonts-faq_gr

(Γ) Μπορείτε να ανακαλέσετε την πρόσβασή μας στα Creative Cloud Customer Fonts και να καταγγείλετε τα δικαιώματά μας ανά πάσα στιγμή διαγράφοντας τα Creative Cloud Customer Fonts από την Υπηρεσία.  

(Δ) Με την καταγγελία ή το κλείσιμο του λογαριασμού σας, διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε τα Creative Cloud Customer Fonts. Ορισμένα αντίγραφα των Creative Cloud Customer Fonts ενδέχεται να διατηρηθούν ως μέρος των συνηθισμένων αντιγράφων ασφαλείας. 

(E) Ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες που σχετίζονται με τη χρήση των Creative Cloud Customer Fonts, όπως ονόματα των Creative Cloud Customer Fonts που μεταφορτώνετε και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τα Creative Cloud Customer Fonts. 

3.11 Άλλοι τύποι αδειών χρήσης

Η ενότητα 3.11 σημαίνει ότι:

Ενδέχεται να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε μια έκδοση beta των προϊόντων μας. Αυτά τα προϊόντα βρίσκονται σε ανάπτυξη και δεν αποτελούν τελικές εκδόσεις, επομένως ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα ή σφάλματα από τη χρήση τους. Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε μια έκδοση beta, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί έλεγχος του περιεχομένου σας από άνθρωπο. 

Η Adobe μπορεί επίσης να σας ζητήσει να διατηρήσετε εμπιστευτική τη χρήση των εκδόσεων beta της. 

(A) Προέκδοση ή Έκδοση Beta. Ενδέχεται να ορίσουμε τις Υπηρεσίες και το Λογισμικό ή ένα χαρακτηριστικό των Υπηρεσιών και του Λογισμικού ως προέκδοση ή έκδοση Beta («Έκδοση Beta»). Μια Έκδοση Beta δεν αντιπροσωπεύει τις τελικές Υπηρεσίες και το Λογισμικό και ενδέχεται να περιέχει σφάλματα που μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στο σύστημα ή άλλες βλάβες και απώλεια δεδομένων. Ενδέχεται να επιλέξουμε να μην κυκλοφορήσουμε μια εμπορική έκδοση της Έκδοσης Beta. Πρέπει να σταματήσετε αμέσως τη χρήση της Έκδοσης Beta και να καταστρέψετε όλα τα αντίγραφα της Έκδοσης Beta, εάν σας το ζητήσουμε. Σε αντάλλαγμα για τη χρήση μιας Έκδοσης Beta, συμφωνείτε ότι η Adobe μπορεί να συλλέγει δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων κατάρρευσης, σχετικά με τη χρήση της Έκδοσης Beta από εσάς και να αναλύει το Περιεχόμενό σας, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης από άνθρωπο, για τη βελτίωση των Υπηρεσιών και του Λογισμικού μας και την εξατομίκευση της εμπειρίας σας, ανεξάρτητα από το αν έχετε αποκλείσει τη συλλογή δεδομένων για τις εκδόσεις που δεν αποτελούν Έκδοση Beta. Εάν δεν επιθυμείτε να παρακολουθείται η χρήση σας ή να αναλύεται το Περιεχόμενο, πρέπει να διακόψετε τη χρήση της Έκδοσης Beta, απεγκαθιστώντας την εν λόγω Έκδοση Beta ή χρησιμοποιώντας μια μη Έκδοση Beta των Υπηρεσιών και του Λογισμικού. Οποιαδήποτε ξεχωριστή συμφωνία συνάψουμε μαζί σας που θα διέπει την Έκδοση Beta θα αντικαταστήσει αυτές τις διατάξεις. 

(B) Εκπαιδευτική έκδοση. Εάν ορίσουμε τις Υπηρεσίες και το Λογισμικό για χρήση από εκπαιδευτικούς χρήστες («Εκπαιδευτική έκδοση»), τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Εκπαιδευτική έκδοση μόνο εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που αναφέρονται στη διεύθυνση https://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines. Μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε την Εκπαιδευτική έκδοση μόνο στη χώρα όπου έχετε τα προσόντα εκπαιδευτικού χρήστη. Εάν διαμένετε στον ΕΟΧ, τότε η λέξη «χώρα» στην προηγούμενη πρόταση σημαίνει τον ΕΟΧ. 

3.12 Υπηρεσίες και λογισμικό τρίτων

Η ενότητα 3.12 σημαίνει ότι:

Ορισμένα από τα προϊόντα μας σάς επιτρέπουν να έχετε πρόσβαση σε εφαρμογές ή υπηρεσίες τρίτων, όπως εφαρμογές μέσων κοινωνικής δικτύωσης και προσθήκες, αλλά η Adobe δεν είναι υπεύθυνη για αυτά τα εργαλεία. Διέπονται από τους όρους των τρίτων παρόχων. 

Η Adobe μπορεί να σας διαθέσει λογισμικό και υπηρεσίες τρίτων (συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων προγραμμάτων και επεκτάσεων) μέσω των Υπηρεσιών και του Λογισμικού ως διευκόλυνση. Το λογισμικό και οι υπηρεσίες τρίτων δεν αποτελούν Υπηρεσίες και Λογισμικό όπως ορίζονται στους Όρους και η απόκτηση και η χρήση τέτοιου λογισμικού και υπηρεσιών τρίτων γίνεται αποκλειστικά ανάμεσα σε εσάς και το τρίτο μέρος. Ορισμένοι όροι τρίτων που ενδέχεται να ισχύουν για τη χρήση των Υπηρεσιών και του Λογισμικού από εσάς είναι διαθέσιμοι εδώ: (https://www.adobe.com/go/thirdparty_gr και https://www.adobe.com/gr/legal/permissions/image-notice.html). Είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες όρους τρίτων. 

4. Το περιεχόμενό σας

Η ενότητα 4 σημαίνει ότι:

Το περιεχόμενό σας είναι δικό σας. Εσείς το κατέχετε και όχι εμείς.

4.1 Περιεχόμενο

«Περιεχόμενο» σημαίνει οποιοδήποτε κείμενο, πληροφορία, επικοινωνία ή υλικό, όπως αρχεία ήχου, αρχεία βίντεο, ηλεκτρονικά έγγραφα ή εικόνες, τα οποία μεταφορτώνετε, εισάγετε, ενσωματώνετε για χρήση ή δημιουργείτε χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες και το Λογισμικό.  

4.2 Κατοχή

 Όσον αφορά εσάς και την Adobe, εσείς (ως Επιχειρηματικός χρήστης ή Προσωπικός χρήστης, ανάλογα με την περίπτωση) διατηρείτε όλα τα δικαιώματα και την ιδιοκτησία του Περιεχομένου σας. Δεν διεκδικούμε κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας στο Περιεχόμενό σας.  

4.3 Άδειες χρήσης του Περιεχομένου σας

Η ενότητα 4.3 σημαίνει ότι:

Είστε κάτοχος του περιεχομένου σας. Ωστόσο, για να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, πρέπει να μας παραχωρήσετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε το περιεχόμενό σας όταν αποθηκεύεται ή υποβάλλεται σε επεξεργασία στο cloud. Αυτό το δικαίωμα ονομάζεται άδεια χρήσης.   

Αυτή η άδεια χρήσης μάς επιτρέπει να παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε εσάς, π.χ. όταν θέλετε να διαμοιραστείτε το περιεχόμενό σας ή να το δημοσιεύσετε στο Behance. Επειδή είναι δικό σας περιεχόμενο και όχι δικό μας. 

Αυτή η άδεια χρήσης δεν μας παραχωρεί το δικαίωμα να εκπαιδεύουμε μοντέλα δημιουργικού ΑΙ με το δικό σας περιεχόμενο ή το περιεχόμενο των πελατών σας. Δεν εκπαιδεύουμε μοντέλα δημιουργικού ΑΙ με βάση το περιεχόμενό σας ή το περιεχόμενο των πελατών σας, εκτός εάν έχετε υποβάλει το περιεχόμενο στο marketplace του Adobe Stock.  

Επίσης, ρωτάμε εάν θα θέλατε να μας βοηθήσετε να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, αλλά αυτό δεν αποτελεί αναγκαιότητα. Όταν επιλέγετε να μας βοηθήσετε να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας, χρειαζόμαστε μια περιορισμένη άδεια χρήσης του περιεχομένου σας για τον συγκεκριμένο σκοπό.  

(Α) Άδεια χρήσης Περιεχομένου cloud για τη λειτουργία των Υπηρεσιών και του Λογισμικού για λογαριασμό σας. Αποκλειστικά για τον σκοπό λειτουργίας των Υπηρεσιών και του Λογισμικού για λογαριασμό σας και με την επιφύλαξη της ενότητας 4.2 (Κατοχή) παραπάνω, η οποία αναφέρει ότι σε όλες τις περιπτώσεις είστε κάτοχος του Περιεχομένου σας, μας παραχωρείτε μια μη αποκλειστική, παγκόσμια, χωρίς δικαιώματα εκμετάλλευσης άδεια χρήσης για να κάνουμε τα ακόλουθα με το Περιεχόμενο σας στο cloud: 

 1. Αναπαραγωγή  
  (για παράδειγμα, για να δημιουργήσουμε αντίγραφα του Περιεχομένου cloud στους διακομιστές μας που θα σας επιτρέψουν να αναφορτώσετε το Περιεχόμενο cloud στους διακομιστές μας, να αντιγράψετε και να επικολλήσετε το Περιεχόμενο cloud σε πολλά έργα Adobe Express, να δημιουργήσετε αντίγραφα των Creative Cloud Libraries, να δημιουργήσετε αντίγραφα σε διάφορους διακομιστές για να αποτραπεί η απώλεια δεδομένων ή να αποθηκεύσετε προσωρινά το Περιεχόμενο cloud σε δίκτυα παράδοσης περιεχομένου, για να βελτιώσετε τη γρήγορη προβολή και λήψη περιεχομένου που είναι αποθηκευμένο στους διακομιστές μας).   
 2. Διανομή  
  (για παράδειγμα, για να δημοσιεύσουμε την εργασία σας υπό την καθοδήγησή σας σε πλατφόρμες ή υπηρεσίες τρίτων, να κοινοποιήσουμε Περιεχόμενο cloud υπό την καθοδήγησή σας μέσω των Υπηρεσιών μας στους φίλους, την οικογένεια και τους συναδέλφους σας ή να επιτρέψουμε σε αυτά τα εξουσιοδοτημένα άτομα να μεταφορτώσουν το Περιεχόμενο Cloud με την άδειά σας). 
 3. Δημιουργία παράγωγων έργων  
  (για παράδειγμα, για να συμπιέσουμε μια εικόνα που θα χρησιμοποιηθεί ως μικρογραφία, για να αφαιρέσουμε ένα φόντο εικόνας κατά τις οδηγίες σας ή για να μεταφράσουμε το Περιεχόμενο cloud σε άλλη γλώσσα). 
 4. Δημόσια εμφάνιση
  (για παράδειγμα, στην περίπτωση εικόνας ή εγγράφου, για να δημοσιεύσουμε την εικόνα ή το έγγραφο σε μια δημόσια ιδιοκτησία όπως το Behance ή σε μια πλατφόρμα τρίτου μέρους υπό τις οδηγίες σας, αλλά όχι για να χρησιμοποιήσουμε την εικόνα ή το έγγραφό σας για την προώθηση της Adobe). 
 5. Δημόσια εκτέλεση  
  (για παράδειγμα, για να επιτρέψουμε την αναπαραγωγή ενός βίντεο σε δημόσιες ιδιοκτησίες ή πλατφόρμες τρίτων υπό τις οδηγίες σας, αλλά όχι για να χρησιμοποιήσουμε το βίντεο για την προώθηση της Adobe).  
 6. Υπεκχώρηση των παραπάνω δικαιωμάτων σε τρίτα μέρη που ενεργούν για λογαριασμό μας (για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε αξιόπιστους παρόχους υποδομής cloud και δίκτυα παράδοσης περιεχομένου που υπόκεινται σε περιορισμούς εμπιστευτικότητας και απορρήτου για να σας παρέχουμε ταχύτερη πρόσβαση στο Περιεχόμενό σας στο cloud).

Τι δεν κάνει η Adobe

Δεν θα (και δεν μπορούμε να) υπεκχωρήσουμε μια άδεια χρήσης σε τρίτο μέρος που παρέχει περισσότερα δικαιώματα από όσα μας παραχωρείτε.  
Σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα 4.3(A), δεν έχουμε το δικαίωμα να, και δεν θα, χρησιμοποιήσουμε το Περιεχόμενό σας για την προώθηση της Adobe.  
Δεν θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δικαιώματα για να εκπαιδεύσουμε μοντέλα δημιουργικού ΑΙ με το Περιεχόμενό σας και δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα δικαιώματα της υπεκχωρούμενης άδειας για να επιτρέψουμε σε οποιονδήποτε άλλο χρήστη να εκπαιδεύσει μοντέλα δημιουργικού ΑΙ με το Περιεχόμενό σας, εκτός εάν λάβουμε από εσάς σχετικό αίτημα (π.χ. αν μας ζητήσετε να εκπαιδεύσουμε ένα προσαρμοσμένο μοντέλο με το Περιεχόμενό σας). 

(Β) Άδεια χρήσης Περιεχομένου cloud για τη βελτίωση των Υπηρεσιών και του Λογισμικού μας.(Β) Άδεια χρήσης Περιεχομένου cloud για τη βελτίωση των Υπηρεσιών και του Λογισμικού μας. Αποκλειστικά για τους σκοπούς εσωτερικών αναλύσεων του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες και το Λογισμικό μας και τα χαρακτηριστικά του Περιεχομένου σας (π.χ. τον τύπο αρχείου και τα δομικά χαρακτηριστικά) (από κοινού, «Αναλύσεις περιεχομένου»), μας παραχωρείτε μια μη αποκλειστική, παγκόσμια, χωρίς δικαιώματα εκμετάλλευσης άδεια χρήσης για προβούμε στις ακόλουθες πράξεις, ούτως ώστε να βελτιώσουμε τις Υπηρεσίες και το Λογισμικό μας: 

 1. Αναπαραγωγή (για παράδειγμα, για να δημιουργήσουμε αντίγραφα του Περιεχομένου σας στο cloud στα εσωτερικά μας αποθετήρια αποθήκευσης αρχείων).
 2. Δημιουργία παράγωγων έργων (για παράδειγμα, για μετατροπή μορφών αρχείων ή περικοπή του Περιεχομένου cloud). 
 3. Υπεκχώρηση των παρακάτω δικαιωμάτων σε τρίτα μέρη που ενεργούν για λογαριασμό μας (για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αξιόπιστους προμηθευτές και εργολάβους που υπόκεινται σε περιορισμούς εμπιστευτικότητας και απορρήτου για να εκτελέσουν αναλύσεις περιεχομένου για λογαριασμό μας).  

Δεν θα (και δεν μπορούμε να) υπεκχωρήσουμε μια άδεια χρήσης σε τρίτο μέρος που παρέχει περισσότερα δικαιώματα από όσα μας παραχωρείτε.  

Σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα 4.3(B), δεν έχουμε το δικαίωμα να, και δεν θα, προβάλλουμε δημόσια το Περιεχόμενό σας ούτε θα επιτρέψουμε σε τρίτους να βελτιώσουν τα προϊόντα τους με το Περιεχόμενό σας. 

(Γ) Μπορείτε να επιλέξετε να μην συμμετάσχετε στις Αναλύσεις περιεχομένου.

 1. Δικαιώματα εξαίρεσης. Έχετε το δικαίωμα να μην μας επιτρέψετε να εκτελέσουμε Αναλύσεις περιεχομένου χρησιμοποιώντας το Περιεχόμενο (https://www.adobe.com/go/contentanalysisfaq_gr) και τα δεδομένα χρήσης σας (https://www.adobe.com/go/usagedatafaq_gr).
 2. Δημιουργικό ΑΙ.Δεν θα χρησιμοποιήσουμε το Περιεχόμενό σας για να εκπαιδεύσουμε μοντέλα δημιουργικού ΑΙ, εκτός από το Περιεχόμενο που θα επιλέξετε να υποβάλετε στο marketplace του Adobe Stock, και αυτή η χρήση διέπεται από την ξεχωριστή Συμφωνία Adobe Stock Contributor. 

4.4 Κοινοποίηση του περιεχομένου σας

(Α) Διαμοιρασμός.  Ορισμένες Υπηρεσίες και το Λογισμικό ενδέχεται να παρέχουν λειτουργίες που σας επιτρέπουν να μοιραστείτε το Περιεχόμενό σας με άλλους χρήστες ή να το δημοσιοποιήσετε. «Κοινοποίηση» σημαίνει να στείλετε email, να δημοσιεύσετε, να μεταδώσετε, να εκπέμψετε, να μεταφορτώσετε ή να διαθέσετε με άλλον τρόπο περιεχόμενο (είτε σε εμάς είτε σε άλλους χρήστες) μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών και του Λογισμικού. Άλλοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν, να αντιγράψουν, να τροποποιήσουν ή να κοινοποιήσουν εκ νέου το Περιεχόμενό σας με πολλούς τρόπους. Παρακαλούμε να εξετάζετε προσεκτικά τι επιλέγετε να κοινοποιήσετε ή να δημοσιοποιήσετε, καθώς είστε υπεύθυνοι για το Περιεχόμενο που κοινοποιείτε. 

(Β) Επίπεδο πρόσβασης. Δεν παρακολουθούμε ούτε ελέγχουμε τι κάνουν άλλοι με το Περιεχόμενό σας. Είστε υπεύθυνοι για τον καθορισμό των περιορισμών που τίθενται στο Περιεχόμενό σας και για την εφαρμογή του κατάλληλου επιπέδου πρόσβασης στο Περιεχόμενό σας. Αν δεν επιλέξετε το επίπεδο πρόσβασης που θα ισχύει για το Περιεχόμενό σας, το σύστημα μπορεί να ορίζει από προεπιλογή τη ρύθμιση με τα περισσότερα δικαιώματα. Είναι δική σας ευθύνη να ενημερώνετε τους άλλους χρήστες για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να κοινοποιηθεί το Περιεχόμενό σας και να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με την πρόσβαση ή την κοινοποίηση του Περιεχομένου σας. 

(Γ) Σχόλια. Τα σχόλια που υποβάλλετε μέσω των Υπηρεσιών και του Λογισμικού δεν είναι ανώνυμα και ενδέχεται να προβληθούν από άλλους χρήστες. Σε ορισμένες Υπηρεσίες και στο Λογισμικό, τα σχόλιά σας ενδέχεται να διαγραφούν από εσάς, από άλλους χρήστες ή από εμάς.

(Δ) Αφαίρεση του περιεχομένου σας. Εάν διαγράψετε Περιεχόμενο από τις Υπηρεσίες και το Λογισμικό, θα σταματήσουμε να διαθέτουμε το εν λόγω Περιεχόμενο δημοσίως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Ορισμένα αντίγραφα του Περιεχομένου σας ενδέχεται να διατηρηθούν για κάποιο χρονικό διάστημα ως μέρος των συνηθισμένων αντιγράφων ασφαλείας μας και δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση του Περιεχομένου που έχετε κοινοποιήσει ή δημοσιοποιήσει. 

(Ε) Συνεργασία. Προτού κοινοποιήσετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο μέσω των Υπηρεσιών, παρακαλούμε διαβάστε τους Ειδικούς όρους προϊόντων του Adobe Collaboration Space που αναφέρονται στην ενότητα 1.2 (Πρόσθετοι όροι) ανωτέρω, όπως αυτοί ισχύουν για εσάς και το Περιεχόμενο που κοινοποιείτε σε περιβάλλοντα συνεργασίας της Adobe. 

4.5 Καταργήσεις περιεχομένου και ενστάσεις

 Εάν καταργήσουμε το Περιεχόμενό σας λόγω παραβίασης των Όρων, θα σας ενημερώσουμε για την απόφασή μας μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας παρείχατε. Εάν πιστεύετε ότι το Περιεχόμενό σας καταργήθηκε κατά λάθος, μπορείτε να υποβάλετε ένσταση ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στην επικοινωνία μας προς εσάς ή στο Κέντρο Διαφάνειας

4.6 Ανατροφοδότηση

Η ενότητα 4.6 σημαίνει ότι:

Τα σχόλιά σας είναι πάντα ευπρόσδεκτα! Όταν επιλέγετε να μοιραστείτε τα σχόλιά σας μαζί μας, συμβάλλετε στη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. 

Μπορείτε να επιλέξετε να μας παρέχετε σχόλια σχετικά με τις Υπηρεσίες και το Λογισμικό, όπως με τη μορφή ιδεών, προτάσεων, συστάσεων ή παραδειγμάτων που αφορούν το Περιεχόμενό σας («Ανατροφοδότηση»). Σε μια τέτοια περίπτωση, συμφωνείτε ότι είμαστε ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουμε τα Σχόλια για τους επιχειρηματικούς μας σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης στις Υπηρεσίες και το Λογισμικό, χωρίς καμία πληρωμή ή απόδοση ή άλλη υποχρέωση προς εσάς.

5. Ο λογαριασμός σας

5.1 Πληροφορίες λογαριασμού

Εσείς, ως Προσωπικός χρήστης ή Επιχειρηματικός χρήστης, είστε υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μέσω του λογαριασμού σας, ακόμη και αν η δραστηριότητα αυτή δεν προέρχεται από εσάς ή γίνεται εν αγνοία σας ή χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Δεν επιτρέπεται (Α) να μοιράζεστε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας (εκτός από έναν εξουσιοδοτημένο διαχειριστή λογαριασμού), είτε εκούσια είτε ακούσια, ή (Β) να χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό άλλου ατόμου. Ο διαχειριστής του λογαριασμού σας μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες του λογαριασμού σας για να διαχειριστεί τη χρήση και την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες και το Λογισμικό. Για το PhoneGap, διατηρούμε το δικαίωμα να παρακολουθούμε και να επιβάλλουμε τα όρια και τους περιορισμούς του συνδρομητικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του δικαιώματος να χρεώνουμε για υπερβάσεις.

5.2 Ασφάλεια λογαριασμού 

 Είστε υπεύθυνοι για τη λήψη εύλογων μέτρων για τη διατήρηση της ασφάλειας και του ελέγχου του λογαριασμού Adobe. Η Adobe ενδέχεται να σας ζητήσει να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων και να δώσετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή ένα εναλλακτικό email για λόγους ασφαλείας. Η Adobe δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε λόγω παραβίασης των διαπιστευτηρίων σύνδεσης του λογαριασμού σας ή λόγω της αποτυχίας σας να ακολουθήσετε ή να ενεργήσετε σύμφωνα με οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις ή προειδοποιήσεις που ενδέχεται να στείλουμε στη διεύθυνση email ή στον αριθμό τηλεφώνου σας. Είστε υπεύθυνοι για την ενημέρωση της διεύθυνσης email και του αριθμού τηλεφώνου σας, προκειμένου να λαμβάνετε ειδοποιήσεις που ενδέχεται να σας στείλουμε, και είστε επίσης υπεύθυνοι για την προσεκτική εξέταση μηνυμάτων που υποτίθεται ότι προέρχονται από την Adobe, προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι είναι νόμιμα. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη εάν δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον λογαριασμό Adobe επειδή δεν μπορείτε να παράσχετε τα κατάλληλα διαπιστευτήρια σύνδεσης, όπως κωδικό πρόσβασης, διεύθυνση email ή αριθμό τηλεφώνου. Εάν υποψιάζεστε ότι ο λογαριασμός Adobe ή οποιαδήποτε στοιχεία ασφαλείας σας έχουν παραβιαστεί, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας ή με τη Φροντίδα πελατών της Adobe https://www.adobe.com/go/csupport_subscripterms_gr

5.3 Αδράνεια δωρεάν λογαριασμού 

 Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση του λογαριασμού σας ενεργού, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να συνδέεστε και να χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας περιοδικά για να αποφύγετε οποιαδήποτε διαγραφή Περιεχομένου, διακοπή ή απώλεια πρόσβασης στις Υπηρεσίες και το Λογισμικό ή τον τερματισμό του λογαριασμού σας. Εάν δεν συνδέεστε περιοδικά στον λογαριασμό σας, διατηρούμε το δικαίωμα να υποθέσουμε ότι ο λογαριασμός σας είναι ανενεργός και συμφωνείτε ότι μπορούμε να διαγράψουμε οριστικά το Περιεχόμενό σας που είναι αποθηκευμένο στον λογαριασμό ή να κλείσουμε οριστικά τον λογαριασμό σας. Πριν από την οριστική διαγραφή του Περιεχομένου σας ή το κλείσιμο του λογαριασμού σας λόγω αδράνειας, θα προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε. Προς αποφυγή αμφιβολιών, η παρούσα ενότητα 5.3 (Αδράνεια δωρεάν λογαριασμού) δεν ισχύει για λογαριασμούς επί πληρωμή που είναι σε καλή κατάσταση. 

6. Συμπεριφορά χρήστη

Η ενότητα 6 σημαίνει ότι:

Τα προϊόντα της Adobe πρέπει να χρησιμοποιούνται με υπευθυνότητα και να μην χρησιμοποιούνται για πράγματα όπως η πώληση ή η κοινοποίηση λογαριασμών, η δημιουργία παράνομου περιεχομένου, η δημιουργία ψεύτικων λογαριασμών ή η διάπραξη απάτης. 

Πρέπει να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες και το Λογισμικό με υπευθυνότητα και να μην κάνετε κατάχρηση των Υπηρεσιών και του Λογισμικού. Για παράδειγμα, δεν πρέπει: 

6.1 Να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες και το Λογισμικό χωρίς ή κατά παράβαση γραπτής άδειας χρήσης ή συμφωνίας με την Adobe. 

6.2 Να αντιγράψετε, να τροποποιήσετε, να φιλοξενήσετε, να μεταδώσετε, να υπεκχωρήσετε ή να μεταπωλήσετε τις Υπηρεσίες και το Λογισμικό. 

6.3 Να επιτρέπετε σε άλλους να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες και το Λογισμικό χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες του λογαριασμού σας. 

6.4 Να προσφέρετε, να χρησιμοποιείτε ή να επιτρέπετε τη χρήση των Υπηρεσιών και του Λογισμικού ή την πρόσβαση σε αυτά σε μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών υπολογιστών, σε μια υπηρεσία εξωτερικής ανάθεσης από τρίτους, σε βάση συνδρομής, σε βάση γραφείου υπηρεσιών, σε βάση χρονομεριστικής χρήσης, ως μέρος μιας υπηρεσίας που φιλοξενείται ή για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου. 

6.5 Να κατασκευάσετε μια βάση δεδομένων ή ένα σύνολο δεδομένων χρησιμοποιώντας ή συμπεριλαμβάνοντας τα αρχεία Περιεχομένου της Adobe για σκοπούς αντίστροφης μηχανικής. 

6.6 Να αποκτήσετε πρόσβαση ή αποπειραθείτε να έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες και το Λογισμικό με οποιοδήποτε άλλο μέσο εκτός από τη διεπαφή που παρέχουμε ή εξουσιοδοτούμε. 

6.7 Να παρακάμψετε οποιουσδήποτε περιορισμούς πρόσβασης ή χρήσης που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για την αποτροπή ορισμένων χρήσεων των Υπηρεσιών και του Λογισμικού. 

6.8 Να μοιράζεστε ή να δημιουργείτε Περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των Creative Cloud Customer Fonts, ή να συμμετέχετε με άλλον τρόπο σε συμπεριφορές που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε. «Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας» σημαίνει πνευματικά δικαιώματα, ηθικά δικαιώματα, εμπορικό σήμα, εμπορική ενδυμασία, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό απόρρητο, αθέμιτος ανταγωνισμός, δικαίωμα ιδιωτικότητας, δικαίωμα δημοσιότητας και κάθε άλλο δικαίωμα ιδιοκτησίας. 

6.9 Να μοιράζεστε ή να δημιουργείτε οποιοδήποτε Περιεχόμενο ή να συμμετέχετε σε συμπεριφορές που είναι παράνομες, επιβλαβείς, απειλητικές, άσεμνες, βίαιες, καταχρηστικές, αδικοπρακτικές, δυσφημιστικές, συκοφαντικές, χυδαίες, άσεμνες, παραβιάζουν την ιδιωτική ζωή άλλων, εκφράζουν μίσος ή είναι με οποιονδήποτε άλλον τρόπο επιλήψιμες. 

6.10 Να μοιράζεστε ή να δημιουργείτε οποιοδήποτε Περιεχόμενο που σεξουαλικοποιεί ανηλίκους ή που προορίζεται να διευκολύνει ακατάλληλες αλληλεπιδράσεις με ανηλίκους, άλλους χρήστες της Adobe ή το κοινό. 

6.11 Να υποδυθείτε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή να δηλώσετε ψευδώς ή με άλλο τρόπο ψευδώς τη σχέση σας με ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένης της μη αποκάλυψης μιας σχετικής σχέσης χορηγίας ή έγκρισης όταν αφήνετε μια κριτική. 

6.12 Να επιχειρήσετε να απενεργοποιήσετε, να υποβαθμίσετε ή να καταστρέψετε τις Υπηρεσίες και το Λογισμικό. 

6.13 Να μεταφορτώνετε, να μεταδίδετε, να αποθηκεύετε ή να διαθέτετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των Creative Cloud Customer Fonts, ή κώδικα που περιέχει ιούς, κακόβουλο κώδικα, κακόβουλο λογισμικό ή οποιαδήποτε συστατικά που έχουν σχεδιαστεί για να βλάψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργικότητα των Υπηρεσιών και του Λογισμικού. 

6.14 Να διαταράσσετε, παρεμβαίνετε ή εμποδίζετε οποιονδήποτε άλλο χρήστη να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες και το Λογισμικό (όπως η παρακολούθηση, ο εκφοβισμός, η παρενόχληση, η υποκίνηση ή η προώθηση βίας ή αυτοτραυματισμού). 

6.15 Να συμμετέχετε σε αλυσιδωτές επιστολές, ανεπιθύμητη αλληλογραφία, συστήματα πυραμίδας, phishing, spamming ή άλλα ανεπιθύμητα μηνύματα. 

6.16 Να συμμετέχετε σε δόλιες δραστηριότητες, όπως η απάτη πληρωμών και επιστροφών. 

6.17 Να προβείτε σε διαφήμιση οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών στις Υπηρεσίες, εκτός αν έχετε λάβει προηγούμενη έγγραφη έγκριση από εμάς. 

6.18 Να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε μέθοδο εξόρυξης δεδομένων ή παρόμοιες μεθόδους συλλογής και εξαγωγής δεδομένων σε σχέση με τις Υπηρεσίες και το Λογισμικό, συμπεριλαμβανομένης της απόξεσης δεδομένων για μηχανική μάθηση ή άλλους σκοπούς. 

6.19 Να εκτελέσετε τεχνητή χειραγώγηση ή διατάραξη των Υπηρεσιών και του Λογισμικού (όπως η χειραγώγηση των εκτιμήσεων στο Behance ή η προώθηση των χρηστών σε ιστότοπους τρίτων). 

6.20 Να δημιουργείτε λογαριασμούς Adobe με σκοπό την παραβίαση των Όρων ή των πολιτικών μας (ή άλλων τύπων ενεργειών που πραγματοποιούνται από την Adobe), συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της δημιουργίας πλαστών λογαριασμών ή της παράκαμψης του τερματισμού του λογαριασμού. 

6.21 Να χειραγωγήσετε ή να εμφανίσετε με άλλον τρόπο τις Υπηρεσίες και το Λογισμικό με τη χρήση πλαισίωσης ή παρόμοιας τεχνολογίας πλοήγησης. 

6.22 Να παραβιάζετε την ισχύουσα νομοθεσία.

7. Τέλη και πληρωμή

7.1 Φόροι και τέλη τρίτων

Πρέπει να πληρώσετε όλους τους ισχύοντες φόρους και τα τέλη τρίτων (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των τηλεφωνικών τελών, των τελών παρόχου κινητής τηλεφωνίας, των τελών ISP, των τελών προγράμματος δεδομένων, των τελών πιστωτικών καρτών, του ΦΠΑ, των τελών συναλλάγματος και των τελών συναλλαγών στο εξωτερικό). Δεν είμαστε υπεύθυνοι για αυτά τα τέλη. Επικοινωνήστε με το χρηματοπιστωτικό σας ίδρυμα για ερωτήσεις σχετικά με τα τέλη. Ενδέχεται να λάβουμε μέτρα για την είσπραξη των τελών που μας οφείλετε. Είστε υπεύθυνοι για όλα τα σχετικά έξοδα και δαπάνες είσπραξης. Εάν βρίσκεστε σε διαφορετική χώρα από την αντίστοιχη οντότητα της Adobe με την οποία πραγματοποιείτε συναλλαγές (π.χ. Adobe Inc. για τους πελάτες της Βόρειας Αμερικής και Adobe Systems Software Ireland Limited για τους πελάτες σε όλες τις άλλες χώρες), οι πληρωμές σας θα πραγματοποιούνται σε μια αλλοδαπή οντότητα.

7.2 Πληροφορίες πιστωτικής κάρτας

 Εξουσιοδοτείτε εμάς ή τους εξουσιοδοτημένους προμηθευτές μας να αποθηκεύουμε τη μέθοδο πληρωμής σας και να τη χρησιμοποιούμε σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών και του Λογισμικού, όπως περιγράφεται στους Όρους συνδρομής και ακύρωσης. Για να αποφύγετε τη διακοπή της υπηρεσίας σας, ενδέχεται να συμμετέχουμε σε προγράμματα που υποστηρίζονται από τον πάροχο της κάρτας σας για να προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε τις πληροφορίες πληρωμής σας. Εξουσιοδοτείτε εμάς ή τους εξουσιοδοτημένους προμηθευτές μας να συνεχίσουμε να τιμολογούμε και να χρεώνουμε τον λογαριασμό σας για τα οφειλόμενα ποσά με τις πληροφορίες που λαμβάνουμε.

8. Εγγύηση και υποχρεώσεις αποζημίωσης

8.1 Εγγύηση

Πρέπει να έχετε: (Α) όλες τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις για τη χρήση και κοινοποίηση του Περιεχομένου σας και (Β) τα δικαιώματα που απαιτούνται για την παραχώρηση των αδειών στο πλαίσιο των Όρων.

8.2 Αποζημίωση

Θα αποζημιώσετε εμάς και τις θυγατρικές μας, τις συνδεόμενες εταιρείες μας, καθώς επίσης τα στελέχη, τους αντιπροσώπους, τους υπαλλήλους, τους συνεργάτες και τους δικαιοπαρόχους μας για οποιαδήποτε αξίωση, απαίτηση, απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων, που προκύπτουν ή σχετίζονται με: 

(A) το περιεχόμενό σας, ενδεικτικά συμπεριλαμβανομένων των Creative Cloud Customer Fonts, 

(B) τη χρήση των Υπηρεσιών και του Λογισμικού από εσάς (κατά περίπτωση), 

(Γ) τις αλληλεπιδράσεις σας με άλλους χρήστες (συμπεριλαμβανομένων των κατόχων δικαιωμάτων τρίτων) ή 

(Δ) την παραβίαση των Όρων από εσάς («Θέμα»). 

Έχουμε το δικαίωμα να ελέγξουμε την υπεράσπιση οποιουδήποτε Θέματος που υπόκειται σε αποζημίωση από εσάς με δικηγόρο της δικής μας επιλογής. Θα συνεργαστείτε πλήρως μαζί μας για την υπεράσπιση οποιουδήποτε Θέματος.

9. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

9.1 

Εκτός εάν ορίζεται στους Ειδικούς όρους προϊόντων, οι Υπηρεσίες και το Λογισμικό παρέχονται «ΩΣ ΕΧΟΥΝ». Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η Adobe, οι συνδεόμενες εταιρείες της και οι τρίτοι πάροχοι («Καλυπτόμενα μέρη») αποποιούνται κάθε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων των σιωπηρών εγγυήσεων μη παραβίασης, εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Τα Καλυπτόμενα μέρη δεν αναλαμβάνουν καμία δέσμευση σχετικά με το περιεχόμενο των Υπηρεσιών. Τα Καλυπτόμενα μέρη αποποιούνται περαιτέρω κάθε εγγύηση ότι (Α) οι Υπηρεσίες και το Λογισμικό θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας ή θα είναι συνεχώς διαθέσιμα, αδιάλειπτα, έγκαιρα, ασφαλή ή χωρίς σφάλματα, (Β) τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη χρήση των Υπηρεσιών και του Λογισμικού θα είναι αποτελεσματικά, ακριβή ή αξιόπιστα, (Γ) η ποιότητα των Υπηρεσιών και του Λογισμικού θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας ή (Δ) θα διορθωθούν τυχόν σφάλματα ή ατέλειες στις Υπηρεσίες και το Λογισμικό. 

9,2

Τα Καλυπτόμενα μέρη αποποιούνται ρητά κάθε ευθύνη για οποιεσδήποτε ενέργειες που προκύπτουν από τη χρήση οποιωνδήποτε Υπηρεσιών και Λογισμικού από εσάς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και να έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες και το Λογισμικό κατά τη δική σας κρίση και με δική σας ευθύνη και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη στο σύστημα του υπολογιστή σας ή απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τη χρήση και την πρόσβαση σε οποιαδήποτε Υπηρεσία και Λογισμικό. 

9,3

Εάν δημοσιεύετε το Περιεχόμενό σας στους διακομιστές μας για να το κοινοποιήσετε δημόσια μέσω των Υπηρεσιών, τα Καλυπτόμενα μέρη δεν είναι υπεύθυνα για: (Α) οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση ή ζημία στο Περιεχόμενό σας, (Β) τη διαγραφή του Περιεχομένου από οποιονδήποτε άλλον εκτός της Adobe ή (Γ) τη συμπερίληψη του Περιεχομένου σας από τρίτους σε άλλες τοποθεσίες Web ή σε άλλα μέσα. 

10. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

10.1 

Εκτός εάν αναφέρεται στους Ειδικούς όρους προϊόντων, σε καμία περίπτωση τα Καλυπτόμενα μέρη δεν ευθύνονται απέναντί σας ή απέναντι σε οποιονδήποτε άλλον για οποιαδήποτε ειδική, τυχαία, έμμεση, επακόλουθη, ηθική, παραδειγματική ή τιμωρητική ζημία, ανεξαρτήτως αιτίας, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών και ζημιών (Α) που προκύπτουν από απώλεια χρήσης, δεδομένων, φήμης, εσόδων ή κερδών, (Β) που βασίζονται σε οποιαδήποτε θεωρία ευθύνης, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης σύμβασης ή εγγύησης, αμέλειας ή άλλης αδικοπραξίας ή (Γ) που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση ή την πρόσβαση στις Υπηρεσίες και το Λογισμικό. Καμία διάταξη στους Όρους δεν περιορίζει ή αποκλείει την ευθύνη μας για βαριά αμέλεια, εκ προθέσεως παράβαση καθήκοντος της Adobe ή των υπαλλήλων της, θάνατο ή σωματική βλάβη.

10,2

Η συνολική ευθύνη μας για οποιοδήποτε θέμα που προκύπτει από τους Όρους ή σχετίζεται με αυτούς περιορίζεται στο μεγαλύτερο ποσό από (Α) 100 δολάρια ΗΠΑ ή (Β) το συνολικό ποσό που καταβάλατε για πρόσβαση στις Υπηρεσίες και το Λογισμικό κατά τη διάρκεια της τρίμηνης περιόδου που προηγείται του γεγονότος που προκαλεί την ευθύνη. Οι προμηθευτές μας δεν θα έχουν καμία ευθύνη για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει από ή σχετίζεται με τους Όρους.

10,3

Αυτοί οι περιορισμοί και οι αποκλεισμοί στην παρούσα ενότητα 10 (Περιορισμός της ευθύνης) ισχύουν στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, ακόμη και αν (Α) ένα ένδικο βοήθημα δεν σας αποζημιώνει πλήρως για τυχόν απώλειες ή αποτυγχάνει στον ουσιώδη σκοπό του ή (Β) τα Καλυπτόμενα μέρη γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν την πιθανότητα ζημιών. 

10,4

Οι Όροι καθορίζουν το σύνολο της ευθύνης των Καλυπτόμενων μερών καθώς και την αποκλειστική σας προσφυγή σε σχέση με την πρόσβαση και τη χρήση των Υπηρεσιών και του Λογισμικού. 

11. Καταγγελία

Η ενότητα 1.1 σημαίνει ότι:

Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας ανά πάσα στιγμή, αλλά ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις. Εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε από τους όρους μας, η Adobe έχει το δικαίωμα να τερματίσει ή να αναστείλει τον λογαριασμό σας.

11.1 Καταγγελία από εσάς

Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας και να καταγγείλετε τη χρήση των Υπηρεσιών και του Λογισμικού ανά πάσα στιγμή. Η ακύρωση ή η καταγγελία του λογαριασμού σας δεν σας απαλλάσσει από οποιαδήποτε υποχρέωση πληρωμής τυχόν οφειλόμενων τελών που σχετίζονται με τη συνδρομή σας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τελών πρόωρης ακύρωσης.

11.2 Καταγγελία από μέρους μας

Εκτός εάν αναφέρεται στους Ειδικούς όρους προϊόντων, μπορούμε ανά πάσα στιγμή να καταγγείλουμε ή να αναστείλουμε άμεσα το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε και να έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες και το Λογισμικό, εάν κατά την αποκλειστική κρίση της Adobe: 

(A) παραβιάζετε οποιαδήποτε διάταξη των Όρων (ή ενεργείτε με τρόπο που δείχνει σαφώς ότι δεν σκοπεύετε ή δεν είστε σε θέση να συμμορφωθείτε με τους Όρους), 

(Β) δεν καταβάλλετε εγκαίρως τα τέλη για τις Υπηρεσίες και το Λογισμικό, εάν υπάρχουν, 

(Γ) κακοποιείτε, απειλείτε, εκφοβίζετε ή παρενοχλείτε σωματικά, προφορικά ή με άλλα μέσα εμάς ή το προσωπικό μας (σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορούμε εναλλακτικά να αναστείλουμε ή να περιορίσουμε την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες και το Λογισμικό), 

(Δ) έχετε επανειλημμένα προβεί σε καταγγελίες κακόπιστα ή χωρίς εύλογη βάση και συνεχίζετε να το κάνετε αφού σας ζητήσαμε να σταματήσετε (σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορούμε εναλλακτικά να αναστείλουμε ή να περιορίσουμε την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες ή το Λογισμικό), 

(Ε) η συνέχιση της παροχής του Λογισμικού ή των Υπηρεσιών σε εσάς θα παραβίαζε οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία, 

(ΣΤ) επιλέγουμε να διακόψουμε τις Υπηρεσίες και το Λογισμικό, εν όλω ή εν μέρει, εάν καθίσταται ανέφικτο για εμάς να συνεχίσουμε να προσφέρουμε τις Υπηρεσίες στην περιοχή σας λόγω αλλαγής της νομοθεσίας ή για άλλον λόγο, ή 

(Ζ) υπήρξε παρατεταμένη περίοδος αδράνειας στον δωρεάν λογαριασμό σας.

Εάν καταγγείλουμε τους Όρους ή τη χρήση των Υπηρεσιών και του Λογισμικού από εσάς για λόγους άλλους από την αιτία, όπως αναφέρονται σε οποιαδήποτε από τις ενότητες (Α) έως (Δ) και (Ζ) παραπάνω, θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες να σας ειδοποιήσουμε μέσω της διεύθυνσης email που μας έχετε παράσχει, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την καταγγελία, με οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ανάκτησης του Περιεχομένου σας. Εάν καταγγείλουμε την από πλευράς σας χρήση των Υπηρεσιών και του Λογισμικού για λόγους που αναφέρονται στις Ενότητες (Ε) ή (ΣΤ), μπορούμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να σας παράσχουμε αναλογική επιστροφή χρημάτων για προπληρωμένα, αχρησιμοποίητα τέλη για αυτήν την Υπηρεσία ή το Λογισμικό. Με την καταγγελία από εμάς, ενδέχεται να χάσετε την πρόσβαση στο Περιεχόμενό σας. 

11.3 Διατήρηση ισχύος

Με τη λήξη ή την καταγγελία των Όρων, ορισμένες ή όλες οι Υπηρεσίες και το Λογισμικό ενδέχεται να σταματήσουν να λειτουργούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι υποχρεώσεις αποζημίωσής σας, οι αποποιήσεις εγγυήσεων και οι περιορισμοί της ευθύνης μας, καθώς και οι διατάξεις επίλυσης διαφορών που αναφέρονται στους Όρους θα παραμείνουν σε ισχύ.

11.4 Απενεργοποιήσεις λογαριασμού και ενστάσεις

Εάν πιστεύετε ότι ο λογαριασμός Adobe έχει απενεργοποιηθεί κατά λάθος, μπορείτε να υποβάλετε ένσταση ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται όταν επιχειρήσετε να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας ή μέσω του Κέντρου Διαφάνειας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε σχετικές ερωτήσεις, επικοινωνήστε με τη Φροντίδα πελατών της Adobe.

12. Εμπορικές κυρώσεις και συμμόρφωση με τον έλεγχο των εξαγωγών

Οι Υπηρεσίες και το Λογισμικό, και η από πλευράς σας χρήση τους, υπόκεινται σε νόμους, περιορισμούς και κανονισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων δικαιοδοσιών που διέπουν την εισαγωγή, εξαγωγή και χρήση των Υπηρεσιών και του Λογισμικού. Με τη χρήση των Υπηρεσιών και του Λογισμικού, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους αυτούς τους νόμους, περιορισμούς και κανονισμούς και εγγυάστε ότι δεν σας απαγορεύεται η λήψη των Υπηρεσιών και του Λογισμικού από τους νόμους οποιασδήποτε δικαιοδοσίας. Επιπλέον, συμφωνείτε να μην αναφορτώνετε ή μεταδίδετε μέσω των Υπηρεσιών ή του Λογισμικού οποιοδήποτε περιεχόμενο που ελέγχεται για εξαγωγή από τις Ηνωμένες Πολιτείες (συμπεριλαμβανομένων τεχνικών δεδομένων που ελέγχονται σύμφωνα με τους κανονισμούς των ΗΠΑ για τη διεθνή διακίνηση όπλων και τεχνολογίας που ελέγχεται σύμφωνα με τους κανονισμούς των ΗΠΑ για τη διαχείριση εξαγωγών) χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση από την Adobe. 

13. Νόμος περί καταναλωτών της Αυστραλίας

Καμία διάταξη των Όρων δεν έχει σκοπό να αποκλείσει, να περιορίσει ή να τροποποιήσει οποιαδήποτε δικαιώματα των καταναλωτών βάσει του Νόμου περί Ανταγωνισμού και Καταναλωτών του 2010 (Cth) («CCA») ή οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας που δεν μπορεί να αποκλειστεί, να περιοριστεί ή να τροποποιηθεί με συμφωνία. Εάν ο νόμος CCA ή οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία συνεπάγεται όρο, εγγύηση ή όρο στους Όρους ή παρέχει νόμιμες εγγυήσεις σε σχέση με τους Όρους, όσον αφορά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που παρέχονται (εάν υπάρχουν), η ευθύνη μας για την παραβίαση ενός τέτοιου όρου, εγγύησης, άλλου όρου ή εγγύησης περιορίζεται (κατά την επιλογή μας), στον βαθμό που είναι σε θέση να το πράξει: (Α) στην περίπτωση της προμήθειας αγαθών, κάνοντας ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: (1) αντικαθιστώντας τα αγαθά ή προμηθεύοντας ισοδύναμα αγαθά, (2) επισκευάζοντας τα αγαθά, (3) καταβάλλοντας το κόστος αντικατάστασης των αγαθών ή απόκτησης ισοδύναμων αγαθών, και (4) καταβάλλοντας το κόστος επισκευής των αγαθών ή, (Β) σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών, κάνοντας ένα ή και τα δύο από τα ακόλουθα: (1) την εκ νέου παροχή των υπηρεσιών και (2) την καταβολή του κόστους της εκ νέου παροχής των υπηρεσιών.

14. Επίλυση διαφορών, παραίτηση από ομαδικές αγωγές, συμφωνία διαιτησίας

Η Φροντίδα πελατών της Adobe είναι διαθέσιμη για την αντιμετώπιση των περισσότερων προβλημάτων που μπορεί να έχετε σχετικά με τις Υπηρεσίες και το Λογισμικό της Adobe. Επικοινωνήστε με τη Φροντίδα πελατών της Adobe εδώ: https://www.adobe.com/go/csupport_subscripterms_gr.

14.1 Προσφυγή και απαιτούμενες πληροφορίες για τη διαδικασία επίλυσης διαφορών

Η ενότητα 14.1 σημαίνει ότι:

Συμφωνείτε να ειδοποιήσετε την Adobe για οποιαδήποτε διαφορά και να προσπαθήσετε να την επιλύσετε με φιλικό τρόπο. Εάν αυτό δεν λειτουργήσει, η διαφορά θα κριθεί είτε σε δικαστήριο μικροδιαφορών είτε μέσω διαιτησίας. Ας δοκιμάσουμε όμως πρώτα τη φιλική διαδρομή.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία ή διαφωνία την οποία η Φροντίδα πελατών της Adobe δεν είναι σε θέση να επιλύσει («Απαίτηση»), συμφωνείτε να προσπαθήσετε πρώτα να επιλύσετε τη διαφορά ανεπίσημα και με καλή πίστη, επικοινωνώντας μαζί μας και παρέχοντας γραπτή Προσφυγή στη διεύθυνση που αναφέρεται στην ενότητα 18.2 (Γνωστοποίηση στην Adobe). Η Προσφυγή πρέπει να παρέχει στην Adobe εύλογη ενημέρωση σχετικά με την ταυτότητά σας, περιγραφή της φύσης και της βάσης της Απαίτησής σας, καθώς και την αποζημίωση που ζητάτε, συμπεριλαμβανομένου του συγκεκριμένου ποσού οποιασδήποτε χρηματικής αποζημίωσης που ζητάτε, και δεν μπορεί να συνδυαστεί με Προσφυγή για άλλα άτομα. Εάν οποιαδήποτε διαφορά που σχετίζεται με την Απαίτησή σας δεν επιλυθεί εντός 30 ημερών από την παραλαβή της, οποιεσδήποτε προκύπτουσες νομικές ενέργειες πρέπει να επιλυθούν είτε μέσω δικαστηρίου μικροδιαφορών είτε μέσω οριστικής και δεσμευτικής διαιτησίας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά με το εάν απαιτείται διαιτησία για τη διαφορά, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναφέρονται παρακάτω. Κανένα από τα μέρη δεν θα κινήσει νομικές διαδικασίες πριν από την παρέλευση 30 ημερών από την παραλαβή της Προσφυγής. Η παρούσα συμφωνία για διαιτησία ισχύει, χωρίς περιορισμό, για όλες τις απαιτήσεις που προέκυψαν ή προβλήθηκαν πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των Όρων. Ο διαιτητής, και όχι οποιοδήποτε ομοσπονδιακό, πολιτειακό ή τοπικό δικαστήριο ή υπηρεσία, θα έχει την αποκλειστική εξουσία να επιλύει οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία, την εφαρμογή ή την εκτελεστότητα των Όρων ή τη διαμόρφωση των Όρων, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ μας υπόκειται σε διαιτησία (δηλαδή, ο διαιτητής θα αποφασίσει για τη δυνατότητα διαιτησίας οποιασδήποτε διαφοράς) και κατά πόσον όλοι ή οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων είναι άκυροι ή ακυρώσιμοι. Οι απαιτήσεις που σχετίζονται με τους Όρους, τις Υπηρεσίες ή το Λογισμικό παραγράφονται οριστικά, εάν δεν εγερθούν εντός ενός έτους από το γεγονός που οδήγησε στην Απαίτηση. 

14.2 Απαγόρευση ομαδικών προσφυγών

Μπορείτε να επιλύετε τις διαφορές σας μαζί μας μόνο σε ατομική βάση και δεν μπορείτε να εγείρετε απαίτηση ως ενάγων ή μέλος ομάδας σε ομαδική, ενοποιημένη ή αντιπροσωπευτική αγωγή. Παρ' όλα αυτά, εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας παραίτησης από ομαδικές αγωγές κριθεί ανεφάρμοστο ή άκυρο ως προς ένα συγκεκριμένο ένδικο μέσο, τότε αυτό το ένδικο μέσο (και μόνο αυτό) πρέπει να διαχωριστεί από τη διαιτησία και μπορεί να ζητηθεί δικαστικά. Τα μέρη συμφωνούν, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε απόφαση για τα ένδικα μέσα που δεν υπόκεινται σε διαιτησία θα ανασταλεί μέχρι την έκβαση των αξιώσεων και των ένδικων μέσων που μπορούν να επιλυθούν με διαιτησία. 

14.3 Κανόνες διαιτησίας

Εάν διαμένετε στην Αμερική, η JAMS θα διαχειριστεί τη διαιτησία στην κομητεία Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια, ΗΠΑ, σύμφωνα με τους βελτιωμένους κανόνες και διαδικασίες διαιτησίας της. Εάν διαμένετε στην Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Ιαπωνία, την ηπειρωτική Κίνα, το Χονγκ Κονγκ, το Μακάο, την Ταϊβάν, τη Νότια Κορέα, την Ινδία, τη Σρι Λάνκα, το Μπαγκλαντές, το Νεπάλ ή ένα κράτος μέλος της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), τότε το Διεθνές Κέντρο Διαιτησίας της Σιγκαπούρης (SIAC) θα διαχειριστεί τη διαιτησία στη Σιγκαπούρη σύμφωνα με τους κανόνες διαιτησίας του, οι οποίοι κανόνες θεωρούνται ότι ενσωματώνονται μέσω παραπομπής στην παρούσα ενότητα. Διαφορετικά, το Δικαστήριο Διεθνούς Διαιτησίας του Λονδίνου (LCIA) θα διαχειρίζεται τη διαιτησία στο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τους Κανόνες Διαιτησίας του LCIA. Θα επιλεγεί ένας κοινός διαμεσολαβητής από εσάς και την Adobe. Η διαιτησία θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα, ωστόσο οποιοσδήποτε μάρτυρας του οποίου η μητρική γλώσσα δεν είναι η αγγλική μπορεί να καταθέσει στη μητρική του γλώσσα, με ταυτόχρονη διερμηνεία στα αγγλικά (με έξοδα που θα βαρύνουν την πλευρά που παρουσιάζει το μάρτυρα). Η δικαστική απόφαση σχετικά με την αποζημίωση που θα αποδοθεί μπορεί να εκδοθεί και θα είναι εκτελεστή σε οποιοδήποτε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας που έχει δικαιοδοσία σε εσάς και σε εμάς. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των κανόνων του παρόχου διαιτησίας και των Όρων, συμπεριλαμβανομένων των όρων σχετικά με την εκτίμηση των αμοιβών και των εξόδων διαιτησίας, θα υπερισχύουν οι Όροι.

14.4 Τέλη και έξοδα διαιτησίας

Η πληρωμή όλων των τελών κατάθεσης, διαχείρισης και διαιτησίας και των εξόδων διαιτησίας θα διέπεται από τους κανόνες του παρόχου διαιτησίας, εκτός εάν εγείρετε μια Απαίτηση ως μέρος μιας Συντονισμένης αγωγής, συμφωνούμε ότι τα μέρη θα μοιραστούν εξίσου όλα τα τέλη και τα έξοδα διαιτησίας (εφόσον ο καταμερισμός δεν απαιτείται ήδη από τους ισχύοντες κανόνες). Για τους σκοπούς της παρούσας ενότητας, ως «Συντονισμένη αγωγή» νοείται κάθε αγωγή στην οποία εκπροσωπείστε από δικηγορικό γραφείο ή συλλογή δικηγορικών γραφείων που έχει καταθέσει πολλές συντονισμένες ατομικές απαιτήσεις διαιτησίας της ίδιας ή παρόμοιας φύσης κατά της Adobe εντός σύντομου χρονικού διαστήματος. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, εάν δεν μπορείτε να πληρώσετε τα τέλη ή τα έξοδα της διαιτησίας, θα τα καταβάλει η Adobe. Εάν ο διαιτητής διαπιστώσει ότι είτε η ουσία μιας Προσφυγής ή η αρωγή που ζητήθηκε στη διαιτησία ήταν επιπόλαιη, είτε μια Προσφυγή ασκήθηκε για αθέμιτο σκοπό, τα μέρη μπορούν να επιδιώξουν να ανακατανείμουν τα τέλη και τα έξοδα της διαιτησίας, σύμφωνα με τους κανόνες του παρόχου διαιτησίας.

14.5 Εξαιρέσεις από τη διαιτησία - Μικρές απαιτήσεις και ασφαλιστικά μέτρα

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να επιλέξει να αποφανθεί για οποιαδήποτε Απαίτηση που υπόκειται στη δικαιοδοσία του δικαστηρίου μικροδιαφορών στο δικαστήριο μικροδιαφορών της κομητείας Σάντα Κλάρα, Καλιφόρνια, ΗΠΑ, ή της κομητείας της κατοικίας σας. Εάν ένα από τα δύο μέρη καταθέσει μια Απαίτηση σε διαιτησία που θα μπορούσε να έχει ασκηθεί στο δικαστήριο μικροδιαφορών, το άλλο μέρος μπορεί να ειδοποιήσει ότι θέλει η υπόθεση να κριθεί στο δικαστήριο μικροδιαφορών πριν από τον διορισμό διαιτητή και ο διαιτητής θα κλείσει διοικητικά την υπόθεση πριν από την εκτίμηση οποιωνδήποτε τελών και το μέρος που εγείρει την Απαίτηση πρέπει να προχωρήσει στο δικαστήριο μικροδιαφορών αντί της διαιτησίας. Οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με το αν μια Απαίτηση πληροί τις προϋποθέσεις για δικαστήριο μικροδιαφορών θα επιλύεται από το εν λόγω δικαστήριο και όχι από διαιτητή. Σε περίπτωση οποιασδήποτε τέτοιας διαφοράς, η διαδικασία διαιτησίας παραμένει κλειστή, εκτός εάν και μέχρις ότου ληφθεί απόφαση από το δικαστήριο μικροδιαφορών ότι η Απαίτηση πρέπει να προχωρήσει σε διαιτησία. Επιπλέον, κάθε συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να ζητήσει προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα (ή ισοδύναμο τύπο επείγουσας νομικής προστασίας) σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, όπως σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή χρήσης των Υπηρεσιών ή του Λογισμικού από εσάς ή άλλους κατά παράβαση των Όρων. Εάν ένα μέρος έχει μια διαφορά στην οποία επιδιώκει να λάβει τόσο προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα όσο και άλλες μορφές ανακούφισης, το μέρος μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο για να ζητήσει προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα, αλλά πρέπει να διαιτητεύσει τις απαιτήσεις του ή να προσφύγει στο δικαστήριο μικροδιαφορών για όλες τις άλλες μορφές ανακούφισης.

14.6 Αποδοχή της διαιτησίας και δικαίωμα υπαναχώρησης

Εντός των πρώτων τριάντα (30) ημερών από τη χρήση των Υπηρεσιών και του Λογισμικού ή από την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης της ενότητας 14 (Επίλυση διαφορών, παραίτηση από ομαδικές αγωγές, συμφωνία διαιτησίας) των Όρων, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη, έχετε το δικαίωμα να εξαιρεθείτε από τις διατάξεις περί διαιτησίας και παραίτησης από ομαδικές αγωγές της ενότητας 14 (Επίλυση διαφορών, παραίτηση από ομαδικές αγωγές, συμφωνία διαιτησίας), αποστέλλοντας μας γραπτή ειδοποίηση της απόφασής σας στη διεύθυνση που αναφέρεται στην ενότητα 18.2 (Γνωστοποίηση στην Adobe) ή μέσω email στη διεύθυνση ContractNotifications@adobe.com. Εάν εξαιρεθείτε από αυτές τις διατάξεις, η Adobe δεν θα δεσμεύεται από αυτές. 

15. Δικαιώματα ελέγχου

Η ενότητα 1.5 σημαίνει ότι:

Στην Adobe, έχουμε το δικαίωμα να επαληθεύσουμε ότι η χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας από τις επιχειρήσεις είναι σύμφωνη με τους όρους μας. Αυτό δεν ισχύει για άτομα που χρησιμοποιούν τον προσωπικό (μη επαγγελματικό) λογαριασμό ή προφίλ τους.

Εάν είστε Επιχείρηση, τότε μπορούμε, όχι περισσότερο από μία φορά κάθε δώδεκα (12) μήνες, μετά από ειδοποίηση τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από εσάς, να ορίσουμε το προσωπικό μας ή έναν ανεξάρτητο τρίτο ελεγκτή, ο οποίος υποχρεούται να τηρήσει εμπιστευτικότητα, να επιθεωρήσει (συμπεριλαμβανομένων της χειροκίνητης επιθεώρησης, των ηλεκτρονικών μεθόδων ή και των δύο) τα αρχεία, τα συστήματα και τις εγκαταστάσεις σας για να επαληθεύσουμε ότι η εγκατάσταση και η χρήση των Υπηρεσιών ή του Λογισμικού συμμορφώνονται με τους Όρους μας. Επιπλέον, θα μας παρέχετε όλα τα αρχεία και τις πληροφορίες που θα μας ζητηθούν εντός τριάντα (30) ημερών από το αίτημά μας, προκειμένου να επαληθεύσουμε ότι η εγκατάσταση και η χρήση όλων των Υπηρεσιών και του Λογισμικού είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες άδειες χρήσης σας. Εάν η επαλήθευση αποκαλύψει έλλειψη συμμόρφωσης με τις άδειες χρήσης για τις Υπηρεσίες και το Λογισμικό, θα αποκτήσετε αμέσως όλες τις απαραίτητες άδειες χρήσης, συνδρομές και την ισχύουσα υποστήριξη και συντήρηση ή άλλες ισχύουσες ενέργειες προκειμένου να αποκαταστήσετε κάθε τέτοια μη συμμόρφωση. 

16. Ενημερώσεις των Υπηρεσιών και του Λογισμικού και διαθεσιμότητα

16.1 Ενημερώσεις των Υπηρεσιών και του Λογισμικού

Μπορούμε να τροποποιήσουμε, να ενημερώσουμε ή να διακόψουμε τις Υπηρεσίες και το Λογισμικό (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε τμημάτων ή χαρακτηριστικών), οι οποίες τροποποιήσεις, ενημερώσεις ή διακοπές μπορεί, για λόγους σαφήνειας, να είναι επιζήμιες ή να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της αξίας για εσάς, ανά πάσα στιγμή, χωρίς να φέρουμε ευθύνη σε εσάς ή σε οποιονδήποτε άλλον. Για αλλαγές στις επί πληρωμή προσφορές που, κατά την εύλογη κρίση της Adobe, είναι επιζήμιες ή οδηγούν σε σημαντική μείωση της αξίας για εσάς, θα καταβάλουμε εύλογες εμπορικές προσπάθειες για να σας ειδοποιήσουμε για την εν λόγω τροποποίηση, ενημέρωση ή διακοπή. Εάν διακόψουμε τις Υπηρεσίες ή το Λογισμικό στο σύνολό τους, θα καταβάλουμε εύλογες εμπορικές προσπάθειες για να σας επιτρέψουμε να μεταβείτε στο Περιεχόμενο σας και ενδέχεται να σας επιστρέψουμε αναλογικά τα αχρησιμοποίητα τέλη για την εν λόγω Υπηρεσία ή το Λογισμικό που έχετε προπληρώσει.

16.2 Διαθεσιμότητα

Οι ιστοσελίδες μας μπορεί να είναι προσβάσιμες παγκοσμίως, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι Υπηρεσίες και το Λογισμικό είναι διαθέσιμα στη χώρα σας ή ότι το περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες και είναι διαθέσιμο μέσω των Υπηρεσιών και του Λογισμικού είναι νόμιμο ή διαθέσιμο στη χώρα σας. Η πρόσβαση σε ορισμένες Υπηρεσίες (ή σε ορισμένες λειτουργίες των Υπηρεσιών) ή στο Λογισμικό ενδέχεται να αποκλειστεί σε ορισμένες χώρες. Οι χρήστες στην Κίνα δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση ή να χρησιμοποιούν οποιεσδήποτε διαδικτυακές υπηρεσίες εντός των Υπηρεσιών και του Λογισμικού μας και πρέπει να αγοράσουν τις Υπηρεσίες και το Λογισμικό που διατίθενται ειδικά για τους χρήστες στην Κίνα για χρήση στην Κίνα. Είναι δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε ότι η χρήση των Υπηρεσιών και του Λογισμικού είναι νόμιμη ή διαθέσιμη στον τόπο όπου τα χρησιμοποιείτε. Οι Υπηρεσίες και το Λογισμικό δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις γλώσσες.

17. Απαγόρευση τροποποιήσεων, αντίστροφης μηχανικής, τεχνητής νοημοσύνης/μηχανικής μάθησης (AI/ML)

Η ενότητα 17 σημαίνει ότι:

Επενδύουμε στην τεχνολογία και τις υπηρεσίες μας και δεν σας επιτρέπουμε να αναδημιουργήσετε ή να επιχειρήσετε να αναδημιουργήσετε τα προϊόντα μας.   

Τα προϊόντα μας προορίζονται για την υποστήριξη της δημιουργικότητας και της παραγωγικότητας, όχι για τη δημιουργία συνόλων δεδομένων εκπαίδευσης τεχνητής νοημοσύνης.  

Εκτός από τις δραστηριότητες αντίστροφης μηχανικής και τις προσπάθειες αναδημιουργίας των προϊόντων μας που περιγράφονται παρακάτω, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Firefly και τα εργαλεία δημιουργικού ΑΙ για να δημιουργήσετε περιεχόμενο για οποιονδήποτε άλλο νόμιμο σκοπό. 

Ορισμένα στοιχεία των Υπηρεσιών και του Λογισμικού αποτελούν εμπιστευτικές πληροφορίες της εταιρείας μας (ή των δικαιοπαρόχων μας). Εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από τους Όρους, δεν επιτρέπεται σε εσάς (και σε τρίτους) να: (Α) τροποποιήσετε, μεταφέρετε, προσαρμόσετε ή μεταφράσετε οποιοδήποτε τμήμα των Υπηρεσιών ή του Λογισμικού, (Β) να προβείτε σε αντίστροφη μηχανική (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της παρακολούθησης ή του εντοπισμού των εισροών και εκροών που διακινούνται μέσω ενός συστήματος ή μιας εφαρμογής με σκοπό την αναδημιουργία του εν λόγω συστήματος), να αποσυμπιέσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να επιχειρήσετε με άλλον τρόπο να ανακαλύψετε, εντός οποιασδήποτε Υπηρεσίας ή Λογισμικού, τον πηγαίο κώδικα, τις αναπαραστάσεις δεδομένων ή τους υποκείμενους αλγορίθμους, τις διαδικασίες, τις μεθόδους και οποιοδήποτε άλλο τμήμα της εν λόγω Υπηρεσίας ή του Λογισμικού ή (Γ) να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ή το Λογισμικό ή οποιοδήποτε περιεχόμενο, δεδομένα, αρχεία εξόδου ή άλλες πληροφορίες που λαμβάνονται ή προέρχονται από τις Υπηρεσίες ή το Λογισμικό, για την άμεση ή έμμεση δημιουργία, εκπαίδευση, δοκιμή ή άλλη βελτίωση οποιουδήποτε αλγορίθμου μηχανικής μάθησης ή συστήματος τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιωνδήποτε αρχιτεκτονικών, μοντέλων ή βαρών. Εάν οι νόμοι της δικαιοδοσίας σας σάς δίνουν το δικαίωμα να αποσυμπιλήσετε τις Υπηρεσίες ή το Λογισμικό για να λάβετε πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να καταστήσετε τα τμήματα των Υπηρεσιών ή του Λογισμικού που έχουν λάβει άδεια χρήσης διαλειτουργικά με άλλο λογισμικό, πρέπει πρώτα να ζητήσετε τις πληροφορίες αυτές από εμάς. Μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, είτε να σας παράσχουμε τις εν λόγω πληροφορίες είτε να επιβάλουμε εύλογους όρους, συμπεριλαμβανομένης μιας εύλογης αμοιβής, για την αποσυμπίληση των Υπηρεσιών ή του Λογισμικού από εσάς, ώστε να διασφαλίσουμε την προστασία των δικών μας δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των δικαιοπαρόχων και προμηθευτών μας επί των Υπηρεσιών και του Λογισμικού. 

18. Διάφορα

18.1 Αγγλική έκδοση 

Η αγγλική έκδοση των Όρων θα είναι η έκδοση που θα χρησιμοποιείται κατά την ερμηνεία των Όρων.

18.2 Γνωστοποίηση στην Adobe

Μπορείτε να μας στέλνετε ειδοποιήσεις στην ακόλουθη διεύθυνση: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California, 95110-2704, USA, Υπόψη: Γενικός Σύμβουλος.

18.3 Γνωστοποίηση σε εσάς

Ενδέχεται να σας ειδοποιήσουμε μέσω email ή συμβατικού ταχυδρομείου που σχετίζεται με το λογαριασμό σας, μέσω δημοσιεύσεων στις Υπηρεσίες ή με άλλα νομικά αποδεκτά μέσα. Είναι δική σας ευθύνη να διατηρείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας σε ισχύ για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις.  

18.4 Μη εκχώρηση

Απαγορεύεται να εκχωρήσετε ή να μεταβιβάσετε με άλλον τρόπο τους Όρους ή τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας βάσει των Όρων, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή μας και οποιαδήποτε σχετική προσπάθεια θα είναι άκυρη. Μπορούμε να εκχωρήσουμε ή να μεταβιβάσουμε τα δικαιώματά μας βάσει των Όρων σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

18.5 Κυβερνητικοί όροι

Εάν είστε κυβερνητικός φορέας των ΗΠΑ ή εάν οι Όροι υπόκεινται ή θα υπόκεινται στους Ομοσπονδιακούς Κανονισμούς Αποκτήσεων (FAR), τότε οι Υπηρεσίες και το Λογισμικό που παρέχονται βάσει των Όρων είναι «Εμπορικό Προϊόν ή Εμπορική Υπηρεσία (ή Εμπορικά Προϊόντα ή Εμπορικές Υπηρεσίες)», όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 2.101 του άρθρου 48 του Κώδικα Ομοσπονδιακών Κανονισμών, αποτελούμενα από «Εμπορικό Λογισμικό Υπολογιστών» και «Εμπορική Τεκμηρίωση Λογισμικού Υπολογιστών», καθώς και υπηρεσίες που σχετίζονται με αυτά, όπως οι όροι αυτοί χρησιμοποιούνται στην παράγραφο 12.212 του άρθρου 48 του Κώδικα Ομοσπονδιακών Κανονισμών ή στην παράγραφο 227.7202 του άρθρου 48 του Κώδικα Ομοσπονδιακών Κανονισμών, ανάλογα με την περίπτωση. Σύμφωνα με την παράγραφο 12.212 ή 227.7202-1 έως §227.7202-4 του άρθρου 48 του Κώδικα Ομοσπονδιακών Κανονισμών, ανάλογα με την περίπτωση, το Εμπορικό Λογισμικό Υπολογιστών και η Εμπορική Τεκμηρίωση Λογισμικού Υπολογιστών παραχωρούνται στους Τελικούς Χρήστες της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης των ΗΠΑ (Α) μόνο ως Εμπορικά Προϊόντα και Υπηρεσίες και (Β) μόνο με εκείνα τα δικαιώματα που παραχωρούνται σε όλους τους άλλους τελικούς χρήστες σύμφωνα με τους Όρους. Τα μη δημοσιευμένα δικαιώματα επιφυλάσσονται σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών.

18.6 Τίτλοι

Οι τίτλοι που χρησιμοποιούνται στους Όρους παρέχονται μόνο για λόγους ευκολίας και δεν χρησιμοποιούνται για την ερμηνεία του νοήματος ή της πρόθεσης.

18.7 Διαχωρισιμότητα

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των Όρων κριθεί άκυρη ή ανεφάρμοστη για οποιονδήποτε λόγο, οι υπόλοιποι Όροι θα συνεχίσουν να ισχύουν πλήρως και η εν λόγω διάταξη θα είναι ανεφάρμοστη μόνο στην έκταση της εν λόγω ακυρότητας ή ανεφάρμοστης ισχύος.

18.8 Μη αποποίηση

Η αποτυχία μας να επιβάλουμε ή να ασκήσουμε οποιαδήποτε διάταξη των Όρων δεν αποτελεί παραίτηση από την εν λόγω διάταξη.

18.9 Ανωτέρα βία

Κανένα από τα δύο μέρη δεν ευθύνεται έναντι του άλλου μέρους για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αδυναμία εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσης (εκτός από τις υποχρεώσεις πληρωμής σας προς την Adobe) βάσει των Όρων, εάν η καθυστέρηση ή η αδυναμία οφείλεται σε απρόβλεπτα γεγονότα, τα οποία συμβαίνουν μετά την έναρξη ισχύος των Όρων και τα οποία βρίσκονται εκτός του εύλογου ελέγχου των μερών, όπως απεργίες, αποκλεισμός, πόλεμος, τρομοκρατία, ταραχές, φυσικές καταστροφές, άρνηση χορήγησης άδειας από την κυβέρνηση ή άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, εφόσον ένα τέτοιο γεγονός εμποδίζει ή καθυστερεί το επηρεαζόμενο μέρος να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και το εν λόγω μέρος δεν είναι σε θέση να αποτρέψει ή να άρει την ανωτέρα βία με εύλογο κόστος. 

19. DMCA

Σεβόμαστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων και αναμένουμε το ίδιο να πράττουν και οι χρήστες μας. Θα ανταποκρινόμαστε σε σαφείς ειδοποιήσεις παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων σύμφωνα με τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων της ψηφιακής χιλιετίας (Digital Millennium Copyright Act - «DMCA»). Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές Μη Αποδοχής Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Adobe εδώ: https://www.adobe.com/gr/legal/dmca.html


Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, Καλιφόρνια 95110-2704, ΗΠΑ. 


Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart,  Δουβλίνο 24, Δημοκρατία της Ιρλανδίας 


Adobe_General_Terms_of_Use-el_GR_20240217 


Λίστα εγγράφων με υπερσυνδέσμους των Γενικών όρων χρήσης (παρατίθενται σύμφωνα με τη σειρά που αναφέρονται παραπάνω): 

1. Όροι συνδρομής και ακύρωσης: https://www.adobe.com/gr/legal/subscription-terms.html

2. Πρόσθετοι όροι για τα δεδομένα σπουδαστών για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση: https://www.adobe.com/content/dam/cc/en/legal/servicetou/Adobe-EDU-Terms-en_US-20210701.pdf

3. Προσωπικό περιεχόμενο αποθηκευμένο στο Creative Cloud και στο Document Cloud για ομάδες ή αποθήκευση στο εταιρικό cloud του HelpX: https://helpx.adobe.com/gr_el/enterprise/kb/business-storage.html

4. Πολιτική απορρήτου: https://www.adobe.com/gr_el/privacy/policy.html

5. Επιλογές απορρήτου της Adobe: https://www.adobe.com/gr/privacy/opt-out.html

6. Συχνές ερωτήσεις για την ανάλυση περιεχομένου: https://helpx.adobe.com/gr_el/manage-account/using/machine-learning-faq.html

7. Άτομα από χώρες που εντάσσονται στη Συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων ΕΟΧ και Ηνωμένου Βασιλείου για τις Υπηρεσίες cloud της Adobe: https://dpa.adobe.com/dpaTermsOfUse?type=55

8. Άτομα που δεν υπάγονται στους Όρους προστασίας δεδομένων του ΕΟΧ και του Ηνωμένου Βασιλείου για τις υπηρεσίες cloud: https://www.adobe.com/content/dam/cc/en/legal/terms/enterprise/pdfs/DPT-WW.pdf

9. Οδηγίες υποστήριξης λογισμικού της Adobe: https://helpx.adobe.com/gr_el/support/programs/support-periods.html

10. Κέντρο Διαφάνειας: https://www.adobe.com/gr/trust/transparency.html

11. Ανεβάστε τις γραμματοσειρές σας στο Creative Cloud: https://helpx.adobe.com/gr_el/creative-cloud/help/upload-your-fonts-to-creative-cloud.html#licensing

12. Οδηγίες επιλεξιμότητας ιδρυμάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: https://helpx.adobe.com/gr_el/enterprise/using/primary-and-secondary-institution-eligibility-guidelines.html

13. Ανακοινώσεις λογισμικού τρίτων ή/και πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις: https://www.adobe.com/gr/products/eula/third_party.html

14. Δικαιώματα χρήσης εικόνας: https://www.adobe.com/gr/legal/permissions/image-notice.html

15. Εξυπηρέτηση πελατών της Adobe: https://helpx.adobe.com/gr_el/contact.html?step=CCSN_membership-account-payment_cancel-your-membership

16. Πολιτική κατάργησης πνευματικής ιδιοκτησίας: https://www.adobe.com/gr/legal/dmca.html