Tillgänglighet*

YTTERLIGARE ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR TJÄNSTEN ADOBE® EDGE WEB FONTS

Senast uppdaterad: 1 maj 2013

1. Definitioner.

I Avtalet finns termer med inledande versal som definieras i avsnitt 6 nedan.

2. Beskrivning av Tjänsten.

Genom Tjänsten erbjuds ett antal gratis teckensnitt och teckensnitt som kan köpas för Bruk på Din webbplats. Adobe ger Dig härmed en personlig, icke-överförbar, icke-exklusiv, begränsad rätt och licens att Använda Tjänsten enligt nedanstående villkor.


2.1 Ditt Bruk av Tjänsten, eller eventuella produkter från tredje part som har tillgång till Tjänstens data, styrs av dessa Ytterligare användningsvillkor. Genom att använda Tjänsten samtycker Du uttryckligen till följande:


2.1.1 Om Du som Använder Tjänsten har en Återförsäljarplattform (enligt definitionen i avsnitt 6 nedan), måste Du skicka ett föregående skriftligt meddelande till Adobe angående Ditt Bruk av Tjänsten, i form av ett e-postmeddelande med Ditt namn och namnet på Din Återförsäljarplattform, med ”Reseller Platform Notification” i ämnesraden till support@typekit.com.


2.1.2 Du har läst avsnitt 5.2 ”Support” nedan.


2.1.3 Du har läst avsnitt 5.3 ”Uppsägning” nedan.

3. Basvillkor.

3.1 Ditt förhållande till Tjänsten. Din användning av Tjänsten är bunden till dessa Ytterligare användningsvillkor (”Ytterligare villkor”) som kompletterar Användningsvillkoren för Adobe.com (”Allmänna villkor”) som finns på www.adobe.com/go/terms_se och ingår i dessa Ytterligare villkor via hänvisning. Om dessa Ytterligare villkor och de Allmänna villkoren inte överensstämmer gäller dessa Ytterligare villkor för Tjänsten. Tjänsten och dessa Ytterligare villkor kan komma att ändras av Adobe. Du finner alltid den senaste versionen av dessa Ytterligare villkor via ovanstående länk.

4. Dina rättigheter och skyldigheter; restriktioner och begränsningar av Ditt Bruk av Tjänsten.

4.1 Ditt Bruk av Tjänsten och Licensierat innehåll. Adobe ger Dig härmed den icke-exklusiva, icke-överlåtbara, icke-överförbara och begränsade rättigheten och licensen att få tillgång till och använda Tjänsten och det Licensierade innehållet för och i samband med utformning och utveckling av Publicerade webbplatser såsom tillåts av dessa Ytterligare villkor, på nedanstående villkor.


4.1.1 Inkluderade komponenter med öppen källa. Delar av Tjänsten eller det Licensierade innehållet kan använda eller innehålla programvarukomponenter och programvaror med öppen källa. Ditt Bruk av sådana komponenter styrs dessutom av villkoren i licensen för eventuella öppna källor som anges i den textfil med upphovsrätts- och licensinformation som levereras tillsammans med Tjänsten eller det Licensierade innehållet, som publiceras på eller via Tjänstens webbplats eller på annat sätt finns tillgänglig från den medföljande CSS-fil som laddas för varje Licensierat teckensnitt.


4.1.2 Bevara befintliga meddelanden. Tjänsten kan innehålla Licensierat innehåll som tillhandahålls tillsammans med vissa äganderättsmeddelanden, inklusive meddelanden om patent, upphovsrätter och registrerade varumärken. Du ska bevara alla sådana äganderättsmeddelanden precis så som de tillhandahålls på alla tillåtna kopior av det Licensierade innehållet.


4.2 Bruk av Tjänsten av de Utgivare som Du skapar Publicerade webbplatser åt. Utgivare som Du skapar eller har skapat en Publicerad webbplats åt får fortsatt tillgång till och Bruk av det Licensierade innehåll som Du utformade på den Publicerade webbplats som tillhandahållits. Varje sådan Utgivares Bruk av det Licensierade innehållet styrs dock av dessa Ytterligare villkor. Du samtycker till att lämna en kopia av dessa Ytterligare villkor (tillgängliga via www.adobe.com/go/terms_se )till de Utgivare som Du skapar eller har skapat Publicerade webbplatser åt.


4.3 Vidareförsäljning av Tjänsten. Återförsäljarplattformar ska Använda Tjänsten (inklusive allt Licensierat innehåll) enligt lag, inklusive, men utan begränsning, import eller export av data eller programvara, lokala lagar och lagar och regler om dataskydd och integritet som är tillämpliga på personlig eller personligt identifierbar information.


4.4 Förbjudet Bruk av Tjänsten. Förutom vad som kan vara tillåtet enligt villkoren för eventuella licenser för öppna källor som är tillämpliga på visst Licensierat innehåll med öppen källa, som kan vara inkluderat i eller distribueras med eller genom Tjänsten, förbjuds Du uttryckligen från följande:


4.4.1 Vara värd för det Licensierade innehållet på Din egen server eller andra interna alternativ eller tjänster.


4.4.2 Inkludera, paketera, bifoga, bädda in eller på annat sätt distribuera något Licensierat innehåll som en del av något programvarufilpaket, digitalt eller elektroniskt dokument eller applikationer för mobila enheter eller pekdatorer.


4.4.3 Lägga till någon funktion eller på annat sätt ändra, förändra, anpassa, översätta, konvertera, modifiera, skapa eller ha skapat något härlett arbete från någon del av det Licensierade innehållet.


4.4.4 Demontera, dekompilera, bakåtkompilera eller på annat sätt försöka utvinna källkoden i Tjänsten eller det Licensierade innehållet, eller övervinna, kringgå eller på annat sätt överlista någon skyddsmekanism för programvaran i Tjänsten eller det Licensierade innehållet (förutom i den utsträckning tillämpliga lagar där Du befinner Dig specifikt förbjuder sådana restriktioner, dock under förutsättning att Du först begär informationen från Adobe och Adobe kan, efter eget gottfinnande, antingen ge Dig informationen i fråga eller lägga fram rimliga villkor, inklusive rimliga avgifter, för Bruk av Programvaran eller det Licensierade innehållet i syfte att säkerställa att de immateriella rättigheterna för Tjänsten eller det Licensierade innehållet som tillhör Adobe och/eller dess Licensgivare skyddas).


4.4.5 Tilldela, godkänna en säkerhetsrätt i eller över, eller på annat sätt överföra någon del av Dina rättigheter till Bruk av Tjänsten.


4.4.6 Försöka få tillgång till eller använda Tjänsten eller det Licensierade innehållet på annat sätt än med hjälp av JavaScript-taggen (eller andra programmatiska mekanismer som tillhandahålls av Adobe i sådana syften).


4.4.7 Använda Tjänsten eller det Licensierade innehållet i ett arrangemang för tidsdelning eller servicebyråer.


4.4.8 Ta bort eller ändra registrerade varumärken, logotyper, upphovsrättssymboler eller andra äganderättsmeddelanden eller äganderättsförklaringar, eller märkningar, i Tjänsten eller det Licensierade innehållet.

5. Adobes rättigheter och skyldigheter.

5.1 Tillhandahållande av Tjänsten. Adobe gör kommersiellt rimliga ansträngningar för att tillhandahålla Tjänsten och det Licensierade innehållet. Det finns dock tillfällen då Tjänsten och/eller tillgången till Licensierat innehåll avbryts för underhåll, uppgraderingar och reparationer, eller till följd av fel på telekommunikationslänkarna och utrustning som står utanför Adobes kontroll. Adobe vidtar rimliga åtgärder för att minimera sådant avbrott om det står inom Adobes rimliga kontroll.


5.2 Support. Inget underhåll och ingen support, varken teknisk eller av annat slag, tillhandahålls till Dig i samband med Tjänsten. Adobe är inte skyldig att tillhandahålla Uppdateringar och Uppgraderingar av eller för Tjänsten.


5.3 Uppsägning.


5.3.1 Du bekräftar och samtycker till att Din rätt och licens att Använda visst Licensierat innehåll och att införliva detta Licensierade innehåll i en Publicerad webbplats är underlicenser som Du har fått av Adobe i egenskap av licenstagare till flera Licensgivare av innehåll och vidare att Din rätt till sådant Licensierat innehåll är beroende av att alla avtal mellan Adobe och dess Licensgivare av innehåll är fortsatt verkställbara och tillämpbara. I händelse av att relevanta avtal mellan Adobe och dess Licensgivare löper ut eller sägs upp förstår Du att Du eventuellt inte längre har rätt att använda en sådan Licensgivares Licensierade innehåll (inklusive Licensierat innehåll som Du eventuellt redan har arbetat in i en Publicerad webbplats).


5.3.2 Adobe förbehåller sig rätten att när som helst, med eller utan föregående meddelande och oavsett orsak, tillfälligt eller permanent, begränsa, modifiera, avbryta eller ta bort Tjänsten (eller en del därav), Din tillgång till Tjänsten, något Licensierat innehåll eller Tjänstens gränssnitt. Adobe ska inte hållas ansvarig inför Dig eller någon tredje part för att Tjänsten, det Licensierade innehållet eller Din tillgång till dessa eventuellt begränsas, modifieras, avbryts eller tas bort på detta sätt.


5.3.3 Adobe kan komma att avbryta eller säga upp Din rätt att använda Tjänsten och/eller det Licensierade innehåll som distribueras via Tjänsten om Du vid något tillfälle bryter mot dessa Ytterligare villkor.


5.3.4 Adobe kan efter eget gottfinnande, tillfälligt eller permanent, avbryta Din tillgång till Tjänstens gränssnitt om Adobe anser att det förekommer missbruk, för många begäranden till Tjänsten eller annan överdriven Användning via något av Tjänstens gränssnitt.


5.3.5 Alla försök att på något sätt störa driften av Tjänsten eller det Licensierade innehållet kan medföra straffrättsliga påföljder och omfattas av undersökning och åtal.

6. Definitioner.

De termer med inledande versal som används i dessa Ytterligare villkor ska ha den betydelse som definieras nedan. Termer med inledande versal som inte definieras häri har den betydelse som definieras i de Allmänna villkor som finns på www.adobe.com/go/terms_se.


6.1 ”Adobe” avser Adobe Systems Incorporated, ett Delaware-företag på adressen 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA, om Du ingår detta avtal när Du befinner Dig i USA, Kanada eller Mexiko. I annat fall avses Adobe Systems Software Ireland Limited, 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland.

6.2 ”JavaScript-tagg(ar)” avser den JavaScript-tagg som Du konfigurerar genom Tjänsten och som består av Dina valda inställningar, licensierade teckensnitt och format, formatmallar samt annan programvarukod, tillsammans med förenklat JavaScript som levereras via Tjänsten för att ladda formatmallar och Licensierade teckensnitt och på annat sätt hantera och spåra Bruket av Licensierat innehåll i samband med en Publicerad webbplats.


6.3 ”Licensgivare” avser den tredje part som Adobe har fått licens av för det Licensierade innehåll som Adobe gör tillgängligt för Dig att Använda.


6.4 ”Licensierat innehåll” avser de licensierade teckensnitten, den licensierade programvaran, Tjänsten, Tjänstens gränssnitt och token för Tjänstens gränssnitt.


6.5 ”Licensierade teckensnitt” avser de teckensnitt och/eller teckensnittsfamiljer som Adobe ger Dig licens för eller på annat sätt tillhandahåller till Dig via Tjänsten för Bruk i enlighet med detta Avtal.


6.6 ”Licensierad programvara” avser Tjänsten och all eller någon del av den programvara som detta Avtal inbegriper, inklusive men inte begränsat till programvarufiler som innehåller de Licensierade teckensnitten och skript, skriptlogik eller annan kod som används inom Tjänsten eller finns inbäddade i exporterade filformat (samt eventuella Uppdateringar och Uppgraderingar eller Dokumentation som relaterar till något av föregående) som Adobe tillhandahåller till Dig via Tjänsten så att Du kan tillgå och ta emot Licensierat innehåll.


6.7 ”Utgivare” avser den fysiska eller juridiska person (Du eller Din klient eller kund å vems vägnar Du agerar) som kontrollerar vilket innehåll som visas på eller i den Publicerade webbplatsen.


6.8 ”Publicerad webbplats” avser respektive webbplats, webbsida eller webbsideinnehåll som Du utformar, utvecklar eller skapar och som publiceras och integreras, tillgår, Använder och offentligt visar Tjänsten eller Licensierat innehåll.


6.9 ”Återförsäljarplattform” är alla tjänster som låter kunderna eller klienterna välja teckensnitt för webbplatser eller andra produkter som den tillhandahåller å deras vägnar (t.ex. bloggplattformar och sociala nätverksprofiler).


6.10 ”Tjänst(er)” avser online-tjänsten Adobe Edge Web Fonts och alla andra funktioner eller innehåll som tillhandahålls via, i eller genom webbplatsen för Tjänsten Adobe Edge Web Fonts.


6.11 ”Tjänstens gränssnitt” avser eventuella plugin-program eller applikationsgränssnitt som tillhandahålls via eller genom Tjänsten och som ger Dig programmatisk åtkomst till Tjänstens funktioner och låter Dig förhandsgranska det Licensierade innehållet eller på annat sätt skapa, konfigurera, modifiera eller publicera JavaScript-taggar och samla in metadata om teckensnitten i Tjänstens teckensnittsbibliotek.


6.12 ”Uppdateringar och Uppgraderingar” avser eventuella uppdateringar, revisioner, modifikationer eller tillägg som när som helst kan komma att göras och implementeras eller tillhandahållas av Adobe till Dig för att uppgradera, utöka eller förbättra Tjänsten, i den utsträckning dessa inte tillhandahållits via ett separat avtal. Adobe ska inte på något sätt hållas ansvarigt inför Dig vad gäller sådana Uppdateringar och Uppgraderingar.


6.13 ”Bruk”, ”Använda” eller ”Användning” avser allt bruk som Du gör av Tjänsten i samband med nedladdning, integrering, tillgång, synkronisering, bruk och visning av det Licensierade innehållet.


6.14 ”Du”, ”Dig” och ”Din/Ditt/Dina” avser den fysiska eller juridiska person som tillgår och använder Tjänsterna för egen räkning eller å sina klienters eller kunders vägnar i samband med Publicerade webbplatser.


EWFS ATOU-sv_SE-20130501-1200

Ytterligare villkor

Acrobat.com
Acrobat Connect
ADOBE EDGE WEB FONTS
ADOBE SEND
Adobe Content Server 4
ADOBE FLASH PLATFORM-TJÄNSTER
ADOBE WAVE
Business Catalyst
CS Services
Adobe Translator
Adobe Typekit
PHOTOSHOP.COM
Phonegap Build
Adobe Premium – funktioner för Flash Player

Juridisk information