rotate-pages
Review url
https://www.adobe.com/reviews-api/dc/production/rotate-pdf
Title
Đánh giá trải nghiệm của bạn
Hide title
true
Rating verb
lượt bình chọn
Rating noun
ngôi sao
Comment placeholder
Vui lòng đưa ra phản hồi của bạn
Comment field label
Xem xét phản hồi
Submit text
Gửi
Thank you text
Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!
Tooltips
Kém, Dưới trung bình, Tốt, Rất tốt, Xuất sắc
Tooltip delay
5
Initial Value
0

https://main--dc--adobecom.hlx.page/dc-shared/fragments/shared-fragments/frictionless/verb-footer/verb-footer-shell