Ändra PDF-filer

Se även

INNAN DU BÖRJAR! Se om skärmen som visas nedan matchar ditt produktgränssnitt. I så fall använder du vår klassiska upplevelse. Se hur du ändrar PDF-filer med klassisk upplevelse. I annat fall läser du vidare.

../_images/aa-old-ui.png

Lägg till text i PDF-filen

 1. I det nedre verktygsfältet trycker du på Text.

Det öppnar dokumentet i läget Lägg till text, där det nedre verktygsfältet visar verktyg för att välja textfärg och textstorlek.

../_images/add-text-mode.png
 1. Så här väljer du textfärg:

 1. Tryck på färgväljare för att aktivera färgpaletten och fältet för teckenstorlek.

 2. Tryck först på färgväljare och sedan på önskad färg i paletten.

../_images/text-color.png
 1. Så här ändrar du storleken:

 1. Tryck på textsize för att öppna fältet för teckenstorlek.

 2. Dra storleksfältet till önskad textstorlek.

 1. Tryck i dokumentet där du vill lägga till text.

 2. I textrutan som visas anger du texten och trycker sedan på dokumentet för att lägga till texten.

 3. Om du vill ändra storlek på textrutan drar du i hörnhandtagen efter behov.

 4. Om du vill flytta textrutan till en annan plats håller du ned och drar textrutan.

 5. För att lägga till mer text, trycker du på dokumentet igen och följer stegen ovan.

 6. När du är klar trycker du på < i det övre vänstra hörnet för att avsluta Lägg till text-läge.

Så här lägger du snabbt till text i ett tomt utrymme:

 1. Tryck på ett tomt utrymme där du vill lägga till text.

 2. På menyn som visas trycker du på Text.

 3. I textrutan skriver du in din text och trycker sedan någon annanstans för att lägga till texten.

../_images/add-text-menu-blank.png

Så här redigerar, ändrar eller tar du bort den tillagda texten:

 1. Tryck på texten.

 2. I dialogrutan som visas utför du en eller flera av följande åtgärder efter behov:

  • Om du vill ta bort texten trycker du på undo

  • För att ändra textfärgen trycker du på färgväljare och väljer sedan en annan färg.

  • Ändra textstorleken genom att trycka på textsize och dra skjutreglaget till önskad storlek.

  • Redigera texten genom att trycka på spill > Redigera kommentar**. Därefter redigerar du texten och trycker på > för att skriva in den nya texten.

  • Lägg till ett svar på den tillagda texten trycker du på fältet Svar och lägga till ett svar. Tryck på sendarrow för att skriva in svaret.

../_images/text-edit.png

Kommentar

Med hjälp av dialogrutan "Textredigering" kan du navigera genom alla texter och kommentarer som lagts till i dokumentet. Använd piltangenterna < och > för att komma åt alla texter och kommentarer i dokumentet och ändra dem efter behov.

Redigera text i PDF-filen

Du kan bara redigera en PDF-fil om du har en prenumeration på Adobe Acrobat Premium eller Adobe Acrobat Pro.

 1. Tryck på editpdf > Redigera PDF.

PDF-filen öppnas i redigeringsläge.

 1. Tryck på texten som du vill redigera. Flytta handtagen på markeringsrutan för att justera markeringen efter behov.

../_images/edit-pdf-2.png
 1. På menyn som visas trycker du på Redigera text.

 2. I redigeringsfönstret redigerar du texten efter behov och trycker sedan på Spara.

../_images/edit-pdf-1.png
 1. Ignorera redigeringarna genom att trycka på X i det övre fältet.

 2. Så här snabbredigerar du text på PDF-filen:

 1. Tryck på den text som du vill redigera.

 2. På menyn som visas trycker du på Redigera text.

 3. I redigeringsfönstret som öppnas redigerar du texten efter behov och trycker sedan på Spara.

../_images/edit-text-context-menu.png

Ta bort en text

Du kan bara ta bort en text från PDF-filen om du har en prenumeration på Adobe Acrobat Premium eller Adobe Acrobat Pro.

Så här tar du bort text i PDF-filen:

 1. Tryck på editpdf > Redigera PDF.

PDF-filen öppnas i redigeringsläge.

 1. Tryck på den text som du vill ta bort. Flytta handtagen på markeringsrutan för att justera markeringen efter behov.

../_images/delete-text.png
 1. På menyn som visas trycker du på Ta bort.

Den markerade texten tas bort. Du kan återställa den raderade texten genom att trycka på |ångra| i den övre menyn.

Redigera bilder

Den aktuella versionen av Acrobat Reader-appen stöder inte redigering av bilder i PDF-filer.

Lägg till bilder

Du kan bara lägga till bilder i en PDF-fil om du har en prenumeration på Adobe Acrobat Premium eller Adobe Acrobat Pro.

Lägg till en ny bild i en PDF-fil:

 1. Tryck på editpdf > Redigera PDF.

  PDF-filen öppnas i redigeringsläge.

 1. I det nedre verktygsfältet trycker du på addimage Lägg till bild. Tryck därefter på ett tomt utrymme i dokumentet där du vill lägga till en bild.

../_images/add-image.png
 1. Från panelen Lägg till bild utför du någon av följande två åtgärder:

  1. Tryck på Lägg till från foton: vid uppmaning tillåter du åtkomst till foton. Det öppnar galleriet med senaste bilder. Du kan trycka på en bild för att välja därifrån. Om du vill välja bilder från andra appar trycker på någon av de appikoner som visas på den övre panelen och väljer en bild.

   ../_images/photos-permission.png
  2. Tryck på Lägg till från kameran: om du uppmanas att tillåta åtkomst till kameran väljer du ett samtyckesalternativ efter önskemål. Fokusera därefter kameran på bilden och tryck på ta bild-knappen. När du är nöjd väljer du Ok.

   ../_images/camera-permissions.png

Så här ändrar du den tillagda bilden:

 1. Tryck på bilden och vidta en eller flera av följande åtgärder enligt behov:

 • Flytta bilden genom att dra den till önskad plats.

 • Ändra storlek på bilden genom att dra i de blå hörnhandtagen efter behov.

 • Ta bort bilden genom att trycka på ta bort

 • För att rotera bilden trycker du på rotateleft eller rotateright i den nedre menyn.

  ../_images/image-delete-rotate.png

Rita

Så här ritar du:

 1. I det nedre verktygsfältet trycker du på draw

Filen öppnas då i läget "Lägg till bild", där det nedre verktygsfältet visar verktyg för att välja färg och linjebredd för bilden.

För snabb åtkomst till läget "Lägg till bild” trycker du först på en tom plats i dokumentet och sedan på Rita i menyn som visas.

../_images/draw-context-menu-blank.png
 1. Så här ändrar du ritningsfärgen:

  1. Tryck på färgväljare för att aktivera färgpaletten.

  2. Tryck på färgväljare igen och tryck sedan på önskad färg i paletten.

 2. Så här ändrar du bildens linjebredd:

  1. Tryck på textsize för att öppna linjebreddsväljaren.

  2. Tryck på önskat breddfält.

../_images/drawing-line-width.png
 1. När du har valt bildlinjens färg och bredd trycker du på dokumentet och ritar en bild med ett finger.

  Obs! Du kan rulla med två fingrar för att bläddra igenom dokumentet och rita bilder där du vill.

 2. Tryck på undo i den övre menyn för att ångra ett steg.

 3. Tryck på < i den övre menyn för att avsluta Lägg till bild-läget.

Så här ändrar eller tar du bort en ritning:

 1. Tryck på bilden.

 2. I dialogrutan som visas vidtar du följande åtgärder efter behov:

 • Ändra bildfärgen genom att trycka på färgväljare

 • Ändra bildens linjebredd genom att trycka på textsize

 • Ta bort bilden genom att trycka på ta bort

 • Lägg till en kommentar till bilden genom att trycka på Lägg till en kommentar-fältet och skriva in ditt meddelande. När du är klar trycker du på > i det övre högra hörnet.

 • Lägg till ett svar i en bild genom att trycka påspill > Svara och därefter lägga till ett svar.

  ../_images/drawing-reply.png

Lägg till anteckningar med kommentarer

 1. I det nedre verktygsfältet trycker du på färgmarkera

  Då öppnas PDF-filen i markeringsläge och verktyg för att markera, understryka, genomstryka och färgväljaren visas.

 2. I det nedre verktygsfältet trycker du på något av följande verktyg efter behov:

  • färgmarkera för att markera text.

  • understruken för att stryka under text.

  • genomstruken för att stryka över text.

 3. Kontrollera ikonen färgväljare för att verifiera visningsfärgen. För att ändra färg trycker du först på färgväljare och sedan på en färg i färgpaletten för att välja den.

 4. Dra över den text som du vill markera/stryka under/stryka över.

 5. Du kan använda verktyget textförstoraren som visas för att verifiera markeringen.

  ../_images/highlight-text.png

  Det markerar texten med en markeringskommentar i den valda färgen.

  ../_images/highlighted-text.png

Så här markerar/understryker/överstryker du snabbt några rader:

 1. Tryck på den text som du vill markera och dra handtagen för att välja raderna.

 2. I menyn som visas vidtar du någon av följande åtgärder efter behov:

 • Tryck på färgmarkera för att markera text.

 • Tryck på understruken för att understryka text.

 • Tryck på genomstruken att genomstryka text.

Så här ändrar du en markering/understrykning/genomstrykning eller lägger till kommentarer:

 1. Tryck på den markerade texten.

 2. I dialogrutan som visas utför du en eller flera av följande åtgärder efter behov:

 • Om du vill ändra färgen på markeringen, understrykningen eller genomstruken trycker du på färgväljare och trycker på önskad färg.

 • Om du vill svara på anteckningen trycker du på spill > Svar och skriver in ditt svar.

 • Om du vill lägga till en kommentar på kommentaren, trycker du på fältet Lägg till en kommentar och anger din kommentar.

 • Om du vill ta bort anteckningen trycker du på ta bort

Visa listan med kommentarer

Så här visar du listan med kommentarer på PDF-filen:

 1. Från den övre panelen trycker du på commentslist.

  Då öppnas listan med alla kommentarer på PDF-filen.

  ../_images/comments-list.png
 1. Svara på en kommentar genom att trycka på Svara.

 2. Redigera en kommentar genom att trycka på spill > Redigera kommentar.

 3. För att radera en kommentar trycker du på ta bort

Lägg till röstkommentarer

Om du vill undvika att skriva på en mobilskärm eller helt enkelt vill kunna lägga till kommentarer i ett dokument snabbare kan du använda den nya funktionen "Röstkommentar" i Acrobat Reader-appen. Med den kan du spela in ditt meddelande och lägga upp det i dokumentet som en kommentar.

Kommentar

Funktionen Röstkommentarer stöds för närvarande inte i filer som delas för granskning. För att dela ett dokument med röstkommentarer måste du först ta bort röstkommentarerna från filen och sedan skicka den för granskning.

Så här publicerar du en eller flera kommentarer i ditt dokument:

 1. Öppna dokumentet och välj sedan Kommentari det nedre verktygsfältet.

 2. Välj voicecomments och tryck sedan på platsen där du vill lägga till en röstkommentar.

../_images/voice-comment-6.png
 1. Välj voicecomments för att spela in din röstkommentar.

 2. När dialogrutan för inspelning visas börjar du spela in ditt meddelande. När du är klar väljer du voicestop för att stoppa inspelningen.

../_images/voice-comment-4.png
 1. Du kan trycka på uppspelningsknappen för att lyssna på din inspelning. När du är nöjd väljer du sendarrow för att lägga upp din kommentar.

 2. Tryck på ta bort för att radera röstkommentaren.

  ../_images/voice-comment-4.png

  Röstkommentaren läggs upp som visas nedan. För att lägga till fler kommentarer trycker på de platser där du vill lägga till dem och spelar in dina meddelanden.

  ../_images/voice-comment-8.png
 1. För att ändra den tillagda kommentaren trycker du på kommentarsikonen och utför en eller flera av de följande åtgärderna:

  • Dra ikonen för att flytta till en en annan plats.

  • För att lyssna på den tillagda kommentaren trycker du på voicecomments

  • För att besvara röstkommentaren trycker du på fältet Svara och skriver sedan in ditt meddelande.

  • För att radera röstkommentaren trycker du på >|sendarrow| Radera

  ../_images/voice-comment-7.png

För att snabbt lägga till en röstkommentar på en tom plats:

 1. Tryck på platsen där du vill lägga till röstkommentaren och välj sedan Text- och röstkommentar i menyn.

../_images/voice-comment-1.png
 1. I dialogrutan Lägg till en kommentar väljer du voicecomments och börjar sedan spela in ditt meddelande.

../_images/voice-comment-2.png
 1. När du är klar väljer du voicestop för att stoppa inspelningen.

 2. Förhandslyssna på inspelningen och välj sedan sendarrow för att lägga upp din kommentar.

Ordna sidor i PDF-filer

Du kan bara organisera sidorna i en PDF-fil om du har en prenumeration på Adobe Acrobat Premium eller Adobe Acrobat Pro.

Så här organiserar du sidor:

 1. Tryck på moretools Fler verktyg > organisera Organisera sidor.

../_images/organize.png
 1. Tryck på en eller flera sidor för att välja dem och vidta sedan någon av följande åtgärder efter behov:

  • För att rotera sidor: Tryck på rotateleft eller rotateright.

  • För att ändra sidordningen: Tryck länge på en sida och dra den sedan till en ny plats.

  • För att radera sidor: Tryck på sendarrow Ta bort och bekräfta sedan åtgärden.

  • För att infoga sidor: Tryck på insert och välj sedan om du vill infoga en annan fil eller en tom sida. Välj sedan före eller efter. Appen sparar automatiskt filen.

  • För att extrahera sidor: Tryck på extract. De extraherade sidorna sparas automatiskt på din enhet som ”Sidor från <file name>”.

Beskära sidor i en PDF-fil

Du kan bara beskära sidorna i en PDF-fil om du har en prenumeration på Adobe Acrobat Premium eller Adobe Acrobat Pro.

Så här beskär du en sida:

 1. Tryck på moretools Fler verktyg > Beskär sidor.

../_images/crop-pdf.png
 1. Dra markeringshandtagen för att ange önskad beskärningsram.

  • För att tillämpa beskärningsinställningarna på alla sidor i PDF-filen trycker du på Alla sidor.

  • För att tillämpa inställningarna trycker du på Spara.

  • För att återställa beskärningsinställningarna trycker du på Återställ.

Spara PDF-filer till Adobes molnlagring

Följande filer sparas automatiskt på den ursprungliga platsen i molnet:

 • En fil som du uppdaterar efter att ha hämtat den från molnet

 • En fil som kräver Adobe molnlagringsfunktioner, t.ex. dela, granskningar, kombinera filer och exportera PDF.

För att spara en fil i Adobes molnlagring trycker du på spill > Spara till Adobes molnlagring i den övre menyn.

En kopia av filen sparas då i Adobes molnlagring.

Spara en kopia av PDF-filen

Du kan spara filer i Adobes molnlagring eller i en lagringslösning från tredjepart som stöds. Med Acrobat kan du spara en kopia av delade filer och granskningsfiler tillsammans med tillhörande kommentarer.

För att spara en kopia av din PDF:

 1. I den övre menyn trycker du på spill> Spara en kopia.

 2. Välj en plats.

 3. Tryck på Spara.