Endre PDF-er

Se også

Sjekk grensesnittet ditt! Hvis skjermen nedenfor samsvarer med appgrensesnittet ditt, er du på den klassiske versjonen. Se hvordan du endrer PDF-er ved å bruke klassisk opplevelse. Hvis nei, fortsetter du å lese. oldui

Legg til tekst i PDF-fil

 1. Trykk på Tekst fra den nederste verktøylinjen.

Den åpner dokumentet i Legg til tekst-modus, der den nederste verktøylinjen viser verktøy for å velge tekstfarge og tekststørrelse.

../_images/add-text.png
 1. Slik velger du tekstfarge:

 1. Trykk på fargevelger for å aktivere fargepaletten og tekststørrelseslinjen.

 2. Trykk på fargevelger og trykk deretter på en vilkårlig farge fra paletten.

../_images/text-color.png
 1. For å endre tekststørrelsen:

 1. Trykk på tekststørrelse for å åpne tekststørrelseslinjen.

 2. Dra størrelseslinjen til ønsket tekststørrelse.

 1. Trykk på dokumentet der du vil legge til tekst.

 2. Skriv inn teksten i tekstboksen som vises, og trykk deretter på sendpil

 3. Hvis du vil endre størrelse på tekstboksen, drar du i hjørnehåndtakene etter behov.

 4. Hvis du vil flytte tekstboksen til et annet sted, holder du og drar i tekstboksen.

 5. Hvis du vil legge til mer tekst, trykker du på dokumentet igjen og følger deretter trinnene ovenfor.

 6. Når du er ferdig, trykker du på < øverst til venstre for å gå ut av «Legg til tekst»-modusen.

Slik legger du raskt til tekst på et tomt sted:

 1. Trykk og hold på et tomt sted der du vil legge til tekst.

 2. Trykk på Tekst i menyen som vises.

 3. Skriv inn teksten i tekstboksen, og trykk deretter på sendpil

../_images/quick-actions-menu.png

Slik redigerer, endrer eller sletter du teksten som er lagt til:

 1. Trykk på teksten.

 2. Gjør ett eller flere av følgende i dialogboksen som vises:

  • Hvis du vil slette teksten, trykker du på slett

  • For å endre tekstfargen, trykker du på fargevelger og velger en annen farge.

  • Trykk på tekststørrelse for å endre tekststørrelsen, og dra deretter glidebryteren til ønsket størrelse.

  • For å redigere teksten, trykker du på overflyt > Rediger merknad**. Rediger deretter teksten, og trykk på sendpil for å skrive inn den nye teksten.

  • Hvis du vil legge til et svar i teksten som er lagt til, trykker du på svar og legger til et svar. Trykk på sendpil for å oppgi svaret.

  • Hvis du vil navigere gjennom alle tekstene og kommentarene som er lagt til i dokumentet, bruker du < og >-pilene og viser eller endrer dem etter behov.

../_images/added-text-edit.png

Rediger teksten på PDF

Du kan bare redigere en PDF hvis du har et abonnement på Adobe Acrobat Premium eller Adobe Acrobat Pro.

 1. Trykk på flereverktøy > Rediger PDF.

Den åpner PDF-en i redigeringsmodus.

 1. Trykk på teksten du vil redigere. Flytt håndtakene i valgboksen for å justere utvalget etter behov.

../_images/edit-text.png
 1. Trykk på Rediger tekst i menyen som vises.

 2. Rediger teksten som nødvendig i redigeringsruten, og trykk deretter på Ferdig.

../_images/edit-text-mode.png
 1. Hvis du vil forkaste redigeringene, trykker du på Avbryt fra topplinjen.

 2. Slik redigerer du raskt litt tekst i PDF-en:

 1. Trykk og hold på teksten du vil redigere.

 2. Trykk på Rediger tekst i menyen som vises.

 3. I redigeringsruten som åpnes, redigerer du teksten etter behov og trykker deretter på Ferdig.

Slett en tekst

Du kan bare slette en tekst fra PDF-en hvis du har et abonnement på Adobe Acrobat Premium eller Adobe Acrobat Pro.

Slik sletter du tekst i PDF-en:

 1. Trykk på flereverktøy > Rediger PDF.

Den åpner PDF-en i redigeringsmodus.

 1. Trykk på teksten du vil slette. Flytt håndtakene i valgboksen for å justere utvalget etter behov.

 2. Trykk på Slett i menyen som vises.

Det sletter den merkede teksten. Du kan gjenopprette den slettede teksten ved å trykke på |angre| fra toppmenyen.

Redigere bilder

Den gjeldende versjonen av Acrobat Reader-appen støtter ikke redigering av bilder i PDF.

Legge til bilder

Du kan bare legge til bilder i en PDF-fil hvis du har et abonnement på Adobe Acrobat Premium eller Adobe Acrobat Pro.

Slik legger du til et nytt bilde i en PDF:

 1. Trykk på flereverktøy > Rediger PDF.

  Den åpner PDF-en i redigeringsmodus.

 1. Trykk på leggtilbilde Legg til bilde fra den nederste verktøylinjen. Trykk deretter på et tomt sted i dokumentet der du vil legge til et bilde.

../_images/add-image.png
 1. Gjør ett av følgende fra Legg til bilde-panelet:

  • Trykk på Legg til fra bilder: Gi tilgang til bilder hvis du blir bedt om det. Det åpner det nylige bildegalleriet. Du kan trykke på et bilde for å velge derfra. Hvis du vil velge bilder fra andre apper, trykker du på et vilkårlig appikon som vises i det øverste panelet, og velger et vilkårlig bilde.

  • Trykk på Legg til fra kamera: Hvis du blir bedt om å tillate tilgang til kameraet, velger du et samtykkealternativ etter behov. Deretter fokuserer du kameraet på bildet og trykker på Opptak-ikonet. Når du er fornøyd velger du Ok.

Slik endrer du bildet som er lagt til:

 1. Trykk på bildet, og gjør ett eller flere av følgende etter behov:

 • Du flytter bildet ved å dra det til ønsket plassering.

 • Hvis du vil endre størrelse på bildet, drar du de blå hjørnehåndtakene etter behov.

 • Hvis du vil slette bildet, trykker du på Slett

 • For å rotere bildet, trykker du roter mot venstre eller roter mot høyre fra bunnmenyen.

  ../_images/add-image-modify.png

Lag tegninger

Slik lager du tegninger:

 1. Fra den nederste verktøylinjen, trykker du på tegne

Den åpner filen i «Legg til bilde»-modus, der den nederste verktøylinjen viser verktøy for å velge bildefarge og bildelinjebredde.

For rask tilgang til «Legg til bilde»-modus, trykker du på en tom plass på dokumentet og deretter på Tegne fra menyen som vises.

../_images/quick-actions-menu.png
 1. Slik endrer du tegnefargen:

  1. Trykk på tegne for å aktivere fargepaletten.

  2. Trykk på fargevelger og trykk deretter på en vilkårlig farge fra paletten.

 2. Slik endrer du bildelinjebredden:

  1. Trykk på tegnebredde for å åpne linjebreddevelgeren.

  2. Trykk på ønsket breddefelt.

../_images/draw-line-width.png
 1. Når du har valgt bildelinjefarge og -bredde, trykker du på dokumentet og drar med én finger for å tegne et bilde.

  Merk: Du kan bruke en rulling med to fingre for å bla gjennom dokumentet og tegne bilder der det er nødvendig.

 2. Hvis du vil slette en del av tegningen, trykker du på slette og dra deretter inndelingen du vil viske ut.

 3. For å angre et trinn, trykker du på angre fra toppmenyen.

 4. Trykk Ferdig.

Slik endrer eller sletter du en tegning:

 1. Trykk på bilde.

 2. Fra dialogboksen som vises, utfører du følgende handlinger etter behov:

 • Hvis du vil endre bildefarge, trykker du på fargevelger

 • For å endre bildelinjebredden, trykker du på tegnebredde

 • Hvis du vil slette bildet, trykker du på slett

 • Hvis du vil legge til en kommentar til bildet, trykker du på Legg til en kommentar og skriver meldingen. Når du er ferdig, trykker du på > øverst til høyre.

 • Hvis du vil legge til et svar i et bilde, trykker du på svar og legger til et svar.

  ../_images/draw-modify.png

Legg til merknader

 1. Fra den nederste verktøylinjen, trykker du på merk

  PDF-filen åpnes i uthevingsmodus med verktøy for utheving, understreking, gjennomstreking og fargevelger.

 2. Trykk på ett av følgende verktøy på den nederste verktøylinjen etter behov:

  • merk for å markere tekst.

  • understreking for å understreke tekst.

  • gjennomstreking for å gjennomstreke tekst.

 3. Kontroller fargevelger-ikonet for å verifisere skjermfargen. For å endre farge, trykker du på fargevelger og fra fargepaletten trykker du på en farge for å velge den.

 4. Dra over teksten du vil utheve/understreke/gjennomstreke.

 5. Du kan bruke tekstforstørrelsesverktøyet som vises til å bekrefte markeringen.

  ../_images/highlight-text-magnifier.png

  Den markerer teksten med den valgte merknaden i den valgte fargen.

Slik kan du raskt markere/understreke/gjennomstreke noen linjer:

 1. Trykk på teksten du vil markere, og dra deretter håndtakene for å velge linjene.

 2. I menyen som vises, trykker du på et vilkårlig verktøy for å utføre ønsket handling etter behov. Du kan kopiere, utheve, understreke, gjennomstreke, oversette, lese høyt eller stave den merkede teksten.

Slik endrer du en utheving/understreking/gjennomstreking eller legger til kommentarer:

 1. Trykk på den markerte teksten.

 2. Gjør ett eller flere av følgende i dialogboksen som vises:

 • For å endre fargen på uthevingen, understreket eller gjennomstrekingen, trykker du på fargevelger og trykker på en farge for å velge.

 • Hvis du vil svare på merknaden, trykker du på overflyt > Svar og skriver inn svaret ditt.

 • Hvis du vil legge til en kommentar til merknaden, trykker du på feltet «Legg til en kommentar» og skriver inn kommentaren din.

 • Hvis du vil slette merknaden, trykker du på slett

Legg til kommentarer

Slik legger du til kommentarer i PDF-en:

 1. Fra den nederste verktøylinjen trykker du på leggtilkommentarer og deretter på dokumentet der du vil legge til en kommentar.

 2. Alternativt kan du trykke på et tomt sted, og deretter trykke på Kommentar i menyen som vises.

 3. I kommentarfeltet som vises, skriver du inn meldingen og trykker på sendpil for å legge inn kommentaren.

Kommentaren legges ut på dokumentet i form av kommentar.

Slik legger du til en kommentar på merket tekst:

 1. Trykk på teksten, og dra deretter håndtakene for å velge teksten du vil legge til en kommentar for.

 2. I menyen som vises, trykker du på Legg til kommentar.

../_images/comments-3.png
 1. I «Legg til en kommentar»-feltet oppgir du kommentaren og trykker på sendpil

Den fremhever den valgte teksten og legger til en kommentar.

Vis listen med kommentarer

Slik viser du listen over kommentarer i PDF-en:

 1. Fra linjen øverst, trykker du på kommentarliste.

  Den åpner listen over alle kommentarene i PDF-en.

  ../_images/comments-panel.png
 1. For å svare på en kommentar, trykker du på Svar og legger deretter til svaret ditt.

 2. For å redigere en kommentar, trykker du på overflyt for kommentaren og trykker deretter på Rediger kommentar.

 3. For å slette kommentaren, trykker du på overflyt for kommentaren og trykker deretter på Slett.

Organiser sider i en PDF-fil

Du kan bare ordne sidene i en PDF-fil hvis du har et abonnement på Adobe Acrobat Premium eller Adobe Acrobat Pro.

Slik ordner du sider:

 1. Trykk på flereverktøy Flere verktøy > organiser Organiser sider.

../_images/organize.png
 1. Alternativt kan du trykke på overflyt > Sider.

../_images/pages-1.png
 1. Trykk på én eller flere sider for å velge dem, og utfør deretter en av følgende handlinger etter behov:

  • For å rotere sider: Trykk på roter mot venstre eller roter mot høyre.

  • For å omorganisere sider: Trykk lenge på en side og dra den til et nytt sted.

  • For å slette sider: Trykk på slett og bekrefte deretter handlingen.

  • For å sette inn sider: Trykk på sett inn og velg deretter om du vil sette inn en annen fil eller en tom side. Velg deretter før eller etter. Appen lagrer filen automatisk.

  • For å trekke ut sider: Trykk på trekk ut. De uttrukne sidene lagres automatisk på enheten som «Sider fra <file name>».

Beskjære sider i en PDF

Du kan bare ordne sidene i en PDF hvis du har et abonnement på Adobe Acrobat Premium eller Adobe Acrobat Pro.

Slik beskjærer du en side:

 1. Trykk på flereverktøy Flere verktøy > du vil beskjære Beskjær sider.

../_images/crop-pages.png
 1. Dra markeringshåndtakene for å angi beskjæringsrammen som ønsket.

  • For å bruke beskjæringsinnstillingene på alle sidene i PDF-en, trykker du på Alle sider for å slå den på.

  • For å bruke innstillingene, trykker du på Ferdig.

  • For å tilbakestille beskjæringsinnstillingene, trykker du på Nullstille.

Lagre PDF til Adobes skybaserte lagring

Følgende filer lagres automatisk på kildeplasseringen i skyen:

 • Filer som du oppdaterer etter nedlasting fra skyen.

 • Filer som krever funksjoner i Adobes skybaserte lagring, slik som deling, gjennomgang, kombinering av filer, eksport av PDF og så videre.

For å lagre en fil i Adobes skylagring, trykker du på toppmenyen overflyt > Lagre til Adobe skylagring.

Det lagrer en kopi av filen i Adobes skybaserte lagring.

Lagre en kopi av PDF

Du kan lagre en kopi av filene dine i Adobes skybaserte lagring eller i en vilkårlig støttet tredjepartslagring. Med Acrobat kan du lagre en kopi av delte filer og gjennomgå filer sammen med kommentarene.

Lagre en kopi av PDF-en:

 1. Fra toppmenyen trykker du på overflyt> Lagre en kopi.

 2. Velg en plassering.

 3. Trykk på Lagre.