Opšti uslovi korišćenja usluga i softvera kompanije Adobe

Poslednji put ažurirano 5. juna 2018. Zamenjuje sve prethodne verzije.
 
Ovi Opšti uslovi korišćenja usluga i softvera („ Opšti uslovi“) i svi primenljivi Dodatni uslovi (pogledajte odeljak 1.2 u nastavku) i Uslovi pretplate i otkazivanja (jednim imenom „Uslovi“) regulišu vaše korišćenje naše veb lokacije, korisničke podrške i usluga kao što je Creative Cloud (jednim imenom „Usluge“) i softvera koji smo uključili u Usluge i koji je njihov deo, kao i svih aplikacija, Datoteka uzoraka i Datoteka sadržaja (definisanih u nastavku), skripti, izvornog koda, skupova uputstava i srodne dokumentacije (jednim imenom „Softver“). Ako ste sklopili neki drugi ugovor sa nama u vezi sa specifičnom Uslugom ili Softverom, onda uslovi tog ugovora imaju prednost tamo gde postoji neusaglašenost sa ovim Uslovima. Kao što je dodatno objašnjeno u odeljku 4 u nastavku, vi zadržavate sva prava i vlasništvo koje posedujete nad svojim Sadržajem (koji je definisan u nastavku).
 
Morate imati najmanje 13 godina da biste mogli da se registrujete za pojedinačni Adobe ID.Škole koje učestvuju u ponudi za imenovane korisnike u okviru osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja mogu da izdaju Adobe ID u klasi organizacije detetu koje ima manje od 13 godina, ali samo pošto nabave izričit pristanak roditelja.
 
1. Vaš Ugovor sa kompanijom Adobe.
 
1.1 Izbor zakona i ugovorna strana. Ako ste rezident Severne Amerike (uključujući Sjedinjene Države, Kanadu i Meksiko), stupate u odnos sa kompanijom Adobe Systems Incorporated iz Sjedinjenih Država, a Uslovi su regulisani zakonima države Kalifornija, SAD. Ako niste rezident Severne Amerike, stupate u odnos sa kompanijom Adobe Systems Software Ireland Limited, a Uslovi su regulisani zakonima Irske. Za klijente u Australiji, Adobe Systems Software Ireland Limited postupa kao ovlašćeni agent za Adobe Systems Pty Ltd. i stupa u ovaj ugovor u svom svojstvu agenta za Adobe Systems Pty Ltd. Vi možete po zakonu imati dodatna prava. Mi ne želimo da ograničavamo ta prava tamo gde je to zabranjeno zakonom.
 
1.2 Dodatni uslovi. Mi vam za naše Usluge i Softver dajemo licencu i ne prodajemo ih vama i oni mogu da podležu nekom od dodatnih dolenavedenih uslova („Dodatni uslovi“). Ako postoji konflikt između Opštih uslova i Dodatnih uslova, onda Dodatni uslovi imaju prvenstvo u vezi sa tom Uslugom ili Softverom. Dodatni uslovi su podložni promenama.
 

 

2. Privatnost.
 
2.1 Privatnost. Informacije o tome kako prikupljamo, koristimo, delimo ili na drugi način obrađujemo informacije o vama potražite u našoj politici privatnosti na adresi http://www.adobe.com/go/privacy_rs.
 
2.2 Podaci o korišćenju desktop aplikacija. Imate opciju da sa nama delite informacije o tome kako koristite naše desktop aplikacije. Tamo gde je to dozvoljeno zakonom, ova opcija je podrazumevano uključena, a informacije su povezane sa vašim Adobe nalogom. Te informacije nam omogućavaju da vam pružamo ličniji doživljaj i pomažu nam da unapređujemo kvalitet i funkcije proizvoda. U svakom trenutku možete da izmenite svoje željene postavke na stranici za upravljanje Adobe nalogom. Kako biste saznali više o podacima o korišćenju desktop apliikacija, posetite http://www.adobe.com/go/app_usage_FAQ_rs.
 
2.3 Naš pristup vašem Sadržaju. Tamo gde je to dozvoljeno zakonom, mi ćemo samo u ograničenoj meri pristupati vašem Sadržaju (koji je definisan u odeljku 4.1 ispod), prikazivati ga ili ga slušati. Na primer, u svrhu obavljanja Usluga, možda ćemo morati da pristupamo vašem Sadržaju, pregledamo ga ili preslušavamo u cilju (a) davanja odgovora na zahteve za podršku; (b) detektovanja, prevencije ili inače rešavanja problematike prevara, nezakonitih ili tehničkih pitanja; te (c) sprovođenja tih Uslova. Naši automatizovani sistemi mogu analizirati vaš Sadržaj koristeći tehnike kao što je mašinsko učenje. Do te analize može da dođe dok se Sadržaj šalje, prima ili onda kada se skladišti. Iz te analize, mi možemo da unapređujemo Usluge. Da biste saznali nešto više o mašinskom učenju koje mi obavljamo, posetite http://www.adobe.com/go/machine_learning_rs.
 
3. Korišćenje Usluga i Softvera.
 
3.1 Licenca. U skladu sa vašim poštovanjem ovih Uslova i zakona, možete da pristupite Uslugama i Softveru i da ih koristite.
 
3.2 Intelektualna svojina kompanije Adobe. Mi (i naši izdavaoci licenci) smo jedini vlasnik svih prava, svojine i udela u Uslugama ili Softveru. Osim onih navedenih u ovim Uslovima, mi vam ne dajemo nikakva prava na patente, autorska prava, trgovinske tajne, žigove ili bilo koja druga prava vezana za stavke koje su deo Usluga ili Softvera. Zadržavamo sva prava koja nisu data prema ovim Uslovima.
 
3.3 Skladištenje. Kada Usluge omogućavaju skladištenje, preporučujemo vam da svejedno redovno pravite rezervnu kopiju Sadržaja na drugom mestu. Možemo stvoriti razumna tehnička ograničenja za veličinu datoteka, prostor za skladištenje, kapacitet obrade i druga tehnička ograničenja. Možemo da suspendujemo Usluge dok se ne uskladite sa ograničenjem prostora za skladištenje povezanim sa vašim nalogom. Na kraju perioda važenja licence, uložićemo komercijalno razumne napore da vam omogućimo prenos vašeg Sadržaja van Usluga. Prenos se mora izvršiti u roku od 30 dana od datuma okončanja ili isteka vašeg perioda važenja licence. Zadržavamo pravo da izbrišemo sav vaš Sadržaj po isteku ovog 30-dnevnog perioda za prenos.
 
3.4 Sadržaj koji generišu korisnici. Možemo da hostujemo sadržaj koji generišu naši korisnici. Ako pristupate našim Uslugama, možete da naiđete na sadržaj koji generišu korisnici, a koji smatrate nepristojnim ili uznemirujućim. Vaše jedino rešenje je da prekinete sa pregledanjem sadržaja. Ako je dostupno, takođe možete da kliknete na dugme „Prijavi” da biste nam prijavili uvredljiv sadržaj koji generišu korisnici.
 
3.5 Datoteke uzoraka. „Datoteke uzoraka“ označavaju datoteke koje obezbeđuje Adobe kao što su slike sadržaja, klip art kolekcije, serijske slike ili zvukovi za upotrebu u okviru obuka, demonstracija i druge svrhe isprobavanja, a koje mogu biti nazvane datotekama uzoraka. Datoteke uzoraka se ne mogu koristiti ni u koju drugu svrhu osim one za koju su date. Datoteke uzoraka ne možete da distribuirate na samostalnoj osnovi (odnosno, u slučajevima u kojima Datoteke uzoraka predstavljaju primarni vrednost proizvoda za distribuciju) i na Datoteke uzoraka ne možete da polažete nikakva prava.
 
3.6 Datoteke sadržaja.Datoteke sadržaja“ označavaju Adobe resurse koji se obezbeđuju u sklopu Usluga i Softvera. Osim ako to nije drugačije navedeno u okviru dokumentacije ili konkretne licence, dodeljujemo vam ličnu neekskluzivnu licencu koja se ne može podlicencirati niti prenositi za korišćenje Datoteka sadržaja u svrhu kreiranja krajnje upotrebe (npr, izvedene aplikacije ili proizvoda čiji ste autor) u koju možete da ugradite Datoteke sadržaja ili njihove derivate i da ih koristite („Krajnja upotreba“). Datoteka sadržaja možete da izmenite pre nego što ih ugradite u Krajnju upotrebu. Datoteke sadržaja možete da reprodukujete i distribuirate samo u vezi sa Krajnjom upotrebom, ali ni u kom slučaju ne možete da distribuirate Datoteke sadržaja na samostalnoj osnovi, izvan Krajnje upotrebe.
 
3.7 Ostali tipovi licenci.
 
(a) NFR verzija. Softveru ili Uslugama možemo dati oznaku „Probne verzije“, „Verzije za procenu“, „Nije za prodaju“ ili neku drugu sličnu oznaku ( „NFR verzija“). Možete da instalirate i koristite NFR verziju samo tokom perioda i isključivo u svrhe koje smo naznačili prilikom davanja NFR verzije. Materijale koje proizvedete koristeći NFR verziju ne smete da koristite ni u kakve komercijalne svrhe.
 
(b) Preliminarna verzija. Softveru ili Uslugama ili nekoj njihovoj funkciji možemo dati oznaku preliminarne ili beta verzije („ Preliminarna verzija“). Preliminarna verzija ne predstavlja finalni proizvod i može da sadrži greške koje mogu izazvati kvar sistema ili drugi kvar i gubitak podataka. Možemo da odlučimo da ne objavljujemo Preliminarnu verziju u komercijalnoj formi. Morate odmah da prekinete sa upotrebom Preliminarne verzije i da uništite sve kopije Preliminarne verzije ako to od vas zatražimo ili ako objavimo komercijalnu verziju Preliminarne verzije. Svaki odvojeni ugovor u koji stupamo sa vama, a koji uređuje Preliminarnu verziju poništiće ove odredbe.
 
(c) Obrazovna verzija. Ako Usluge ili Softver označimo za upotrebu među korisnicima u obrazovnim institucijama ( „Obrazovna verzija“), Obrazovnu verziju možete da koristite samo ako ispunjavate obavezne uslove navedene na adresi http://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines. Možete da instalirate i koristite Obrazovnu verziju samo u zemljama u kojima ispunjavate uslove kao korisnik koji se bavi obrazovanjem. Ako imate prebivalište u Evropskom ekonomskom prostoru, onda reč „zemlja“ u prethodnoj rečenici označava Evropski ekonomski prostor.
 
4. Vaš Sadržaj.
 
4.1 Sadržaj.Sadržaj“ označava bilo koji materijal, kao što su audio i video datoteke, elektronski dokumenti ili slike, koji vi otpremite i uvezete u Usluge ili Softver u vezi sa svojim korišćenjem tih Usluga.
 
4.2 Vlasništvo. Vi zadržavate sva prava i vlasništvo nad svojim Sadržajem. Mi ne potražujemo nikakva vlasnička prava za vaš Sadržaj.
 
4.3 Licence za vaš Sadržaj u cilju rada Usluga i Softvera. Mi zahtevamo određene licence od vas za vaš Sadržaj da bismo mogli da pružamo Usluge i Softver i da bi oni mogli da rade. Kada otpremite Sadržaj u Usluge i Softver, vi dajete neekskluzivnu, globalnu licencu bez naknade, koja se može proslediti kao podlicenca i koja se može preneti u cilju upotrebe, reprodukcije, javnog prikazivanja, distribucije, izmene (na primer, u cilju boljeg prikazivanja vašeg Sadržaja), javnog izvođenja i prevođenja Sadržaja po potrebi kao odgovor na korisničke radnje (kao što je slučaj kada izaberete da privatno skladištite svoj Sadržaj ili da ga podelite sa drugima). Ova licenca je namenjena samo u svrhu održavanja ili unapređenja Usluga i Softvera.
 
4.4 Deljenje vašeg Sadržaja.
 
(a) Deljenje. Neke Usluge i Softver mogu nuditi funkcije koje vam omogućavaju da Delite svoj Sadržaj sa drugim korisnicima ili da ga javno objavite. „Deljenje“ označava slanje e-poštom, običnom poštom, prenošenje, otpremanje ili drugo stavljanje na raspolaganje (bilo nama bilo drugim korisnicima) kroz upotrebu Usluga i Softvera. Drugi korisnici mogu da koriste, kopiraju, menjaju ili ponovo dele vaš Sadržaj na mnogo načina. Pažljivo razmotrite šta birate za Deljenje ili za javno objavljivanje jer ste vi u potpunosti odgovorni za Sadržaj koji Delite.
 
(b) Nivo pristupa. Mi ne nadgledamo i ne kontrolišemo šta drugi rade sa vašim Sadržajem. Vi ste odgovorni za određivanje ograničenja koja se postavljaju na vaš Sadržaj i primenu odgovarajućeg nivoa pristupa vašem Sadržaju. Ako vi ne odaberete odgovarajući nivo koji će se primenjivati na vaš Sadržaj, sistem može odrediti najblažu postavku za podrazumevanu vrednost. Vi imate odgovornost da obavestite druge korisnike kako se vaš Sadržaj može deliti i da prilagodite podešavanje u vezi sa pristupom ili deljenjem vašeg Sadržaja.
 
(c) Komentari. Usluge i Softver vam mogu dozvoliti da ostavljate komentare za Sadržaj. Komentari nisu anonimni i mogu ih videti drugi korisnici. Vaše komentare možete izbrisati vi, drugi korisnici ili mi.
 
4.5 Okončanje licence. Vi možete opozvati ovu licencu za svoj Sadržaj i okončati naša prava u bilo kom trenutku tako što ćete ukloniti svoj Sadržaj iz Usluge. Ipak, neke kopije vašeg Sadržaja se mogu zadržati u sklopu naših rutinskih postupaka za izradu rezervnih kopija podataka.
 
4.6 Povratne informacije. Vi nemate nikakvu obavezu da nam dajete ideje, sugestije niti predloge („Povratne informacije“). Ipak, ako nam pošaljete povratne informacije, dajete nam neekskluzivnu, globalnu licencu bez naknade koja se može dati kao podlicenca ili preneti, za upotrebu, prodaju, izradu, ponudu za prodaju, uvoz, reprodukciju, javni prikaz, distribuciju, izmenu i javno izvođenje vaših Povratnih informacija.
 
4.7 Prodaja vašeg Sadržaja. Možemo vam dozvoliti da licencirate svoj Sadržaj drugim korisnicima putem naših Usluga pošto pristanete na zasebne uslove.
 
5. Informacije o nalogu.
 
Vi ste odgovorni za celokupnu aktivnost koja se odvija preko vašeg naloga. Obavestite Korisničku podršku odmah ako primetite neovlašćenu upotrebu svog naloga. Ne smete (a) Deliti informacije o svom nalogu (osim ovlašćenom administratoru naloga) niti (b) koristiti nalog druge osobe. Administrator naloga može koristiti informacije o vašem nalogu za upravljanje vašim korišćenjem Usluga i Softvera i pristupom njima. Ako koristite PhoneGap, zadržavamo pravo da nadgledamo i sprovodimo ograničenja i/ili restrikcije pretplatnih planova, uključujući pravo da naplatimo prekoračenja.
 
6. Ponašanje korisnika.
 
6.1 Odgovorna upotreba. Adobe zajednice se često sastoje od korisnika koji očekuju visok stepen uslužnosti i profesionalizma. Morate odgovorno da koristite Usluge i Softver.
 
6.2 Zloupotreba. Ne smete da zloupotrebljavate Usluge ni Softver. Na primer, ne smete da:
 
(a) kopirate, menjate, hostujete, strimujete, podlicencirate ili preprodajete Usluge ili Softver;
 
(b) omogućavate ili dozvolite drugima da koriste Usluge ili Softver koristeći vaše informacije o nalogu;
 
(c) koristite Softver za pravljenje bilo koje vrste baze podataka;
 
(d) pristupate ili pokušavate da pristupite Uslugama ili Softveru na bilo koji drugi način osim putem korisničkog interfejsa koji smo mi obezbedili ili odobrili;
 
(e) zaobiđete bilo koje ograničenje pristupa ili korišćenja čiji je cilj sprečavanje određenih vidova upotreba Usluga ili Softvera;
 
(f) delite Sadržaj ili da se upuštate u kršenje bilo čijeg prava na intelektualnu svojinu („ Prava na intelektualnu svojinu“ označavaju autorska prava, moralna prava, prava na žigove, karakteristično pakovanje, patent, poslovnu tajnu, prava protiv nelojalne konkurencije, prava na privatnost, prava na publicitet, kao i druga vlasnička prava);
 
(g) otpremate ili delite bilo koji Sadržaj koji je nezakonit, štetan, preteći, uvredljiv, nedozvoljen, klevetnički, optužujući, vulgaran, razvratan, bezobrazan, narušava nečiju privatnost ili obiluje mržnjom;
 
(h) imitirate neku osobu ili subjekt ili da lažno navodite ili na drugi način pogrešno predstavljate svoju vezu sa nekom osobom ili subjektom;
 
(i) pokušate da onemogućite, ugrozite ili uništite Usluge ili Softver;
 
(j) otpremate, prenosite, skladištite ili stavljate na raspolaganje nikakav Sadržaj niti kod koji sadrži bilo kakve viruse, zlonamerne kodove, malver ili bilo kakve komponente koje su napravljene da oštete Usluge ili Softver ili da ograniče njihovu funkcionalnost;
 
(k) prekinete, umešate se ili sprečite druge korisnike da koriste Usluge ili Softver (kao što je uhođenje, zastrašivanje ili uznemiravanje drugih, podsticanje drugih na činjenje nasilja, ili povređivanje maloletnika na bilo koji način);
 
(l) učestvujete u lančanim pismima, neželjenoj pošti, piramidalnim šemama, phishing prevarama, spamovanju ili slanju drugih neželjenih poruka;
 
(m) postavljate reklamu bilo kojih proizvoda ili usluga u Uslugama, osim u slučajevima kada imate naše prethodno pisano odobrenje;
 
(n) koristite tehnike rudarenja podataka ili sličnih metoda za prikupljanje i izdvajanje podataka u vezi sa Uslugama; ili
 
(o) kršite važeće zakone (uključujući, ali se ne ograničavajući na Children's Online Privacy Protection Act, COPPA (Zakon SAD o zaštiti privatnosti dece na internetu), tamo gde je to primenljivo).
 
7. Naknade i plaćanje.
 
7.1 Porezi i naknade trećim licima. Morate da platite sve važeće poreze i važeće naknade za treća lica (uključujući, na primer, telefonske troškove, naknade mobilnom operateru, naknade pružaocu internet usluga, naknade za prenos podataka, naknade za kreditnu karticu, naknade za konverziju strane valute i naknade za transakcije iz inostranstva). Mi nismo odgovorni za ove naknade. Obratite se svojoj finansijskoj instituciji sa pitanjima o naknadama. Možemo da preduzmemo korake da naplatimo naknade koje nam dugujete. Vi ste odgovorni za sve troškove i naknade povezane sa prikupljanjem. Ako se nalazite u zemljama izvan nadležnosti važećeg Adobe subjekta sa kojim obavljate transakcije (Adobe Systems Incorporated za kupce u Severnoj Americi i Adobe Systems Software Ireland Limited za kupce u svim drugim zemljama), svoje uplate ćete izvršavati prema stranom subjektu.
 
7.2 Informacije o kreditnoj kartici. Ako nas ne obavestite o izmenama u vezi sa svojim načinom plaćanja, da biste izbegli prekid pružanja usluge, možemo učestvovati u programima koje podržava vaš pružalac usluga za kreditne kartice da bismo ažurirali vaše informacije o plaćanju. Vi nam dajete ovlašćenje da nastavimo da vršimo naplatu sa vašeg računa pomoću ažuriranih informacija koje dobijamo.
 
8. Vaša garancija i odštetne obaveze.
 
8.1Garancija. Otpremanjem svog Sadržaja u Usluge ili Softver, vi se slažete da imate: (a) sve neophodne licence i dozvole za upotrebu i Deljenje svog Sadržaja, te (b) prava neophodna za davanje licenci prema ovim Uslovima.
 
8.2Obeštećenje. Vi ćete obeštetiti nas i naše podružnice, filijale, službenike, zastupnike, zaposlene i vlasnike licenci za sve zahteve, potražnje, gubitke ili štetu, uključujući i razumne naknade pravnih zastupnika ako proističu iz ili su povezani sa vašim Sadržajem, vašom upotrebom Usluga ili Softvera ili vašim kršenjem ovih Uslova.
 
9. Odricanje garancija.
 
9.1 Osim ako nije navedeno u Dodatnim uslovima, Usluge i Softver su obezbeđeni „ONAKVI KAKVI JESU”. U maksimalnoj meri dozvoljenoj zakonom, mi se odričemo svih izričitih ili implicitnih garancija, uključujući i implicitne garancije za nenarušavanje prava, mogućnost plasiranja na tržištu ili pogodnosti za određenu svrhu. Ne preuzimamo nikakve obaveze u vezi sa sadržajem u Uslugama. Dalje, mi ne prihvatamo nikakvu garanciju da će (a) Usluge ili Softver zadovoljiti vaše potrebe ili biti neprekidno dostupni, bez prekida, blagovremeni, bezbedni i bez grešaka; (b) rezultati dobijeni iz upotrebe Usluga ili Softvera biti efektivni, precizni ili pouzdani; (c) kvalitet Usluga ili Softvera zadovoljiti vaša očekivanja; ili (d) sve greške ili nedostaci Usluga ili Softvera biti ispravljeni.
 
9.2 Naročito se odričemo svake odgovornosti za radnje koje proističu iz vaše upotrebe bilo koje Usluge ili Softvera. Možete da koristite Usluge ili Softver i da im pristupate po sopstvenom nahođenju i riziku i vi ste jedini odgovorni za sva oštećenja svog računarskog sistema ili gubitak podataka koji proističu iz upotrebe bilo koje Usluge ili Softvera ili pristupa njima.
 
9.3 Ako objavite sadržaj na našim serverima za javno deljenje putem Usluga, nismo odgovorni za: (a) bilo kakav gubitak, kvar ili oštećenje vašeg sadržaja; (b) brisanje sadržaja od strane bilo koga osim kompanije Adobe; ili (c) uključivanje vašeg sadržaja od strane trećih strana na drugim veb-sajtovima ili drugim medijima.
 
10. Ograničenje odgovornosti.
 
10.1 Osim u slučajevima kada je to navedeno u Dodatnim uslovima, mi nismo odgovorni vama ili bilo kom drugom licu za bilo kakav gubitak upotrebljivosti, podataka, ugleda ili profita, ni za bilo koje posebne, slučajne, indirektne, posledične ili kaznene štete, bez obzira na uzrok (čak i ako smo upozoreni na mogućnost takvih gubitaka ili šteta), uključujući one gubitke i štete koje (a) proističu iz gubitka upotrebljivosti, podataka ili profita, predvidive ili nepredvidive; (b) štete na osnovu bilo koje teorije odgovornosti, uključujući kršenje sporazuma ili garancije, nemarnosti ili druge nedozvoljene radnje, ili (c) štete koje proističu iz bilo kog drugog odštetnog zahteva koji proističe ili je u vezi sa vašom upotrebom Usluga ili Softvera ili pristupa njima. Ništa u ovim Uslovima ne ograničava ili izuzima vašu odgovornost za izuzetan nemar, za naše namerne malverzacije (ili naših zaposlenih), ili za smrt ili fizičku povredu.
 
10.2 Naša ukupna odgovornost u bilo kom pitanju koje proističe iz Uslova ili je vezana za njih ograničena je na 100 USD ili kumulativni iznos koji ste platili za pristup Usluzi ili Softveru tokom tromesečnog perioda koji je nastupio pre događaja koji je doveo do odgovornosti, u zavisnosti od toga šta je od toga veće. Ovo ograničenje će se primenjivati bez obzira na oblik ili izvor odštetnog zahteva ili gubitka, predvidivog ili nepredvidivog, i bez obzira na to da li je neka strana bila upoznata sa mogućnošću odštetnog zahteva ili gubitka.
 
10.3 Ograničenja i izuzeci u ovom odeljku 10 primenjuju se u najvećoj mogućoj meri dozvoljenoj zakonom.
 
11. Okončanje ugovora.
 
11.1 Prekid koji ste pokrenuli vi. U svakom trenutku možete da prestanete da koristite Usluge i Softver. Prekid naloga vas neće osloboditi bilo kakve preostale obaveza plaćanja neplaćenih naknada.
 
11.2 Prekid koji smo pokrenuli mi. Ako prekinemo ove Uslove ili vaše korišćenje Usluga iz drugih razloga, onda ćemo uložiti razumni napor da vas obavestimo najmanje 30 dana pre prekida ugovora putem e-adrese koju nam pošaljete i da vam damo uputstva za preuzimanje vašeg Sadržaja. Osim ako to nigde nije drugačije navedeno u Dodatnim uslovima, u svakom trenutku možemo da prekinemo vaše korišćenje Usluga i Softvera i pristup njima ukoliko:
 
(a) prekršite neku odredbu iz Uslova (ili se ponašate na način koji jasno pokazuje da ne nameravate ili niste u mogućnosti da se povinujete Uslovima);
 
(b) kasnite sa uplatama naknada za Usluge ili Softver ako postoje;
 
(c) materijalno prekršite bilo koju odredbu iz ovih Uslova, a (i) kršenje ne može da se otkloni; ili (ii) vas obavestimo o prekršaju i vi ne uspete da ga ispravite u roku od 14 dana od prijema obaveštenja;
 
(d) fizički, verbalno ili na drugi način zlostavljate, pretite, maltretirate ili uznemiravate nas ili naše osoblje (u takvim okolnostima, možemo i drugačije obustaviti ili ograničiti vaš pristup Uslugama ili Softveru);
 
(e) ste više puta podnosili zlonamerne ili neosnovane žalbe i ako nastavljate da to činite nakon što smo vas zamolili da prestanete (u takvim okolnostima, možemo i drugačije obustaviti ili ograničiti vaš pristup Uslugama ili Softveru);
 
(f) se od nas zahteva da to učinimo po zakonu (na primer, tamo gde je pružanje Usluga ili Softvera vama nezakonito ili postane nezakonito);
 
(g) se odlučimo da prekinemo Usluge ili Softver, u celini ili delimično (npr, u slučaju kada postane nepraktično za nas da nastavimo da nudimo Usluge u vašem regionu zbog promene u zakonu); ili
 
(h) postoji duži period neaktivnosti u okviru vašeg besplatnog naloga.
 
11.3 Prekid koji je pokrenuo administrator grupe. Administratori grupe za Uslugu, kao što je „Creative Cloud za timove“, u bilo kom trenutku mogu da prekinu pristup korisnika Usluzi. Ako administrator grupe prekine vaš pristup, više nećete moći da pristupite Sadržaju koji ste vi ili drugi korisnici grupe podelili u zajedničkom radnom prostoru u okviru te Usluge.
 
11.4 Ostajanje na snazi. Nakon isteka ili prekida Usluga, pojedine ili sve Usluge i Softver mogu prestati sa radom bez prethodnog obaveštenja. I pored toga, sve stalne licence koje imate će i dalje ostati na snazi u celosti. Vaše obaveze obeštećenja, naša odricanja od garancije ili ograničenja odgovornosti i odredbe za rešavanje sporova navedene ovim Uslovima će ostati na snazi.
 
12. Istrage.
 
12.1 Provera. Mi ne pregledamo sav sadržaj koji se otprema u Usluge ili Softver, ali možemo da koristimo dostupne tehnologije, dobavljače ili procese za proveru postojanja određenih vrsta nezakonitog sadržaja (na primer, dečije pornografije) ili drugog uvredljivog sadržaja ili ponašanja (na primer, obrazaca aktivnosti koji ukazuju na slanje neželjene pošte ili mrežnu krađu identiteta ili ključne reči koje naznačavaju da je sadržaj za odrasle objavljen izvan prostora za odrasle).
 
12.2 Otkrivanje. Možemo da pristupimo informacijama o vama ili da otkrijemo informacije o vašoj upotrebi Usluga ili Softvera: (a) kada je to obavezno po zakonu (na primer, kada primimo zahtev za otkrivanje ili nalog za pretres); (b) da bismo odgovorili na vaše zahteve za korisničku podršku; ili (c) kada mi, po svom nahođenju, smatramo da je neophodno da zaštitimo prava na svojinu i svoju ličnu bezbednost, bezbednost naših korisnika ili javnosti.
 
13. Zakoni o kontroli trgovine.
 
Usluge ili Softver i vaše korišćenje Usluga i Softvera podložni su zakonima u SAD i međunarodnim zakonima, ograničenjima i propisima koji mogu regulisati uvoz, izvoz i korišćenje Usluga i Softvera. Vi se slažete da ćete postupati u skladu sa svim zakonima, ograničenjima i propisima.
 
14. Australijski zakon o zaštiti potrošača.
 
Ništa što je navedeno u ovim Uslovima ne služi za isključivanje, ograničavanje ili izmenu prava potrošača koja propisuje Competition and Consumer Act 2010 (Cth) ( CCA) (Australijski zakon o zaštiti konkurencije i potrošača iz 2010), niti bilo koji drugi zakon koji se ne može isključiti, ograničiti niti menjati ugovorom. Ako CCA ili bilo koji drugi zakon implicitno unosi neku odredbu, garanciju ili uslov u ove Uslove ili ako pruža zakonske garancije u pogledu Uslova, a u vezi sa isporučenim dobrima i uslugama (ako ih ima), naša odgovornost za kršenje takve odredbe, garancije ili nekog drugog uslova ili jemstva ograničena je (prema našem izboru) u maksimalnoj mogućoj meri: (a) ukoliko, u slučaju isporuke dobara, učinimo nešto od navedenog: (i) zamena dobara ili isporuka ekvivalentnih dobara; (ii) popravka dobara; (iii) plaćanje troškova za zamenu dobara ili nabavku istih dobara; i (iv) plaćanje troškova za popravku dobara; ili (b) ukoliko, u slučaju isporuke usluga, učinimo nešto ili i jedno i drugo od navedenog: (i) ponovna isporuka usluga; i (ii) plaćanje troškova za ponovnu isporuku usluga.
 
15. Rešavanje sporova.
 
15.1 Proces. Ako imate bilo koju bojazan ili neslaganje, slažete se da ćete prvo pokušati da rešite spor neformalnim putem tako što ćete nas kontaktirati. Ako se spor ne reši za 30 dana od podnošenja, svi pravni postupci proistekli iz njega moraju da se reše putem krajnje i obavezujuće arbitraže, s tim da vi možete da predate svoje potraživanje sudu za mala potraživanja ako vaše potraživanje ispunjava te uslove.
 
15.2 Pravila. Ako stanujete u Severnoj ili Južnoj Americi, JAMS će upravljati arbitražom u Okrugu Santa Klara u Kaliforniji u skladu sa Pravilima i procedurama temeljne arbitraže. Ako stanujete u Australiji, Novom Zelandu, Japanu, kopnenom delu Kine, Hong Kongu, Makau, Tajvanu, Južnoj Koreji, Indiji, Šri Lanki, Bangladešu, Nepalu ili državi članici Asocijacije nacija jugoistočne Azije (ASEAN), onda će Međunarodni centar za arbitražu u Singapuru (SIAC) voditi arbitražu u Singapuru po svojim Pravilima za arbitražu, a smatra se da će ta pravila bili uključena spomimanjem u ovom odeljku. U suprotnom, Londonski sud za međunarodnu arbitražu (LCIA) će upravljati arbitražom u Londonu prema Pravilima arbitraže LCIA. Postojaće jedan arbitar koji vi i Adobe zajednički izaberete. Arbitraža će biti obavljena na engleskom jeziku, ali svi svedoci čiji maternji jezik nije engleski mogu da svedoče na maternjem jeziku svedoka, sa simultanim prevođenjem na engleski (troškove pokriva strana koja izvodi svedoka). Odluka o obeštećenju koju donese arbitar može se podneti bilo kom nadležnom sudu i biće pravosnažna u svim sudovima u toj nadležnosti koji imaju jurisdikciju nad vama i nad nama.
 
15.3 Bez grupnih postupaka. Sporove možete da rešavate samo sa nama i na pojedinačnoj osnovi i ne možete da podnesete tužbu kao tužilac ili kao učesnik u grupnoj, konsolidovanoj ili reprezentativnoj tužbi.
 
15.4 Sudska odšteta. Bez obzira na prethodno navedeno, u slučaju vašeg neovlašćenog pristupa Uslugama ili Softveru ili njihovog korišćenja odnosno neovlašćenog pristupa ili korišćenja od strane drugih osoba na način koji krši Uslove, slažete se da mi imamo pravo da podnesemo zahtev za sudsku odštetu (ili bilo koju ekvivalentnu vrstu hitne pravne pomoći) u bilo kom nadležnom sudu.
 
16. Prava na reviziju.
 
Ako ste preduzeće, kompanija ili organizacija, onda možemo jedanput na svakih 12 meseci, nakon najave 7 dana unapred, da pošaljemo svoje osoblje ili nezavisnog revizora koji je u obavezi da održi poverljivost, da pregleda (uključujući ručni pregled, elektronske metode ili oba) vaše zapisnike, sisteme i objekte u cilju provere da li je vaša instalacija i upotreba bilo koje ili svih Usluga i Softvera u skladu sa važećim licencama koje smo vam pružili. Pred toga, vi ćete nam u roku od 30 dana od našeg zahteva proslediti sve zapisnike i informacije koje zatražimo da bismo proverili da li je instalacija i upotreba bilo koje Usluge ili Softvera u skladu sa važećim licencama koje smo vam pružili. Ako se proverom utvrdi nedostatak licenci za Usluge ili Softver, odmah ćete kupiti potrebne licence, pretplate i primenljivo održavanje i podršku. Ako neplaćene naknade prekoračuju 5% vrednosti naplaćenih naknada za licence, onda ćete takođe platiti razumni trošak za sprovođenje verifikacije.
 
17. Ispravke i dostupnost.
 
17.1. Ispravke za Opšte uslove i Dodatne uslove. Možemo da izmenimo ove Opšte uslove, sve Dodatne uslove i Uslove pretplate i otkazivanja tako da, na primer, odražavaju promene u zakonu ili promene u našim Uslugama ili Softveru. Treba redovno da proveravate Uslove. Na ovoj stranici ćemo objavljivati obaveštenja o izmenama u ovim Opštim uslovima i Dodatnim uslovima. Nastavkom upotrebe Usluga ili Softvera ili pristupanjem njima nakon što revizije stupe na snagu, vi pristajete na svoje obaveze po revidiranim Uslovima.
 
17.2. Ispravke za Usluge i Softver. Možemo da izmenimo, ažuriramo ili prekinemo pružanje Usluga ili Softvera (uključujući bilo koje delove ili funkcije) u bilo kom trenutku i bez odgovornosti prema vama ili bilo kome drugom. Međutim, kada dođe do promena u okviru ponuda koje se naplaćuju, uložićemo razuman napor da vas obavestimo o izmeni, ispravci ili ukidanju ponude. Ako ukinemo Usluge ili Softver u celosti, takođe ćemo vam dati razumno vreme za preuzimanje svog Sadržaja, a takođe vam možemo ponuditi refundaciju koja je proporcionalna vašim neiskorišćenim uplatama naknada za takve Usluge ili Softver.
 
17.3. Dostupnost. Veb stranice koje opisuju Usluge su dostupne širom sveta, ali to ne znači da su sve Usluge ili funkcije usluga dostupne u vašoj zemlji ili da je sadržaj koji generišu korisnici, a koji je dostupan putem Usluga legalan ili dostupan u vašoj zemlji. Mi ili strane vlade možemo da blokiramo pristup određenim Uslugama (ili određenim funkcijama Usluga, Datotekama uzoraka ili Datotekama sadržaja) iz pojedinih zemalja. Vaša je odgovornost da se postarate da vaše korišćenje Usluga bude legalno ili dostupno na mestu na kome ih koristite. Usluge nisu dostupne na svim jezicima.
 
18. Nema modifikacija ni reverznog inženjeringa.
 
Osim ako to nije izričito dozvoljeno ovim Uslovima, ne možete da (a) izmenite, preusmerite, prilagodite ili prevedete bilo koji deo bilo koje Usluge ili Softvera ili (b) obavljate reverzni inženjering, dekompilaciju, rastavljanje ili druge pokušaje otkrivanja izvornog koda ili bilo kog njegovog dela bilo koje Usluge ili Softvera. Ako zakoni u vašoj pravnoj nadležnosti odobravaju dekompilaciju Softvera za dobijanje informacija potrebnih za prikaz licenciranih delova Usluge ili Softvera koji su usklađeni sa drugim softverom, najpre morate da zatražite te informacije od nas. Mi možemo, po svom nahođenju, pružiti takve informacije ili nametnuti razumne uslove, uključujući razumnu naknadu za dekompilaciju Usluga ili Softvera, da bismo bili sigurni da su naša i prava svojine naših dobavljača nad Uslugama i Softverom zaštićena.
 
19. Razno.
 
19.1 Verzija na engleskom. Verzija Uslova na engleskom jeziku biće verzija koja će se koristiti prilikom interpretacije i analiziranja ovih Uslova.
 
19.2 Obaveštenja za Adobe. Možete da nam pošaljete obaveštenja na sledeću e-adresu: contractnotifications@adobe.com.
 
19.3 Obaveštenja za vas. Obaveštenje možemo da vam pošaljemo putem e-pošte, standardne pošte, objava u okviru Usluga ili drugih zakonski prihvaćenih načina.
 
19.4  Nedodeljivanje. Ne možete da dodelite ili na drugi način da prenesete Uslove ili svoja prava i obaveze u skladu sa Uslovima, u celini ili delom, bez naše pisane saglasnosti i svaki takav pokušaj će biti nevažeći. Mi možemo da prenesemo svoja prava pod ovim Uslovima trećem licu.
 
19.5 Naslovi. Naslovi koji se koriste u Opštim uslovima ili Dodatnim uslovima dati su samo iz praktičnih razloga i neće se koristiti za analizu smisla ni namera.
 
19.6 Razdvojivost. Ako se bilo koja odredba ovih Opštih uslova ili Dodatnih uslova bude smatrala nevažećom ili neizvodljivom, iz bilo kog razloga, Opšti Uslovi i Dodatni uslovi će nastaviti da važe u punoj snazi.
 
19.7 Neodricanje. Naš neuspeh u sprovođenju ili ostvarivanju bilo koje odredbe iz ovih Uslova ne predstavlja odricanje od te odredbe.
 
20. DMCA.
 
Mi poštujemo prava intelektualne svojine drugih i to isto očekujemo i od svojih korisnika. Mi ćemo reagovati na jasna obaveštenja o kršenju autorskih prava u skladu sa Milenijumskim zakonom o digitalnim autorskim pravima („DMCA“). Ovde možete da saznate više o smernicama i praksama za uklanjanje intelektualne svojine koje sprovodi kompanija Adobe: http://www.adobe.com/legal/dmca.html.
 
 
Adobe Systems Incorporated: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704
 
Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24
 
Adobe_General_Terms_of_Use-en_US-20180605_2200