Tiếp tục các quá trình ký và phê duyệt với nhân viên làm việc từ xa ở chính quyền Tiểu bang và Địa phương

biểu tượng quy trình

Hội thảo trực tuyến theo yêu cầu | Miễn phí


 

Với nhiều quy trình phê duyệt và lấy chữ ký dựa trên giấy và thư, nhóm CNTT có thể gặp khó khăn trong việc giúp nhân viên làm việc từ xa thành công. Tìm hiểu cách sử dụng các giải pháp an toàn trên nền đám mây để trang bị cho nhân viên làm việc từ xa mọi thứ họ cần để duy trì các dịch vụ quan trọng từ nhà của mình.

Xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu của chúng tôi để tìm hiểu cách:

  • Gửi các thỏa thuận làm việc từ xa được cá nhân hóa tới nhiều nhân viên cùng lúc và dễ dàng theo dõi phản hồi.
  • Nhanh chóng cung cấp cho nhân viên làm việc từ xa các công cụ cho phép họ ký tài liệu và yêu cầu chữ ký từ người khác, có hỗ trợ đầy đủ đối với yêu cầu xác minh danh tính nghiêm ngặt.
  • Đảm bảo các quy trình hàng ngày—như bảng chấm công và yêu cầu mua sắm—vận hành hiệu quả trong khi đảm bảo tuân thủ chính sách.
  • Tích hợp công cụ chữ ký điện tử vào các ứng dụng mà nhân viên làm việc từ xa sử dụng hàng ngày, bao gồm Microsoft Office 365, SharePoint, Dynamics CRM, Salesforce, v.v.
Hoàn thành biểu mẫu để xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu.