ADOBE

Softwarelicensaftale

 

MEDDELELSE TIL BRUGEREN: LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT. VED AT KOPIERE, INSTALLERE ELLER BENYTTE HELE ELLER DELE AF SOFTWAREN ACCEPTERER DU ALLE AFTALENS VILKÅR OG BETINGELSER, HERUNDER I SÆRDELESHED BEGRÆNSNINGER I: BRUGEN SOM BESKREVET I AFSNIT 2; OVERDRAGELIGHED SOM BESKREVET I AFSNIT 4; GARANTI SOM BESKREVET I AFSNIT 6 OG 7; ANSVAR SOM BESKREVET I AFSNIT 8 OG SPECIFIKKE BESTEMMELSER OG UNDTAGELSER SOM BESKREVET I AFSNIT 14. DU ACCEPTERER, AT DENNE AFTALE ER SOM ENHVER ANDEN FORHANDLET AFTALE, DER UNDERSKRIVES AF DIG.  DENNE AFTALE HAR RETSKRAFT OVERFOR DIG OG ENHVER JURIDISK PERSON, SOM HAR ERHVERVET SOFTWAREN OG PÅ HVIS VEGNE DEN BENYTTES: FOR EKSEMPEL EVENTUELT DIN ARBEJDSGIVER. HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE VILKÅRENE I DENNE AFTALE, MÅ DU IKKE BENYTTE SOFTWAREN. BESØG HTTP://WWW.ADOBE.COM FOR OPLYSNINGER OM VILKÅRENE FOR OG BEGRÆNSNINGERNE I MULIGHEDERNE FOR AT RETURNERE SOFTWAREN MOD REFUNDERING AF KØBESUMMEN.

 

Der findes eventuelt en anden skriftlig aftale direkte mellem dig og Adobe (f.eks. en volumenlicensaftale), der supplerer eller erstatter hele eller dele af denne aftale.

 

Alle immaterielle rettigheder til Softwaren tilhører Adobe og Adobes leverandører. Softwaren er givet i licens og ikke solgt. Adobe tillader dig udelukkende at kopiere, downloade, installere, bruge eller på anden måde drage fordel af Softwarens funktionalitet og immaterielle rettigheder i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale. Brug af visse materialer fra tredjepart, der følger med Softwaren, kan være underlagt andre vilkår og betingelser, der normalt findes i en særskilt licensaftale eller "Read Me"-fil i det pågældende materiale.

 

SOFTWAREN KAN INDEHOLDE PRODUKTAKTIVERING SAMT ANDEN TEKNOLOGI BEREGNET TIL AT FORHINDRE UAUTORISERET KOPIERING. AKTIVERINGSTEKNOLOGIEN FORHINDRER DIG I AT BRUGE SOFTWAREN, SÅFREMT DU IKKE FØLGER AKTIVERINGSPROCEDUREN BESKREVET I SOFTWAREN OG DOKUMENTATIONEN. Besøg http://adobe.com for oplysninger om produktaktivering.

 

1.  Definitioner. "Adobe" betyder Adobe Systems Incorporated, et selskab registreret i Delaware (USA), med hjemsted på adressen 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA, hvor underafsnit 10(a) i denne aftale finder anvendelse. I alle andre tilfælde betyder det Adobe Systems Software Ireland Limited, Unit 3100, Lake Drive, City West Campus, Saggart D24, Irland, et selskab, oprettet i henhold til irsk ret og et affilieret selskab til og licenstager af Adobe Systems Incorporated.

 

"Computer" betyder en computerenhed, der accepterer oplysninger i digital eller lignende form og som kan manipulere sådanne oplysninger med henblik på at opnå et bestemt resultat baseret på en sekvens af instruktioner.

 

"Interne Netværk" betyder et privat ejet netværk, hvortil alene medarbejdere og ansatte på særlige vilkår (f.eks. midlertidigt ansatte) i en bestemt virksomhed eller tilsvarende forretningsenhed har adgang. Interne Netværk omfatter ikke Internettet eller noget andet offentligt tilgængeligt netværk , herunder, men ikke begrænset til grupper, hvortil der kræves medlemskab eller abonnement, foreninger og tilsvarende organisationer.

 

"Tilladt Antal" betyder fem (5), medmindre andet er angivet i en gyldig licens (f.eks. volumenlicens), tildelt af Adobe. 

 

"Software" betyder (a) al information, som følger med denne aftale, herunder men ikke begrænset til (i) Adobes eller tredjeparts softwarefiler og andre computer data; (ii) prøvefotografier, lagrede fotografier, billeder, lyde, clipart eller andre kunstneriske værker ("Stock Files"); (iii) tilhørende skriftlige vejledninger og filer ("Dokumentation"); og (iv) fonte; og (b) alle modificerede versioner og kopier af, samt opgraderinger, opdateringer og tilføjelser til sådan information, leveret til dig af Adobe på et hvilket som helst tidspunkt, i det omfang sådan information ikke er leveret i henhold til en separat aftale (herefter samlet benævnt  "Opdateringer").

 

2.  Softwarelicens. Betinget af at du har erhvervet Softwaren fra Adobe eller fra en af Adobes autoriserede licenstagere og betinget af at du overholder betingelserne i denne aftale, tildeler Adobe dig en ikke-eksklusiv licens til at bruge Softwaren på den måde og til de formål, der er beskrevet i Dokumentationen samt nedenfor. Der henvises til afsnit 14 for specifikke bestemmelser i relation til bestemte komponenter. 

 

2.1 Generel Brug. Du er berettiget til at installere og bruge en kopi af Softwaren på op til det Tilladte Antal kompatible Computere; eller

 

2.2 Serveropstilling. Du er berettiget til at installere en kopi af Softwaren på én af dine filservere i dit Interne Netværk med det formål at downloade og installere Softwaren på op til det Tilladte Antal andre Computere i det samme Interne Netværk; eller

 

2.3 Serverbrug. Du er berettiget til at installere en kopi af Softwaren på én filserver i dit Interne Netværk med det formål at bruge Softwaren via kommandoer, data eller instruktioner (f.eks. scripts) fra en anden Computer indenfor det samme Interne Netværk, forudsat at det samlede antal brugere (ikke antallet af samtidige brugere), der har tilladelse til at bruge Softwaren på en sådan filserver, ikke overstiger det Tilladte Antal.  Ingen anden netværksbrug er tilladt, herunder men ikke begrænset til brug af Softwaren enten direkte eller via kommandoer, data eller instruktioner fra eller til en Computer, der ikke udgør en del af dit Interne Netværk til Internet- eller 'web hosting'-tjenesteydelser eller af nogen anden bruger, der ikke har licens til at bruge denne kopi af Softwaren i kraft af en gyldig licens fra Adobe; og

 

2.4  Brug på bærbare Computere eller hjemme Computere. Ud over den ene kopi, der er tilladt under afsnit 2.1, 2.2 og 2.3, er den primære bruger af den Computer, som Softwaren er installeret på, også berettiget til at fremstille yderligere én kopi af Softwaren alene til Brug for den primære bruger til eget Brug på enten en bærbar Computer eller en Computer, der befinder sig i vedkommendes hjem, forudsat at Softwaren på den bærbare Computer eller hjemme Computeren ikke anvendes samtidigt med, at Softwaren på den primære Computer anvendes.

 

2.5  Sikkerhedskopi.  Du er berettiget til at fremstille en sikkerhedskopi af Softwaren, forudsat at din sikkerhedskopi ikke installeres eller anvendes på nogen anden Computer. Du er uberettiget til at overdrage rettighederne til en sikkerhedskopi, med mindre du overdrager alle rettigheder til Softwaren som beskrevet i afsnit 4.4.

 

2.6 Stock Files.  Med mindre andet er anført i de "Read-Me"-filer, der vedrører Stock Files, som kan anføre bestemte rettigheder og begrænsninger i henseende til sådant materiale, er du berettiget til at vise, ændre, reproducere og distribuere enhver del af de Stock Files.  Du må dog ikke distribuere Stock Files som sådanne, dvs. under forhold hvor Stock Files udgør den primære værdi i det produkt, der distribueres.  Stock Files må ikke anvendes til fremstilling af injurierende, æreskrænkende, svigagtigt, uanstændigt, obskønt eller pornografisk materiale eller nogen anden form for materiale, der krænker tredjemands immaterielle rettigheder eller på nogen anden ulovlig måde.  Du er uberettiget til at gøre krav gældende til varemærkerettigheder i henseende til Stock Files eller til værker, der skabes på grundlag deraf.

 

3.  Ejendomsretten til immaterielle rettigheder.  Softwaren og alle gyldige kopier, som du fremstiller, tilhører Adobe Systems Incorporated og Adobes leverandører. Softwarens struktur, opbygning og kode er værdifulde forretningshemmeligheder og fortrolige oplysninger tilhørende Adobe Systems Incorporated og Adobes leverandører. Softwaren er beskyttet af lov, herunder, men ikke begrænset til, den i USA og andre lande gældende lovgivning om ophavsret samt internationale konventionsbestemmelser. Med mindre det er udtrykkeligt angivet heri, giver denne aftale dig ingen immaterielle rettigheder til Softwaren og alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt tildeles, er forbeholdt Adobe og Adobes leverandører.

 

4.  Begrænsninger. 

 

4.1  Meddelelser. Du må ikke kopiere Softwaren bortset fra som angivet i afsnit 2 og afsnit 14.  Enhver tilladt kopi af Softwaren, som du fremstiller, skal indeholde de samme meddelelser om copyright og andre meddelelser om ejendomsret, der vises i Softwaren. 

4.2  Ingen ændringer. Bortset fra hvad der er tilladt i medfør af afsnit 14.7, må du ikke ændre, tilpasse eller oversætte Softwaren.  Du må ikke at foretage reverse engineering, dekompilering, og du må ikke adskille eller på anden vis forsøge at afsløre Softwarens kildekode undtaget i det omfang, du i henhold til gældende lov er udtrykkelig berettiget til at dekompilere og alene for at opnå interoperabilitet med Softwaren.

 

4.3  Ingen "unbundling".  Softwaren kan indehold forskellige applikationer, hjælpeprogrammer og komponenter og kan understøtte flere platforme og sprog og leveres muligvis til dig på flere medier eller i flere kopier.  Ikke desto mindre er Softwaren designet og leveret til dig som et enkelt produkt, der er beregnet til brug som et enkelt produkt på Computere jf. afsnit 2 og afsnit 14. Du behøver ikke bruge alle komponenterne i Softwaren, men du må ikke adskille Softwarens komponenter til brug på forskellige Computere. Du må ikke adskille eller ompakke Softwaren med henblik på distribution, overdragelse eller videresalg. Se afsnit 14 for oplysninger om specifikke undtagelser til nærværende afsnit.

 

4.4  Overdragelse. DU ER IKKE BERETTIGET TIL AT UDLEJE, BORTLEASE, SÆLGE, VIDERELICENSERE, ELLER OVERDRAGE DINE RETTIGHEDER TIL SOFTWAREN ELLER TIL AT TILLADE AT EN DEL AF SOFTWAREN KOPIERES TIL ANDRE PERSONERS ELLER JURIDISKE ENHEDERS COMPUTER, UNDTAGEN I DET OMFANG DET MÅTTE VÆRE TILLADT I DENNE AFTALE.  Du er dog berettiget til at overdrage alle dine rettigheder til brug af Softwaren til en anden person eller juridisk enhed under forudsætning af, at: (a) du til en sådan person eller juridisk enhed også overdrager (i) denne aftale, (ii) serienumre, Softwaren og alt anden software eller hardware bundled, pakket eller præinstalleret sammen med Softwaren, herunder alle kopier, opgraderinger, opdateringer og tidligere versioner, og (iii) alle kopier af fontsoftware konverteret til andre formater (b) du ikke beholder opgraderinger, opdateringer eller kopier, herunder sikkerhedskopier og kopier lagret på en Computer; og (c) modtageren accepterer denne aftales vilkår og betingelser og alle øvrige vilkår og betingelser, som var gældende for dit køb af en gyldig licens til Softwaren. UANSET DET FORANSTÅENDE ER DU IKKE BERETTIGET TIL AT OVERDRAGE UDDANNELSESKOPIER,  "PRE-RELEASE"- OG "NOT FOR RESALE"-KOPIER AF SOFTWAREN. Adobe kan forud for en overdragelse kræve, at du og erhververen skriftligt bekræfter at ville overholde denne aftale, at I videregiver oplysninger om jer selv til Adobe og at I registrerer jer som slutbrugere af Softwaren. Afsæt 4-6 uger til overdragelsen. Venligst besøg http://www.adobe.com/support/ eller kontakt Adobes Customer Support Department for yderligere information.

 

5.  Opdateringer. Hvis Softwaren er en opgradering eller en opdatering af en tidligere version af Softwaren, skal du have en gyldig licens til en sådan tidligere version for at bruge opgraderingen eller opdateringen.  Alle opgraderinger eller opdateringer leveres som en licensombytning.  Du er indforstået med, at ved at bruge en opgradering eller opdatering, ophæver du frivilligt dine rettigheder til at bruge enhver tidligere version af Softwaren.  Du kan som en undtagelse fortsætte med at bruge tidligere versioner af Softwaren på din Computer, efter du har taget opgraderingen eller opdateringen i brug, men kun som en hjælp i overgangen til opgraderingen eller opdateringen, forudsat at opgraderingen eller opdateringen og de tidligere versioner er installeret på samme Computer. Opdateringer kan af Adobe gives i licens til dig på yderligere eller anderledes vilkår.   

 

6.  BEGRÆNSET GARANTI. Medmindre andet er anført i afsnit 14, garanterer Adobe over for den person eller juridiske enhed, der først køber en licens til Softwaren til brug på Computere i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale, at Softwaren i al væsentlighed vil fungere i overensstemmelse med Dokumentationen i en periode på halvfems (90) dage at regne fra modtagelsen af Softwaren og når denne anvendes på den anbefalede operativsystem og hardwarekonfiguration. Ikke-væsentlige udsving i Softwarens funktionalitet i forhold til Dokumentationen udgør ikke grundlag for et garantikrav. DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI GÆLDER IKKE PROGRAMRETTELSER, FONTSOFTWARE KONVERTERET TIL ANDRE FORMATER, "PRE-RELEASE"-KOPIER (BETA), PRØVEKOPIER, "STARTER", EVALUERING, PRODUKTPRØVER ELLER 'NOT FOR RESALE'-KOPIER (nfr) AF SOFTWAREN ELLER HJEMMESIDER, ONLINE-TJENESTER ELLER cd-TJENESTER (se afsnit 14). Alle garantikrav skal gøres gældende indenfor en sådan periode på halvfems (90) dage sammen med gyldig kvittering for købet. Hvis Softwaren ikke i al væsentlighed fungerer i overensstemmelse med Dokumentationen, er Adobes og dets associerede enheders eneste forpligtelse og din eneste afhjælpningsmulighed begrænset til, efter Adobes valg, enten ombytning af Softwaren eller tilbagebetaling af den licensafgift, du betalte for Softwaren. DEN BEGRÆNSEDE GARANTI, DER ER ANFØRT I DETTE AFSNIT, GIVER DIG BESTEMTE JURIDISKE RETTIGHEDER.  DU KAN HAVE ANDRE RETTIGHEDER, SOM KAN VÆRE FORSKELLIGE FRA RETSOMRÅDE TIL RETSOMRÅDE. Yderligere oplysninger om garanti findes i afsnittet med bestemmelsen vedrørende dit retsområde sidst i denne aftale eller kan fås ved henvendelse til Adobes Customer Support Department.

 

7.  ANSVARSFRASKRIVELSE. OVENSTÅENDE BEGRÆNSEDE GARANTI ER DEN ENESTE GARANTI, SOM ADOBE OG DETS ASSOCIEREDE ENHEDER GIVER, OG ANGIVER DINE ENESTE MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER I TILFÆLDE AF ADOBES, DETS ASSOCIEREDE ENHEDERS  ELLER DISSE SELSKABERS LEVERANDØRERS GARANTIBRUD.  BORTSET FRA OVENSTÅENDE BEGRÆNSEDE GARANTI, OG I HENSEENDE TIL NOGEN GARANTI, BETINGELSE, ANBRINGENDE ELLER VILKÅR I DET OMFANG, SAMME IKKE KAN ELLER IKKE MÅ FRAVIGES ELLER BEGRÆNSES I HENHOLD TIL GÆLDENDE RET I DIT RETSOMRÅDE, LEVERER ADOBE, DETS ASSOCIEREDE ENHEDER OG DISSE SELSKABERS LEVERANDØRER SOFTWAREN OG ADGANG TIL ALLE HJEMMESIDER, ONLINE-TJENESTER OG CD-TJENESTER SOM DEN ER OG FOREFINDES, OG MED ALLE FEJL, OG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ALLE ANDRE GARANTIER, BETINGELSER, ERKLÆRINGER, ELLER VILKÅR, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, OG UANSET SÅDANNE MÅTTE FØLGE AF LOV, RETSPRAKSIS, RETSSÆDVANE,  SÆDVANE, SKIK OG BRUG ELLER BASERET PÅ ANDET GRUNDLAG ELLER OM ANDET FORHOLD, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL FUKTIONALITET, SIKKERHED, IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEMANDS RETTIGHEDER,  INTEGRERING, SALGBARHED, UFORSTYRRET NYDELSESRET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Bestemmelserne i afsnit 7 og 8 vil fortsat være gældende efter aftalens ophør uanset årsag. Dette indebærer dog ikke en fortsat ret til at bruge Softwaren efter denne aftales ophør.

 

8.  ANSVARSBEGRÆNSNING. BORTSET FRA DEN OVENFOR NÆVNTE MISLIGHOLDELSESBEFØJELSE OG SOM I ØVRIGT ANFØRT I AFSNIT 14, ER ADOBE ELLER DETS ASSOCIEREDE ENHEDER ELLER SELSKABERNES LEVERANDØRER I INTET TILFÆLDE ERSTATNINGSANSVARLIGE OVER FOR DIG FOR TAB, SKADER, KRAV ELLER ANDRE OMKOSTNINGER UANSET DISSES ART, HERUNDER DIREKTE, INDIREKTE ELLER HÆNDELIGE TAB ELLER FØLGETAB, , FOR TABT ARBEJDSFORTJENESTE ELLER MISTET OPSPARING, ETHVERT TAB HIDRØRENDE FRA DRIFTSFORSTYRRELSE, PERSONSKADE ELLER MANGLENDE OPFYLDELSE AF OMSORGSFORPLIGTELSE, ELLER KRAV FREMSAT AF TREDJEMAND OG DETTE UANSET OM  EN ADOBE-REPRÆSENTANT MÅTTE VÆRE BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE TAB, SKADERSERSTATNINGER, KRAV ELLER OMKOSTNINGER  . FØRNÆVNTE BEGRÆNSNINGER OG FRASKRIVELSER FINDER ANVENDELSE I DET OMFANG, GÆLDENDE RET I DIT RETSOMRÅDE TILLADER DET.  DEN SAMLEDE HÆFTELSE FOR ADOBE, DETS ASSOCIEREDE ENHEDER OG FOR DISSE SELSKABERS LEVERANDØRER I MEDFØR AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE, UANSET OM DET DREJER SIG OM KONTRAKTMÆSSIGT ERSTATNINGSANSVAR ELLER ERSTATNINGSRETLIGT ANSVAR UDEN FOR KONTRAKT (I BEGGE TILFÆLDE OMFATTENDE UDEN BEGRÆNSNING UAGTSOMHED) ELLER PÅ ANDEN VIS, ER BEGRÆNSET TIL DET BELØB, SOM MÅTTE VÆRE BETALT FOR SOFTWAREN. DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER OGSÅ I TILFÆLDE AF VÆSENTLIG MISLIGHOLDELSE  ELLER I TILFÆLDE AF MISLIGHOLDELSE AF DENNE AFTALES VÆSENTLIGE BESTEMMELSER. Intet i denne aftale begrænser Adobes ansvar over for dig i tilfælde af død eller personskade som følge af Adobes uagtsomhed eller svig. Adobe optræder på vegne af sine associerede enheder og sine leverandører i henseende til fraskrivelse, udelukkelse og begrænsning af forpligtelser, garantier og ansvar, men ikke i andre henseender eller for noget andet formål. Yderligere oplysninger kan eventuelt findes i afsnittet med oplysninger om dit retsområde sidst i denne aftale eller kan fås ved henvendelse til Adobes Customer Support Department.

 

9.  Eksportregler. Du erklærer, at Softwaren ikke vil blive sendt, overdraget eller eksporteret til noget land eller anvendt på nogen måde, som er forbudt i henhold til loven "United States Export Administration Act" eller nogen anden eksportlovgivning, -begrænsninger eller -forordninger (under ét benævnt "Eksportlovgivning"). Såfremt Softwaren betragtes som et eksportregulerede produkt i medfør af Eksportlovgivningen, erklærer og garanterer du desuden, at du ikke er statsborger eller bosiddende i et land omfattet af eksportforbud eller anden begrænsning (herunder uden begrænsning Iran, Irak, Syrien, Sudan, Libyen, Cuba and Nordkorea) og at det ikke er dig i medfør af Eksportlovgivning på anden vis forbudt at modtage Softwaren. Alle rettigheder til brug af Softwaren gives på betingelse af, at sådanne rettigheder fortabes, såfremt du undlader at efterleve denne aftales vilkår.

 

10.  Lovvalg. Denne aftale er underlagt og skal fortolkes i henhold til gældende ret i: (a) Staten Californien, hvis en licens til Softwaren købes, mens du opholder dig i USA, Canada eller Mexico; eller (b) i Japan, hvis en licens til Softwaren købes, mens du opholder dig i Japan, Kina, Korea eller et andet land i Sydøstasien, hvor alle officielle sprog skrives med enten ideografisk skrift (f.eks. hanzi, kanji eller hanja), og/eller anden skrift baseret på eller med samme struktur som ideografisk skrift som f.eks. hangul eller kana; eller (c) England, hvis en licens til Softwaren købes, mens du opholder dig i et retsområde, der ikke er beskrevet ovenfor. Domstolene i henholdsvis Santa Clara County, Californien, hvor californisk ret er gældende, Tokyo District Court i Japan, hvor japansk ret er gældende, og kompetente domstole i London, England, hvor engelsk ret er gældende, skal have ikke-eksklusiv jurisdiktion i henseende til alle tvister vedrørende denne aftale. Nærværende aftale er hverken underlagt lovvalgsregler for noget retsområde eller de Forenende Nationers konvention om aftaler om internationale køb (CISG), hvis anvendelse udtrykkeligt er udelukket ved nærværende aftale.

 

11.  Generelle bestemmelser. Hvis en del af denne aftale erklæres ugyldig eller ikke kan håndhæves,  påvirker det ikke gyldigheden af den øvrige del af denne aftale, som fortsat er gyldig og kan håndhæves i henhold til dens vilkår. Denne aftale er uden præjudice i forhold til sådanne lovbestemte rettigheder, som en part, der handler som forbruger, måtte have. For forbrugere i eksempelvis New Zealand, der anskaffer Softwaren til personlig brug eller hjemmebrug (ikke i forretningsøjemed) er denne aftale underlagt "Consumer Guarantees Act". Denne aftale kan alene ændres ved skriftlig aftale underskrevet af en af Adobe dertil bemyndiget repræsentant.. Den engelske version af denne aftale vil være gældende ved fortolkning eller udlægning af denne aftale. Denne aftale udgør den samlede aftale mellem Adobe og dig i henseende til Softwaren, og den træder i stedet for enhver tidligere tilkendegivelse, diskussion, løfte, meddelelse eller annoncering vedrørende Softwaren.

 

12.  Oplysning til slutbrugere i den amerikanske forvaltning.

 

12.1 Commercial Items. Softwaren og Dokumentationen er "Commercial Item(s)," som dette begreb er defineret i 48 C.F.R. Section 2.101, og består af "Commercial Computer Software" og "Commercial Computer Software Documentation," således som disse begreber er anvendt i 48 C.F.R. Section 12.212 eller 48 C.F.R. Section 227.7202, i det omfang, disse bestemmelser måtte finde anvendelse. I overensstemmelse med 48 C.F.R. Section 12.212 eller 48 C.F.R. Sections 227.7202-1 til 227.7202-4, i det omfang, disse bestemmelser måtte finde anvendelse, gives denne "Commercial Computer Software" og "Commercial Computer Software Documentation" i licens til slutbrugere i den amerikanske forvaltning (a) alene som "Commercial Items" og (b) alene med de rettigheder, der gives alle andre slutbrugere i medfør af denne aftales vilkår og betingelser. Der tages forbehold for ikke-offentliggjorte rettigheder i henhold til den i USA gældende ophavsretlovgivning. Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.

 

12.2 Adobe Technologys licensudstedelse til den amerikanske forvaltning. Du er indforstået med at licens til Adobe Software erhvervet af den amerikanske forvaltning eller dennes underleverandører erhverves iht. praksis angivet i 48 C.F.R. Section 12.212 (for civile myndigheder) og 48 C.F.R. Sections 227-7202-1 og 227-7202-4 (for forsvarsministeriet). For så vidt angår slutbrugere i den amerikanske forvaltning, forpligter Adobe sig til at overholde alle love om ligeret, i det omfang disse måtte være relevante, bestemmelserne i Executive Order 11246, med senere ændringer, paragraf 402 i loven "Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act" fra 1974 (38 USC 4212), og paragraf 503 i loven "Rehabilitation Act" fra 1973, med senere ændringer, og reglerne i 41 CFR Parts 60-1 til 60-60, 60-250, og 60-741.  Reglen om positiv særbehandling og bestemmelserne i foregående afsnit udgør ved henvisning dertil en del af denne aftale.

 

13.  Overholdelse af licensvilkår. Hvis du er en virksomhed, et selskab eller en organisation, accepterer du hermed, at du på anmodning fra Adobe eller fra en af dets bemyndiget repræsentant inden for tredive (30) dage vil dokumentere og bekræfte, at brugen af alt software fra Adobe på tidspunktet for henvendelsen er i overensstemmelse med dine gyldige licenser fra Adobe.

 

14. Specifikke bestemmelser og undtagelser. Nærværende afsnit indeholder særlige bestemmelser for bestemte komponenter i Softwaren samt begrænsede undtagelser til de ovenfor anførte vilkår og betingelser. I det omfang en bestemmelse i dette afsnit er i modstrid med andre vilkår og betingelser i denne aftale, vil dette afsnit have forrang for sådanne andre vilkår og betingelser.

 

14.1  Begrænset garanti for brugere bosiddende i Tyskland eller Østrig. Hvis du har erhvervet Softwaren i Tyskland eller Østrig, og du normalt er bosiddende i et af disse lande, gælder afsnit 6 ikke for dig. I stedet garanterer Adobe, at Softwaren leverer de funktionaliteter, der er angivet i Dokumentationen ("aftalte funktionaliteter") i den begrænsede garantiperiode efter modtagelsen af Softwaren, når den bruges sammen med den anbefalede hardwarekonfiguration.  I dette afsnit betyder "begrænset garantiperiode" et (1) år, hvis der er tale om en erhvervsmæssig bruger, og to (2) år, hvis der ikke er tale om en erhvervsmæssig bruger.  Ikke-væsentlige afvigelser fra de funktionaliteter, der er aftalt, udløser ingen garantirettigheder. DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI GÆLDER IKKE software leveret til dig uden beregning, f.eks. opdateringer, "PRE-RELEASE"-KOPIER, PRØVEKOPIER, "STARTER", PRODUKTPRØVER OG "NOT FOR RESALE"-KOPIER (nfr) AF SOFTWAREN, ELLER FONTSOFTWARE KONVERTERET TIL ANDRE FORMATER, HJEMMESIDER, ONLINE-TJENESTER, CD-TJENESTER ELLER SOFTWARE, DER ER BLEVET ÆNDRET AF DIG, I DET OMFANG AT SÅDANNE ÆNDRINGER HAR MEDFØRT EN FEJL. For at gøre et garantikrav gældende i den begrænsede garantiperiode, skal du for egen regning returnere Softwaren med gyldig kvittering for købet til det sted, hvor du købte den.  Hvis Softwarens funktionaliteter adskiller sig væsentligt fra de funktionaliteter, der er indgået aftale om, er Adobe berettiget til -- gennem afhjælpning og efter eget valg -- at reparere eller ombytte Softwaren.  Hvis dette ikke løser problemet, er du berettiget til en reduktion i købsprisen (reduktion) eller til at annullere købsaftalen (ophævelse).  Yderligere oplysninger om garanti fås ved henvendelse til Adobe Customer Support Department.

 

14.2  Ansvarsbegrænsning for brugere bosiddende i Tyskland eller Østrig.

 

14.2.1  Hvis du har anskaffet Softwaren i Tyskland eller Østrig, og du normalt er bosiddende i disse lande, gælder afsnit 8 ikke for dig.  Under hensyntagen til bestemmelserne i afsnit 14.2.2 er Adobes og dets associerede enheders lovmæssige erstatningsansvar i stedet begrænset, som følger:  (i) For så vidt angår erstatningskrav opstået på grund af et mindre uagtsomt brud på en væsentlig kontraktforpligtelse er Adobe og dets associerede enheder udelukkende ansvarlig over for dig op til det erstatningsbeløb, der typisk kan forudsiges på tidspunktet for  købsaftalen indgåelse og (ii) Adobe og dets associerede enheder er ikke ansvarlig for erstatningskrav opstået på grund af et mindre uagtsomt brud på en ikke-væsentlig kontraktforpligtelse.

 

14.2.2  Ovennævnte ansvarsbegrænsning gælder ikke obligatoriske, lovbestemte ansvar, herunder særligt ikke ansvar under tysk lov om produktansvar, ansvar i forbindelse med indeståelsen for en specifik garanti eller ansvar for uagtsomme påførte personskader.

 

14.2.3  Du skal træffe alle rimelige forholdsregler for at undgå og begrænse skader. Særligt skal du sørge for at foretage sikkerhedskopiering af software og data på den Computer, der er genstand for bestemmelserne i denne aftale.

 

14.3  Yderligere betingelser for 'pre-release'-softwaren. Hvis Softwaren er en før-kommerciel udgivelse eller beta-software ('pre-release'-Software), gælder nærværende afsnit. Pre-release-Softwaren er en 'pre-release'-version og ikke et udtryk for det endelige produkt fra Adobe og kan indeholde fejl og andre problemer, som kan medføre systemfejl eller andre fejl samt tab af data. Adobe kan vælge aldrig at udgive Pre-release-Softwaren kommercielt. Hvis du modtog 'pre-release'-Softwaren i overensstemmelse med en separat skriflig aftale, f.eks "Adobe Systems Incorporated Serial Agreement for Unreleased Products", er brugen af Softwaren underlagt en sådan aftale. Du skal returnere eller ødelægge alle kopier af 'pre-release'-Softwaren, såfremt dette ønskes af Adobe, eller på tidspunktet for Adobes kommercielle udgivelse af sådan Software. DIN BRUG AF PRE-RELEASE-SOFTWARE SKER FOR DIN EGEN RISIKO. SE AFSNIT 7 og 8 VEDRØRENDE GARANTIANSVARSFRASKRIVELSER OG ANSVARSBEGRÆNSNINGER FOR PRE-RELEASE-SOFTWARE.

 

14.4  Andre betingelser for prøvekopier, produktprøver og 'Not For Resale'-kopier (NFR) af Softwaren.  Hvis Softwaren er  prøvekopi, produktprøve eller en 'Not For Resale'-software ('Prøvekopier af Software'), finder følgende afsnit anvendelse. Prøvekopier af Softwaren kan indeholde begrænset funktionalitet og må kun bruges til demonstrations- og evalueringsformål og ikke i kommercielle sammenhænge. DIN BRUG AF PRØVEKOPIER AF SOFTWAREN SKER FOR DIN EGEN RISIKO. SE AFSNIT 7 og 8 VEDRØRENDE GARANTIANSVARSFRASKRIVELSE OG ANSVARSBEGRÆNSNINGER FOR PRØVEKOPIER AF SOFTWAREN.

 

14.5 Tidsbegrænset Software. Hvis Softwaren er en tidsbegrænset version vil den ophøre med at virke efter en angivet tidsperiode eller efter et bestemt antal opstarter efter at installationen er foretaget. Den i medfør af denne aftale tildelte licens vil ophøre efter udløbet af en sådan tidsperiode eller efter et sådan antal opstarter, medmindre Adobe har forlænget licensen i forbindelse med dit køb af en fuldstændig licens fra detailhandelen. ADGANG TIL FILER ELLER ANDET OUTPUT SKABT MED SÅDAN SOFTWARE ELLER PRODUKTER ASSOCIEREDE MED SÅDAN SOFTWARE SKER UDELUKKENDE FOR DIN EGEN RISIKO.   

 

14.6 Undervisningssoftware.  Hvis den Software, der leveres med nærværende aftale, er et Educational Software Product (software produceret og distribueret alene til brug for  undervisningsslutbrugere), må du ikke bruge Softwaren, medmindre du er undervisningsslutbruger. Besøg http://www.adobe.com/education/purchasing for at få at vide, om du opfylder betingelserne. Hvis du vil have oplysninger om forhandlere af Adobe Authorized Academic i dit område, skal du besøge http://www.adobe.com/store og se under Buying Adobe Products Worldwide (forhandling af Adobe produkter på verdensplan).

 

14.7 Fontsoftware. Hvis Softwaren indeholder fontsoftware.

 

14.7.1 Du er berettiget til at bruge fontsoftwaren sammen med Softwaren på Computere som beskrevet i afsnit 2 og udskrive fontsoftwaren på en hvilken som helst output-enhed forbundet til disse Computere.

 

14.7.2 Hvis det Tilladte Antal Computere er fem eller færre er du berettiget til at downloade fontsoftwaren til hukommelsen (hard disk eller RAM) i én output-enhed forbundet til mindst én af disse Computere, med det formål at have sådan fontsoftware gemt i output-enheden, og i yderligere én sådan output-enhed for hver gang det Tilladte Antal Computere forhøjes med fem(5).

 

14.7.3 Du er berettiget til at tage en kopi af den/de font(e) du har brugt til en særlig fil, til en kommerciel printer- eller andet servicebureau, og sådan servicebureau er berettiget til at bruge fonten(e) til at behandle din fil, forudsat at sådan servicebureau har en gyldig licens til at bruge den pågældende fontsoftware.

 

14.7.4 Du er berettiget til at konvertere og installere fontsoftwaren til et andet format til brug i forbindelse med andre operativsystemer, på følgende betingelser: En computer på hviklken den konverterede fontsoftware bruges eller installeres vil blive betragtet som en af dine Tilladte Antal Computere. Brug af den fontsoftware du har konverteret vil ske i overensstemmelse med alle vilkår og betingelser i denne aftale. Sådan konverteret fontsoftware må kun bruges i forbindelse med din egen sædvanlige interne virksomhed eller personlig brug og må ikke distribueres eller overdrages, uanset formålet, medmindre dette sker i overensstemmelse med afsnit 4.4 i denne aftale.

 

14.7.5 Du er berettiget til at integrere ("embed") kopier af fontsoftwaren i dine elektroniske dokumenter med det formål at udskrive og vise/se dokumentet på skærmen. Hvis den fontsoftware som du integrerer er klassificeret som "licensed for editable embedding" (licens til redigerbar integrering) på Adobes website http://www.adobe.com/type/browser/legal/embeddingeula.html, er du også berettiget til at integrere kopier af denne fontsoftware med det yderligere formål at redigere dine elektroniske dokumenter. Ingen andre rettigheder til integrering er underforstået eller tilladt i henhold til denne aftale.

 

14.8 Online-tjenester

 

14.8.1 Softwaren kan være afhængig af eller lette din adgang til hjemmesider drevet af Adobe eller dets associerede enheder eller tredjemand, der tilbyder varer, information, software og tjenester ("Online-tjenester"). Din adgang til og brug af hjemmesider er underlagt de vilkår, betingelser, ansvarsfraskrivelser og meddelelser, der findes på sådanne hjemmesider, for eksempel, Vilkår for Brug som findes på http://www.adobe.com/misc/copyright.html. Adobe kan til enhver tid og uden nærmere begrundelse, modificere eller afbryde adgangen til hjemmesider og Online-tjenester.

 

14.8.2  Adobe kontrollerer ikke, indestår ikke for eller accepterer ikke ansvar for hjemmesider drevet af tredjemand eller online-tjenester udbudt af tredjemand. Enhver transaktion mellem dig og tredjemand i tilknytning til en hjemmeside eller Online-tjeneste, herunder levering af og betaling for varer og tjenesteydelser samt andre vilkår, betingelser, garantier eller indeståelser associeret med sådan transaktion, vedrører alene og er alene indgået mellem dig og sådan tredjemand.

 

14.8.3  BORTSET FRA HVOR DET ER UDTRYKKELIGT AFTALT MED ADOBE ELLER DETS ASSOCIEREDE ENHEDER ELLER MED TREDJEMAND I EN SEPERAT AFTALE, SKER DIN BRUG AF HJEMMESIDER OG ONLINE-TJENESTER FOR DIN EGEN RISIKO. SE AFSNIT 7 OG 8 VEDRØRENDE GRARANTI OG ANSVARSBEGRÆNSNINGER FOR HJEMMESIDER OG ONLINE-TJENESTER.

 

14.9  After Effects Profesional Render Engine. Hvis Softwaren indeholder den fulde version af Adobe After Effects Professional, er du berettiget til at installere et ubegrænset antal Render Engines på Computere i dit Interne Netværk, som omfatter mindst én Computer på hvilken den fulde version af Adobe After Effects Professional software er installeret. Udtrykket "Render Engine" betyder en installerbar del af Softwaren, der muliggør præsentation af After Effects projekter, men som ikke kan bruges til at skabe eller ændre i projekterne og som ikke inkluderer den komplette After Effects brugergrænseflade.

 

14.10  GoLive Co-Author. Hvis Softwaren indeholder Adobe Creative Suite eller Adobe GoLive software og indeholder GoLive Co-Author softwarekomponenten, er du berettiget til - som et alternativ til at installere og bruge en enkelt kopi af GoLive Co-Author software sammen med de andre Softwarekomponenter som tilladt i medfør af afsnit 2.1 - enten at (a) installere eller bruge GoLive Co-Author softwaren på et Tilladt Antal af dine Computere, på hvilke de andre Software komponenter ikke er installeret, eller (b) distribuere én kopi af GoLive Co-Author softwaren til et Tilladt Antal personer eller juridiske enheder med henblik på hver enkelt sådan person eller juridisk enheds installation eller brug på én Computer. Det er en forudsætning, at hver enkelt sådan person eller juridisk enhed accepterer vilkårene og betingelserne i denne aftale og alle andre vilkår og betingelser i medfør af hvilke du erhvervede en gyldig licens til Softwaren. Sådanne personer eller juridiske enheder må ikke herudover distribuere GoLive Co-Author software. Hvis Softwaren er GoLive Co-Author software, som du har købt på standalone basis (dvs. ikke som en del af Adobe Creative Suite eller GoLive software), finder dette afsnit ikke anvendelse.

 

14.11  Version Cue Software. Hvis Softwaren indeholder Adobe Creative Suite software og Version Cue softwarekomponenterne er du berettiget til - som et alternativ til at installere og bruge en enkelt kopi af Version Cue workspace komponenten sammen med de andre Software komponenter som tilladt i medfør af afsnit 2.1 - at installere Version Cue workspace komponenten på én filserver i dit Interne Netværk, som omfatter mindst én computer på hvilken Adobe Creative Suite software er installeret. Du er alene berettiget til at bruge Version Cue workspace software med det formål at betjene et "workspace" som alene Computere i det pågældende Internt Netværk har adgang til. Ingen anden netværksbrug er tilladt, herunder, men ikke begrænset til Internet eller netbaserede arbejdsgrupper eller tjenester.

 

14.12  Certificerede Dokumenter. Hvis Softwaren tillader dig at forfatte eller validere Certified Documents, finder nærværende afsnit anvendelse.

 

14.12.1  Certificerede dokumenter og CD-tjenester. Et "Certificeret Dokument" eller en "CD" er en pdf-fil, der er signeret med en digital signatur ved at benytte (a) faciliteterne på Software-CD'en, (b) et certifikat og (c) en "privat" krypteringsnøgle, der modsvarer certifikatets "offentlige" nøgle.  Bekræftelse af en CD kræver, at du anskaffer et certifikat fra en autoriseret CD-tjenesteudbyder.  En "CD-tjenesteudbyder" er en uafhængig leverandør af tredjepartstjenester, der er opført på http://www.adobe.dk/security/partners_cds.html. Valideringen af en CD kræver CD-tjenester fra den CD-tjenesteudbyder, der har udstedt certifikatet.  "CD-tjenester" er tjenester, der leveres af CD-tjenesteudbydere, herunder, men ikke begrænset til (a) certifikater udstedt af sådanne CD-tjenesteudbydere til brug sammen med Softwarens CD-faciliteter, (b) tjenester med relation til udstedelse af certifikater og (c) andre tjenester med relation til certifikater, herunder, men ikke begrænset til verificeringstjenester.

 

14.12.2  CD-tjenesteudbydere.  Selvom Softwaren indeholder CD bekræftelse og -valideringsfaciliteter, leverer Adobe ikke de nødvendige CD-tjenester, der er nødvendige for at bruge disse faciliteter.  Køb af, tilgængelighed af og ansvar for CD-tjenesterne er et forhold mellem dig og CD-tjenesteudbyderen.  Gennemgå og accepter den gældende Udstedererklæring og denne aftale, inden du stoler på en CD, eventuelle digitale signaturer, der bruges i den forbindelse og/eller alle relaterede CD-tjenester.  "Udstedererklæring" er de vilkår og betingelser, hvorunder CD-tjenesteudbyderen tilbyder CD-tjenester (se hyperlinkene på http://www.adobe.com/security/partners_cds.html), inklusive eksempelvis abonnementsaftaler, aftaler med den part, der skal have tillid, regler og praksis for certifikater samt afsnit 14.12 i denne aftale.  Ved at validere en CD ved hjælp af CD-tjenester, anerkender du og er indforstået med, at (a) certifikatet, der bruges til at signere en CD med et digital signatur, muligvis er tilbagekaldt på verificeringstidspunktet, hvilket betyder, at en digital signatur på en CD kan fremstå som gyldig, selvom den i virkeligheden ikke er det, (b) en CD's sikkerhed eller integritet muligvis er kompromitteret på grund af handlinger eller udeladelser fra den, der har signeret CD'en, den gældende CD-tjenesteudbyder eller anden tredjepart, og (c) du skal læse og forstå den gældende Udstedererklæring, som du er bundet af.

 

14.12.3  Garantifraskrivelser og ansvarsbegrænsning.  CD-tjenesteudbydere tilbyder alene CD-tjenester i henhold til den gældende Udstedererklæring. DIN BRUG AF CD-TJENESTER SKER FOR DIN EGEN REGNING, MEDMINDRE ANDET ER ANGIVET I EN UDSTEDERERKLÆRING. SE AFSNIT 7 OG 8 FOR GARANTIANSVARSFRASKRIVELSER OG ANSVARSBEGRÆNSNINGER, FOR CD-TJENESTER.

 

14.12.4  Skadesløsholdelse.  Du er indforstået med at holde Adobe og den pågældende CD-tjenesteudbyder  (medmindre andet udtrykkeligt er angivet i Udstedererklæringen) skadesløs, hvad angår ethvert form for ansvar, tab, retshandlinger, erstatninger eller krav (herunder alle rimelige udgifter, omkostninger og advokatsalærer), som måtte opstå i forbindelse brugen af eller tilliden til enhver CD-tjeneste, herunder, men ikke begrænset til (a) tillid til et udløbet eller tilbagekaldt certifikat; (b) urigtig verificering af et certifikat; (c) brug af et certifikat på måder, der ikke er tilladt i henhold til den relevante Udstedererklæring, denne aftale eller gældende lov; (d) undladelse af at udvise rimelig dømmekraft i situationer, hvor der stoles på CD-tjenesterne; eller (e) undladelse af at gennemføre nogen af forpligtelserne, som er påkrævet i henhold til den gældende Udstedererklæring.

 

14.12.5 Tredjepartbegunstigede.  Du er indforstået med, at enhver CD-tjenesteudbyder, du anvender, er tredjepartbegunstiget, hvad angår nærværende afsnit i denne aftale, og at den pågældende CD-tjenesteudbyder er berettiget til på egne vegne at håndhæve sådanne betingelser, som var den pågældende CD-tjenesteudbyder Adobe.

 

Såfremt du har spørgsmål vedrørende denne aftale eller du ønsker yderligere oplysninger fra Adobe, skal du bruge den adresse og de kontaktoplysninger, der følger med dette produkt, når du kontakter det Adobe-kontor, der betjener dit retsområde. 

 

Adobe, After Effects, Co-Author, GoLive og Version Cue er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.

 

 

 

Type_WWRetailOnly_Dansk_02.03.04