Práce se soubory PDF

Nabídky zobrazené po otevření PDF se mohou lišit podle konkrétního souboru. U nesdílených souborů se může v horní části obrazovky zobrazit nabídka akcí a v dolní části plovoucí tlačítko akcí.

Ikona menu (ikona menu) a plovoucí tlačítko akcí ikona úprav otevírají kontextovou nabídku zobrazující další možnosti na základě odebíraných služeb. Chcete-li například zobrazit možnosti „Uspořádání stránek“ a „Úprava PDF“, musíte mít předplatné.

../_images/regularmenu.png

Poznámka

Poznámka

Podrobnosti o pracovních postupech recenze naleznete v části Sdílení a recenze.

Bohaté funkce přidávání poznámek aplikace Acrobat podporují lístky s poznámkami, zvýraznění, přeškrtnutí, podtržení, přidávání textu, volné kreslení a přidávání textových poznámek k jakémukoli typu označení. Postup přidání poznámky k souboru:

 1. Otevřete soubor PDF.

 2. Klepněte na ikona úprav

 3. Klepněte na možnost ikona poznámky2 Poznámka.

 4. Na panelu nástrojů pro poznámky klepněte na požadovaný nástroj.

  • Chcete-li přidat text nebo lístky s poznámkami, klepněte na místo, zadejte text a poté klepněte na možnost Publikovat.

  • Chcete-li přidat označení, například podtržení nebo zvýraznění, dlouhým stisknutím místa a tažením vyberte text.

  • Chcete-li k označení přidat poznámku, klepněte na označenou oblast, zadejte text a poté klepněte na možnost Publikovat.

  • Chcete-li poznámku odstranit, klepnutím na ni ji otevřete a poté klepněte na ikona odstranění.

  • Chcete-li odpovědět na poznámku, klepněte na ni, zadejte odpověď do pole Přidat odpověď a klepněte na možnost Odpovědět.

../_images/commenttools.png

Sdílení PDF

Ke sdílení souborů k recenzi potřebujete připojení k internetu. Postup sdílení souboru PDF:

 1. Klepněte na ikonu ikona menu > ikona sdílení Sdílet.

 2. V otevřeném dialogovém okně sdílení přidejte 1 nebo více e-mailových adres.

 3. Chcete-li soubor mít jen ke čtení, vypněte funkci Povolit poznámky. Ve výchozím nastavení aplikace Acrobat příjemcům poznámky přidávat umožňuje.

 4. Nebo po klepnutí na pole Předmět a Zpráva je můžete upravit.

 5. Klepněte na možnost Odeslat. Případně můžete klepnutím na možnost Získat odkaz vytvořit odkaz, který lze sdílet.

Soubor se automaticky nahraje do služby Document Cloud, takže bude k dispozici z jakéhokoli zařízení.

../_images/startreview.png

Poznámka

Podrobnosti o pracovních postupech sdílení a recenzí naleznete v části Sdílení a recenze.

Komprimace PDF

Viz Komprimace PDF.

Uložení souborů

Některé soubory se automaticky ukládají do cloudu, včetně těchto:

 • Soubory, které se změní po stažení z cloudu.

 • Soubory, které vyžadují funkce služby Document Cloud, včetně sdílení, recenzí, sloučení souborů, exportování PDF atd.

Akce, které vyžadují volbu Hotovo, Uložit atd., se uloží, když danou akci opustíte.

Ukládání místních souborů do cloudu

Soubory uložené v zařízení můžete uložit do cloudu:

 1. Otevřete seznam souborů na domovské stránce nebo přejděte do nabídky Soubory > V tomto zařízení.

 2. Klepněte na ikona přetečení > ikona uložení do cloudu

Úpravy PDF

Uživatelé s předplacenými službami Úprav souborů PDF mohou upravovat soubory PDF.

Přidání textu

Jak přidat text a obrázky:

 1. Klepněte na ikona úprav > Upravit PDF.

 2. Klepněte na ikona přidání textu

 3. Klepněte na umístění textu v dokumentu.

 4. Případně stiskněte dlouze textové pole a:

  • Přetáhněte jej na jiné místo.

  • Tažením za modrý úchyt v rohu změňte velikost textového pole.

  • Odstraňte text. Klepněte na možnost Odstranit.

 1. V horní nabídce vyberte libovolný textový nástroj. Můžete změnit styl, velikost, tloušťku, barvu a zarovnání písma.

 2. Klepněte na Hotovo.

../_images/addtext.png

Úprava stávajícího textu

Chcete-li upravit stávající text:

 1. Klepněte na ikona úprav > Upravit PDF.

 2. Klepněte na blok textu:

  • Klepněte jednou a poté klepnutím na Vybrat vše vyberte celý blok textu.

  • Klepněte jednou a poté poklepáním do bloku textu zobrazte táhla pro výběr textu. Potažením táhel vyberte konkrétní text.

 1. V horní nabídce vyberte libovolný textový nástroj. Můžete změnit styl, velikost, tloušťku, barvu a zarovnání písma.

 2. Klepněte na Hotovo.

../_images/selecttext.png

Vložení seznamů

Můžete vložit nový seznam nebo převést existující text buď na odrážkový, nebo na číslovaný seznam. Stačí jen podle popisu výše vybrat text a klepnout na jednu z ikon seznamu.

../_images/insertlist.png

Úprava obrázků

Nové i stávající obrázky můžete odstraňovat, měnit jejich velikost, otáčet je a přesouvat. Postup:

 1. Klepněte na ikona úprav > Upravit PDF.

 2. Klepněte na obrázek.

 3. Dlouze stiskněte obrázek a:

  • Přetáhněte jej na jiné místo.

  • Tažením za modrý úchyt v rohu změňte velikost obrázku.

  • Odstraňte obrázek. Klepněte na možnost Odstranit.

  • Klepnutím na otočit vlevo nebo otočit vpravo obrázek otočte.

 1. Klepněte na Hotovo.

../_images/editimage.png

Přidání obrázků

Jak do souboru PDF přidat nový obrázek:

 1. Klepněte na ikona úprav > Upravit PDF.

 2. Klepněte na ikona přidání obrázku

 3. Klepněte na umístění obrázku v dokumentu.

 4. Klepněte na zdroj obrázku a přejděte k obrázku.

 5. Volitelně. Dlouze obrázek stiskněte a:

  • Přetáhněte jej na jiné místo.

  • Tažením za modrý úchyt v rohu změňte velikost obrázku.

  • Odstraňte obrázek. Klepněte na možnost Odstranit.

 1. Klepněte na Hotovo.

../_images/addimage.png

Zpět/Znovu

Akce lze vždy vrátit zpět nebo opakovat. Dostupné metody se liší podle kontextu:

 • V režimu úprav klepněte vpravo nahoře na možnost ikona zpět nebo na možnost ikona vpřed.

 • Když je klávesnice otevřená, ikona zpět nebo ikona vpřed.

../_images/undoredoedit.png

Uspořádání stránek

Předplacené nástroje uspořádání můžete použít k vložení, vyjmutí, otočení, změně pořadí anebo odebrání stránek ze souboru, který není sdílen. Akce na úrovni stránky jsou blokovány pro sdílené soubory a soubory recenzí. Chcete-li uspořádat stránky:

 1. Přihlaste se do služby Document Cloud a otevřete soubor.

 2. Klepněte na ikona přetečení a pak na ikona uspořádání

 3. Klepněte na stránky a vyberte nástroj.

../_images/organize.png

Poznámka

Jakoukoli akci můžete vrátit zpět nebo vpřed klepnutím na ikony vpravo nahoře.

Vložení stránek

 1. Otevřete PDF a klepněte na možnost ikona menu > ikona uspořádání

 2. Vyberte stránku pro umístění vložení souboru a poté klepněte na možnost ikona vložení

 3. Klepněte na odkaz Další soubor a vyberte soubor, který chcete vložit. Nebo klepnutím na odkaz Prázdná stránka vložte prázdnou stránku.

 4. Vyberte a vložte umístění a klepněte na odkaz Vložit.

Vyjmutí stránek

 1. Přihlaste se do služby Document Cloud a otevřete nesdílený soubor PDF.

 2. Klepněte na ikona přetečení a pak na ikona uspořádání

 3. Vyberte jednu nebo více stránek k vyjmutí a klepněte na ikona vyjmutí

Vyjmutá stránka nebo stránky se uloží do služby Document Cloud.

Otočení stránek

 1. Přihlaste se do služby Document Cloud a otevřete nesdílený soubor PDF.

 2. Klepněte na ikona přetečení a pak na ikona uspořádání

 3. Klepněte na jednu nebo více stránek.

 4. Klepněte na otočit vlevo nebo otočit vpravo

Změna pořadí stránek

 1. Přihlaste se do služby Document Cloud a otevřete nesdílený soubor PDF.

 2. Klepněte na ikona přetečení a pak na ikona uspořádání

 3. Dlouze stiskněte libovolnou stránku.

 4. Přetáhněte stránku do nového umístění.

Odstranění stránek

 1. Přihlaste se do služby Document Cloud a otevřete nesdílený soubor PDF.

 2. Klepněte na ikona přetečení a pak na ikona uspořádání

 3. Klepněte na jednu nebo více stránek.

 4. Klepněte na ikona odstranění

Označení souborů hvězdičkou

Označení souborů hvězdičkou vám pomáhá sledovat důležité soubory. Jakmile je soubor označen hvězdičkou, objeví se vedle souboru v umístění, jaké zvolíte, hvězdička.

Chování souboru s hvězdičkou můžete nastavit v nastavení Umístění souborů s hvězdičkou. Můžete například opatřit soubor hvězdičkou v cloudu, ale nikoli ve svém zařízení.

Chcete-li soubor označit hvězdičkou, otevřete jakoukoli kontextovou nabídku a klepněte na možnost ikona hvězdičky. Hvězdička se poté objeví u souborů v umístěních, která zvolíte v nastavení Umístění souborů s hvězdičkou.

../_images/starredfiles.png

Chcete-li zrušit označení souboru hvězdičkou, klepněte na ikonu ikona menu > ikona odebrání hvězdičky.

Odeslání kopie souboru PDF

Můžete odeslat kopii nesdílených souborů. Postup:

 1. V seznamu souborů klepněte na ikonu ikona menu vedle souboru. Nebo otevřete soubor a klepněte na ikonu ikona přetečení v horní nabídce.

 2. Klepněte na možnost Uložit kopii.

 3. V otevřeném dialogovém okně vyberte požadovanou aplikaci a dokončete pracovní postup pro odeslání kopie souboru.

Kopii souboru můžete odeslat jako přílohu e-mailu prostřednictvím zprávy, služby AirDrop, na Disk Google atd.

../_images/sendcopy.png

Zobrazení nastavení

Prohlížení souboru PDF si můžete zpříjemnit vlastním nastavením režimu zobrazení. Přizpůsobení režimu zobrazení:

 1. Klepnutím kamkoli v souboru PDF zobrazíte panely nástrojů, pokud jsou skryté.

 2. Klepněte na ikonu nastavení zobrazení. Zobrazená ikona představuje aktuální zobrazení.

 3. Použijte jeden nebo více z následujících režimů:

  • Souvisle: Stránky lze měnit potáhnutím prstem nahoru nebo dolů na obrazovce. Doporučuje se při označování dokumentů.

  • Jedna stránka: Stránky lze měnit potáhnutím prstem doleva nebo doprava nebo klepnutím na pravý nebo levý okraj dokumentu.

  • Režim čtení: Text se přeformátuje, aby se vešel do aktuálního zobrazení. Všimněte si, že v režimu čtení se objekty rozpoznané jako obrazy zobrazí na vlastním řádku s šířkou zobrazení omezenou šířkou obrazovky. Zvětšení je deaktivováno, takže části některých obrazů se mohou nacházet mimo obrazovku.

  • Noční režim: Noční režim slouží k přehození černé a bílé za podmínek špatného osvětlení. Sníží se tak namáhání očí a prodlouží životnost baterie.

  • Nechat obrazovku zapnutou: Povolte tuto funkci, aby se obrazovka při čtení souboru PDF neztmavovala.

  • Dvě stránky (pouze iPad): Při čtení dokumentů v zařízení iPad můžete povolit zobrazení dvou stránek.

  • Dvě stránky s titulní stránkou (pouze iPad): Uživatelé zařízení iPad mohou povolit tento režim k zobrazení dvou stránek společně s titulní stránkou.

Poznámka

Můžete také nastavit, aby obrazovka s PDF nepohasínala, a to povolením zámku jasu obrazovky vašeho zařízení.

../_images/viewsettings.png

Skrývání nabídek

Když je otevřený soubor, jedním klepnutím nebo posouváním směrem nahoru přejdete do režimu zobrazení na celou obrazovku. Režim celé obrazovky skryje nabídky, aby byla vidět větší část dokumentu.