Tạo bước nhảy vọt với Adobe Creative Cloud.

Các công cụ của Adobe giúp sinh viên giao tiếp và tư duy sáng tạo để sinh viên có thể tốt nghiệp với những kỹ năng số cần thiết cho cơ hội phát triển sự nghiệp trong tương lai. Và chúng tôi cung cấp mức giá đặc biệt cho giáo dục, áp dụng cho phòng ban hoặc toàn khoa và sinh viên.


Trao cho sinh viên của bạn những kỹ năng cần thiết.

Xem cách Đại học Bắc Carolina tại Chapel Hill sử dụng Creative Cloud để giúp sinh viên chuẩn bị cho tương lai thành công. 

marquee-video-cc