Toegankelijkheid

Adobe-initiatief tegen piraterij

Veelgestelde vragen
Licentiëring van Adobe-lettertypen

Deze lijst met veelgestelde vragen is opgesteld om antwoord te geven op vragen rond het gebruik van lettertypen die door Adobe zijn gelicentieerd. Onderstaande informatie is opgedeeld in de volgende categorieën: Licentiëring van lettertypesoftware, Insluiten van lettertypen, OpenType-lettertypen en Japanse OpenType-lettertypen.

Licentiëring van lettertypesoftware

Meestal rust er auteursrecht op lettertypesoftware. De licentieovereenkomst voor lettertypesoftware, ook wel de licentieovereenkomst voor eindgebruikers (End User License Agreement, EULA) genoemd, is een juridisch bindend contract. Als u een ongeautoriseerde kopie maakt van lettertypesoftware, kunnen u en uw organisatie hoge boetes en strafrechtelijke procedures worden opgelegd. Ook als u een document aan anderen kunt sturen waarvoor een bepaald lettertype nodig is, mag u hen uitsluitend een kopie van het door u gebruikte lettertype geven als zij al een licentie voor gebruik voor dit lettertype bezitten en als u hebt gecontroleerd of een dergelijke licentie bestaat.

Wat is licentiëring van lettertypesoftware?
Wanneer u een lettertype aanschaft, verkrijgt u daarmee niet het eigendom van het lettertype zelf. U betaalt dan eigenlijk voor de toestemming om het lettertype op een bepaald aantal computers door een bepaald aantal gebruikers te laten gebruiken. Wat de meeste gebruikers zich niet realiseren, is dat aanschaf van een licentie voor het gebruik van lettertypesoftware niet inhoudt dat deze lettertypesoftware vrijelijk mag worden gekopieerd en gedistribueerd. Ook als een bedrijf lettertypesoftware heeft gekocht voor gebruik door de hele afdeling kan één lettertypelicentie uitsluitend worden gebruikt op maximaal vijf computers voor detailhandellicenties en op één computer als de lettertypen deel uitmaken van een bundel met Adobe-toepassingen. Als u van plan bent het lettertype op meer computers te gebruiken dan waarvoor u de licentie bezit, dient u extra licenties aan te schaffen. Zie voor meer informatie: www.adobe.com/type/browser/legal/main.html.*
Waarom is het belangrijk om een lettertypelicentie aan te schaffen?
Vanuit juridisch standpunt bekeken zijn bedrijven en particulieren die voldoen aan de licentievoorwaarden beschermd tegen juridische aansprakelijkheid. Vanuit ethisch standpunt bekeken erkennen deze bedrijven en particulieren de rechten van lettertypeontwerpers, eigenaren van handelsmerken en van lettertypesoftware, en werken ze mee aan de bescherming van die rechten.
Wat is het licentiebeleid van Adobe voor lettertypen en wat kan ik binnen dit beleid doen?
De aanschaf van een licentie voor een Adobe-lettertypepakket in de winkel stelt de klant in staat de lettertypesoftware te installeren op een specifiek toegestaan aantal computers en printers voor het weergeven, maken, opstellen en afdrukken van documenten of bestanden. Als u een Adobe-softwaretoepassing koopt waarbij lettertypen worden geleverd, hebt u per aanschaf één (1) gelicentieerde computer. Ook kunt u per aanschaf van de toepassing één (1) permanente download uitvoeren naar een printer. Wanneer u echter in de detailhandel een lettertypepakket koopt, mag u dit lettertype op maximaal vijf (5) computers gebruiken. Wel blijft de permanente download voor printers beperkt tot één (1) printer.
Waarom is er verschil tussen de lettertypebundellicentie en de standaardlicentie voor in de winkel gekochte lettertypepakketten?
Lettertypen die in detailhandelproducten zijn gekocht, zoals Adobe Illustrator-software, hebben een speciale prijs voor gebruik op één enkele computer. Bovendien zijn de toepassingen zelf gelicentieerd voor één computer, zodat het logisch is om lettertypen binnen de bundel op diezelfde manier te licentiëren.
In hoeverre wijkt de licentie voor Adobe Font Folio af van de standaard lettertypelicentie voor de detailhandel?
De Font Folio-licentie wijkt op twee manieren af van de standaard lettertypelicentie voor de detailhandel:
 1. Met de Font Folio-licentie kunt u de lettertypen op maximaal twintig (20) computers (of tien (10) computers als u de speciale versie van het product koopt) in tegenstelling tot vijf (5), en
 2. U kunt de lettertypen in Font Folio permanent downloaden naar twee (2) printers in tegenstelling tot één (1) printer met de standaard lettertypelicentie die u in de winkel koopt.
Wat moet ik doen als ik meer nodig heb dan het toegestane aantal gelicentieerde installaties volgens de standaard lettertypelicentie in de winkel, de lettertypebundellicentie of de Font Folio-licentie? Wat gebeurt er als ik het toegestane aantal gebruikers overschrijd in plaats van licentie-uitbreidingen te kopen?
U kunt licentie-uitbreidingen kopen zodat uw gebruik blijft voldoen aan de licentievoorwaarden. Als u meer dan het toegestane aantal installaties nodig hebt en besluit om geen licentie-uitbreiding te kopen, bent u in overtreding volgens de termen van de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers en loopt u het risico op civiele en strafrechtelijke procedures.
Noord-Amerikaanse campagnes tegen illegale software worden steeds feller. Groepen als de Business Software Alliance (alliantie voor bedrijfssoftware) werken op agressieve wijze samen aan het verzamelen van bewijs tegen bedrijven die niet volgens de regels te werk gaan inzake de licenties voor lettertype- en toepassingssoftware. Als u meer wilt weten over de Business Software Alliance kunt u een bezoek brengen aan: www.bsa.org*.
Mag ik lettertypen installeren of gebruiken in een netwerk?
De licentieovereenkomst geeft het recht een lettertype te kopiëren naar één bestandsserver, op één LAN, zodat u het lettertype voor permanente installatie op een computer kunt downloaden; OF om het lettertype te activeren en te gebruiken op het LAN, mits het lettertype niet wordt gebruikt op meer dan het toegestane aantal computers. De licentieovereenkomst verbiedt het gebruik van de lettertypen buiten uw interne netwerk of door gebruikers zonder licentie.
Mogen lettertypen worden gebruikt door mensen buiten mijn netwerk, bijvoorbeeld in een service op het web?
U mag de lettertypen niet gebruiken op internet- of webservices buiten uw interne netwerk. U mag de lettertypen gebruiken bij een webservice binnen uw interne netwerk als u geen externe gebruikers toegang geeft tot de lettertypen, als alle gebruikers die toegang hebben tot de service gelicentieerd zijn voor de lettertypen en als u het toegestane aantal computers niet overschrijdt.
Kan ik een aparte licentie aanschaffen om de lettertypen op een extern netwerk te gebruiken?
Adobe biedt momenteel geen lettertypelicenties aan voor gebruik buiten uw interne netwerk. Er zijn enkele andere Adobe-producten (bijvoorbeeld InDesign Server) die beperkt gebruik kunnen toestaan van een aantal Adobe Original-lettertypen in een serverconfiguratie buiten een intern netwerk. Voor zulke andere Adobe-producten dient een aparte licentie te worden aangeschaft.
Wat is het verschil tussen een licentie per computer en een licentie per printer, en kan ik de ene in de andere omzetten?
Vroeger moesten lettertypen worden geïnstalleerd op printers die waren aangesloten op computers; daarom werd in de lettertypelicentie die u in de winkel kocht oorspronkelijk het aantal printers vermeld waarop u een lettertype kon gebruiken. Tegenwoordig worden lettertypen echter voornamelijk geïnstalleerd op de vaste schijven van computers en worden ze tijdens het afdrukken dynamisch gedownload naar de printer. Daarom wordt in lettertypelicenties die u in de winkel koopt het aantal computers vermeld waarop u dit lettertype mag gebruiken. Omdat in uitzonderingsgevallen nog steeds lettertypen op een printer moeten worden geïnstalleerd, geeft Adobe een "vijf plus één"-licentie: vijf computers en één printer.
Wat is het Adobe-beleid inzake servicebureaus?
U mag uw lettertypebestanden samen met een printtaak aan een servicebureau geven, MITS EN UITSLUITEND MITS het servicebureau al een geldige licentie heeft voor het betreffende lettertype. U mag geen lettertypen aan servicebureaus geven als die nog geen geldige licentie bezitten voor het lettertype in kwestie, ook niet als het alleen om het afdrukken van uw taak gaat en het bureau belooft de bestanden terug te geven of te wissen zodra de taak voltooid is. Aangezien lettertypen gelicentieerd zijn voor gebruik binnen één bedrijf, mag u bovendien het servicebureau niet opvatten als een van de vijf volgens de licentie toegestane installaties. Als een servicebureau geen geldige licentie bezit voor de lettertypesoftware, mag u het servicebureau uitsluitend een PDF- of PostScript-bestand met ingesloten lettertypen aanleveren.
Mag ik de lettertypesoftware omzetten naar een andere bestandsindeling of wijzigingen aanbrengen in de lettertypesoftware die ik in licentie heb?
Volgens de licentieovereenkomst met Adobe mag u de Adobe-lettertypesoftware omzetten of wijzigen zolang u voor de geconverteerde software dezelfde licentievoorwaarden hanteert als voor het oorspronkelijke lettertype. Dit betekent dat u de geconverteerde software mag gebruiken voor uw eigen normale en interne bedrijfstoepassingen, maar dat u de geconverteerde of gewijzigde lettertypesoftware niet mag herdistribueren, wederverkopen of overdragen aan gebruikers die buiten de reikwijdte van uw licentie voor de oorspronkelijke lettertypesoftware vallen. Ook moet u de installatie van de geconverteerde software beschouwen als één toegestane installatie op een computer. Dit is belangrijk in verband met het beperkte aantal gebruikers per licentieovereenkomst. Als uw licentieovereenkomst slechts één (1) installatie toestaat, mag u ofwel de oorspronkelijke lettertypesoftware ofwel de gewijzigde lettertypesoftware op een computer installeren, maar niet beide.
Mag ik een lettertype aanpassen met behulp van software voor lettertypemanipulatie?
U mag software voor lettertypemanipulatie gebruiken om de lettertypesoftware te wijzigen en "afgeleide vormen" te maken van lettertypen waarvoor u een Adobe-licentie hebt, zolang u voor deze afgeleide vormen dezelfde licentievoorwaarden hanteert als voor de oorspronkelijke lettertypen. U mag bijvoorbeeld met behulp van Macromedia Fontographer of Pyrus FontLab een Adobe-lettertype aanpassen voor persoonlijk gebruik, maar u mag dit afgeleide werk niet distribueren, verkopen of weggeven en het afgeleide werk telt mee als een van de toegestane aantallen installaties.
Als onafhankelijke consultants in de arm worden genomen door bedrijven, in hoeverre mogen zij de lettertypesoftware dan wijzigen, gebruiken, lokaliseren en aanpassen?
Een consultant kan zijn of haar diensten aanbieden aan bedrijven die een legitieme licentie hebben voor het gebruik van Adobe-lettertypesoftware. Het product van het werk van de consultant dient binnen het bedrijf te blijven. Het is de consultant niet toegestaan om (i) een kopie mee te nemen of te bewaren van de oorspronkelijke, gelokaliseerde of aangepaste versie van de lettertypesoftware of (ii) originele, gelokaliseerde of aangepaste versies van de lettertypesoftware te distribueren.

 

Lettertypen insluiten

Bij de licentiëring van lettertypen dient u rekening te houden met de permissies voor het insluiten van lettertypen. Voor alle lettertypen, waaronder PostScript Type 1, TrueType en OpenType worden insluitrechten gegeven of ontzegd in een licentieovereenkomst voor eindgebruikers. Zie voor meer informatie over insluiten de betreffende informatie op www.adobe.com/type/browser/legal/main.html*. Bovendien wordt bij sommige lettertype-indelingen, zoals TrueType en OpenType, insluitinformatie (of "bits") opgenomen in de feitelijke lettertypesoftware. Deze bits bieden informatie aan het toepassingsproduct dat het lettertype gebruikt: of het lettertype wel of niet mag worden ingesloten, en of het mag worden ingesloten voor afdrukken en weergeven, voor afdrukken, voor weergeven, voor bewerken, of voor installatie op een computer die een document ontvangt waarin het lettertype al is ingesloten.

Wat is het insluiten van een lettertype?
Het insluiten van een lettertype is een proces waarbij lettertypen die voor de aanmaak van een bepaald document zijn gebruikt, in dat document worden ingebed en samen met het document worden verzonden. Wanneer een document met een ingesloten lettertype wordt weergegeven, ziet de lezer het document exact zoals de schrijver het wil tonen. De opmaak en stijl van het document blijven behouden.
Mag ik lettertypen in een document insluiten?
Voor alle lettertypen die u bij Adobe licentieert, is invoeging in elektronische bestanden toegestaan. U zult echter de licentieovereenkomst voor eindgebruikers en de lijst op www.adobe.com/type/browser/info/embedding.html* moeten raadplegen om te bepalen welk niveau van invoeging is toegestaan. Het is niet raadzaam uitsluitend te vertrouwen op de insluitpermissie in het lettertypebestand. Bij alle door Adobe gelicentieerde lettertypen is insluiten toegestaan voor afdrukken en weergeven. Sommige lettertypen in de Adobe Type Library mogen ook worden ingesloten voor bewerking of voor het invullen van formulieren. Alle Adobe Original-lettertypen mogen worden ingesloten voor afdrukken, weergeven en bewerken. Zie www.adobe.com/type/browser/legal/embeddingeula.html* voor een lijst met door Adobe gelicentieerde lettertypen die twee soorten insluitlicenties bieden: voor afdrukken en weergeven, of tevens voor bewerken. Lettertypen die alleen zijn gelicentieerd voor insluiten met als doel afdrukken en weergeven mogen niet worden gebruikt voor bewerken of voor het invullen van formulieren. Het is raadzaam om voordat u een lettertype aanschaft te bedenken hoe het lettertype binnen uw organisatie zal worden gebruikt en alleen te investeren in lettertypen die het niveau van insluiting bieden dat uw organisatie nodig heeft.
Mag ik bij de bewerking van een PDF gebruikmaken van de lettertypen die in de PDF zijn ingesloten?
U mag documenten met ingesloten lettertypen alleen bewerken als:
 1. de lettertypen die in de PDF zijn ingesloten, bewerkbare insluiting toestaan en/of
 2. u voor de lettertypen die in de PDF zijn ingesloten, aparte licenties hebt en als deze zijn geïnstalleerd op de computer waarop de bewerking plaatsvindt.

 

OpenType-lettertypen

OpenType is een bestandsindeling voor lettertypen op meerdere platforms, door Adobe en Microsoft samen ontwikkeld met ondersteuning van de Unicode-coderingsstandaard. Deze nieuwe bestandsindeling kan wijd verbreide tekensets en lay-outfuncties ondersteunen voor rijkere taalondersteuning en geavanceerde typografische opties. Voor meer informatie over de OpenType-bestandsindeling kunt u een bezoek brengen aan http://www.adobe.com/type/opentype/*.

Waarom heeft Adobe een andere indeling geïntroduceerd?
De OpenType-indeling biedt uitmuntende voordelen voor gebruikers: betere overdraagbaarheid via een platformonafhankelijke bestandsindeling voor lettertypen, Unicode-codering, rijke taalondersteuning met mogelijkheid voor ondersteuning van meer dan 65.000 tekenvormen, krachtige typografische mogelijkheden voor schitterende publicaties en eenvoudigere vereisten voor lettertypebeheer. OpenType-lettertypen zijn bij uitstek geschikt om te voldoen aan de vereisten voor complexe scriptafhandeling en schitterende typografie in de huidige wereld van publicaties en communicatie.
Waarom is platformonafhankelijke compatibiliteit (platformonafhankelijkheid) belangrijk?
Platformonafhankelijkheid betekent dat één enkel lettertypebestand zowel op Macintosh- als op Windows-computers kan worden gebruikt. Een OpenType-lettertype gebruikt één lettertypebestand voor alle contouren, metrische gegevens en bitmapgegevens en vereenvoudigt daarmee het bestandsbeheer. Met de OpenType-indeling kunt u lettertypebestanden van Macintosh- naar Windows-computers overzetten en omgekeerd. Daarbij zult u merken dat de overdraagbaarheid van documenten tussen de twee platforms aanzienlijk verbeterd is.
In welk opzicht is de tekenset uitgebreid in een OpenType-lettertype?
Met OpenType-lettertypen maakt u meertalige typografie eenvoudiger door de tekensets voor meerdere talen op te nemen binnen één lettertype. Alle Adobe-lettertypen in de OpenType-indeling bevatten de standaardreeks latijnse tekens die in de Westerse wereld worden gebruikt, plus een aantal internationale tekens als de symbolen voor "naar schatting" en liter, en het euroteken. Ook voegen de lettertypen van Adobe in OpenType-indeling een volledig scala in van tekens met accenten ter ondersteuning van Midden- en Oost-Europese talen.
Wat betekent de aanduiding "PRO" achter de naam van het lettertype?
Het achtervoegsel "Pro" na de naam van een lettertype waarop een handelsmerk rust, kan verschillende dingen betekenen: Dat het een OpenType-lettertype is, dat het lettertype een uitgebreide tekenset bevat met ondersteuning voor Middel-Europese talen, en dat het lettertype extra GPOS- en GSUB-functies bevat, zoals gedefinieerd in de OpenType-specificatie. OpenType Pro-lettertypen kunnen ook ondersteuning bieden voor het Grieks en voor talen met cyrillisch schrift.
Wat zijn de systeemvereisten voor de OpenType-lettertypeproducten van Adobe?
Mac OS 8.6 tot en met 9.x, Mac OS X Classic en Native Windows 95/98/ME, Windows NT 4, Windows 2000 en Windows XP
Op welke manier is OpenType compatibel met andere toepassingen?
De meeste Macintosh- en Windows-toepassingen zijn via ingebouwde ondersteuning van het besturingssysteem compatibel met een basistekenset in OpenType-lettertypen, maar Adobe InDesign en Adobe Photoshop® zijn de eerste Adobe-toepassingen die geavanceerde ondersteuning voor OpenType-functionaliteit bieden. Naar verwachting zullen in de toekomst overige Adobe-toepassingen volgen. Zie voor meer informatie over specifieke toepassingen het Leesmij-bestand voor OpenType, dat te vinden is op http://www.adobe.com/type/browser/OTReadMe.html*.
Wat is het verschil tussen Font Folio OpenType Edition 11 en Font Folio 9?
Font Folio 11 is de volledige Adobe Type Library in OpenType-indeling. Font Folio 9 is de volledige Adobe Type Library in Type 1-indeling.
Wat is "OpenType"?
OpenType® is een nieuwe, platformonafhankelijke bestandsindeling voor lettertypen, ontwikkeld in een samenwerkingsverband van Adobe en Microsoft. Adobe heeft de volledige Adobe Type Library omgezet naar deze indeling en biedt nu duizenden OpenType-lettertypen aan. Font Folio OpenType Edition is de volledige Adobe Type Library in OpenType-indeling. De twee grootste voordelen van de OpenType-indeling zijn de platformonafhankelijkheid (hetzelfde lettertypebestand werkt zowel op Macintosh- als op Windows-computers) en de ondersteuning voor wijd verbreide tekensets en lay-outfuncties; hiermee beschikt de gebruiker over een rijkere taalondersteuning en geavanceerde typografische opties.
Wat is "Type 1"?
Type 1 is de naam van de wereldwijde standaard voor digitale lettertypesoftware, gebaseerd op de paginabeschrijvingstaal PostScript. Dit type is het eerst ontwikkeld door Adobe Systems, dat toonaangevend is op het gebied van het ontwerpen en produceren van Type 1-software. Font Folio 9 is de volledige Adobe Type Library in Type 1-indeling.
Wat is "TrueType"?
De TrueType-indeling is ontwikkeld door Microsoft Corporation en Apple Computer. OpenType-lettertypen op TrueType-basis hebben het achtervoegsel .ttf achter de bestandsnaam.
Wat is in het algemeen toegestaan onder de licentieovereenkomst voor eindgebruikers (end user license agreement, EULA) van Adobe-lettertypen?
Onder de licentieovereenkomst voor eindgebruikers van Adobe-lettertypen mag de gebruiker …ZIE BIJGEVOEGDE VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE LICENTIËRING VAN LETTERTYPEN>>>
Heb ik Adobe Type Manager (ATM)-software nodig voor OpenType-rasters?
Als u Mac OS 8.6 tot en met 9.x gebruikt, waaronder Mac OS X Classic, hebt u ATM Light versie 4.6 nodig. Als u met Windows 95/98/ME of Windows NT 4 werkt, hebt u ATM Light versie 4.1 nodig. U kunt een gratis versie van ATM Light downloaden van de website van Adobe op: http://www.adobe.nl. ATM Light is niet benodigd als u Mac OS X Native, Windows 2000 of Windows XP gebruikt. Rastervoorzieningen voor zowel Type 1 als OpenType zijn reeds aanwezig in de besturingssystemen Mac OS X, Windows 2000 en Windows XP.
Welke besturingssystemen bieden ingebouwde ondersteuning voor OpenType-indeling?
Mac OS X biedt ingebouwde ondersteuning voor OpenType-lettertypen. Voor gebruik met Mac- en Carbon-toepassingen. Voor toepassingen onder Mac OS X in Classic mode hebt u echter ATM Light nodig. Windows 2000 en Windows XP bieden ingebouwde ondersteuning voor OpenType-lettertypen. Hierbij hebt u noch ATM Light, noch het printerstuurprogramma Adobe PS nodig. Als u geen ingebouwde ondersteuning hebt, zult u ATM Light en het Adobe PS-printerstuurprogramma moeten downloaden. Beide zijn als gratis downloads verkrijgbaar op www.adobe.nl..
Wat is Unicode?
Unicode is een multibyte, platformonafhankelijke coderingsstandaard, ontwikkeld door het Unicode Consortium. Dit is een non-profitorganisatie die is opgericht voor ontwikkeling, verbreiding en promotie van de Unicode-standaard. Unicode specificeert hoe tekst moet worden weergegeven in moderne softwareproducten en –standaarden. Ieder letterteken krijgt een uniek nummer, ongeacht het platform, het programma en de taal. Bezoek voor meer informatie over Unicode de officiële Unicode-website op: http://www.unicode.org/standard/WhatIsUnicode.html*.
Kunnen OpenType-lettertypen worden gebruikt in andere toepassingen dan die van Adobe?
Andere toepassingen kunnen basisondersteuning voor de OpenType-indeling krijgen middels ATM Light of het besturingssysteem. Deze toepassingen zullen normaal gesproken OpenType-lettertypen behandelen alsof het TrueType- of Type 1-lettertypen zijn. Ondersteuning voor de geavanceerde typografische functies van een OpenType-lettertype is echter alleen mogelijk na extra werk door de softwareontwikkelaars.
Als Adobe overstapt op OpenType, wat gebeurt er dan met PostScript Type 1-lettertypen?
De huidige PostScript Type 1-lettertypen blijven functioneren binnen alle huidige toepassingen van Adobe en derden, en op de huidige uitvoerapparatuur. Gezien de grote investeringen die Adobe-klanten hebben gedaan in de Type 1-indeling zijn er geen plannen om ondersteuning voor Type 1 binnen producten of technologieën van Adobe stop te zetten. Ook blijft technische ondersteuning voor de Type 1-indeling beschikbaar.
Heeft Adobe de verkoop van Type 1-versies van de Adobe Type Library stopgezet?
Nee. Adobe blijft Type 1-versies van alle lettertypen in de Adobe Type Library ("ATL") aanbieden: online via Adobe.com en via de detailhandel middels producten in krimpfolie. Het is echter aannemelijk dat Adobe op korte termijn zal ophouden met de verkoop van Type 1-versies van de ATL.

 

Veelgestelde vragen over Japanse OpenType-lettertypen

Wat is OpenType?
OpenType is een nieuwe, platformonafhankelijke bestandsindeling voor lettertypen, ontwikkeld door Adobe Systems Incorporated en Microsoft. De OpenType-indeling is gebaseerd op de Unicode-standaard en vormt een uitbreiding van de TrueType SFNT-indeling. OpenType biedt ondersteuning voor PostScript-lettertypegegevens en nieuwe typografische functies. Tenzij anders vermeld zijn de OpenType-lettertypen waarnaar in dit document wordt verwezen Japanse lettertypeproducten, door Adobe in OpenType-indeling geproduceerd.
Wat is Unicode?
Unicode is een coderingsstandaard, ontwikkeld door het Unicode Consortium. Dit is een non-profitorganisatie die is opgericht voor ontwikkeling, verbreiding en promotie van de Unicode-standaard. Unicode specificeert hoe tekst moet worden weergegeven in moderne softwareproducten en –standaarden. Ieder letterteken krijgt een uniek nummer, ongeacht het platform, het programma en de taal. Breng voor meer informatie over Unicode een bezoek aan de officiële Unicode-website op http://www.unicode.org/standard/WhatIsUnicode.html*.
Waarom heeft Adobe een "andere" indeling voor lettertypen geïntroduceerd?
De OpenType-indeling biedt uitmuntende voordelen voor gebruikers: een platformonafhankelijke bestandsindeling voor lettertypen, Unicode-codering, rijke taalondersteuning met mogelijkheden voor ondersteuning van meer dan 65.000 tekenvormen, krachtige typografische mogelijkheden voor schitterende publicaties en eenvoudigere vereisten voor lettertypebeheer. OpenType-lettertypen zijn het meest geschikt om te voldoen aan de vereisten voor complexe scriptafhandeling en schitterende typografie in de huidige wereld van publicaties en communicatie.
Gebruiken OpenType-lettertypen PostScript-letteromtrekken?
Tot nu toe bevatten alle OpenType-lettertypen die Adobe heeft geproduceerd PostScript-omtrekken. Adobe ondersteunt echter de bedrijfsstrategie voor OpenType-indeling op basis van zowel PostScript als TrueType. OpenType-lettertypen op basis van PostScript gebruiken het achtervoegsel .otf achter de bestandsnaam, terwijl OpenType-lettertypen met TrueType-omtrekgegevens de achtervoegsels .ttf of .ttc achter de bestandsnaam krijgen.
Wat zijn de systeemvereisten voor de OpenType-lettertypeproducten van Adobe?
 • Macintosh: Mac OS 8.6 tot en met 9.x, Mac OS X (Classic en Native)
 • Windows: Windows 95/98/ME, Windows NT 4, Windows 2000 en Windows XP
Heb ik Adobe Type Manager (ATM)-software nodig voor OpenType-rasters?
Als u Mac OS 8.6 tot en met 9.x gebruikt, waaronder Mac OS X Classic, hebt u ATM Light versie 4.6 nodig. Als u met Windows 95/98/ME of Windows NT 4 werkt, hebt u ATM Light versie 4.1 nodig. U kunt een gratis versie van ATM Light downloaden van de website van Adobe op: www.adobe.com/products/atmlight/*. ATM Light is niet benodigd als u Mac OS X (Native), Windows 2000 of Windows XP gebruikt. Rastervoorzieningen voor zowel Type 1 als OpenType zijn reeds aanwezig in de besturingssystemen Mac OS X, Windows 2000 en Windows XP.
Hoe installeert u OpenType-lettertypen van Adobe?
 • Onder Mac OS 8.6 tot en met 9.x, waaronder Mac OS X Classic, kunt u het lettertypebestand simpelweg slepen en neerzetten in de lettertypemap van uw systeem.
 • Onder Mac OS X Native moet u kiezen waar u uw lettertypen wilt installeren, omdat lettertypen kunnen worden gebruikt door (a) iedere gebruiker of (b) een specifieke gebruiker. U kunt de OpenType-lettertypebestanden slepen en neerzetten op een van de volgende locaties:
  1. <NaamVolume>/Library/Fonts/ (Opmerking: wilt u hier lettertypen onderbrengen, dan moet u aangemeld zijn als "Beheerder".
  2. <NaamVolume>/Users/<gebruikersnaam>/Library/Fonts/Windows:
 • Onder Windows 95/98/ME en Windows NT 4 voegt u de lettertypen toe met behulp van de toepassing ATM. Onder Windows 2000 en XP gebruikt u het configuratiescherm voor lettertypen om de lettertypen toe te voegen of sleept u de lettertypebestanden naar de map /Windows/Fonts. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij OpenType voor uitgebreide installatie-instructies. Deze handleiding kan worden gedownload van de Adobe-website: http://www.adobe.com/type/opentype/*.
Zijn OpenType-lettertypen beveiligd tegen kopiëren?
Nee. OpenType-lettertypen van Adobe hebben geen kopieerbeveiliging voor installatie of tijdens uitvoering. Bovendien is bij OpenType PDF-insluiting toegestaan en zijn omtrekken beschikbaar voor toepassingen en op de host gebaseerde RIP's. Alle OpenType-lettertypen kunnen worden afgedrukt naar uitvoerapparatuur met ongeacht welke resolutie. OpenType-lettertypen onder licentie van Adobe vallen onder een licentieovereenkomst voor eindgebruikers (End User License Agreement, EULA) die installatie op één computer toestaat.
Wat zijn de verschillen tussen de OpenType-lettertypen "Standard" en "Pro"?
Het verschil tussen deze twee soorten Japanse OpenType-lettertypen wordt gevormd door het aantal glyphs en de volledigheid van de geavanceerde typografische opties. De Japanse OpenType-lettertypen van het type "Standard" van Adobe zijn gebaseerd op de Adobe-Japan1-3 tekenverzameling, die maar liefst 9.354 glyphs bevat. De Japanse OpenType-lettertypen van het type "Pro" van Adobe zijn gebaseerd op de Adobe-Japan1-4 tekenverzameling, die maar liefst 15.444 glyphs bevat.
Hoe kom ik bij de extra glyphs in een Pro-lettertype?
De glyphs zijn op de volgende wijzen bereikbaar:
 • door de OpenType-functionaliteit in Adobe InDesign-software in te schakelen of door in het InDesign-tekenpalet specifieke glyphs te selecteren;
 • door slimme Unicode-invoermethoden te gebruiken voor toegang tot alle gecodeerde glyphs.
Hoeveel glyphs in een Standard-lettertype hebben Unicode-codering?
In een Standard-lettertype zijn 8.175 glyphs gecodeerd met unieke Unicode-waarden.
Hoeveel glyphs in een Pro-lettertype hebben Unicode-codering?
In een Pro-lettertype zijn 9.772 glyphs gecodeerd met unieke Unicode-waarden.
Hoe kom ik bij glyphs die niet in Unicode zijn gecodeerd?
Tekens (met of) zonder Unicode-coderingswaarden kunt u gebruiken middels invoermethoden en toepassingen met ondersteuning voor OpenType-opties. Adobe InDesign is de eerste Adobe-toepassing met uitgebreide ondersteuning voor OpenType-opties.
Wat voor OpenType-functies worden door InDesign 2.0J ondersteund?
De volgende OpenType-functies worden door InDesign 2.0J ondersteund. Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over de opties de gebruikersdocumentatie bij InDesign 2.0J.
 • Handmatige ligaturen
 • Breuken
 • Noemer/deler
 • Superscript/subscript
 • Japans romeins cursief
 • Directionele Kana-vormen
 • Spatiëring
 • Ruby
 • Japanse vormen (JIS 78, JIS 83, Expert, Traditional)
 • Alle alternatieve vormen, waaronder varianten en geannoteerde vormen
 • Proportionele meetgegevens voor horizontaal en verticaal schrift
 • Alternatieve breedtevormen
 • Verticale vormen
Naast bovenstaande opties biedt InDesign 2.0 ook in de Japanse versie ondersteuning voor een breed scala aan typografische opties voor Westerse OpenType-lettertypen. Voor meer informatie over de ondersteuning van Westerse OpenType-opties in InDesign-software kunt u de gebruikershandleiding bij OpenType raadplegen (voor Westerse OpenType-lettertypen). Deze is verkrijgbaar op http://www.adobe.com/type/opentype*.
Hoe worden OpenType-lettertypen ondersteund in andere Adobe-toepassingen?
Adobe-toepassingen bieden basisondersteuning voor OpenType; dat wil zeggen dat OpenType-lettertypen in deze toepassingen werken als alle andere lettertypen. Sommige Adobe-toepassingen, bijvoorbeeld Adobe Photoshop, bieden ook Unicode-lettertypeondersteuning. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld in een OpenType-lettertype ieder gewenst teken invoeren dat een unieke Unicode-waarde bezit. Adobe Photoshop-software ondersteunt ook enkele geavanceerde typografische opties van OpenType, waaronder tekenspatiëring en ligaturen. Voor documentuitwisseling verdient het gebruik van PDF aanbeveling; hiermee garandeert u dat alle glyphs en de lay-out die u met OpenType-lettertypen in Adobe InDesign hebt gemaakt, behouden blijven.
Als ik de vervangingsopties voor glyphs in Adobe Illustrator® gebruik, wat gebeurt er dan met de alternatieve glyphs als ik van de sfnt-CID-lettertekens overschakel op OpenType-lettertypen?
Adobe Illustrator ondersteunt tekenvervangingsopties voor sfnt-CID-lettertypen. Hoewel alle alternatieve glyphs in een sfnt-CID-lettertype ook deel uitmaken van een Japans OpenType-lettertype, biedt Adobe Illustrator vooralsnog helaas geen ondersteuning voor OpenType-tekenvervangingsopties. Daarom zullen alternatieve glyphs worden vervangen door standaard glyphs wanneer u in Adobe Illustrator van sfnt-CID-lettertypen overschakelt op OpenType-lettertypen.
Kunt u in andere dan Adobe-toepassingen OpenType-lettertypen gebruiken?
Andere toepassingen kunnen de basisondersteuning voor de OpenType-indeling krijgen middels ATM Light of het besturingssysteem. Met andere woorden: deze toepassingen zullen normaal gesproken OpenType-lettertypen behandelen alsof het TrueType- of Type 1-lettertypen zijn. Ondersteuning voor de geavanceerde typografische functies van een OpenType-lettertype is echter alleen mogelijk na extra werk door de softwareontwikkelaars.
Wat is het verschil tussen de OpenType Pro-lettertypen in de Mac OS X-bundel en de OpenType Pro-lettertypen van Adobe?
De OpenType-lettertypen in de Mac OS X-bundel van Apple kunnen, buiten de 15.444 glyphs van de OpenType Pro-lettertypen van Adobe, extra glyphs bevatten. Bovendien kunnen de OpenType-lettertypen van Apple extra optietabellen bevatten die specifiek zijn voor het besturingssysteem van Macintosh-computers. In verband met werkelijke platformonafhankelijkheid en de overdraagbaarheid van documenten bevatten de OpenType-lettertypen van Adobe geen platformspecifieke opties.
Wat gebeurt er als ik een document maak met OpenType-lettertypen van Apple en vervolgens overschakel op OpenType-lettertypen van Adobe?
Als u de extra glyphs van Apple gebruikt die niet voorkomen in de OpenType-lettertypen van Adobe, kan het bij overschakeling tussen deze twee lettertypen gebeuren dat bepaalde tekens niet correct worden weergegeven. Wij adviseren eindgebruikers om overschakelen tussen lettertypen te vermijden bij het maken van documenten waarbij deze extra Apple-glyphs zijn gebruikt.
Hoe bereik ik de optimale platformonafhankelijke overdraagbaarheid van documenten?
De benodigdheden voor optimale platformonafhankelijke overdraagbaarheid van documenten zijn:
 • OpenType-lettertypen
 • Besturingssystemen met ondersteuning voor Unicode (OS X, Windows 2000, Windows XP)
 • Toepassingen met ondersteuning voor Unicode en voor platformonafhankelijke opties (Adobe InDesign, Adobe Photoshop, enz.)
Wat moet ik weten als ik al CID- en OCF-lettertypen heb?
Deze kunnen naast elkaar gebruikt worden: u kunt OpenType-lettertypen gebruiken in documenten waarin ook CID- of OCF-lettertypen staan.
 • Tekenondersteuning: aangezien de glyphverzamelingen van OpenType-lettertypen uitgebreider zijn dan de glyphs in CID- of OCF-lettertypen kunt u van CID of OCF overschakelen op OpenType: alle tekens zullen worden weergegeven. Als u daarentegen van OpenType overschakelt op CID of OCF, bestaat de kans dat bepaalde tekens niet correct worden weergegeven.
 • Herschikking van documenten: Aangezien OpenType-lettertypen extra opties bevatten die niet beschikbaar zijn in CID- of OCF-lettertypen, kan overschakeling van CID of OCF op OpenType leiden tot een herschikking van uw document. OpenType-lettertypen hebben andere lettertypenamen, waarmee gebruikers en toepassingen deze kunnen behandelen als "nieuwe" of "andere" lettertypen, ook als er nauwe "verwanten" bestaan.
Worden er door Adobe OpenType-printerlettertypen vrijgegeven?
Nee. Er komen geen printerversies van de OpenType-lettertypen van Adobe. OpenType-lettertypen kunnen op een aantal manieren worden afgedrukt, bijvoorbeeld:
 • ATM/lettertyperastering, waarbij bitmaps worden verzonden voor afdrukken
 • Toepassing verzend lettertypeomtrekken bij een taak
 • PostScript-stuurprogramma zorgt voor incrementele download van de lettertypen
 • PDF afdrukken met ingesloten lettertypen
 • Op een host gebaseerde RIP krijgt rechtstreeks toegang tot de lettertypen
Hoe wordt OpenType afgedrukt zonder in de printer aanwezige lettertypen?
 1. PostScript-uitvoerapparatuur
  • Een groot aantal toepassingen, waaronder Adobe InDesign, Adobe Illustrator en Microsoft Word kunnen omtrekken naar PostScript-printers uitvoeren door OpenType-lettertypen op een hostcomputer te gebruiken. Dit gebeurt ofwel middels toepassingen die omtrekgegevens van lettertypen opnemen bij een afdruktaak, ofwel middels een PostScript-stuurprogramma dat tijdens het afdrukken zorgt voor een dynamische download van de omtrekken.
  • Sommige toepassingen zullen geen omtrekken downloaden, maar kiezen voor verzending van bitmapgegevens naar de PostScript-printer. Bij OpenType-lettertypen van Adobe zijn geen resolutiebeperkingen in de lettertypen ingebouwd, en ATM Light legt geen resolutiebeperkingen voor rastering op aan OpenType-lettertypen. Het afdrukken van bitmaps zal dus ook een volledig getrouwe uitvoer moeten opleveren.
 2. Overige uitvoerapparatuur:
  • ATM Light- of PostScript-engines voor de ondersteuning van lettertypen in OS X, Windows 2000 en XP zullen de OpenType-lettertypen rasteren en bitmaps sturen naar printers die geen PostScript RIP's gebruiken. Bepaalde toepassingen kunnen een resolutiegrens opleggen aan de bitmapafbeelding om de omvang van het uitvoerbestand te reguleren.
Kunt u OpenType-lettertypen afdrukken op printers waarbij al CID- of OCF-lettertypen op de RIP's zijn geïnstalleerd?
Ja, u kunt OpenType-lettertypen afdrukken op ieder uitvoerapparaat, ook op printers waarop CID of OCD vooraf zijn geïnstalleerd of gedownload. De CID- of OCF-printerlettertypen zullen echter niet worden gebruikt voor de uitvoer van OpenType-lettertypen. Dit komt doordat de OpenType-lettertypen worden behandeld als andere lettertypen met andere menu- en PostScript-namen. Let wel: er zijn geen printerlettertypen nodig voor de uitvoer van OpenType-lettertypen.