Zarządzanie dokumentami

Tworzenie podpisu

Przy pierwszej próbie podpisania dokumentu przy użyciu Adobe Acrobat Sign zostanie wyświetlony monit o utworzenie i zapisanie podpisu w celu wykorzystania go w przyszłości. Zapisany podpis można w dowolnym momencie zmodyfikować lub usunąć.

Aby utworzyć podpis:

 1. Otwórz dokument i dotknij signicon.

 2. Dotknij pola podpisu.

 3. W wyświetlonym oknie dialogowym Podpis utwórz podpis, korzystając z jednej z następujących metod:

  • Wpisz: Wprowadź swój podpis.

  • Rysuj: Narysuj podpis.

  • Obraz: Dotknij ikony obrazu, wybierz obraz i wybierz Gotowe.

 4. Kliknij Zapisz, aby ponownie użyć podpisu. Należy pamiętać, że etykieta może różnić się w zależności od tego, czy użytkownik jest zalogowany.

 5. Dotknij pozycji Gotowe.

../_images/createsig.png

Uwaga

Jeśli dostęp do aparatu lub zdjęć jest zablokowany, zobacz Zezwalanie na dostęp do aparatu, zdjęć itp. Aby zmienić lub usunąć podpis, zobacz Zmiana podpisu.

Zapisywanie podpisu

Jeśli masz konto Document Cloud lub Adobe Acrobat Sign lub korzystasz z logowania jednokrotnego (SSO), możesz zapisać podpis do wykorzystania w przyszłości. Zwróć uwagę:

 • Wpisywane podpisy są automatycznie zapisywane, aby można je było wykorzystać w przyszłości.

 • Rysowane podpisy nie są zapisywane, chyba że włączono suwak Zapisz.

Przyznawanie dostępu do pliku

Obiegi podpisów wymagają dostępu do plików wymagających podpisania. Udzielanie usłudze Adobe Acrobat Sign dostępu do plików lokalnych i plików online usprawnia dalszy obieg pracy.

Aby przyznać dostęp do pliku:

 1. Rozpocznij dowolny obieg, np. „Wyślij do podpisania” lub „Uzyskaj podpis osobisty”, co wymaga wybrania dokumentu.

 2. Dotknij jednego z następujących praw dostępu do plików:

  • lokalnych dokumentów,

  • lokalnych plików w galerii,

  • internetowych lokalizacji przechowywania plików (Document Cloud, Dropbox, Google Drive itp.),

  • zdjęć wykonywanych na bieżąco.

 3. Jeśli wymagane jest zalogowanie się, zaloguj się i przyznaj usłudze Adobe Acrobat Sign dostęp do nowej lokalizacji.

../_images/access.png

Wyszukiwanie dokumentu

Widoki plików zapewniają wyświetlanie list dokumentów wraz z polem wyszukiwania. Aby wyszukać dokument, dotknij ikony searchicon. Można wyszukać każdy ciąg znaków, np. nazwę pliku, datę, nazwisko sygnatariusza itp.

../_images/search.png

Wyświetlanie menu szybkiego dostępu

Usługa Adobe Acrobat Sign umożliwia szybki dostęp do szczegółów oczekujących dokumentów bez konieczności otwierania każdego dokumentu. W przypadku dowolnej listy dokumentów możesz przesunąć palcem od prawej do lewej strony ekranu, aby wyświetlić menu szybkiego dostępu. Z menu szybkiego dostępu można:

 1. wyświetlić historię umowy;

 2. wysłać przypomnienia;

 3. zainicjować podpisywanie hosta.

Zwróć uwagę, że elementy menu są kontekstowe, a niektóre z nich mogą nie wyświetlać się w menu, jeśli nie odpowiadają dokumentowi lub liście dokumentów.

../_images/quickaccessbar.png

Wyświetlanie historii

Usługa Adobe Acrobat Sign zapewnia rejestr kontrolny, w którym dostępne są szczegółowe informacje na temat obiegu podpisywania, uwzględniające czas wysłania dokumentu, sygnatariuszy itp. Aby wyświetlić historię dokumentu:

 • Otwórz dokument i dotknij pozycji historyicon lub

 • W przypadku dowolnej listy dokumentów wyświetl menu szybkiego dostępu i dotknij pozycji historyicon, jak opisano powyżej.

../_images/historyios.png

Widok plików w zakończonych/anulowanych obiegach pracy

Widoki „Zakończone” oraz „Anulowane/odrzucone” umożliwiają wyświetlanie dokumentów zakończonych obiegów pracy. Dotknij pozycji Zakończone lub Anulowane/odrzucone, aby wyświetlić listę dokumentów. W tym miejscu dostępne są następujące czynności.

 • pobieranie dokumentów,

 • wyświetlanie historii pliku,

 • wyszukiwanie dokumentów,

 • udostępnianie lub drukowanie dokumentów.

Udostępnianie i kopiowanie plików

Plik, który nie znajduje się w bieżącym obiegu pracy, można udostępniać i kopiować oraz wykonywać na nim inne zadania.

 1. Dotknij pozycji Zakończone lub Anulowane/odrzucone.

 2. Otwórz dokument.

 3. Dotknij ikony actionicon.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności.

  • Dotknij pozycji Udostępnij plik PDF, aby wykonać zadania w innych aplikacjach, np. kopiowanie czy zapisywanie w usłudze Dropbox itd.

  • Dotknij pozycji Pobierz plik PDF, aby skopiować plik PDF do innej lokalizacji, np. programu Acrobat czy lokalizacji przechowywania innych producentów.

../_images/shareios.png

Odświeżanie listy dokumentów

Aby zweryfikować, czy na liście wyświetlany jest najnowszy plik, odśwież listę dokumentów. Na przykład:

 1. Dotknij dowolnej kategorii, na przykład Oczekujące na innych.

 2. Przesuń kursor w dół, tuż poniżej paska wyszukiwania.

Obracający się kursor oznacza, że strona jest w trakcie odświeżania.

../_images/refresh.png