Uzyskiwanie podpisów

Usługa Adobe Acrobat Sign jest aplikacją udostępniającą wiele funkcji, obiegów pracy oraz opcji konfiguracji. Jednak wiele funkcji i kroków jest opcjonalnych i można użyć domyślnych ustawień aplikacji dla wiadomości, języka, roli sygnatariusza i wielu innych, aby szybko wysyłać dokumenty w celu uzyskania podpisów. W oparciu o ustawienia konta funkcja aplikacji Wyślij do podpisania umożliwia:

 • wysyłanie dowolnej liczby dokumentów do dowolnej liczby odbiorców,

 • określanie kolejności podpisywania,

 • określanie roli sygnatariusza i metody weryfikacji,

 • zabezpieczanie dokumentów hasłem,

 • dodawanie i edytowanie pól formularza.

Rozumienie ról odbiorców

Aplikacja mobilna Adobe Acrobat Sign umożliwia wybór następujących ról dla odbiorców dokumentów:

 • Sygnatariusz: sygnatariusze muszą złożyć na umowie co najmniej jeden podpis. Jest to domyślna rola odbiorcy.

 • Osoba zatwierdzająca: osoby zatwierdzające muszą wprowadzić swój adres e-mail przed wysłaniem transakcji do sygnatariuszy. Nie muszą składać podpisu ani wchodzić w interakcję z polami.

Uwaga

Interfejs internetowy Adobe Acrobat Sign umożliwia obsługę dodatkowych ról opisanych w pomocy dotyczącej produktu.

Wysyłanie do podpisania

Aby wysłać jeden lub więcej dokumentów do podpisania:

 1. Zaloguj się w usłudze Acrobat Acrobat Sign.

 2. Dotknij pozycji Wyślij do podpisania.

 3. Wykonaj poniższe czynności, aby wybrać dokumenty, które chcesz podpisać:

  1. Dotknij opcji Dokumenty i wybierz dowolną z wymienionych lokalizacji dokumentów. W celu uzyskania dostępu do lokalizacji może być konieczne zalogowanie się.

  2. Dotknij dokumentu, aby dodać go do listy.

  3. Opcjonalnie dotknij opcji Dodaj dokumenty, aby dodać więcej dokumentów.

  4. Dotknij pozycji Gotowe.

 4. Aby dodać odbiorców, wykonaj poniższe czynności:

  1. Dotknij pozycji Odbiorcy i dodaj co najmniej jeden adres e-mail.

  2. Dezaktywuj przycisk Finalizuj w kolejności, jeśli nie wymagasz podpisywania w kolejności określonej na liście odbiorców.

  3. Opcjonalnie dotknij contactsicon, aby przeglądać listę kontaktów.

  4. Jeśli chcesz ustawić rolę sygnatariusza lub mechanizm uwierzytelniania, dotknij ikony sygnatariusza. Następnie wybierz opcję Sygnatariusz lub Osoba zatwierdzająca.

  ../_images/role.png
  1. Jeśli musisz zmienić domyślne ustawienia metody weryfikacji identyfikatora, wybierz jedną z następujących opcji.

  • Tylko wiadomość e-mail: jeśli sygnatariusz otrzyma ten dokument w wiadomości e-mail, jego tożsamość jest domniemana.

  • Hasło: wprowadź hasło.

  • Telefon: wprowadź numer telefonu sygnatariusza.

  • KBA: Uwierzytelnianie oparte na wiedzy.

  • Dokument tożsamości: zwraca się do odbiorcy o przesłanie obrazu dokumentu tożsamości wystawianego przez organ administracji publicznej, takiego jak prawo jazdy, dowód tożsamości lub paszport.

  • Acrobat Sign: weryfikacja za pomocą Acrobat Sign.

   Dostępne metody weryfikacji identyfikatora mogą się różnić w zależności od ustawień wprowadzonych przez administratora konta.

   ../_images/idverify.png
  1. Dotknij pozycji Gotowe.

  2. Opcjonalnie dotknij opcji Dodaj mnie, aby dodać siebie do listy odbiorców.

  3. Dotknij opcji DW, aby dodać identyfikator e-mail innych użytkowników, których to dotyczy.

  4. Dotknij pozycji Gotowe.

 5. Dotknij opcji Wiadomość, aby zmodyfikować wiadomość domyślną, a następnie dotknij opcji Gotowe.

 6. Jeśli chcesz zmienić opcje dokumentu, dotknij pozycji Opcje:

  • Przesuń przełącznik Wymagaj wyświetlenia plików, aby zabezpieczyć hasłem podpisany dokument. Wprowadź hasło dwukrotnie.

  • Zmień język, dotykając listy rozwijanej Język i wybierając nowy język.

  • Przesuń przełącznik Wyświetl podgląd i dodaj pola podpisu, aby przejrzeć pola podpisu przed wysłaniem.

  • Dotknij pozycji Gotowe.

 7. Dotknij pozycji Wyślij.

 8. Jeżeli wybierzesz podgląd, dokument zostanie ponownie wczytany. W razie potrzeby można zmodyfikować pola i inne szczegóły.

 9. Ponownie dotknij pozycji Wyślij.

Uzyskiwanie podpisu osobistego (umowa oczekująca)

Możesz otrzymać podpis osobisty już wysłanego dokumentu w następujący sposób:

 1. Dotknij pozycji Oczekujące na innych.

 2. Wyszukaj plik lub wybierz go na podstawie tytułu dokumentu, daty lub nadawcy.

 3. Dotknij dokumentu, aby go otworzyć.

 4. Dotknij ikony signicon. Zostanie otwarte okno dialogowe z prośbą o przekazanie urządzenia do sygnatariusza.

 5. Dotknij przycisku OK i przekaż urządzenie oznaczonemu sygnatariuszowi.

 6. Sygnatariusz potwierdza tożsamość, dotykając pozycji Jestem somesigner@signersemail (sygnatariusz@adres_e-mail_sygnatariusza).

 7. Zakończ proces podpisywania.

 8. Dotknij pozycji Gotowe.

 9. Jeśli pojawi się okno dialogowe Zapisz bieżącą lokalizację, wybierz, czy chcesz zezwolić usłudze Adobe Acrobat Sign na dodanie wiadomości o miejscu podpisania dokumentu do jego historii.

 10. Dotknij Zakończ.

../_images/finishsigning.png

Uzyskiwanie podpisu osobistego (nowa umowa)

Aby uzyskać podpis osobisty nowego dokumentu:

 1. Dotknij pozycji Uzyskaj podpis osobisty.

 2. Dotknij pozycji Dokumenty.

 3. Dotknij dowolnej lokalizacji dokumentu i wybierz dokument, a następnie dotknij pozycji Gotowe.

 4. Dotknij opcji Odbiorcy i dodaj adresy e-mail sygnatariuszy i dodatkowych sygnatariuszy zgodnie z wymaganiami.

 5. Dotknij pozycji Gotowe.

 6. Aby zmodyfikować nazwę i/lub treść umowy, wybierz Wiadomość, dokonaj edycji zawartości, a następnie dotknij pozycji Gotowe.

 7. Aby dodać hasło do umowy, dotknij pozycji Opcje, włącz opcję Wymagaj wyświetlania plików, a następnie ustaw hasło. W razie potrzeby można zmienić język i włączyć podgląd umowy. Dotknij pozycji Gotowe.

 8. Dotknij pozycji Podpisz. Zostanie otwarte okno dialogowe z prośbą o przekazanie urządzenia do sygnatariusza. Jeśli podgląd jest włączony, dokument otworzy się w trybie podglądu, umożliwiając aktualizację odbiorców i/lub dodawanie pól podpisu, jeśli jest to wymagane.

  ../_images/in-person.png
 9. Przekaż urządzenie wyznaczonemu sygnatariuszowi w celu złożenia podpisu.

 10. Sygnatariusz potwierdza tożsamość, dotykając pozycji Jestem sygnatariusz@adres_e-mail i finalizując proces podpisywania.

 11. Dotknij pozycji Gotowe.

 12. Jeśli pojawi się okno dialogowe Zapisz bieżącą lokalizację, wybierz, czy chcesz zezwolić usłudze Adobe Acrobat Sign na dodanie wiadomości o miejscu podpisania dokumentu do jego historii.

 13. Dotknij Zakończ.

Zarządzanie oczekującymi dokumentami

Funkcja Oczekujące na innych umożliwia przeglądanie listy dokumentów wysłanych innym osobom do podpisania.

Wyświetlanie listy wysłanych dokumentów

 1. Dotknij pozycji Oczekujące na innych.

 2. Wyszukaj plik lub wybierz go na podstawie tytułu dokumentu, daty lub nadawcy.

 3. W przypadku dowolnego dokumentu przesuń palcem od prawej do lewej strony ekranu, aby wyświetlić menu operacji. To menu umożliwia wyświetlenie historii pliku, wysyłanie przypomnień oraz inicjowanie podpisywania przez hosta.

 4. Dotknij dokumentu, aby go otworzyć i:

  • wyświetlić szczegóły dokumentu,

  • wyświetlić historię dokumentu,

  • uzyskać od innej osoby podpis osobisty,

  • anulować umowę,

  • zastąpić bieżącego sygnatariusza,

  • wysłać przypomnienie o podpisie.

../_images/waitingmenu.png

Anulowanie umowy

 1. Dotknij pozycji Oczekujące na innych.

 2. Otwórz plik i dotknij actionicon

 3. Dotknij pozycji Anuluj umowę.

 4. Aby powiadomić sygnatariuszy, wybierz opcję Powiadom inne strony e-mailem.

 5. Wprowadź opcjonalną treść wiadomości.

 6. Dotknij pozycji Anuluj umowę.

../_images/cancelagreement.png

Zastępowanie bieżącego sygnatariusza

 1. Dotknij pozycji Oczekujące na innych.

 2. Otwórz plik i dotknij actionicon

 3. Dotknij pozycji Zastąp bieżącego sygnatariusza.

 4. Wprowadź adres e-mail nowego sygnatariusza.

 5. Wprowadź opcjonalną treść wiadomości.

 6. Dotknij pozycji Zastąp bieżącego sygnatariusza.

../_images/replacesigner.png

Wysyłanie przypomnienia

Aby przypomnieć odbiorcy, że dokument jest gotowy do podpisania:

 1. Wykonaj powyższe kroki.

 2. Dotknij pozycji actionicon > Wyślij przypomnienie.

 3. Wprowadź treść przypominającej wiadomości.

 4. Dotknij pozycji Wyślij przypomnienie.

../_images/remindermessage.png

Edytowanie listy dokumentów

Panele Wyślij do podpisania i Uzyskaj podpis osobisty pozwalają na tworzenie list dokumentów. Można dodawać, usuwać i zmieniać kolejność plików na liście.

 1. Dodaj pierwszy dokument.

 2. Aby dodać kolejne dokumenty, dotknij pozycji Dodaj dokumenty u dołu ekranu.

 3. Jeśli lista zawiera co najmniej dwa dokumenty, dotknij pozycji Edytuj, aby wprowadzić zmiany w liście.

  • Aby usunąć plik, dotknij ikony usuwania > Usuń.

  • Aby uporządkować listę plików, naciśnij i przytrzymaj ikonę listy (3 poziome linie) i przeciągnij plik na nowe miejsce na liście.

../_images/editlist.png