71% các tổ chức dịch vụ tài chính sử dụng độc quyền các quá trình kỹ thuật số về tài liệu — tham gia phần lớn.

Hoàn thành biểu mẫu này để tải nghiên cứu của Forrester.

Đọc Các quá trình kỹ thuật số về tài liệu vào năm 2020: Tiêu điểm về các dịch vụ tài chính — nghiên cứu của Forrester.

 

Khi đại dịch xảy ra, các công ty dịch vụ tài chính phải đối mặt với những yêu cầu mới và chưa từng có. Để phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh thay đổi, họ phải số hóa các quá trình về tài liệu một cách nhanh chóng. Tìm hiểu xem những công ty này biến nghịch cảnh thành lợi ích bất ngờ như thế nào.

 

 

Trong báo cáo này, bạn sẽ tìm hiểu:

 

  • Các quá trình kỹ thuật số về tài liệu không chỉ là công cụ mà chúng còn là yếu tố bắt buộc đối với hoạt động kinh doanh ngày nay như thế nào
 
  • Số hóa có thể giảm thiểu rủi ro và tăng doanh thu ngay cả trong thời kỳ đại dịch như thế nào
 
  •  Các tài liệu kỹ thuật số có thể cải thiện trải nghiệm khách hàng và nhân viên bây giờ và về lâu dài như thế nào
bản biểu diễn

“Các quá trình kỹ thuật số về tài liệu năm 2020: Tiêu điểm về các dịch vụ tài chính", nghiên cứu được ủy thác do Forrester Consulting tiến hành thay cho Adobe, tháng 8 năm 2020.

 

Adobe, logo Adobe và logo Adobe PDF là nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của Adobe tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. Tất cả các nhãn hiệu thương mại khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

 

 

© 2020 Adobe. Mọi quyền được bảo lưu.