ธุรกิจดำเนินการได้เร็วขึ้น 28 เท่า

ด้วย Adobe Sign

ธุรกิจดำเนินการได้เร็วขึ้น 28 เท่าด้วย Adobe Sign

กรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อรับผลการศึกษาของ Forrester

อ่านผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยรวมของ Adobe Sign 

ผลการศึกษาของ Forrester

 

การย้ายจากกระบวนการเซ็นชื่อแบบใช้กระดาษด้วยตนเองไปยังระบบดิจิทัล

ช่วยให้ประหยัดต้นทุนทั่วทั้งองค์กรของคุณ เรียนรู้วิธีที่ Adobe

Sign เพิ่มความคล่องตัวและเพิ่มความเร็วเวิร์กโฟลว์เพื่อให้คุณสามารถปรับปรุง

ประสบการณ์ของลูกค้าและเพลิดเพลินกับผลตอบแทนจากการลงทุนในเชิงบวก

 

 

ด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ คุณสามารถ

 

ทำให้รอบธุรกิจเร็วขึ้น 28 เท่า

 

ประหยัดเวลา 125 ชั่วโมงต่อผู้ใช้

 

ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 6 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อการประมวลผลเอกสาร

 

อ่านผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยรวมของ Adobe

Sign ผลการศึกษาของ Forrester

 

การย้ายจากกระบวนการเซ็นชื่อแบบใช้กระดาษด้วยตนเองไปยังระบบดิจิทัล

ช่วยให้ประหยัดต้นทุนทั่วทั้งองค์กรของคุณ

เรียนรู้วิธีที่ Adobe Sign เพิ่มความคล่องตัวและเพิ่มความเร็วเวิร์กโฟลว์

เพื่อให้คุณปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและเพลิดเพลินกับ

ผลตอบแทนจากการลงทุนในเชิงบวก

 

 

ด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ คุณสามารถ

 

 ทำให้รอบธุรกิจเร็วขึ้น 28 เท่า

 

ประหยัดเวลา 125 ชั่วโมงต่อผู้ใช้

 

 ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 6 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อการประมวลผลเอกสาร

อ่านผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยรวม

ของ Adobe Sign

ผลการศึกษาของ Forrester

 

การย้ายจากกระบวนการเซ็นชื่อแบบใช้กระดาษ

ด้วยตนเองไปยังระบบดิจิทัลช่วยให้ประหยัด

ต้นทุนทั่วทั้งองค์กรของคุณ

เรียนรู้วิธีที่ Adobe Sign เพิ่มความคล่องตัวและ

เพิ่มความเร็วเวิร์กโฟลว์ เพื่อให้คุณสามารถปรับปรุง

ประสบการณ์ของลูกค้าและเพลิดเพลินกับ

ผลตอบแทนจากการลงทุนในเชิงบวก

 

 

ด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ คุณสามารถ

 

 ทำให้รอบธุรกิจเร็วขึ้น 28 เท่า

 

 ประหยัดเวลา 125 ชั่วโมงต่อผู้ใช้

 

 ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 6 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ

การประมวลผลเอกสาร

ตัวอย่าง

“ผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยรวมของ Adobe Sign” งานวิจัยที่จัดทำโดย Forrester Consulting ในนามของ Adobe ในเดือนสิงหาคม 2019

 

Adobe โลโก้ Adobe Acrobat Adobe Document Cloud โลโก้ Adobe PDF Document Cloud และ Reader เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Adobe ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นๆ

 

 

© 2020 Adobe Inc. All rights reserved.