Công việc nhanh hơn 28 lần

nhờ Adobe Sign.

Công việc nhanh hơn 28 lần nhờ Adobe Sign.

Hoàn thành biểu mẫu này để nhận nghiên cứu của Forrester.

Đọc Tổng tác động kinh tế của Adobe Sign

một nghiên cứu của Forrester.

 

Chuyển từ quy trình chữ ký thủ công trên giấy sang kỹ thuật số

mang lại hiệu quả về chi phí cho tổ chức của bạn. Tìm hiểu cách Adobe

Sign hợp lý hóa và tăng tốc quy trình công việc để bạn có thể cải thiện

trải nghiệm khách hàng và nhận lợi tức đầu tư tích cực.

 

 

Với chữ ký điện tử, bạn có thể:

 

 •   Xử lý công việc nhanh hơn 28 lần

 

 •   Tiết kiệm 125 giờ mỗi người dùng

 

 •   Tiết kiệm chi phí 6 USD cho mỗi tài liệu được xử lý

 

Đọc Tổng tác động kinh tế của Adobe Sign

Sign, một nghiên cứu của Forrester.

 

Chuyển từ quy trình chữ ký thủ công trên giấy sang kỹ thuật số

mang lại hiệu quả về chi phí cho tổ chức của bạn.

Tìm hiểu cách Adobe Sign hợp lý hóa và tăng tốc quy trình công việc

để bạn có thể trải nghiệm khách hàng và nhận

lợi tức đầu tư tích cực.

 

 

Với chữ ký điện tử, bạn có thể:

 

•   Xử lý công việc nhanh hơn 28 lần

 

 •   Tiết kiệm 125 giờ mỗi người dùng

 

•   Tiết kiệm chi phí 6 USD cho mỗi tài liệu được xử lý

Đọc Tổng tác động kinh tế

của Adobe Sign,

một nghiên cứu của Forrester.

 

Chuyển từ quy trình chữ ký thủ công trên giấy

sang kỹ thuật số mang lại

hiệu quả về chi phí cho tổ chức của bạn.

Tìm hiểu cách Adobe Sign hợp lý hóa và

tăng tốc quy trình công việc để bạn có thể cải thiện

trải nghiệm khách hàng và nhận

lợi tức đầu tư tích cực.

 

 

Với chữ ký điện tử, bạn có thể:

 

•   Xử lý công việc nhanh hơn 28 lần

 

•   Tiết kiệm 125 giờ mỗi người dùng

 

•   Tiết kiệm chi phí 6 USD cho mỗi

      tài liệu được xử lý

bản biểu diễn

"Tổng tác động về kinh tế của Adobe Sign," nghiên cứu được ủy thác do Forrester Consulting tiến hành thay cho Adobe, tháng 8 năm 2019.

 

Adobe, logo Adobe, Acrobat, Adobe Document Cloud, logo Adobe PDF, Document Cloud và Reader là nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của Adobe tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. Tất cả các nhãn hiệu thương mại khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

 

 

© 2020 Adobe Inc. Bảo lưu mọi quyền.