Logo Adobe

Điều khoản và điều kiện

Ưu đãi có Việt Nam sẵn cho những người đăng ký Tất cả ứng dụng Adobe Creative Cloud All Apps dành cho cá nhân đủ điều kiện lần đầu. Mua đăng ký Adobe Creative Cloud All Apps for Individuals với giá ưu đãi là US$29.99/tháng hoặc US$359.88/năm. Khi kết thúc thời hạn ưu đãi, đăng ký của bạn sẽ tự động được lập hóa đơn theo tỷ lệ đăng ký tiêu chuẩn, hiện tại là US$52.99/tháng hoặc US$599.88/năm , trừ khi bạn chọn thay đổi hoặc hủy đăng ký của mình. Cần có cam kết 12 tháng. Việc hủy có thể được thực hiện thông qua tài khoản Adobe hoặc bộ phận Hỗ trợ​ khách hàng của bạn.​

Giá này chỉ dành cho tư cách thành viên lần đầu và giới hạn cho những người đủ điều kiện từ 18 tuổi trở lên mua trực tiếp từ Adobe hoặc bằng cách gọi cho Bộ phận bán hàng của Adobe. Giá ưu đãi này không áp dụng cho khách hàng OEM, thương mại hoặc cấp phép số lượng lớn. Ưu đãi này được giới hạn cho một (1) lần mua một (1) đăng ký cho Tất cả ứng dụng Adobe Creative Cloud cho cá nhân cho mỗi khách hàng đủ điều kiện. Ưu đãi không được chuyển nhượng, trao đổi, bán, chuyển nhượng hoặc kết hợp với bất kỳ khoản giảm giá hoặc ưu đãi nào khác hoặc quy đổi thành tiền mặt hoặc hàng hóa và dịch vụ khác. Ưu đãi này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Hủy bỏ ở nơi cấm, đã tính thuế hoặc hạn chế của pháp luật.