Poslední aktualizace: 4. prosince 2014

 

Pokyny pro orgány pro vynucování práva, požadující údaje o zákaznících (mimo Severní Ameriku)

Vydání údajů o zákaznících, které společnost Adobe hostuje, po ní vyžaduje zákon, jako je tomu u všech poskytovatelů služeb. Podmínkou je, že obdrží právoplatný zákonný požadavek od orgánu pro vynucování práva s příslušnou pravomocí. Tyto pokyny platí pro všechny údaje o zákaznících, jež hostuje společnost Adobe pro své uživatele, kteří pobývají mimo Severní Ameriku, bez ohledu na to, zda se údaje týkají nákupů programů nebo instalací, případně zda jde o údaje o zákaznících nebo informace hostované některou z mnoha on-line služeb společnosti Adobe. Pokud jste orgánem pro vynucování práva a požadujete přístup k informacím týkajícím se uživatelů Adobe, kteří pobývají v Severní Americe, postupujte podle procesu, který naleznete  zde.  


Vydání informací je podmíněno požadavkem právoplatného zákonného procesu  


V případě všech zákazníků společnosti Adobe mimo Severní Ameriku upravuje vydání údajů irské právo a naše  Podmínky použití a Zásady ochrany osobních údajů.


Oznámení uživatelům


Společnost Adobe ctí zásadu, že oznamuje svým zákazníkům, když někdo žádá o přístup k jejich informacím, pokud nám to ovšem zákon nezakazuje.


Žádosti o uchování a zachování údajů


Doba, po jakou Adobe uchovává různé typy údajů o zákaznících, se liší v závislosti na povaze předmětné služby. Pokud jste zástupcem orgánu pro vynucování práva a máte otázky ohledně typů dat, které mohou být k dispozici pro konkrétní službu Adobe, kontaktujte nás s využitím níže uvedených informací.


Požadavky za mimořádných okolností


Pokud orgán pro vynucování práva poskytne společnosti Adobe informace, z nichž je možné přiměřeně v dobré víře vyvodit, že existuje riziko bezprostředního ohrožení (tj. úmrtí nebo újmy na zdraví) člověka a že máme v držení informace, jež by mohly takové ohrožení odvrátit, můžeme se rozhodnout sdělit informace, které máme, za účelem ochrany lidského života.   


Předcházení zneužívání dětí


Veškeré obrázky, které by mohly souviset se zneužíváním dětí, hlásíme podle okolností Národnímu středisku pro zmizelé a zneužívané děti (NCMEC) nebo irské národní policii (An Garda Síochána). Pokud nás jako zástupce orgánu pro vynucování práva kontaktujte ve věci zneužívání dětí nebo bezpečnosti dítěte, postupujte podle pokynů pro případy bezprostředního ohrožení (viz výše), abychom danou věc mohli řešit co možná nejrychleji.


Uvádějte konkrétní informace


Nemůžeme vyhovět žádostem, které jsou formulovány vágně. Přinejmenším obvykle potřebujeme Adobe ID zákazníka, jehož údaje potřebujete, jméno předmětné služby či služeb a konkrétní určení hledaných informací.


Úhrada nákladů


Můžeme mít nárok na úhradu nákladů spojených s reakcí na žádost o informace. Poplatky se platí „na základě Adobe ID“ nebo na základě účtu. Pokud je požadavek neobvykle rozsáhlý nebo obtížný, mohou být vyžadovány další poplatky. Podle našich zásad neuplatňujeme nárok na úhradu poplatků v případech zneužívání dětí nebo bezprostředního ohrožení.


Požadavky vzešlé z občanskoprávních řízení


Společnost Adobe ctí zásadu, že informuje své zákazníky o požadavcích vzešlých z občanskoprávních řízení, pokud jde o přístup k jejich informacím, a dodržuje lhůtu patnácti (15) dnů na případný postup v zájmu zrušení požadavku, než na požadavek odpoví, a to bez ohledu na datum odpovědi uvedené v požadavku. Pokud se zdá, že požadavek porušuje práva zákazníka na svobodu projevu či právo na anonymní projev, může společnost Adobe na základě vlastního rozhodnutí jednat v zájmu zrušení požadavku jménem zákazníka.


Předkládání zákonných procesů


Veškeré požadavky orgánů pro vynucování práva, které žádají o údaje o zákaznících společnosti Adobe mimo Severní Ameriku, vyřizuje společnost Adobe Ireland a řídí se irským právem. Irské orgány pro vynucování práva mohou předkládat zákonné procesy přímo společnosti Adobe Ireland na níže uvedené adrese:

 

Adobe Systems Software Ireland Limited
Attn: Law Enforcement Requests
4-6 Riverwalk, City West Business Campus
Saggart, Dublin 24, Ireland


Požadavky vzešlé z občanskoprávních řízení musí být předány osobně, není možné je přijmout faxem.


Kontaktní údaje


Adobe Inc.
Attn: Law Enforcement Requests
601 Townsend Street San Francisco, CA 94103, USA

 

Linka hotline pro odpovědi společnosti Adobe orgánům pro vynucování práva v USA:415 832 7614

 

Faxová linka pro odpovědi orgánům pro vynucování práva v USA:415 723 7869

 

Požadavky orgánů pro vynucování práva ze zemí mimo Irsko

 

Pokud se požadavek orgánů pro vynucování práva týká výhradně podvodného použití kreditní karty k nákupu zboží nebo služeb na Adobe.com, může společnost Adobe v odpovědi na zákonný proces právoplatný v jurisdikci, kde byl nákup proveden, dobrovolně a na základě vlastního rozhodnutí prozradit základní údaje o nákupu a dodání. Veškeré takové požadavky je třeba předkládat společnosti Adobe Ireland pomocí výše uvedeného kontaktního formuláře a přiložit k nim překlad do angličtiny.

 

Ve všech ostatních případech musí orgány pro vynucování práva, které požadují údaje od společnosti Adobe, formálně požádat o právní pomoc irské ministerstvo spravedlnosti na kontaktech uvedených níže.

 

Central Authority of Mutual Assistance
Department of Justice and Equality
51 St. Stephen’s Green
Dublin 2, Ireland


Fax: +353 1 408 6117
E-mail:  mutual@justice.ie

 

Je nezbytné přiložit překlad do angličtiny nebo irštiny.