Ostatnia aktualizacja: 4 grudnia 2014 r.

 

Wytyczne dla organów ścigania chcących uzyskać dostęp do danych klientów (poza terytorium Ameryki Północnej)

Podobnie jak inni dostawcy usług – firma Adobe jest prawnie zobowiązana do przekazania obsługiwanych przez nią danych klienta w przypadku otrzymania prawomocnego pisma sądowego od odpowiednich organów ścigania działających w obrębie danej jurysdykcji. Wytyczne te mają zastosowanie do wszystkich danych obsługiwanych przez firmę Adobe dotyczących użytkowników, którzy zamieszkują terytoria poza Ameryką Północną, niezależnie od tego czy dotyczą zakupu i instalacji oprogramowania, czy też danych klientów lub informacji obsługiwanych przez jedną z wielu usług online firmy Adobe. Organy ścigania chcące uzyskać dostęp do informacji dotyczących użytkowników Adobe, którzy mieszkają w Ameryce Północnej, powinni postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi  tutaj.  


Przed ujawnieniem wymagane jest dostarczenie prawnie wiążącego pisma sądowego  


W przypadku wszystkich klientów firmy Adobe spoza Ameryki Północnej ujawnianie danych odbywa się zgodnie z prawem irlandzkim, a także zgodnie z  Warunki korzystania oraz Zasady prywatności.


Uwaga do użytkowników


Zgodnie z polityką firmy Adobe firma Adobe informuje swoich klientów każdorazowo, kiedy ktoś żąda dostępu do ich danych, chyba że informowanie takie jest prawnie zabronione.


Przechowywanie danych oraz wnioski o zachowanie danych


Okres czasu przechowywania różnego rodzaju danych klientów przez Adobe różni się w zależności od charakteru danej usługi. Organy ścigania chcące dowiedzieć się, jakiego rodzaju dane mogą być dostępne dla konkretnych usług Adobe, mogą skontaktować się z firmą Adobe, korzystając z poniższych danych.


Ujawnianie danych w sytuacjach awaryjnych


Jeśli firma Adobe otrzyma od organów ścigania informacje, na podstawie których firma Adobe może mieć uzasadnione podejrzenie o ryzyku wystąpienia bezpośredniej szkody (np. śmierci lub poważnych obrażeń ciała) zagrażającym danej osobie oraz jeśli firma Adobe w dobrej wierze uważa, iż posiada informacje mogące zapobiec tej szkodzie, wówczas firma Adobe może ujawnić posiadane informacje w celu ochrony ludzkiego życia.   


Zapobieganie wykorzystywaniu dzieci


Firma Adobe zgłasza wszelkie zdjęcia, które według niej mogą wiązać się z wykorzystywaniem dzieci, do Narodowego Centrum Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych (NCMEC) lub stosownie według potrzeby na policję w Irlandii (An Garda Síochána). Firma Adobe prosi organy ścigania zgłaszające przypadki wykorzystywania dzieci lub zagrożenia bezpieczeństwa dzieci o postępowanie zgodnie z wyżej opisaną procedurą zgłaszania bezpośredniej szkody, dzięki czemu firma Adobe będzie mogła zająć się sprawą tak szybko, jak to tylko możliwe.


Prosimy podawać możliwie jak najbardziej szczegółowe i konkretne informacje


Firma Adobe nie będzie mogła rozpatrzyć zbyt ogólnych i niejasnych zgłoszeń. Jako minimum prosimy podać numer Adobe ID klienta, do którego danych organy chcą uzyskać dostęp, nazwę rozpatrywanej usługi lub usług oraz konkretną informację na temat rodzaju wymaganych danych.


Zwrot kosztów


Firma Adobe może być uprawniona do otrzymania zwrotu kosztów poniesionych w związku z odpowiedzią na wniosek o udzielenie informacji. Opłaty stosuje się na podstawie „Adobe ID” lub na podstawie konta. W przypadku zbyt obszernych lub czasochłonnych wniosków mogą obowiązywać dodatkowe opłaty. Zgodnie z prowadzoną polityką firma Adobe może odstąpić od opłat w sprawach dotyczących wykorzystywania dzieci lub bezpośredniej szkody.


Wezwania do sądu cywilnego


Zgodnie z prowadzoną polityką firma Adobe powiadamia swoich klientów o wszelkich wezwaniach do sądu cywilnego żądających dostępu do ich danych oraz daje klientom piętnaście (15) dni na uchylenie takiego wezwania, zanim odpowie na nie firma Adobe – niezależnie od podanej daty odpowiedzi na wezwanie. Jeśli wezwanie takie wydaje się naruszać prawa klienta do wolności słowa i anonimowości, wówczas firma Adobe może według własnego uznania uchylić takie wezwanie w imieniu klienta.


Doręczenia pism sądowych


Wszelkie wnioski organów ścigania o udostępnienie danych dotyczących klientów Adobe zamieszkujących terytoria poza Ameryką Północną są zarządzane przez firmę Adobe Ireland i rozpatrywane według prawa irlandzkiego. Wszelkie pisma sądowe kierowane przez irlandzkie organy ścigania do Adobe Ireland mogą być dostarczane bezpośrednio na adres:

 

Adobe Systems Software Ireland Limited
Attn: Law Enforcement Requests
4-6 Riverwalk, City West Business Campus
Saggart, Dublin 24, Ireland


Wezwania do sądu cywilnego wymagają doręczenia osobistego i nie będą przyjmowane za pośrednictwem faksu.


Informacje kontaktowe


Adobe Inc.
Attn: Law Enforcement Requests
601 Townsend StreetSan Francisco, CA 94103

 

Infolinia dla organów ścigania w USA:415-832-7614

 

Nr faks dla organów ścigania w USA:415-723-7869

 

Wnioski organów ścigania spoza terytorium Irlandii

 

Jeżeli wniosek organów ścigania odnosi się wyłącznie do nieuprawnionego użycia karty kredytowej w celu zakupienia towarów lub usług na stronie internetowej Adobe.com, firma Adobe może dobrowolnie i według własnego uznania ujawnić podstawowe informacje dotyczące zakupu i dostawy w odpowiedzi na pismo sądowe prawnie obowiązujące w obrębie jurysdykcji, w której dokonano zakupu. Wszystkie takie wnioski należy składać do Adobe Ireland, korzystając z powyższych informacji kontaktowych, z załączonym tłumaczeniem w języku angielskim.

 

W przypadku wszelkich innych wniosków organy ścigania spoza Irlandii chcące uzyskać dostęp do danych od Adobe Ireland muszą złożyć formalny wniosek o pomoc prawną do irlandzkiego Departamentu Sprawiedliwości, korzystając z poniższych danych kontaktowych.

 

Central Authority of Mutual Assistance
Department of Justice and Equality
51 St. Stephen’s Green
Dublin 2, Ireland


Faks: +353-1-408-6117
E-mail:  mutual@justice.ie

 

Należy dostarczyć także tłumaczenie wniosku na język angielski lub irlandzki.