Ostatnia aktualizacja: 9 marca 2015 r.

 

Wytyczne dla organów ścigania chcących uzyskać dostęp do danych klientów (Ameryka Północna)

Podobnie jak inni dostawcy usług – firma Adobe jest prawnie zobowiązana do przekazania obsługiwanych przez nią danych klienta w przypadku otrzymania prawomocnego pisma sądowego od odpowiednich organów ścigania działających w obrębie danej jurysdykcji. Wytyczne te mają zastosowanie do wszystkich danych obsługiwanych przez firmę Adobe dotyczących użytkowników mieszkających w Ameryce Północnej (tj. w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie), którzy zamieszkują terytoria poza Ameryką Północną, niezależnie od tego czy dotyczą zakupu i instalacji oprogramowania, czy też danych klientów lub informacji obsługiwanych przez jedną z wielu usług online firmy Adobe. Organy ścigania chcące uzyskać dostęp do informacji dotyczących użytkownika Adobe, który mieszka poza terytorium Ameryki Północnej, powinni postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi  tutaj.


Przed ujawnieniem wymagane jest dostarczenie prawnie wiążącego pisma sądowego


W przypadku wszystkich klientów firmy Adobe mieszkających na terenie Ameryki Północnej, ujawnienie ich danych podlega prawu Stanów Zjednoczonych, w tym przepisom ustawy federalnej Federal Stored Communications Act dotyczącej przechowywania informacji (zwanej dalej „SCA“), Tytułowi 18 Sekcjom 2701-2712 Kodeksu Stanów Zjednoczonych oraz  Warunki korzystania oraz  Zasady prywatności. Ogólnie rzecz biorąc firma Adobe będzie przekazywała „podstawowe dane subskrybenta” (czyli imię i nazwisko, czas korzystania z usługi, informacje rozliczeniowe, adres e-mail, adres IP podczas rejestracji itd.) w odpowiedzi na prawnie wiążące wezwanie do sądu wydane w związku z oficjalnym dochodzeniem w sprawie przestępstwa. Niemniej firma Adobe wymaga nakazu przeszukania wydanego na podstawie obowiązującego prawa stanowego lub federalnego, zanim przekaże treści użytkowników przechowywane na jej serwerach takie jak zdjęcia, filmy, dokumenty, odpowiedzi w formularzach czy wiadomości e-mail.


Uwaga do użytkowników


Zgodnie z polityką firmy Adobe firma Adobe informuje swoich klientów każdorazowo, kiedy ktoś żąda dostępu do ich danych, chyba że informowanie takie jest prawnie zabronione. Na przykład w przypadku otrzymania nakazu o późniejszym powiadomieniu (Delayed Notice Order) zgodnie z Tytułem 18 Sekcją 2705(b) Kodeksu Stanów Zjednoczonych, firma Adobe opóźni powiadomienie o czas określony w takim nakazie, a następnie powiadomi klienta po wygaśnięciu nakazu.


Przechowywanie danych oraz wnioski o zachowanie danych


Okres czasu przechowywania różnego rodzaju danych klientów przez Adobe różni się w zależności od charakteru danej usługi i rodzaju danych. Np. firma Adobe przechowuje dzienniki dotyczące adresów IP związane z logowaniami danego identyfikatora Adobe ID przez 90 dni, natomiast np. treści usunięte przez klienta z konta Creative Cloud już po upływie 72 godzin są niemożliwe do odzyskania. Organy ścigania chcące dowiedzieć się, jakiego rodzaju dane mogą być dostępne dla konkretnych usług Adobe, mogą skontaktować się z firmą Adobe, korzystając z poniższych danych. Po otrzymaniu wniosku o przechowanie danych od organu ścigania prowadzącego dochodzenie w sprawie przestępstwa firma Adobe zachowa istniejące w danym momencie dane klienta przez 90 dni w oczekiwaniu na prawnie wiążące pismo sądowe.


Ujawnianie danych w sytuacjach awaryjnych


Jeśli firma Adobe otrzyma od organów ścigania informacje, na podstawie których firma Adobe może mieć uzasadnione podejrzenie o ryzyku wystąpienia bezpośredniej szkody (np. śmierci lub poważnych obrażeń ciała) zagrażającym danej osobie oraz jeśli firma Adobe w dobrej wierze uważa, iż posiada informacje mogące zapobiec tej szkodzie, wówczas firma Adobe może ujawnić posiadane informacje w celu ochrony ludzkiego życia.


Zapobieganie wykorzystywaniu dzieci


Firma Adobe zgłasza wszelkie zdjęcia, które według niej mogą wiązać się z wykorzystywaniem dzieci, do Narodowego Centrum Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych (NCMEC). Firma Adobe prosi organy ścigania zgłaszające przypadki wykorzystywania dzieci lub zagrożenia bezpieczeństwa dzieci o postępowanie zgodnie z wyżej opisaną procedurą zgłaszania bezpośredniej szkody, dzięki czemu firma Adobe będzie mogła zająć się sprawą tak szybko, jak to tylko możliwe.


Prosimy podawać możliwie jak najbardziej szczegółowe i konkretne informacje


Firma Adobe nie będzie mogła rozpatrzyć zbyt ogólnych i niejasnych zgłoszeń. Jako minimum prosimy podać numer Adobe ID klienta, do którego danych organy chcą uzyskać dostęp, nazwę rozpatrywanej usługi lub usług oraz konkretną informację na temat rodzaju wymaganych danych.


Zwrot kosztów


Firma Adobe może być uprawniona prawnie do otrzymania zwrotu kosztów poniesionych w związku z odpowiedzią na wniosek o udzielenie informacji. Opłaty stosuje się na podstawie „Adobe ID” lub na podstawie konta. W przypadku zbyt obszernych lub czasochłonnych wniosków mogą obowiązywać dodatkowe opłaty. Zgodnie z prowadzoną polityką firma Adobe może odstąpić od opłat w sprawach dotyczących wykorzystywania dzieci lub bezpośredniej szkody.


Wezwania do sądu cywilnego


Zgodnie z prowadzoną polityką firma Adobe powiadamia swoich klientów o wszelkich wezwaniach do sądu cywilnego żądających dostępu do ich danych oraz daje klientom piętnaście (15) dni na uchylenie takiego wezwania, zanim odpowie na nie firma Adobe – niezależnie od podanej daty odpowiedzi na wezwanie. Jeśli wezwanie takie wydaje się naruszać prawa klienta do wolności słowa i anonimowości, wówczas firma Adobe może według własnego uznania uchylić takie wezwanie w imieniu klienta.


Doręczenia pism sądowych


Wnioski o przechowanie danych, wezwania do sądu oraz nakazy przeszukania wydane przez amerykańskie organy ścigania lub cywilne agencje śledcze chcące uzyskać dostęp do danych klientów firmy Adobe mieszkających na terenie Ameryki Północnej należy dostarczać osobiście lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres biura Adobe w San Francisco (adres poniżej) bądź faksem na nr 415-723-7869. Firma Adobe U.S. odpowie tylko na te wnioski organów ścigania spoza terytorium USA, które zostały wydane przez amerykański sąd na mocy traktatu o wzajemnej pomocy prawnej lub na mocy rekwizycji sądowej.


Wezwania do sądu cywilnego wymagają doręczenia osobistego i nie będą przyjmowane za pośrednictwem faksu.


Informacje kontaktowe


Adobe Inc.
Attn: Law Enforcement Requests
601 Townsend StreetSan Francisco, CA 94103

 

Infolinia dla organów ścigania w USA:415-832-7614

 

Nr faks dla organów ścigania w USA:415-723-7869