Senast uppdaterad: 9 mars 2015

 

Riktlinjer vid förfrågningar från brottsbekämpande organ angående kunduppgifter (Nordamerika)

Precis som alla tjänsteleverantörer är Adobe juridiskt förpliktigade att lämna ut kunduppgifter som finns på vår värddator om det inkommer en begäran enligt lagstadgat förfarande från en behörig brottsbekämpande myndighet. Dessa riktlinjer gäller för alla kunduppgifter som lagras hos Adobe för användare som är bosatta i Nordamerika (dvs. USA, Mexiko och Kanada), vare sig det gäller programvaruinköp eller -installation, eller om det rör sig om kunduppgifter eller information som lagras via någon av Adobes många onlinetjänster. Brottsbekämpande organ som söker tillgång till information om Adobe-användare som är bosatta utanför Nordamerika följer det förfarande som beskrivs  här.


Begäran enligt lagstadgat förfarande krävs innan utlämnande av information sker


För alla Adobe-kunder i Nordamerika regleras utlämnande av information i enlighet med amerikansk lagstiftning, inklusive Federal Stored Communications Act (SCA), avsnitt 2701-2712, 18 United States Code, samt av våra  Användarvillkor och  Integritetspolicy. Generellt lämnar vi ut ”grundläggande information” (dvs. namn, tjänstens varaktighet, faktureringsuppgifter, e-postadress, registrerad IP-adress osv.) när ett lagenligt föreläggande utfärdas i samband med en officiell brottsutredning. Vi utlämnar däremot inte något användarmaterial som vi hyser på våra servrar (t.ex. bilder, videoklipp, dokument, enkätsvar eller e-postmeddelanden) utan att en husrannsakan har utfärdats på skäliga grunder enligt relevant statlig eller federal lag.


Meddelande till användare


Det är Adobes policy att meddela våra kunder när någon försöker få tillgång till deras uppgifter om vi inte är juridiskt förbjudna att göra det. Om vi exempelvis mottar en Delayed Notice Order i enlighet med USC avsnitt 2705 b dröjer vi den period som anges i beslutet med att meddela kunden.


Förfrågningar om lagring och arkivering av uppgifter


Hur lång tid Adobe lagrar olika typer av kunduppgifter varierar beroende på tjänstens och uppgifternas beskaffenhet. Exempelvis lagrar Adobe IP-adressloggar gällande inloggningar med Adobe-ID i 90 dagar, medan innehåll som en kund tagit bort från sitt Creative Cloud-konto normalt sett är omöjligt att återställa 72 timmar senare. Om du representerar en brottsbekämpande myndighet med frågor om vilka typer av uppgifter som kan vara tillgängliga för en viss Adobe-tjänst kontaktar du oss genom att använda informationen nedan. Adobe arkiverar alla kunduppgifter från det att vi mottar ett begärande om arkivering från en myndighet som utreder ett brott. Vi bevarar dessa uppgifter i aktuellt tillstånd i 90 dagar i väntan på en begäran enligt lagstadgat förfarande.


Förfrågningar i nödsituationer


Om brottsbekämpande myndigheter tillhandahåller uppgifter till Adobe som ger oss rimlig anledning att tro att det finns en risk för överhängande fara (dvs. livsfara eller risk för allvarliga fysiska skador) för en person, och att vi har information i vår ägo som kan avvärja denna risk, kan vi välja att lämna ut den information vi har för att skydda människors liv.


Förhindrande av utnyttjande av barn


Vi anmäler alla bilder som ser ut att innefatta utnyttjande av barn till National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC). Om du arbetar för ett brottsbekämpande organ och utreder ett fall rörande utnyttjande av barn eller barns säkerhet ber vi dig att meddela oss i enlighet med proceduren för rapportering av överhängande fara (som beskrivs ovan) så att vi kan ta itu med saken så fort som möjligt.


Ange specifik information


Vi kan inte tillgodose alltför vaga förfrågningar. Som minimum behöver vi vanligtvis Adobe-ID:t för den kund vars uppgifter du söker, namnet på den eller de tjänster som är i fråga och en specifik beskrivning av vilken typ av information som söks.


Kostnadsersättning


Enligt lag har vi rätt att få ersättning i samband med att vi svarar på förfrågningar om information. Avgifterna tas ut per Adobe-ID eller per konto. Om förfrågan är ovanligt omfattande eller betungande kan ytterligare avgifter tillkomma. Det är Adobes policy att avstå från avgifter vid frågor som rör utnyttjande av barn eller överhängande fara.


Civilrättsliga förelägganden


Adobe har en policy om att ge våra kunder besked om alla civilrättsliga förelägganden där åtkomst till deras uppgifter begärs, och en frist på femton (15) dagar för att vidta åtgärder för att få föreläggandet ogiltigförklarat, innan vi svarar på det – oavsett föreläggandets angivna svarsdatum. Om det uppstår misstanke om att föreläggandet kränker kundens rätt till yttrandefrihet och anonymitet kan Adobe efter eget godtycke vidta åtgärder för att få föreläggandet ogiltigförklarat å kundens vägnar.


Delgivning av rättsprocess


Begäranden om arkivering, förfrågningar eller husrannsakningsorder från amerikanska brottsbekämpande organ eller civila undersökande organ som söker uppgifter om Adobes nordamerikanska kunder kan lämnas in personligen eller skickas med post till vårt kontor i San Francisco (på nedanstående adress) eller skickas med fax till 415 723 78 69. Adobe i USA besvarar endast förfrågningar från icke-amerikanska brottsbekämpande organ som utfärdas av amerikansk domstol, antigen genom ett avtal om gemensam rättshjälp eller en begäran från en annan domstol.


Civilrättsliga förelägganden får endast lämnas in personligen. Fax godkänns inte.


Kontaktuppgifter


Adobe Systems Incorporated
Attn: Law Enforcement Requests
601 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA

 

Direktlinje för frågor om Adobes agerande vid amerikansk brottsbekämpning: 415 832 76 14

 

Faxnummer för frågor om Adobes agerande vid amerikansk brottsbekämpning: 415 723 78 69