Senast uppdaterad: 4 december 2014

 

Riktlinjer vid förfrågningar från brottsbekämpande organ angående kunduppgifter (användare utanför Nordamerika)

Precis som alla tjänsteleverantörer är Adobe juridiskt förpliktigade att lämna ut kunduppgifter som finns på vår värddator om det inkommer en begäran enligt lagstadgat förfarande från en behörig brottsbekämpande myndighet. Dessa riktlinjer gäller för alla kunduppgifter som lagras hos Adobe för användare som är bosatta utanför Nordamerika, vare sig det gäller programvaruinköp eller -installation, eller om det rör sig om kunduppgifter eller information som lagras hos någon av Adobes många onlinetjänster. Brottsbekämpande organ som söker tillgång till information om Adobe-användare bosatta utanför Nordamerika följer det förfarande som beskrivs  här.  


Begäran enligt lagstadgat förfarande krävs innan utlämnande av information sker  


För alla Adobe-kunder utanför Nordamerika regleras utlämnande av information av irländsk lag samt av våra  Användarvillkor och Integritetspolicy.


Meddelande till användare


Adobe har som policy att meddela våra kunder när någon försöker få tillgång till deras uppgifter om vi inte är juridiskt förbjudna att göra det.


Förfrågningar om lagring och arkivering av uppgifter


Hur lång tid Adobe lagrar olika typer av kunduppgifter varierar beroende på den aktuella tjänstens beskaffenhet. Om du arbetar för ett brottsbekämpande organ och har frågor om vilka typer av uppgifter som kan vara tillgängliga för en viss Adobe-tjänst kan du kontakta oss via uppgifterna nedan.


Förfrågningar i nödsituationer


Om brottsbekämpande myndigheter tillhandahåller uppgifter till Adobe som ger oss rimlig anledning att tro att det finns en risk för överhängande fara (dvs. livsfara eller risk för allvarliga fysiska skador) för en person, och att vi har information i vår ägo som kan avvärja denna risk, kan vi välja att lämna ut den information vi har för att skydda människors liv.   


Förhindrande av utnyttjande av barn


Vi rapporterar bilder som ser ut att innebära utnyttjande av barn till National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) eller till den irländska nationella polisen (An Garda Síochána), enligt tillämplig lag. Om du arbetar för ett brottsbekämpande organ och utreder ett fall rörande utnyttjande av barn eller barns säkerhet ber vi dig att meddela oss i enlighet med proceduren för rapportering av överhängande fara (som beskrivs ovan) så att vi kan ta itu med saken så fort som möjligt.


Ange specifik information


Vi kan inte tillgodose alltför vaga förfrågningar. Som minimum behöver vi vanligtvis Adobe-ID:t för den kund vars uppgifter du söker, namnet på den eller de tjänster som är i fråga och en specifik beskrivning av den typ av information som söks.


Kostnadsersättning


Vi kan ha rätt till ersättning för kostnader vi har haft för att svara på informationsförfrågningar. Avgifterna tas ut per Adobe-ID eller per konto. Om förfrågan är ovanligt omfattande eller betungande kan ytterligare avgifter tillkomma. Det är vår policy att avstå från avgifter i frågor som rör utnyttjande av barn eller överhängande fara.


Civilrättsliga förelägganden


Adobe har en policy om att ge våra kunder besked om alla civilrättsliga förelägganden där åtkomst till deras uppgifter begärs, och en frist på femton (15) dagar för att vidta åtgärder för att få föreläggandet ogiltigförklarat, innan vi svarar på det – oavsett föreläggandets angivna svarsdatum. Om det uppstår misstanke om att föreläggandet kränker kundens rätt till yttrandefrihet och anonymitet kan Adobe efter eget godtycke vidta åtgärder för att få föreläggandet ogiltigförklarat å kundens vägnar.


Delgivning av rättsprocess


Alla förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter som söker uppgifter om Adobe-kunder utanför Nordamerika administreras av Adobe Ireland och regleras av irländsk lag. Irländska brottsbekämpande organ kan delge en juridisk process mot Adobe Ireland direkt på nedanstående adress:

 

Adobe Systems Software Ireland Limited
Attn: Law Enforcement Requests
4-6 Riverwalk, City West Business Campus
Saggart, Dublin 24, Irland


Civilrättsliga förelägganden får endast lämnas in personligen. Fax godkänns inte.


Kontaktuppgifter


Adobe Inc.
Attn: Law Enforcement Requests
601 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA

 

Direktlinje för frågor om Adobes agerande vid amerikansk brottsbekämpning: 415 832 76 14

 

Faxnummer för frågor om Adobes agerande vid amerikansk brottsbekämpning: 415 723 78 69

 

Förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter utanför Irland

 

Om en förfrågan från en brottsbekämpande myndighet enbart rör bedräglig användning av ett kreditkort för att köpa varor eller tjänster på Adobe.com, kan Adobe, frivilligt och efter eget gottfinnande, avslöja grundläggande uppgifter om inköp och leverans som svar på en juridisk process som är giltig i den jurisdiktion där köpet gjordes. Alla sådana förfrågningar ska göras till Adobe Ireland med hjälp av kontaktuppgifterna ovan och åtföljas av en översättning på engelska.

 

För alla andra förfrågningar måste brottsbekämpande myndigheter utanför Irland som söker uppgifter från Adobe Ireland inkomma med en formell begäran om rättslig hjälp till det irländska justitiedepartementet med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.

 

Central Authority of Mutual Assistance
Department of Justice and Equality
51 St. Stephen’s Green
Dublin 2, Irland


Fax: +353-1-408-6117
E-postadress:  mutual@justice.ie

 

Alla förfrågningar måste åtföljas av en översättning på engelska eller iriska.