Sumubok gamit ang Adobe Creative Cloud.

Binibigyang-kakayahan ng mga tool sa Adobe ang mga estudyante na makipag-ugnayan at mag-isip sa malikhaing paraan para makapagtapos sila nang may digital na kasanayang kinakailangan para sa mga oportunidad sa career sa hinaharap. At nagbibigay kami ng espesyal na presyo para sa edukasyon, para maisama ang isang departamento o lahat ng faculty at estudyante.


Bigyang-kakayahan ang mga estudyante mo gamit ang mahahalagang kasanayan.

Tingnan kung paano ginagamit ng University of North Carolina at Chapel Hill ang Creative Cloud para tulungang ihanda ang mga estudyante para magtagumpay. 

marquee-video-cc