57% ของพนักงานจะทำงานที่บ้าน

ตลอดปี 2021 คุณเตรียมพร้อมแล้วหรือยัง

57% ของพนักงานจะทำงานที่บ้านตลอดปี 2021 คุณเตรียมพร้อมแล้วหรือยัง

กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับรายงานของ IDC

อ่านลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ช่วยเร่งความเร็วธุรกิจ

รายงานของ IDC

 

เรียนรู้ว่าลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยพนักงานทางไกลของคุณได้อย่างไร

ช่วยให้ธุรกิจเคลื่อนที่ไปข้างหน้าตลอดแม้ว่าจะเจอการระบาดครั้งใหญ่หรือเหตุการณ์อื่นๆ

 

 

ในรายงานนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่า:

 

 • ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ทำงานอย่างไรในอุปกรณ์และสถานที่ต่างๆ เพื่อให้พนักงานจากระยะไกล
  ทำงานต่อไปได้ทุกที่และทุกวิธีที่พวกเขาเลือก

 

 • ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ขจัดความจำเป็นในกระบวนการที่ใช้กระดาษ
  ซึ่งทำให้คุณช้าลงได้อย่างไร

 

 • ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และกระบวนการดิจิทัลทำให้การทำงานร่วมกันเป็นไป
  อย่างราบรื่นเหมือนกับมีการโต้ตอบแบบต่อหน้ากันได้อย่างไร

 

อ่านลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ช่วยเร่งความเร็วธุรกิจ

รายงานของ IDC

 

เรียนรู้ว่าลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วย

พนักงานทางไกลของคุณขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าแม้ว่าจะเจอ

การระบาดครั้งใหญ่หรือเหตุการณ์อื่นๆ ได้อย่างไร

 

 

ในรายงานนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่า:

 

 • ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ทำงานอย่างไรในอุปกรณ์และสถานที่ต่างๆ เพื่อให้

พนักงานจากระยะไกลทำงานต่อไปได้ทุกที่และทุกวิธี

ที่พวกเขาเลือกได้อย่างไร

 

 • ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ขจัดความจำเป็นในกระบวนการที่ใช้กระดาษ

ซึ่งทำให้คุณช้าลงได้อย่างไร

 

 • ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และกระบวนการดิจิทัลทำให้การทำงานร่วมกัน

เป็นไปอย่างราบรื่นเหมือนกับมีการโต้ตอบแบบต่อหน้ากันได้อย่างไร

อ่านลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ช่วยเร่งความเร็วธุรกิจ

รายงานของ IDC

 

เรียนรู้ว่าลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะ

พนักงานทางไกลของคุณขับเคลื่อนธุรกิจ

ไปข้างหน้าแม้ว่าจะเจอการระบาดครั้งใหญ่

หรือเหตุการณ์อื่นๆ ได้อย่างไร

 

 

ในรายงานนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่า:

 

 • ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ทำงานอย่างไรในอุปกรณ์

และสถานที่ต่างๆ เพื่อให้แรงงานระยะไกลของคุณ

ทำงานต่อไปได้ทุกที่และทุกวิธี

ที่พวกเขาเลือกได้อย่างไร

 

 • ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ขจัดความจำเป็น

ในกระบวนการที่ใช้กระดาษที่ทำให้

คุณช้าลงได้อย่างไร

 

 • ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และกระบวนการดิจิทัล

ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นเหมือนกับ

มีการโต้ตอบแบบต่อหน้ากันได้อย่างไร

ตัวอย่าง

“กระบวนการทางเอกสารแบบดิจิทัลเปลี่ยนจากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดมาเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อธุรกิจได้อย่างไร” งานวิจัยที่จัดทำโดย Forrester Consulting ในนามของ Adobe ในเดือนสิงหาคม 2020

 

Adobe โลโก้ Adobe Acrobat Adobe Document Cloud โลโก้ Adobe PDF Document Cloud และ Reader เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Adobe ในสหรัฐ

อเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นๆ

 

 

© 2020 Adobe. All rights reserved.