57% nhân viên sẽ làm việc ở nhà

cho đến cuối năm 2021. Bạn sẵn sàng chưa?

57% nhân viên sẽ làm việc ở nhà cho đến cuối năm 2021. Bạn sẵn sàng chưa?

Hoàn thành biểu mẫu này để tải báo cáo của IDC.

Đọc Chữ ký điện tử tăng tốc hoạt động kinh doanh

báo cáo của IDC.

 

Tìm hiểu cách chữ ký điện tử trở thành công cụ then chốt để giúp lực lượng lao động từ xa của bạn

duy trì hoạt động kinh doanh trong suốt thời đại dịch và sau đó.

 

 

Trong báo cáo này, bạn sẽ tìm hiểu:

 

 • Cách chữ ký điện tử hoạt động trên nhiều thiết bị và tại nhiều địa điểm, nhờ đó mà lực lượng lao động
  từ xa của bạn có thể duy trì làm việc từ mọi nơi, theo mọi cách họ chọn.

 

 • Cách chữ ký điện tử loại bỏ nhu cầu về quy trình dựa trên giấy tờ
  khiến bạn chậm lại.

 

 • Cách chữ ký điện tử và quy trình số khiến việc cộng tác
  diễn ra trơn tru như tương tác trực tiếp vậy.

 

Đọc Chữ ký điện tử tăng tốc hoạt động kinh doanh

báo cáo của IDC.

 

Tìm hiểu cách chữ ký điện tử trở thành công cụ then chốt để giúp lực lượng lao động từ xa

của bạn duy trì hoạt động kinh doanh trong suốt thời

đại dịch và sau đó.

 

 

Trong báo cáo này, bạn sẽ tìm hiểu:

 

 • Cách chữ ký điện tử hoạt động trên nhiều thiết bị và tại nhiều địa điểm, nhờ đó mà lực lượng lao động

từ xa của bạn có thể duy trì làm việc từ mọi nơi, theo mọi cách

họ chọn.

 

 • Cách chữ ký điện tử loại bỏ nhu cầu về quy trình dựa trên

giấy tờ khiến bạn chậm lại.

 

 • Cách chữ ký điện tử và quy trình số khiến việc cộng tác

diễn ra trơn tru như tương tác trực tiếp vậy.

Đọc Chữ ký điện tử tăng tốc hoạt động kinh doanh

báo cáo của IDC.

 

Tìm hiểu cách chữ ký điện tử trở thành công cụ then chốt để

giúp lực lượng lao động từ xa của bạn duy trì

duy trì hoạt động kinh doanh trong suốt thời đại dịch

và sau đó.

 

 

Trong báo cáo này, bạn sẽ tìm hiểu:

 

 • Cách chữ ký điện tử hoạt động trên nhiều thiết bị

và tại nhiều địa điểm, nhờ đó mà lực lượng lao động

từ xa của bạn có thể duy trì làm việc từ mọi nơi, theo mọi cách

họ chọn.

 

 • Cách chữ ký điện tử loại bỏ nhu cầu về

quy trình dựa trên giấy tờ khiến bạn

chậm lại.

 

 • Cách chữ ký điện tử và quy trình số

khiến việc cộng tác diễn ra trơn tru

như tương tác trực tiếp vậy.

bản biểu diễn

“How Digital Document Processes Are Shifting From Best Practice To Business Necessity”, một nghiên cứu được ủy quyền do Forrester Consulting thay mặt cho Adobe thực hiện, tháng 8 năm 2020.

 

Adobe, logo Adobe, Acrobat, Adobe Document Cloud, logo Adobe PDF, Document Cloud và Reader là nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của Adobe tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

và/hoặc các quốc gia khác. Tất cả các nhãn hiệu thương mại khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

 

 

© 2020 Adobe. Mọi quyền được bảo lưu.