Práce se soubory PDF (klasické prostředí)

Viz také

NEŽ ZAČNETE? Zkontrolujte, zda níže uvedená obrazovka odpovídá rozhraní vašeho produktu. Pokud ano, máte k dispozici naše nové a intuitivnější rozhraní. Pokud se chcete dozvědět, jak pracovat se soubory PDF pomocí našeho nového rozhraní, projděte si nápovědu k novému prostředí. Pokud ne, pokračujte ve čtení.

../_images/new-ui-file.png

Aplikaci Acrobat Reader můžete použít pro:

Nabídky zobrazené po otevření PDF se mohou lišit podle konkrétního typu souboru. U nesdílených souborů se například může v horní části obrazovky zobrazit nabídka akce a v dolní části plovoucí tlačítko akcí.

Ikona nabídky (ikona nabídky) a plovoucí tlačítko akcí ikona plus otevírají kontextovou nabídku zobrazující další možnosti na základě odebíraných služeb. Například funkce uspořádání stránek a úpravy PDF vyžadují předplatné.

../_images/regularmenu.png

Horní panel nabídky, možnosti kontextové nabídky a plovoucí tlačítko akcí se mění podle charakteru aktuálně zobrazeného souboru:

 • Obyčejné soubory (nesdílené): Horní nabídka obsahuje nástroje pro změnu režimu posouvání, přechodu zpět/vpřed, hledání textu, sdílení a nabídky menu, jež poskytují přístup k nástrojům pro zobrazování poznámek, zobrazování záložek, tisk a akce přidružené k vašemu předplatnému.

 • Sdílené soubory (pouze ke čtení): Další nabídka poskytuje přístup k nástrojům pro tisk a správu sdílených souborů.

 • Kontrola souborů: Soubory ve fázi probíhající kontroly zobrazují panel poznámek, filtr poznámek a další nabídku, jež poskytuje přístup k nástrojům pro správu recenzí. Plovoucí tlačítko akcí není k dispozici.

Můžete klepnout na plovoucí tlačítko akcí ikona plus a provést následující úkony:

 • Otevřít soubor

 • Vytvořit nový sken

 • Upravit soubory PDF

 • Vytvořit soubory PDF

 • Sloučit soubory

../_images/fab-menu.png

Ukládání souborů PDF do cloudového úložiště Adobe

Následující soubory se automaticky ukládají do zdrojového cloudového úložiště:

 • Soubor, který byl změněn po stažení z cloudu.

 • Soubor, který vyžaduje funkce cloudového úložiště Adobe, jako je sdílení, kontrola, slučování souborů, exportování PDF atd.

Jak uložit do cloudu soubory ze zařízení:

 1. Přejděte do seznamu souborů v části Domovská stránka, nebo přejděte do části Soubory > V tomto zařízení nebo otevřete libovolný soubor.

 2. Klepněte na ikona nabídky a pak na ikona uložení do cloudu

Ukládání kopií sdílených souborů PDF

Soubory můžete ukládat do cloudového úložiště Adobe nebo do jakéhokoli podporovaného úložiště třetí strany. Aplikace Acrobat umožňuje ukládat kopie sdílených a recenzovaných souborů i s poznámkami. Postup:

 1. Otevřete soubor a klepněte na ikonu ikona nabídky.

 2. Klepněte na možnost Uložit kopii

 3. Vyberte umístění.

 4. Klepněte na možnost Uložit.

../_images/saveacopy.png

Označení souborů PDF jako oblíbené

Přidáním hvězdičky můžete označit soubor jako oblíbený. Po přidání se hvězdička bude zobrazovat vedle souboru na všech určených místech napříč všemi zařízeními včetně stolní verze. Chování souboru s hvězdičkou můžete nastavit v nastavení Umístění souborů s hvězdičkou.

Označení souboru hvězdičkou:

 1. Otevřete soubor.

 2. Otevřete jakoukoli kontextovou nabídku

 3. Klepněte na ikona hvězdičky. Hvězdička se objeví u souborů v umístěních, která zvolíte v nastavení Umístění souborů s hvězdičkou.

../_images/starredfiles.png

Hvězdičku odeberete otevřením jakékoli kontextové nabídky (obvykle klepnutím na ikona nabídky) a klepnutím na ikona odebrání hvězdičky.

../_images/unstarfile.png

Zobrazení souborů PDF v různých režimech

Prohlížení souboru PDF si můžete zpříjemnit vlastním nastavením režimu zobrazení. Postup:

 1. Otevřete soubor PDF.

 2. V horní nabídce klepněte na ikonu nastavení zobrazení. Zobrazená ikona představuje aktuální zobrazení.

 3. V zobrazeném dialogovém okně klepněte na jeden z následujících režimů posouvání anebo na noční režim:

  • Souvislé stránky: Stránky lze měnit potáhnutím prstem nahoru nebo dolů na obrazovce. Toto nastavení si vyberte při zvýrazňování dokumentů.

  • Dvě stránky vedle sebe: Stránky lze měnit potáhnutím prstem doleva nebo doprava nebo klepnutím na pravý nebo levý okraj dokumentu.

  • Režim čtení: Text se přeuspořádá podle aktuálního zobrazení, čímž se u určitých dokumentů zlepší zřetelnost. Objekty, které byly rozpoznány jako obrázky, se zobrazí na vlastním řádku se šířkou omezenou šířkou obrazovky. V režimu ke čtení není zvětšení dostupné, části některých obrázků se tedy mohou nacházet mimo obrazovku. Upozorňujeme, že ne všechny typy PDF jsou s režimem čtení kompatibilní a tato funkce se v průběhu roku 2020 začleňuje postupně (a není tedy dostupná všem uživatelům).

  • Noční režim: Noční režim slouží k přehození černé a bílé za podmínek špatného osvětlení. Sníží se tak namáhání očí a prodlouží životnost baterie.

  • Dvě stránky s titulní stránkou (pouze pro tablety): Pokud používáte zařízení s obrazovkou o velikosti 7–8" nebo tablet můžete si vybrat, zda chcete při otevření dokumentu zobrazit pouze titulní stránku.

 4. Chcete-li skrýt nabídky, klepněte na soubor. Zobrazení se změní na režim celé obrazovky, aby byla vidět větší část dokumentu.

../_images/viewmodes.png

Poznámka

Můžete také nastavit, aby obrazovka s PDF nepohasínala, a to povolením zámku jasu obrazovky vašeho zařízení.

Čtení textu nahlas

Acrobat podporuje funkci Přečíst nahlas, která vám umožní poslouchat text v jakémkoli jazyce. Pokud je vaše zařízení v režimu reproduktoru, připojené k zařízení chytré domácnosti nebo ke sluchátkům, aplikace vás vyzve ke zvolení možnosti Přečíst nahlas.

Chcete-li mít přístup k funkci Přečíst nahlas:

 1. Otevřete soubor a klepněte na ikonu ikona nabídky.

 2. V zobrazené nabídce klepněte na možnost Přečíst nahlas.

../_images/read-aloud-context-menu1.png

Otevře se soubor v režimu Přečíst nahlas a aplikace přečte text nahlas.

 1. Chcete-li zvuk pozastavit, klepněte na tlačítko Pozastavit z nabídky dole. Zvuk můžete kdykoli znovu přehrát, stačí znovu stisknout tlačítko Spustit.

../_images/read-aloud-mode1.png
 1. Chcete-li snížit nebo zvýšit rychlost přehrávání, klepněte na tlačítko ovládání rychlosti.

 2. Chcete-li změnit jazyk zvuku, klepněte na možnost languageicon

Poznámka: Funkce Přečíst text nahlas má určitá omezení a je možné, že nebude fungovat v následujících případech:

 • Neznámý jazyk

 • Dokument chráněný heslem

 • Naskenovaný dokument bez OCR

 • Sdílený soubor s povoleným komentářem

 • Zvukové funkce zařízení nejsou povoleny

 • Neznámý důvod

Úpravy souborů PDF

Uživatelé s předplacenými službami úprav mohou upravovat soubory PDF. Soubor PDF můžete upravit některým z následujících způsobů:

 • V režimu úprav: Chcete-li přejít do režimu úprav, klepněte na ikona úprav > Upravit PDF.

 • V kontextové nabídce: Chcete-li otevřít kontextovou nabídku, stiskněte dlouze tu část, kterou chcete upravit, a vyberte požadovaný úkon ze zobrazené nabídky.

../_images/edit_context_menu.png

Přidání textu

Jak přidat nový text:

 1. V režimu úprav klepněte kdekoli do prázdného prostoru, aby se zobrazila nabídka.

 2. Klepněte na ikona přidání textu

 3. Klepněte na požadované umístění textu a zadejte text.

 4. Můžete použít prvky formátování textu, jako je tučný text, kurzíva nebo podtržení.

 5. Změny uložte klepnutím na ikonu ikona zaškrtnutí.

../_images/addtext.png

Po editaci v režimu pro přidání textu můžete na text znovu klepnout a vybrat z nabídky nástroj pro změnu stylu písma, jeho velikosti, tloušťky, barvy a zarovnání.

Úprava bloku textu

Chcete-li upravit stávající text, otevřete režim úprav a:

 1. Klepněte na blok textu a podle potřeby proveďte jednu nebo více z následujících akcí:

  • Chcete-li upravit text uvnitř, klepněte na možnost Upravit text. V nabídce Úpravy můžete pak pomocí textového nástroje upravit styl písma, velikost, tloušťku, barvu a zarovnání.

  • Chcete-li vybrat text v bloku, klepněte na možnost Vybrat vše.

  • Chcete-li blok textu smazat, klepněte na možnost Odstranit.

  • Chcete-li blok textu zkopírovat, dvakrát poklepejte uvnitř vybraného textu a poté ze zobrazené nabídky vyberte možnost Kopírovat.

  • Chcete-li změnit velikost bloku textu, přetáhněte táhla bloku a změňte jeho velikost či umístění.

 2. Změny uložíte klepnutím mimo upravený blok.

../_images/editblock.png

Úprava konkrétního textu

Postup pro úpravu stávajícího textu pomocí režimu úprav:

 1. V režimu úprav klepněte na blok textu.

 2. Klepněte dvakrát na blok textu, aby se zobrazila táhla výběru.

 3. Potažením táhel vyberte text.

 4. V nabídce Úpravy můžete jakýmikoli nástroji upravit styl písma, velikost, tloušťku, barvu a zarovnání.

 5. Změny uložíte klepnutím mimo upravený blok.

../_images/selecttext.png

Postup pro úpravu textu pomocí kontextové nabídky:

 1. Otevřete soubor PDF a dlouze stiskněte text, který chcete upravit.

 2. V zobrazené nabídce klepněte na možnost Upravit text.

 3. Upravte text podle potřeby a poté klepněte na Uložit.

 4. Chcete-li zrušit provedené změny, na horním panelu klepněte na tlačítko X.

Vložení seznamů

Můžete vložit nový seznam nebo převést existující text buď na odrážkový, nebo na číslovaný seznam. Stačí jen podle popisu výše vybrat text a klepnout na jednu z ikon seznamu.

../_images/insertlist.png

Přidání obrázků

Jak do souboru PDF přidat nový obrázek:

 1. Otevřete dokument a klepněte na ikonu ikona úprav > Upravit PDF.

 2. V dolní nabídce klepněte na ikonu ikona přidání obrázku a poté klepněte na prázdné místo v dokumentu, do kterého chcete přidat obrázek.

Poznámka

Vybraní uživatelé mohou mít rychlý přístup k nástroji Obrázek. Pokud je k dispozici: 1. Dlouze stiskněte prázdné místo v dokumentu. 2. V zobrazené nabídce klepněte na možnost Obrázek. 3. Postupujte podle kroků uvedených níže.

../_images/long-press-menu.png
 1. Na panelu pro přidání obrázku proveďte jednu z následujících dvou akcí:

  ../_images/add-photo-menu.png
  • Klepněte na možnost Přidat z fotografií: Pokud se zobrazí výzva, povolte přístup k fotografiím. Otevře se galerie posledních obrázků. Můžete si z ní vybrat klepnutím na požadovaný obrázek. Chcete-li vybrat obrázky z jiných aplikací, klepněte na některou z ikon aplikací zobrazených na horním panelu a vyberte libovolný obrázek.

  ../_images/allow-photo-access.png
  • Klepněte na možnost Přidat z fotoaparátu: Pokud se zobrazí výzva k povolení přístupu k fotoaparátu, vyberte podle potřeby možnost vyjádření souhlasu. Poté zaostřete fotoaparát na požadovaný záběr a klepněte na ikonu pořízení. Jakmile budete spokojeni, vyberte možnost OK.

  ../_images/allow-camera-access.png

  Do dokumentu se přidá vybraný nebo nasnímaný obrázek.

 2. Pokud chcete přidaný obrázek upravit, klepněte na obrázek a podle potřeby proveďte nejméně jednu z následujících akcí:

  • Přetáhněte jej na jiné místo.

  • Tažením za modrý úchyt v rohu změňte velikost obrázku.

  • Odstraňte obrázek klepnutím na možnost Odstranit.

Úprava obrázků

Obrázky můžete smazat, změnit jejich velikost, otočit je nebo přesunout. Postup:

 1. Klepněte na ikona úprav > Upravit PDF.

 2. Klepněte na obrázek.

 3. Dlouze stiskněte obrázek a pokračujte jedním z těchto kroků:

  • Tahem jej přesuňte na jiné místo.

  • Tažením za úchyt v rohu změňte velikost obrázku.

  • Odstraňte soubor PDF klepnutím na odkaz Odstranit.

  • Klepnutím na otočit vlevo nebo otočit vpravo obrázek otočte.

 1. Změny uložíte klepnutím mimo upravený blok.

../_images/editimage.png

Kroky úprav Zpět/Znovu

Vrátit nebo opakovat krok úpravy:

 • V režimu úprav krok úpravy vrátíte klepnutím vpravo nahoře na možnost ikona zpět.

 • Dlouze stiskněte ikona zpět a klepněte na ikona vpřed

Poznámka

Při použití externí klávesnice můžete použít klávesové zkratky: Command + Z NEBO Command + Shift + Z