Otwieranie plików

Używanie aplikacji Acrobat Reader do otwierania plików PDF umożliwia korzystanie z zaawansowanych funkcji edycji i przeglądania, takich jak notatki, podświetlenia, rysunki odręczne, ręczne podpisy, wypełnione dane formularzy i inne. Aplikacja Acrobat Reader umożliwia otwieranie plików w:

 • Aplikacja Pliki Apple

 • Inne aplikacje Adobe, takie jak Adobe Scan i Adobe Sign

 • Załączniki wiadomości e-mail i plików

 • Przeglądarki takie jak Firefox, Edge i Chrome

 • Lokalizacje w chmurze takie jak Dropbox, OneDrive i dysk Google

 • Twoje urządzenie

Uwaga

Przy procesach, w których pojawia się zapytanie o otworzenie programu Acrobat tylko raz lub zawsze, wybranie opcji Zawsze spowoduje ustawienie programu Acrobat jako domyślnej przeglądarki plików PDF. Pomaga to zapewnić szerokie wsparcie dla standardu PDF i darmowych funkcji PDF, takich jak udostępnianie, dodawanie komentarzy i wiele innych.

„Kopiuj do” a „Otwórz w”

Program Acrobat obsługuje otwieranie, udostępnianie i kopiowanie wielu typów dokumentów do i z urządzenia oraz aplikacji innych niż Adobe. Obieg pracy plików może obejmować następujące opcje menu:

 • Otwórz w programie Acrobat: otwiera plik w aplikacji Acrobat Reader i powoduje udostępnianie jednego pliku zarówno w programie Acrobat, jak i w aplikacji źródłowej. Na przykład po wybraniu opcji „Otwórz w” podczas udostępniania z aplikacji Pliki program Acrobat używa odniesienia do pliku źródłowego. Plik nie jest kopiowany do programu Acrobat. Wszelkie zmiany dokonane w pliku w programie Acrobat zapisują te zmiany z powrotem do oryginalnego pliku.

 • Kopiuj do: kopiuje plik do lokalnej pamięci podręcznej programu Acrobat, do której dostęp może uzyskać tylko program Acrobat. Zmiany są zapisywane w prywatnej kopii programu Acrobat, a oryginalny plik pozostaje niezmieniony.

Należy pamiętać, że procesy mogą korzystać zarówno z funkcji Otwórz w, jak i Kopiuj do, ponieważ program Acrobat udostępnia skopiowane pliki innym aplikacjom. Na przykład można „skopiować do” plik z poczty do programu Acrobat, a następnie użyć aplikacji Pliki, aby „otworzyć w” ten sam plik w programie PDF Expert. Podobnie w programie PDF Expert można wybrać opcje „Importuj z” > Wybierz pliki i przejść do programu Acrobat, aby otworzyć plik. Zmiany dokonane w tych aplikacjach zewnętrznych są zapisywane w programie Acrobat.

Otwieranie pliku z chmury

Programu Acrobat Reader można używać do pracy z plikami PDF z wiadomości e-mail, plikami z pamięci masowej Adobe w chmurze lub usług innych dostawców pamięci masowej, takich jak Dropbox, dysk Google i OneDrive. Zaktualizowany plik PDF automatycznie zapisuje dane z powrotem do oryginalnej lokalizacji w chmurze. W razie potrzeby możesz wstępnie zainstalować te obsługiwane aplikacje lub dodać je do swojego konta.

../_images/files.png

Aby uzyskać dostęp do plików w pamięci masowej Adobe w chmurze, w usługach Dropbox, OneDrive lub dysku Google:

 1. Przejdź do strony filesicon Pliki.

 2. Dotknij jednej z opcji dysków w chmurze.

  Jeśli Twoje konto nie jest połączone, dotknij Dodaj konto i dokończ obieg pracy.

 1. Przy uzyskaniu dostępu do lokalizacji w chmurze po raz pierwszy program Acrobat wyświetla monit o zezwolenie na dostęp. Dotknij opcji Zezwalaj.

../_images/dropboxallow.png
 1. Po uzyskaniu dostępu przejdź do dowolnego pliku i dotknij go, aby otworzyć go w programie Acrobat. Wszelkie zmiany w pliku PDF są automatycznie zapisywane z powrotem w lokalizacji w chmurze.

 2. Możesz także dotknąć opcji Przeglądaj więcej plików, aby przejść do innych lokalizacji pamięci masowej dostępnych w urządzeniu.

Otwieranie plików PDF z wiadomości e-mail

Aplikacja Acrobat Reader umożliwia teraz dostęp do wszystkich plików PDF z powiązanego konta e-mail.

Aby otworzyć pliki PDF w programie Apple Mail:

 1. W wiadomości e-mail z załącznikiem PDF przewiń do dołu.

 2. Dotknij opcji Dotknij, aby pobrać. Wyświetli się strona podglądu PDF.

 3. Dotknij podglądu.

 4. Dotknij ikony shareicon w dolnym menu.

 5. Przesuń palcem po menu, aby wyświetlić program Acrobat.

 6. Dotknij ikony Acrobat.

Aby otworzyć pliki PDF z poczty Gmail:

 1. W wiadomości e-mail dotknij załącznika PDF.

 2. Dotknij ikony shareicon.

 3. W wyświetlonym oknie dialogowym znajdź ikonę programu Acrobat i dotknij jej, aby wybrać.

Aby uzyskać dostęp do załączników PDF w aplikacji Acrobat Reader:

 1. Przejdź do strony filesicon Pliki.

 2. Dotknij opcji Pliki PDF z wiadomości e-mail, a następnie dotknij folderu, aby wyświetlić listę plików PDF.

 3. Dotknij tytułu pliku PDF, aby go otworzyć. Plik PDF można ponownie otworzyć później z listy ostatnio otwieranych plików.

 4. Dotknij ikony overflowicon, aby wykonać co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Wyświetl datę otrzymania i nazwę nadawcy.

  • Dotknij opcji Pokaż oryginalną wiadomość e-mail, aby odczytać źródłową wiadomość e-mail.

  • Dotknij opcji Wyślij kopię, aby udostępnić plik PDF innym osobom.

  • Oznacz plik gwiazdką.

  • Ustaw hasło, aby otworzyć plik.

  • Dotknij opcji Eksportuj plik PDF, aby eksportować plik w innym formacie.

  • Dotknij opcji Zapisz kopię, aby zapisać kopię pliku PDF.

  • Dotknij opcji Poproś o podpisy elektroniczne, aby wysłać plik PDF w celu uzyskania podpisów elektronicznych.

../_images/open_email_pdfs.png

Otwieranie pliku w przeglądarce

Obieg pracy w różnych przeglądarkach może być inny. Aby użyć aplikacji Acrobat Reader do uzyskania dostępu do pliku otwartego w przeglądarce Safari:

 1. Dotknij opcji sharingicon w dolnym menu.

 2. Przesuń palcem w lewo, aby wyświetlić opcję Acrobat.

 3. Dotknij ikony Acrobat.

../_images/open-in-acrobat.png

Otwieranie w aplikacji Adobe Scan

Jeśli masz zainstalowany program Acrobat Scan, możesz otwierać w nim dowolne skanowane pliki, wprowadzać modyfikacje i dodawać komentarze.

 1. Otwórz aplikację Adobe Scan.

 2. Na dowolnym pliku z listy Ostatnio używane dotknij ikony acrobaticon.

 3. Lub z listy Wszystkie skany dotknij ikony overflowicon, a następnie ikony acrobaticon.

../_images/scan-to-acrobat.png

Aby uzyskać dostęp do plików aplikacji Adobe Scan w aplikacji Acrobat Reader: #. Przejdź do strony filesicon Pliki. #. Dotknij kolejno opcji plusicon > Skanuj. Otwarta zostanie aplikacja Adobe Scan. #. W przypadku dowolnego pliku, który chcesz otworzyć w aplikacji Acrobat Reader, dotknij opcji acrobaticon

Otwieranie w aplikacji Pliki

Aplikacja Pliki w systemie iOS (iOS 11+) umożliwia łatwe wyszukiwanie, organizowanie wszystkich plików i zarządzanie nimi. Dostępne pliki obejmują lokalne pliki w urządzeniu, pliki na innych urządzeniach z systemem iOS oraz pamięć masową w chmurze. Aplikacja Adobe DC dla urządzeń mobilnych obsługuje aplikację Pliki i pozwala na większą kontrolę oraz łatwiejszy dostęp do wszystkich plików i skanów z dowolnej lokalizacji.

Aby otworzyć plik w programie Acrobat:

 1. Dotknij ikony aplikacji Pliki. Wyświetlone zostaną wszystkie pliki, w tym wszystkie pliki w programie Adobe Acrobat lub Adobe Scan.

../_images/filesappicon.png
 1. Przejdź do pliku lub wyszukaj i otwórz go.

 2. Dotknij shareicon > Otwórz w programie Acrobat.

../_images/filesappopen.png

Jeśli program Acrobat nie znajduje się jeszcze na liście dostępnych lokalizacji w aplikacji Pliki, można go dodać, wykonując następujące czynności:

 1. Dotknij ikony aplikacji Pliki.

 2. Dotknij ikony overflowicon.

 3. Dotknij opcji Edytuj.

 4. W razie potrzeby można włączać i wyłączać lokalizacje. Można również na długo nacisnąć hamburgericon i przeciągnąć elementy do nowej pozycji.

 5. Dotknij pozycji Gotowe.

../_images/filesapplocations.png

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://support.apple.com/en-us/HT206481.

Otwieranie w aplikacji iBooks

Aplikacja iBooks nie ma opcji „Otwórz w” ani „Udostępnij”. Aby przenieść dokument PDF z aplikacji iBooks do programu Acrobat Reader, wyślij do siebie dokument PDF w wiadomości e-mail i postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji Otwieranie plików PDF z wiadomości e-mail.

Dodawanie programu Acrobat do menu Udostępnij

Najczęstszym sposobem otwierania plików w programie Acrobat jest udostępnianie plików PDF (otwieranie ich) z innych aplikacji za pomocą menu Udostępnij (dotknij shareicon). Udostępnianie pliku w programie Acrobat po prostu kopiuje plik do programu Acrobat i otwiera go automatycznie.

Program Acrobat może domyślnie nie wyświetlać się na liście udostępniania aplikacji. Aby dodać program Acrobat jako domyślny element na liście udostępniania, należy wykonać następujące czynności:

 1. Otwórz plik PDF w innej aplikacji.

 2. Dotknij opcji Otwórz w… lub shareicon (w zależności od wersji aplikacji i systemu operacyjnego).

 3. Przesuń palcem w lewo, aż pojawi się ikona Więcej, a następnie dotknij jej.

 4. Gdy pojawi się lista aplikacji, dotknij opcji Edytuj.

 5. Przewiń listę aplikacji w dół i dotknij opcji Kopiuj do programu Acrobat.

 6. Dotknij opcji Gotowe, aby wyjść z trybu edycji.

 7. Dotknij ponownie przycisku Gotowe, aby zamknąć okno dialogowe Ustawienia udostępniania.

Program Acrobat powinien być teraz widoczny jako opcja udostępniania po każdym dotknięciu ikony udostępniania w dowolnej aplikacji.

../_images/addtoshare.png