Modyfikowanie plików PDF

Zobacz też

Sprawdź swój interfejs! Jeśli poniższy ekran pasuje do interfejsu aplikacji, korzystasz z wersji klasycznej. Zobacz sekcję Modyfikowanie plików PDF przy użyciu klasycznej wersji. Jeśli nie, kontynuuj czytanie. oldui

Dodawanie tekstu do pliku PDF

 1. Na dolnym pasku narzędzi dotknij opcji Tekst.

Dokument zostanie otwarty w trybie dodawania tekstu, gdzie na dole paska narzędzi są wyświetlane narzędzia wyboru koloru i rozmiaru tekstu.

../_images/add-text.png
 1. Aby wybrać kolor tekstu:

 1. Dotknij opcji colorpicker, aby włączyć paletę kolorów i pasek rozmiaru tekstu.

 2. Dotknij opcji colorpicker, a następnie dotknij dowolnego koloru z palety.

../_images/text-color.png
 1. Aby zmienić rozmiar tekstu:

 1. Dotknij opcji textsize, aby otworzyć pasek rozmiaru tekstu.

 2. Przeciągnij pasek rozmiaru do wybranego rozmiaru tekstu.

 1. Dotknij miejsca w dokumencie, w którym ma zostać dodany tekst.

 2. W wyświetlonym polu tekstowym wprowadź tekst, a następnie wybierz opcję sendarrow

 3. Aby zmienić rozmiar pola tekstowego, przeciągnij uchwyty w narożnikach zależnie od potrzeb.

 4. Aby przenieść pole tekstowe w inne miejsce, przytrzymaj je i przeciągnij.

 5. Aby dodać więcej tekstu, ponownie dotknij miejsca w dokumencie i wykonaj opisane wyżej instrukcje.

 6. Po zakończeniu dotknij ikony „<” z lewego górnego rogu, aby wyjść z trybu dodawania tekstu.

Aby szybko dodać tekst w pustym miejscu:

 1. Dotknij i przytrzymaj puste miejsce, w którym ma zostać dodany tekst.

 2. W wyświetlonym menu dotknij opcji Tekst.

 3. Wprowadź komentarz w polu tekstowym, a następnie wybierz opcję sendarrow

../_images/quick-actions-menu.png

Aby edytować, zmodyfikować lub usunąć dodany tekst:

 1. Dotknij tekstu.

 2. W wyświetlonym oknie dialogowym wykonaj jedną lub więcej z następujących czynności:

  • Aby usunąć tekst, dotknij opcji delete

  • Aby zmienić kolor tekstu, dotknij opcji colorpicker i wybierz inny kolor.

  • Aby zmienić rozmiar tekstu, wybierz opcję textsize, a następnie przeciągnij suwak do wybranego rozmiaru.

  • Aby edytować tekst, dotknij opcji overflow > Edytuj notatkę**. Następnie edytuj tekst i wybierz opcję sendarrow, aby wprowadzić nowy tekst.

  • Aby dodać odpowiedź do dodanego tekstu, dotknij opcji reply i dodaj swoją odpowiedź. Dotknij opcji sendarrow, aby wprowadzić odpowiedź.

  • Aby nawigować między wszystkimi tekstami i komentarzami dodanymi do dokumentu, użyj strzałek < i > i wyświetl je lub zmodyfikuj stosownie do potrzeb.

../_images/added-text-edit.png

Edycja tekstu w pliku PDF

Plik PDF można edytować tylko wtedy, gdy użytkownik posiada subskrypcję programu Adobe Acrobat Premium lub Adobe Acrobat Pro.

 1. Dotknij kolejno moretools > Edytuj plik PDF.

Plik PDF zostanie otwarty w trybie edycji.

 1. Dotknij tekst, który ma być edytowany. Przeciągnij uchwyty pola zaznaczenia, aby zmienić wybór zależnie od potrzeb.

../_images/edit-text.png
 1. W wyświetlonym menu dotknij opcji Edytuj tekst.

 2. W panelu edycji dokonaj edycji tekstu zgodnie z wymaganiami, a następnie wybierz opcję Gotowe.

../_images/edit-text-mode.png
 1. Aby odrzucić zmiany, wybierz opcję Anuluj z górnego paska.

 2. Aby szybko edytować tekst w pliku PDF:

 1. Naciśnij i przytrzymaj tekst, który chcesz edytować.

 2. W wyświetlonym menu dotknij opcji Edytuj tekst.

 3. W otwartym panelu edycji dokonaj edycji tekstu, a następnie wybierz opcję Gotowe.

Usuwanie tekstu

Tekst z pliku PDF można usunąć tylko wtedy, gdy użytkownik posiada subskrypcję programu Adobe Acrobat Premium lub Adobe Acrobat Pro.

Aby usunąć tekst z pliku PDF:

 1. Dotknij kolejno moretools > Edytuj plik PDF.

Plik PDF zostanie otwarty w trybie edycji.

 1. Wybierz tekst, który chcesz usunąć. Przeciągnij uchwyty pola zaznaczenia, aby zmienić wybór zależnie od potrzeb.

 2. W wyświetlonym menu dotknij opcji Usuń.

Zaznaczony tekst zostanie usunięty. Usunięty tekst można przywrócić, dotykając opcji |undo| w górnym menu.

Edycja obrazów

Bieżąca wersja aplikacji Acrobat Reader nie obsługuje edycji obrazów w plikach PDF.

Dodawanie obrazów

Obrazy można dodawać do pliku PDF tylko z subskrypcją programu Adobe Acrobat Premium lub Adobe Acrobat Pro.

Aby dodać nowy obraz do pliku PDF:

 1. Dotknij kolejno moretools > Edytuj plik PDF.

  Plik PDF zostanie otwarty w trybie edycji.

 1. Na dolnym pasku narzędzi dotknij opcji addimage Dodaj obraz. Następnie dotknij pustego miejsca w dokumencie, w którym chcesz dodać obraz.

../_images/add-image.png
 1. W panelu dodawania obrazu wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz opcję Dodaj ze zdjęć: jeśli wyświetli się monit, zezwól na dostęp do zdjęć. Spowoduje to otwarcie galerii ostatnio używanych obrazów. Możesz wybrać obraz, dotykając go. Aby wybrać obrazy z innych aplikacji, dotknij jedną z ikon aplikacji wyświetlanych na górnym panelu i wybierz dowolny obraz.

  • Wybierz opcję Dodaj z kamery: jeśli wyświetli się monit o zezwolenie na dostęp do kamery, wyraź zgodę. Następnie skup aparat na obrazie i wybierz ikonę przechwytywania. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

Aby zmodyfikować dodany obraz:

 1. Dotknij obrazu i w razie potrzeby wykonaj wybrane czynności:

 • Aby przenieść obraz, przeciągnij go w wybrane miejsce.

 • Aby zmienić rozmiar obrazu, przeciągnij niebieskie uchwyty narożne zależnie od potrzeb.

 • Aby usunąć obraz, dotknij opcji Usuń.

 • Aby obrócić obraz, dotknij ikony rotateleft lub rotateright w dolnym menu.

  ../_images/add-image-modify.png

Tworzenie rysunków

Aby tworzyć rysunki:

 1. Na dolnym pasku narzędzi dotknij opcji draw

Plik jest otwierany w trybie dodawania obrazu, gdzie dolny pasek narzędzi wyświetla narzędzia umożliwiające wybranie koloru obrazu i grubości linii obrazu.

Aby uzyskać szybki dostęp do trybu dodawania obrazu, dotknij pustego miejsca w dokumencie, a następnie z wyświetlonego menu wybierz opcję Rysuj.

../_images/quick-actions-menu.png
 1. Aby zmienić kolor rysowania:

  1. Wybierz opcję draw, aby aktywować paletę kolorów.

  2. Dotknij opcji colorpicker, a następnie dotknij dowolnego koloru z palety.

 2. Aby zmienić grubość linii obrazu:

  1. Dotknij opcji drawwidth, aby otworzyć próbnik grubości linii.

  2. Wybierz odpowiedni pasek szerokości.

../_images/draw-line-width.png
 1. Po wybraniu koloru i grubości linii obrazu dotknij dokumentu, a następnie narysuj obraz, przeciągając jednym palcem.

  Uwaga: do przewijania dokumentu i rysowania obrazów w razie potrzeby można użyć przewijania dwoma palcami.

 2. Aby wymazać część rysunku, dotknij erase, a następnie przeciągnij sekcję, która ma zostać wymazana.

 3. Aby cofnąć krok, dotknij opcji undo w górnym menu.

 4. Dotknij pozycji Gotowe.

Aby zmodyfikować lub usunąć rysunek:

 1. Dotknij ikony obraz.

 2. W wyświetlonym oknie dialogowym wykonaj wybraną z następujących czynności:

 • Aby zmienić kolor obrazu, dotknij opcji colorpicker

 • Aby zmienić grubość linii obrazu, dotknij opcji drawwidth

 • Aby usunąć obraz, dotknij opcji delete

 • Aby dodać komentarz do obrazu, dotknij pole Dodaj komentarz i napisz wiadomość. Po zakończeniu wybierz > w prawym górnym rogu.

 • Aby dodać odpowiedź do obrazu, wybierz opcję reply, a następnie dodaj odpowiedź.

  ../_images/draw-modify.png

Dodawanie adnotacji

 1. Na dolnym pasku narzędzi dotknij opcji highlight

  Plik PDF jest otwierany w trybie podświetlania, w którym znajdziesz narzędzia do podświetlania, podkreślania, przekreślania oraz próbnik kolorów.

 2. Na dolnym pasku narzędzi wybierz jedno z następujących narzędzi, zależnie od potrzeb:

  • highlight, aby podświetlić tekst.

  • underline, aby podkreślić tekst.

  • strikethrough, aby przekreślić tekst.

 3. Sprawdź ikonę colorpicker, aby potwierdzić wyświetlany kolor. Aby zmienić kolor, dotknij opcji colorpicker, a następnie wybierz kolor z palety kolorów, aby go zaznaczyć.

 4. Przeciągnij kursor nad tekstem, który chcesz podświetlić/podkreślić/przekreślić.

 5. Możesz użyć narzędzia text-magnifier, które się pojawi, aby zweryfikować zaznaczenie.

  ../_images/highlight-text-magnifier.png

  Tekst zaznaczony wybraną adnotacją jest wyróżniany w wybranym kolorze.

Aby szybko podświetlić/podkreślić/przekreślić kilka wierszy:

 1. Wybierz tekst, który chcesz oznaczyć, a następnie przeciągnij uchwyty, aby zaznaczyć wiersze.

 2. W wyświetlonym menu dotknij dowolnego narzędzia, aby wykonać żądaną czynność. Możesz skopiować, podświetlić, podkreślić, przekreślić, przetłumaczyć, odczytać na głos lub przeliterować zaznaczony tekst.

Aby zmodyfikować podświetlenie/podkreślenie/przekreślenie lub dodać komentarze:

 1. Dotknij zaznaczony tekst.

 2. W wyświetlonym oknie dialogowym wykonaj jedną lub więcej z następujących czynności:

 • Aby zmienić kolor podświetlenia, podkreślenia lub przekreślenia, wybierz colorpicker i dotknij kolor, aby go wybrać.

 • Aby odpowiedzieć na adnotację, wybierz overflow > Odpowiedz i wprowadź odpowiedź.

 • Aby dodać komentarz do adnotacji, wybierz pole „Dodaj komentarz”, a następnie wprowadź komentarz.

 • Aby usunąć adnotację, dotknij ikony delete

Dodawanie komentarzy

Aby dodać komentarze w pliku PDF:

 1. Na dolnym pasku narzędzi dotknij opcji addcomments, a następnie miejsca w dokumencie, w którym chcesz dodać komentarz.

 2. Możesz też dotknąć pustego miejsca, a następnie z wyświetlonego menu wybrać opcję Komentarz.

 3. W wyświetlonym polu komentarza wpisz tekst, a następnie wybierz opcję sendarrow, aby dodać komentarz.

Komentarz zostanie dodany w dokumencie w postaci comment.

Aby dodać komentarz do zaznaczonego tekstu:

 1. Dotknij tekstu, a następnie przeciągnij uchwyty, aby zaznaczyć tekst, do którego chcesz dodać komentarz.

 2. W wyświetlonym menu dotknij opcji Dodaj komentarz.

../_images/comments-3.png
 1. W polu „Dodaj komentarz” wpisz swój komentarz, a następnie dotknij przycisku sendarrow

Podświetla wybrany tekst i dodaje do niego komentarz.

Widok listy komentarzy

Aby wyświetlić listę komentarzy w pliku PDF:

 1. Na górnym pasku dotknij ikony commentslist.

  Wyświetli się lista wszystkich komentarzy w pliku PDF.

  ../_images/comments-panel.png
 1. Aby odpowiedzieć na komentarz, dotknij opcji Odpowiedz, a następnie dodaj swoją odpowiedź.

 2. Aby edytować komentarz, dotknij opcji overflow przy wybranym komentarzu, a następnie dotknij opcji Edytuj komentarz.

 3. Aby usunąć komentarz, dotknij opcji overflow przy wybranym komentarzu, a następnie dotknij opcji Usuń.

Organizowanie stron w pliku PDF

Strony dokumentu PDF można organizować tylko z subskrypcją programu Adobe Acrobat Premium lub Adobe Acrobat Pro.

Aby uporządkować strony:

 1. Wybierz opcję moretools Więcej narzędzi > organize Organizuj strony.

../_images/organize.png
 1. Możesz także dotknąć opcji overflow > Strony.

../_images/pages-1.png
 1. Dotknij jedną lub więcej stron, aby je zaznaczyć, a następnie wykonaj wybraną spośród następujących czynności:

  • Aby obrócić strony: dotknij ikony rotateleft lub rotateright.

  • Aby zmienić kolejność stron: naciśnij i przytrzymaj stronę, a następnie przesuń ją w nowe miejsce.

  • Aby usunąć strony: dotknij ikony delete i potwierdź operację.

  • Aby wstawić strony: dotknij ikony insert i określ, czy chcesz wstawić kolejny plik, czy pustą stronę. Następnie wybierz opcję przed lub po. Aplikacja automatycznie zapisze plik.

  • Aby wyodrębnić strony: dotknij ikony extract. Wyodrębnione strony zostaną automatycznie zapisane na urządzeniu jako „Strony z <nazwa pliku>”.

Kadrowanie stron w pliku PDF

Strony dokumentu PDF można wykadrować tylko z subskrypcją programu Adobe Acrobat Premium lub Adobe Acrobat Pro.

Aby wykadrować stronę:

 1. Dotknij opcji moretools Więcej narzędzi > crop Wykadruj strony.

../_images/crop-pages.png
 1. Przeciągnij uchwyty zaznaczenia, aby ustawić odpowiednią ramkę kadrowania.

  • Aby zastosować ustawienia kadrowania na wszystkich stronach pliku PDF, dotknij opcji Wszystkie strony, aby ją włączyć.

  • Aby zastosować ustawienia, dotknij opcji Gotowe.

  • Aby zresetować ustawienia kadrowania, dotknij opcji Zresetuj.

Zapisywanie pliku PDF w pamięci masowej Adobe w chmurze

Następujące pliki są automatycznie zapisywane w źródłowej lokalizacji chmury:

 • Każdy plik aktualizowany po pobraniu z chmury.

 • Każdy plik, który wymaga użycia funkcji pamięci masowej Adobe w chmurze, w tym udostępnienia, zrecenzowania, połączenia, wyeksportowania itd.

Aby zapisać plik w pamięci masowej Adobe w chmurze, w górnym menu dotknij opcji overflow > Zapisz w pamięci masowej Adobe w chmurze.

To spowoduje zapisanie kopii pliku w pamięci masowej Adobe w chmurze.

Zapisywanie kopii pliku PDF

Kopię plików można zapisywać w pamięci masowej Adobe w chmurze lub w dowolnej obsługiwanej pamięci masowej innej firmy. Program Acrobat umożliwia zapisywanie kopii udostępnionych i przeglądania plików wraz z ich uwagami.

Aby zapisać kopię pliku PDF:

 1. W górnym menu dotknij opcji overflow> Zapisz kopię.

 2. Wybierz lokalizację.

 3. Dotknij pozycji Zapisz.