Udostępnianie plików

Zobacz też

Sprawdź swój interfejs! Jeśli poniższy ekran pasuje do interfejsu aplikacji, korzystasz z wersji klasycznej. Zobacz sekcję Udostępnianie i recenzowanie plików w klasycznej wersji. Jeśli nie, kontynuuj czytanie. oldui

Program Acrobat Reader umożliwia udostępnianie plików tylko do odczytu lub do wspólnej recenzji. Zaawansowane funkcje udostępniania umożliwiają śledzenie udostępnionych plików i zarządzanie nimi. Dostępne możliwości:

 • Udostępnianie plików tylko do przeglądania lub udostępnianie plików do recenzji, dzięki czemu odbiorcy mogą zgłaszać komentarze i oznaczać pliki.

 • Udostępnianie plików tylko do przeglądania lub udostępnianie plików do recenzji, dzięki czemu odbiorcy mogą zgłaszać komentarze i oznaczać pliki.

 • Synchronizowanie plików między wszystkimi podłączonymi urządzeniami.

 • Tworzenie, uczestniczenie w recenzjach i zarządzanie nimi.

 • Powiadomienia o komentarzach od recenzentów wraz z obsługą znaczników @wzmianki.

 • Funkcje Przesuwanie, Powiększanie lub Przewijanie w trybie komentowania.

..Uwaga: ikona sharedfilelisticon wskazuje, że plik jest udostępniany do komentowania lub jest plikiem tylko do odczytu, natomiast ikona PDF wskazuje, że plik nie jest udostępniany. Wszystkie udostępnione pliki można wyświetlić w widoku Udostępnione, dotykając opcji sharedfilelisticon. Dotknij Przez Ciebie, aby wyświetlić pliki udostępnione przez Ciebie, i dotknij Przez innych, aby wyświetlić pliki udostępnione przez innych.

../_images/sharedtabs.png

Kompresja pliku przed wysłaniem

Użytkownicy subskrypcji Premium mogą kompresować pliki, aby zmniejszyć ich rozmiar. Skompresowane pliki zużywają mniej przepustowości, a praca z nimi jest łatwiejsza i szybsza. Uwaga: nie można kompresować plików, które zostały wcześniej skompresowane.

Aby skompresować plik PDF:

 1. Dotknij kolejno pozycji moretools > kompresuj Kompresuj plik PDF.

../_images/compress-1.png
 1. W otwartym oknie dialogowym kompresji wybierz poziom kompresji i dotknij opcji „Kompresuj”. Zostanie wyświetlony komunikat, że kompresja jest w toku.

../_images/compress-2.png
 1. Po skompresowaniu pliku PDF zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem. Aby otworzyć skompresowany plik, dotknij opcji Otwórz.

Skompresowany plik ma nazwę „filename_compressed.pdf” i jest zapisany w pamięci masowej Adobe w chmurze.

../_images/compress-3.png

Zabezpieczanie plików PDF hasłem

Subskrybenci programu Adobe Acrobat Premium lub Adobe Acrobat Pro DC mogą zabezpieczyć pliki PDF, ustawiając hasło. Może to pomóc w zabezpieczeniu informacji poufnych i ograniczeniu nieautoryzowanego dostępu.

Uwaga

Ustawienie hasła do pliku powoduje utworzenie zabezpieczonej hasłem kopii pliku. Operacja nie zabezpiecza ani nie zmienia oryginalnego pliku.

Aby ustawić hasło do pliku PDF:

 1. Dotknij opcji moretools > Ustaw hasło.

  ../_images/password-1.png
 2. W wyświetlonym oknie dialogowym wprowadź hasło, a następnie potwierdź je.

 3. Dotknij pozycji Ustaw hasło.

Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający, że tworzenie kopii zabezpieczonej hasłem jest w toku.

../_images/password-2.png

Po zakończeniu zostanie wyświetlony pokazany poniżej komunikat potwierdzający. Tworzy kopię pliku o nazwie „<filename>_protected.pdf” i zapisuje plik w pamięci masowej Adobe w chmurze.

../_images/password-3.png

Aby otworzyć plik PDF zabezpieczony hasłem:

 1. W oknie potwierdzenia dotknij opcji Otwórz.

 2. W innym przypadku na liście plików dotknij nazwy pliku zabezpieczonego hasłem, aby go otworzyć.

 3. W wyświetlonym oknie dialogowym wprowadź hasło, a następnie dotknij przycisku OK.

Należy zwrócić uwagę na następujące ograniczenia plików PDF zabezpieczonych hasłem:

 • Plików PDF zabezpieczonych hasłem nie można edytować, wypełniać i podpisywać, kompresować ani eksportować.

 • Hasło można usunąć za pomocą programu komputerowego Acrobat pod warunkiem znajomości pierwotnego hasła.

 • Nie ma osobnego hasła do edycji. Jeśli użytkownik będzie mógł otworzyć plik, może go edytować.

 • Obecnie aplikacja mobilna Acrobat Reader nie obsługuje drukowania plików PDF chronionych hasłem.

Udostępnianie pliku

Możesz wysłać dokument do innych osób, udostępniając łącze do pliku za pośrednictwem aplikacji innych firm. Udostępnianie pliku za pomocą łącza umożliwia wysłanie udostępnionego pliku do większej liczby odbiorców. Udostępnianie łącza pozwala zaoszczędzić przepustowość i zapewnia dostęp do plików przechowywanych w chmurze. Aby udostępnić plik:

 1. Na liście plików dotknij ikony overflowicon obok pliku.

 2. Możesz też otworzyć plik i dotknąć ikony shareicon w górnym menu.

 3. W wyświetlonym oknie dialogowym wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Z listy dostępnych aplikacji innych firm wybierz dowolną aplikację i wykonaj następujące czynności. Łącze do pliku jest automatycznie tworzone i udostępniane za pośrednictwem wybranej aplikacji.

  • Po skopiowaniu łącza do schowka dotknij opcji Uzyskaj łącze, wklej je i wyślij pocztą e-mail, w wiadomości lub przy użyciu innych obsługiwanych aplikacji.

../_images/new-share-dialog.png

Uwaga

Odbiorcy łączy udostępnionych przez właścicieli nie są dodawani do listy osób w udostępnionych dokumentach. Odbiorcy łączy nie mają również dostępu do udostępnionego dokumentu z listy „Udostępnione przez innych” w pamięci masowej Adobe w chmurze.

Eksportowanie plików PDF

Dzięki subskrypcji Adobe Acrobat Premium lub Adobe Acrobat Pro można eksportować nieudostępnione pliki PDF do różnych formatów:

 • Formaty dokumentów: DOCX, DOC, RTF, XLSX i PPTX

 • Formaty obrazów: JPEG i PNG

Podczas eksportowania plików PDF do formatów dokumentów program Acrobat obsługuje funkcję optycznego rozpoznawania znaków (OCR), która umożliwia konwertowanie zeskanowanego tekstu na tekst rzeczywisty. Program Acrobat obsługuje wiele języków eksportu, ale rozpoznawanie OCR nie ma zastosowania do eksportu do formatów obrazów.

Aby wyeksportować plik PDF przy użyciu programu Acrobat Reader dla systemu Android:

 1. W dolnym menu dotknij opcji moretools > exportpdf Eksportuj plik PDF.

../_images/export-1.png
 1. Na wyświetlonej stronie Eksportuj plik PDF wybierz opcję Dokument lub Obraz jako opcję eksportu, zależnie od potrzeb.

 2. Aby eksportować plik PDF do formatu dokumentu:

  1. Wybierz „Dokument” jako opcję eksportu.

  2. Z listy formatów dokumentów na karcie Dokument wybierz format pliku.

  3. Aby zmienić język, dotknij wybranego języka i wybierz inny język. Domyślnie język eksportu jest taki sam, jak zainstalowanej aplikacji. Aplikacja Acrobat obsługuje wiele języków eksportu.

  4. Dotknij opcji „Eksportuj”.

  5. Po wyeksportowaniu pliku zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem. Aby otworzyć wyeksportowany plik, dotknij opcji Otwórz. Aby odrzucić wiadomość, dotknij przycisku „X”.

  ../_images/export-2.png
 3. Aby eksportować plik PDF do formatu obrazu:

  1. Wybierz „Obraz” jako opcję eksportu.

  2. Na stronie, która zostanie otwarta, wybierz jeden z dwóch formatów obrazu: JPEG lub PNG.

  3. Dotknij stron, które chcesz eksportować jako obrazy. Możesz także dotknąć opcji Wybierz wszystkie, aby wybrać wszystkie strony.

  4. Aby udostępnić eksportowaną stronę, wybierz opcję Udostępnij obrazy w dolnej części ekranu i zakończ proces.

  5. Aby zapisać eksportowane strony na urządzeniu, wybierz opcję Zapisz w Zdjęciach.

   Jeśli program Acrobat po raz pierwszy uzyskuje dostęp do zdjęć, zostanie wyświetlone okno dialogowe uprawnień. W oknie dialogowym wybierz odpowiednią opcję, aby kontynuować.

  6. Po wyeksportowaniu i zapisaniu obrazów w Galerii urządzenia zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem.

  ../_images/export-3.png

Udostępnianie do recenzji

Możesz udostępniać pliki oraz zarządzać udostępnianiem za pomocą urządzenia mobilnego, komputera stacjonarnego i Internetu. Podczas udziału kilku recenzentów wysyłane są powiadomienia push. Aby zainicjować udostępnianie:

 1. Otwórz plik PDF i dotknij opcji overflowicon w górnym pasku menu.

 2. Możesz też dotknąć opcji overflowicon > shareicon Udostępnij w przypadku dowolnego pliku z listy.

 3. W wyświetlonym oknie dialogowym „Udostępnij innym osobom” dodaj co najmniej 1 adres e-mail.

 4. Opcjonalnie dotknij wiersza tematu i/lub pola tekstowego wiadomości, aby je edytować.

 5. Aby umożliwić odbiorcom dodawanie komentarzy i adnotacji, aktywuj opcję Włącz możliwość komentowania. Pliki z wyłączoną możliwością komentowania są tylko do odczytu.

 6. Aby ustawić termin recenzji, dotknij przycisku gearicon > Ustaw termin. Ustaw datę, a następnie dotknij przycisku <.

 7. Dotknij pozycji Wyślij.

Plik zostanie automatycznie przesłany do pamięci masowej Adobe w chmurze. Odbiorcy dokumentu mogą uzyskać dostęp do pliku przez Internet, jak również z komputera lub telefonu.

../_images/startreview.png

Możesz również utworzyć łącze do pliku i udostępnić je. Aby to zrobić, wykonaj czynności wymienione w temacie „Udostępnianie pliku”.

Udostępnianie za pomocą funkcji Airdrop

Funkcja AirDrop umożliwia bezprzewodowe udostępnianie plików z jednego urządzenia Apple do innego. Aby udostępnić plik PDF za pomocą funkcji Airdrop:

 1. Otwórz plik PDF, który chcesz udostępnić.

 2. Dotknij pozycji shareicon > AirDrop.

 3. Wybierz urządzenie odbiorcze. Jeśli nie widzisz wymaganego urządzenia, prawdopodobnie nie jest prawidłowo skonfigurowane.

 4. Gdy na urządzeniu docelowym pojawi się okno dialogowe z komunikatem „AirDrop: Otwórz za pomocą...”, wybierz opcję Acrobat.

../_images/airdrop.png

Uwaga

AirDrop wymaga skonfigurowania urządzeń docelowych i odbiorczych zgodnie z instrukcjami firmy Apple. Urządzenia powinny być włączone, odblokowane, z włączoną opcją AirDrop, połączeniem bezprzewodowym, funkcją Bluetooth itd. Domyślnie urządzenie odbiorcze ogranicza udostępnianie do osób na liście kontaktów.

Modyfikowanie udostępnionych plików

Nie można modyfikować plików, które zostały udostępnione do recenzji. Można jednak utworzyć kopię dowolnego udostępnionego pliku, a następnie go zmodyfikować. Aby zmodyfikować udostępnione pliki:

 1. Na liście udostępnionych plików dotknij pliku, aby go otworzyć.

 2. Na dolnym pasku narzędzi dotknij kolejno overflowicon > Edytuj plik PDF.

 3. W wyświetlonym oknie dialogowym dotknij opcji Utwórz kopię. To spowoduje utworzenie kopii pliku i otwarcie go w trybie narzędzia.

../_images/modify_shared_file.png

Zapisywanie kopii udostępnionych plików

Można zapisać kopię udostępnionych plików wraz z uwagami do recenzji, jeśli takie istnieją. Aby to zrobić:

 • Otwórz udostępniony plik z pamięci masowej Adobe w chmurze.

 • Dotknij opcji overflowicon na górnym pasku.

 • Dotknij opcji Zapisz kopię.

 • Wybierz miejsce docelowe z podanych opcji i dotknij opcji Zapisz.

../_images/savedestinations.png