Udostępnianie i recenzowanie

Zobacz też

Sprawdź swój interfejs! Jeśli poniższy ekran pasuje do interfejsu aplikacji, korzystasz z naszego nowego i bardziej intuicyjnego interfejsu. Zobacz sekcję Udostępnianie plików PDF w nowej wersji. Jeśli nie, kontynuuj czytanie. newui

Program Acrobat Reader umożliwia udostępnianie plików tylko do odczytu lub do wspólnej recenzji. Zaawansowane funkcje udostępniania umożliwiają śledzenie udostępnionych plików i zarządzanie nimi. Dostępne możliwości:

 • Udostępnianie plików tylko do przeglądania lub udostępnianie plików do recenzji, dzięki czemu odbiorcy mogą zgłaszać komentarze i oznaczać pliki.

 • Udostępnianie plików tylko do przeglądania lub udostępnianie plików do recenzji, dzięki czemu odbiorcy mogą zgłaszać komentarze i oznaczać pliki.

 • Synchronizowanie plików między wszystkimi podłączonymi urządzeniami.

 • Tworzenie, uczestniczenie w recenzjach i zarządzanie nimi.

 • Powiadomienia o komentarzach od recenzentów wraz z obsługą znaczników @wzmianki.

 • Funkcje Przesuwanie, Powiększanie lub Przewijanie w trybie komentowania.

Znaczniki udostępniania i recenzowania

Lista plików programu Acrobat wskazuje, czy plik jest udostępniany do recenzji, czy tylko do odczytu. Ikona sharedfilelisticon obok pliku wskazuje, że plik jest udostępniany do komentowania lub jest plikiem tylko do odczytu, natomiast ikona PDF wskazuje, że plik nie jest udostępniany.

Gdy żaden dokument nie jest otwarty, możesz przeglądać wszystkie udostępnione pliki w widoku Udostępnione. Aby to zrobić:

 1. Dotknij ikony sharedfilelisticon, aby wyświetlić udostępnione pliki.

 2. Dotknij Przez Ciebie, aby wyświetlić pliki udostępnione przez Ciebie, i dotknij Przez innych, aby wyświetlić pliki udostępnione przez innych.

../_images/sharedtabs.png

Inicjowanie udostępniania i recenzowania

Możesz udostępniać pliki oraz zarządzać udostępnianiem za pomocą urządzenia mobilnego, komputera stacjonarnego i Internetu. Podczas udziału kilku recenzentów wysyłane są powiadomienia push. Aby zainicjować udostępnianie:

 1. Otwórz plik PDF i dotknij opcji overflowicon w górnym pasku menu.

 2. Możesz też dotknąć opcji overflowicon > shareicon Udostępnij w przypadku dowolnego pliku z listy.

 3. W wyświetlonym oknie dialogowym „Udostępnij innym osobom” dodaj co najmniej 1 adres e-mail.

 4. Opcjonalnie dotknij wiersza tematu i/lub pola tekstowego wiadomości, aby je edytować.

 5. Aby umożliwić odbiorcom dodawanie komentarzy i adnotacji, aktywuj opcję Włącz możliwość komentowania. Pliki z wyłączoną możliwością komentowania są tylko do odczytu.

 6. Aby ustawić termin recenzji, dotknij przycisku gearicon > Ustaw termin. Ustaw datę, a następnie dotknij przycisku <.

 7. Dotknij pozycji Wyślij.

Plik zostanie automatycznie przesłany do pamięci masowej Adobe w chmurze. Odbiorcy dokumentu mogą uzyskać dostęp do pliku przez Internet, jak również z komputera lub telefonu.

../_images/startreview.png

Możesz również utworzyć łącze do pliku i udostępnić je. W tym celu wykonaj następujące czynności, aby zainicjować udostępnianie. W oknie dialogowym Udostępnij innym osobom dotknij opcji Pobierz łącze. W wyświetlonym oknie dialogowym dotknij opcji Utwórz łącze. W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz żądaną opcję udostępniania i postępuj zgodnie z procedurą.

Zapisywanie kopii udostępnionych plików

Można zapisać kopię udostępnionych plików wraz z uwagami do recenzji, jeśli takie istnieją. Aby to zrobić:

 • Otwórz udostępniony plik z pamięci masowej Adobe w chmurze.

 • Dotknij opcji overflowicon na górnym pasku.

 • Dotknij opcji Zapisz kopię.

 • Wybierz miejsce docelowe z podanych opcji i dotknij opcji Zapisz.

../_images/savedestinations.png

Udostępnianie za pomocą funkcji Airdrop

Funkcja AirDrop umożliwia bezprzewodowe udostępnianie plików z jednego urządzenia Apple do innego. Aby udostępnić plik PDF za pomocą funkcji Airdrop:

 1. Otwórz plik PDF, który chcesz udostępnić.

 2. Dotknij pozycji shareicon > AirDrop.

 3. Wybierz urządzenie odbiorcze. Jeśli nie widzisz wymaganego urządzenia, prawdopodobnie nie jest prawidłowo skonfigurowane.

 4. Gdy na urządzeniu docelowym pojawi się okno dialogowe z komunikatem „AirDrop: Otwórz za pomocą...”, wybierz opcję Acrobat.

../_images/airdrop.png

Uwaga

AirDrop wymaga skonfigurowania urządzeń docelowych i odbiorczych zgodnie z instrukcjami firmy Apple. Urządzenia powinny być włączone, odblokowane, z włączoną opcją AirDrop, połączeniem bezprzewodowym, funkcją Bluetooth itd. Domyślnie urządzenie odbiorcze ogranicza udostępnianie do osób na liście kontaktów.

Modyfikowanie udostępnionych plików

Nie można modyfikować plików, które zostały udostępnione do recenzji. Można jednak utworzyć kopię dowolnego udostępnionego pliku, a następnie go zmodyfikować. Aby zmodyfikować udostępnione pliki:

 1. Na liście udostępnionych plików dotknij pliku, aby go otworzyć.

 2. Na dolnym pasku narzędzi dotknij kolejno overflowicon > Edytuj plik PDF.

 3. W wyświetlonym oknie dialogowym dotknij opcji Utwórz kopię. To spowoduje utworzenie kopii pliku i otwarcie go w trybie narzędzia.

../_images/modify_shared_file.png

Recenzowanie plików

Funkcja recenzji umożliwia dodawanie komentarzy i adnotacji, edytowanie komentarzy, odpowiadanie na nie i otrzymywanie powiadomień o aktywności dotyczącej Twoich wątków z komentarzami. Aby zrecenzować pliki:

 1. W otrzymanej wiadomości e-mail z prośbą o recenzję należy kliknąć łącze. Spowoduje to automatyczne otwarcie dokumentu do recenzji w programie Acrobat Reader.

 2. Zaloguj się za pomocą swojego identyfikatora Adobe ID, jeśli jeszcze się nie zalogowano. Zalogowany użytkownik może edytować lub usuwać swoje komentarze w dowolnym czasie.

 3. Użyj dolnego paska narzędzi, aby zaznaczyć tekst, przekreślić tekst, podkreślić tekst, rysować, dodać komentarz, wypełnić i podpisać lub edytować plik PDF.

Dokumenty są automatycznie zapisywane, dlatego wszyscy recenzenci mogą zobaczyć Twoje komentarze. Możesz zrecenzować pliki nawet w trybie offline. Aplikacja zapisuje Twoje komentarze i synchronizuje je z dokumentem po nawiązaniu połączenia.

../_images/review-toolbar.png

Praca z komentarzami

Sprawdzony dokument może zawierać komentarze, wyróżniony tekst z komentarzem, przekreślony tekst, podkreślony tekst lub ręcznie narysowane oznaczenia. Ikona komentarza commenticon3 oznacza komentarz w udostępnionym dokumencie. Program Acrobat automatycznie przypisuje unikalny kolor każdemu recenzentowi dokumentu. Aby wyświetlić, odpowiedzieć lub edytować komentarz dowolnego typu, należy dotknąć komentarza lub ikony commenticon3. Spowoduje to wyświetlenie panelu edycji komentarza na dole ekranu.

../_images/commentpanel2.png

Panel edycji komentarza umożliwia:

 • Odpowiedz na komentarz

  Aby odpowiedzieć na komentarz:

  1. Dotknij ikony commenticon3, aby otworzyć dowolny komentarz. Można też dotknąć wybrany komentarz na liście komentarzy.

  2. W wyświetlonym panelu edycji komentarza wpisz odpowiedź i dotknij opcji Opublikuj.

 • Wspominanie określonego recenzenta

  Odpowiadając na komentarz, możesz użyć znacznika @wzmianka, aby odnieść się bezpośrednio do autora komentarza. Aby użyć oznaczenia:

  1. Utwórz nowy komentarz lub odpowiedz na komentarz.

  2. Dotknij aticon i wybierz imię lub nazwę z listy recenzentów.

  3. Zakończ komentarz i dotknij opcji Opublikuj.

  Spowoduje to wysłanie do oznaczonego użytkownika powiadomienia o tym, że został on wspomniany.

  ../_images/mention.png
 • Usuwanie własnych komentarzy

  Właściciel recenzowanego dokumentu może usunąć dowolny komentarz. Jednak inni recenzenci mogą usuwać tylko swoje własne komentarze. Aby usunąć komentarz, dotknij komentarza, który chcesz usunąć. Następnie dotknij opcji deleteicon w panelu komentarza.

 • Edytowanie własnych komentarzy

  Recenzenci mogą edytować tylko własne komentarze. Aby edytować komentarz, dotknij go, aby otworzyć panel edycji komentarza. Następnie dotknij kolejno overflowicon > Edytuj odpowiedź.

 • Otwieranie listy komentarzy

  Aby otworzyć listę komentarzy:

  • W panelu edycji komentarza dotknij opcji bulleticon.

  • Można też kolejno wybrać odpowiednie pozycje w górnym pasku menu: overflowicon > Komentarze.

 • Przeglądanie komentarzy

  Jeśli dokumenty zawierają dużą liczbę komentarzy, możesz użyć narzędzi nawigacyjnych.

  • Na liście komentarzy przewiń w górę i w dół komentarze.

  • Z określonego komentarza przewiń w lewo i w prawo przez komentarze.

  ../_images/navigatecomments.png
 • Filtrowanie komentarzy

  Komentarze można filtrować według czasu zamieszczenia, recenzentów oraz tego, czy komentarz został przeczytany, czy rozwiązany. Aby to zrobić:

  1. Dotknij ikony filtericon.

  2. Dotknij filtrów, które chcesz zastosować.

  3. Dotknij opcji Zastosuj.

  ../_images/filters.png

  Po zastosowaniu filtru komentarzy w dolnej części dokumentu pojawi się pasek filtra, który wyświetla liczbę wybranych filtrów i przycisk Wyczyść. Dotknij pozycji Wyczyść, aby usunąć wszystkie filtry.

  ../_images/filterbar.png

Wyświetlanie powiadomień

Powiadomienia wysyłają alerty dotyczące żądań i/lub wiadomości wysyłanych w czasie rzeczywistym od nadawcy. W zależności od ustawień powiadomienia mogą pojawiać się również na ekranie głównym urządzenia.

Aby wyświetlić najnowsze powiadomienia, dotknij opcji bellalerticon. Spowoduje to wyświetlenie listy następujących dwóch typów powiadomień:

 • Żądania: są to elementy operacji, takie jak bezpośrednie wiadomości, prośby o zrecenzowanie pliku i tak dalej.

 • Powiadomienia: są to proste wiadomości.

../_images/notifications.png

Zarządzanie recenzjami

Gdy recenzenci będą dodawać komentarze do pliku, otrzymasz wiadomość e-mail z powiadomieniem. Możesz także aktywnie monitorować i śledzić recenzje przy użyciu aplikacji lub komputera.

Możesz śledzić udostępnione pliki i zarządzać nimi poprzez:

 • Wysłanie wiadomości do recenzentów. Wiadomości są odbierane jako powiadomienia.

 • Wyświetlanie listy recenzentów.

 • Dodawanie recenzentów.

 • Anulowanie udostępniania plików i usunięcie recenzji.

Aby zarządzać recenzją, gdy dokument jest otwarty, dotknij opcji overflowicon w górnym pasku menu.

../_images/managereview.png

Uwaga

Aplikacja zapewnia podobną funkcjonalność dla plików udostępnionych (pliki tylko do przeglądania, których nie dotyczy recenzja).

Ustalanie terminów recenzji

Możesz określić termin, w którym należy dokonać recenzji, aby recenzja zakończyła się automatycznie.

 1. W oknie dialogowym Udostępnij innym osobom dotknij opcji gearicon

 2. Dotknij opcji Ustaw termin.

 3. W wyświetlonym widżecie kalendarza wybierz datę/godzinę i dotknij opcji Ustaw termin.

  Wybrany termin zostanie wyświetlony w polu Termin.

 4. Dotknij przycisku <.

Uwaga

Powiadomienia są wysyłane po zakończeniu udostępniania.

../_images/deadline.png

Dodawanie recenzentów

Właściciel udostępnionego pliku może w dowolnym momencie dodać recenzentów. Aby dodać recenzentów:

 1. Na liście plików (Strona główna, Udostępnione lub wyniki wyszukiwania) dotknij ikony overflowicon.

 2. Dotknij opcji Osoby.

 3. Dotknij opcji Dodaj.

 4. W wyświetlonym oknie dialogowym „Dodaj osobę” wprowadź adres e-mail i dotknij opcji Dodaj osobę.

../_images/add_people.png

Wyświetlanie wiadomości dotyczących recenzji

Aby sprawdzić początkową wiadomość wysłaną wraz z udostępnianym plikiem:

 1. Na liście plików (Strona główna, Udostępnione lub wyniki wyszukiwania) dotknij ikony overflowicon.

 2. Dotknij pozycji Wiadomość.

../_images/reviewcontextmenu.png

Anulowanie udostępniania pliku

Z listy plików (Strona główna, Udostępnione lub wynik wyszukiwania):

 1. Dotknij ikony overflowicon.

 2. Dotknij opcji Anuluj udostępnianie pliku.

 3. Ponownie dotknij Cofnij udostępnianie, aby potwierdzić.

Anulowanie udostępniania pliku uniemożliwia dostęp w przyszłości do tego pliku wszystkim użytkownikom.

Usuwanie udostępniania lub recenzowania

Tylko właściciele udostępnionych plików mogą usuwać swoją recenzję. Z listy plików (Strona główna, Udostępnione lub wynik wyszukiwania):

 1. Dotknij ikony overflowicon.

 2. Dotknij pozycji Usuń.

 3. W wyświetlonym oknie dialogowym przejrzyj wiadomość usuwania i dotknij opcji Usuń mimo to w celu potwierdzenia.

../_images/delete-file.png

Uwaga

Usunięcie uprawnień do udostępniania lub do recenzji nie powoduje usunięcia pliku.