Praca z plikami PDF

Po otwarciu pliku PDF wyświetlane menu będą się różnić w zależności od pliku. Pliki nieudostępnione wyświetlają menu akcji u góry ekranu, a u dołu przestawny przycisk operacji.

Zarówno ikona przepełnienia (overflowicon), jak i przestawny przycisk operacji editicon otwierają menu kontekstowe i wyświetlają dodatkowe opcje w zależności od subskrypcji usług. Na przykład do wyświetlenia opcji „Organizuj strony” i „Edytuj PDF” potrzebna jest subskrypcja.

../_images/regularmenu.png

Komentowanie

Uwaga

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat obiegu pracy dotyczącego recenzji, patrz Udostępnianie i recenzja.

Zaawansowane funkcje komentowania programu Acrobat obsługują notatki, wyróżnienie, przekreślenie, podkreślenie, dodawanie tekstu, odręczne rysowanie i dodawanie komentarzy tekstowych do dowolnego typu znaczników. Aby skomentować plik, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz plik PDF.

 2. Dotknij ikony editicon.

 3. Dotknij pozycji commenticon2 Komentarz.

 4. Na pasku narzędzi komentarzy dotknij żądanego narzędzia.

  • Aby dodać tekst lub notatki, wybierz lokalizację, wpisz tekst, a następnie dotknij opcji Opublikuj.

  • Aby dodać znaczniki, takie jak podkreślenia lub podświetlenia, naciśnij i przytrzymaj lokalizację, a następnie przeciągnij, aby zaznaczyć tekst.

  • Aby dodać notatkę do znacznika, dotknij go, wprowadź tekst, a następnie dotknij opcji Opublikuj.

  • Aby usunąć komentarz, wystarczy dotknąć go, a następnie dotknąć opcji deleteicon.

  • Aby odpowiedzieć na komentarz, dotknij go, wpisz odpowiedź w polu Dodaj odpowiedź i dotknij opcji Odpowiedz.

../_images/commenttools.png

Udostępnianie pliku PDF

Do udostępniania plików do recenzji wymagane jest połączenie z Internetem. Aby udostępnić plik PDF:

 1. Dotknij opcji overflowicon > shareicon Udostępnij.

 2. W wyświetlonym oknie dialogowym Udostępnianie dodaj co najmniej 1 adres e-mail.

 3. Aby ustawić plik jako tylko do odczytu, wyłącz opcję Zezwalaj na komentarze. Program Acrobat domyślnie pozwala odbiorcom na dodawanie komentarzy i adnotacji.

 4. Opcjonalnie dotknij pól tematu i treści wiadomości, aby je edytować.

 5. Dotknij pozycji Wyślij. Możesz także dotknąć opcji Uzyskaj łącze, aby utworzyć łącze do udostępnienia.

Plik zostanie automatycznie przesłany do usługi Document Cloud, aby był dostępny na każdym urządzeniu.

../_images/startreview.png

Uwaga

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat obiegu pracy dotyczącego udostępniania i recenzji, patrz Udostępnianie i recenzja.

Kompresowanie pliku PDF

Patrz Kompresowanie pliku PDF.

Zapisywanie plików

Niektóre pliki są automatycznie zapisywane w strukturze chmury, w tym:

 • Pliki, które zmieniają się po pobraniu z chmury.

 • Pliki, który wymagają użycia funkcji usługi Document Cloud, w tym udostępnienia, recenzowania, połączenia, eksportowania plików PDF itd.

Operacje, które monitują o wybranie opcji Gotowe, Zapisz itd., są zapisywane po zakończeniu tej operacji.

Zapisywanie plików lokalnych w chmurze

Możesz zapisywać pliki przechowywane na urządzeniu w chmurze:

 1. Otwórz listę plików na Stronie głównej lub wybierz Pliki > Na tym urządzeniu.

 2. Dotknij kolejno overflowicon > savetocloudicon.

Edycja pliku PDF

Użytkownicy z subskrypcją usługi edycji PDF mogą modyfikować pliki PDF.

Dodawanie tekstu

Aby dodać tekst i obrazy:

 1. Dotknij kolejno editicon > Edytuj plik PDF.

 2. Dotknij ikony addtexticon.

 3. Dotknij lokalizacji tekstu w dokumencie.

 4. Możesz też nacisnąć i przytrzymać pole tekstowe, aby:

  • Przeciągnąć do innej lokalizacji.

  • Chwycić niebieski uchwyt narożny i zmienić rozmiar pola tekstowego.

  • Usunąć tekst. Dotknij pozycji Usuń.

 1. Wybierz dowolne narzędzie tekstowe w górnym menu. Możesz zmienić styl czcionki, rozmiar, grubość, kolor i wyrównanie.

 2. Dotknij pozycji Gotowe.

../_images/addtext.png

Edycja istniejącego tekstu

Aby edytować istniejący tekst:

 1. Dotknij kolejno editicon > Edytuj plik PDF.

 2. Dotknij bloku tekstowego:

  • Dotknij jeden raz, a następnie dotknij Wybierz wszystko, aby zaznaczyć cały blok tekstowy.

  • Dotknij jeden raz, a następnie dotknij dwukrotnie wewnątrz bloku tekstowego, aby wyświetlić uchwyty do zaznaczania tekstu. Przeciągnij uchwyty, aby zaznaczyć określony tekst.

 1. Wybierz dowolne narzędzie tekstowe w górnym menu. Możesz zmienić styl czcionki, rozmiar, grubość, kolor i wyrównanie.

 2. Dotknij pozycji Gotowe.

../_images/selecttext.png

Wstawianie list

Można wstawić nową listę lub przekształcić istniejący tekst na listę wypunktowaną lub ponumerowaną. Aby to zrobić, wystarczy zaznaczyć tekst w sposób opisany powyżej, a następnie kliknąć jedną z ikon listy.

../_images/insertlist.png

Edycja obrazów

Można usunąć, zmienić rozmiar, obrócić i przenieść nowe i istniejące obrazy: Aby to zrobić:

 1. Dotknij kolejno editicon > Edytuj plik PDF.

 2. Dotknij obrazu.

 3. Naciśnij i przytrzymaj obraz, aby:

  • Przeciągnąć do innej lokalizacji.

  • Chwycić niebieski uchwyt narożny i zmienić rozmiar obrazu.

  • Usunąć obraz. Dotknij pozycji Usuń.

  • Dotknij rotateleft lub rotateright, aby obrócić obraz.

 1. Dotknij pozycji Gotowe.

../_images/editimage.png

Dodawanie obrazów

Aby dodać nowy obraz do pliku PDF:

 1. Dotknij kolejno editicon > Edytuj plik PDF.

 2. Dotknij ikony addimageicon.

 3. Dotknij lokalizacji obrazu w dokumencie.

 4. Dotknij źródła obrazu i przejdź do obrazu.

 5. Opcjonalnie. Naciśnij i przytrzymaj obraz, aby:

  • Przeciągnąć do innej lokalizacji.

  • Chwycić niebieski uchwyt narożny i zmienić rozmiar obrazu.

  • Usunąć obraz. Dotknij pozycji Usuń.

 1. Dotknij pozycji Gotowe.

../_images/addimage.png

Cofanie/Ponawianie

Zawsze możesz cofnąć i ponowić czynności. Dostępne metody różnią się w zależności od kontekstu:

 • W trybie edycji dotknij ikony undoicon lub redoicon w prawym górnym rogu.

 • Gdy klawiatura jest otwarta, undoicon lub redoicon.

../_images/undoredoedit.png

Porządkowanie stron

Za pomocą narzędzia organizowania opartego na subskrypcji można wstawiać, wyodrębniać, obracać, zmieniać kolejność i/lub usuwać strony z nieudostępnionych plików. Operacje na poziomie strony są zablokowane dla plików udostępnianych i recenzowanych. Aby uporządkować strony:

 1. Zaloguj się do usługi Document Cloud i otwórz plik.

 2. Dotknij overflowicon, a następnie dotknij organizeicon.

 3. Dotknij stron i wybierz narzędzie.

../_images/organize.png

Uwaga

Możesz cofnąć i ponowić dowolną operację, dotykając ikon w prawym górnym rogu.

Wstawianie stron

 1. Otwórz plik PDF i dotknij overflowicon > organizeicon

 2. Wybierz stronę dla lokalizacji wstawienia pliku, a następnie dotknij przycisku inserticon

 3. Dotknij opcji Inny plik i wybierz plik do wstawienia. Można również dotknąć opcji Pusta strona, aby wstawić pustą stronę.

 4. Wybierz pozycję wstawienia i dotknij opcji Wstaw.

Wyodrębnianie stron

 1. Zaloguj się do usługi Document Cloud i otwórz nieudostępniony plik PDF.

 2. Dotknij overflowicon, a następnie dotknij organizeicon.

 3. Wybierz jedną lub więcej stron do wyodrębnienia i dotknij extracticon

Wyodrębniona strona jest zapisywana w Document Cloud.

Obracanie stron

 1. Zaloguj się do usługi Document Cloud i otwórz nieudostępniony plik PDF.

 2. Dotknij overflowicon, a następnie dotknij organizeicon.

 3. Dotknij jednej lub więcej stron.

 4. Dotknij pozycji rotateleft lub rotateright.

Zmiana kolejności stron

 1. Zaloguj się do usługi Document Cloud i otwórz nieudostępniony plik PDF.

 2. Dotknij overflowicon, a następnie dotknij organizeicon.

 3. Naciśnij i przytrzymaj dowolną stronę.

 4. Przeciągnij stronę do nowej lokalizacji.

Usuwanie stron

 1. Zaloguj się do usługi Document Cloud i otwórz nieudostępniony plik PDF.

 2. Dotknij overflowicon, a następnie dotknij organizeicon.

 3. Dotknij jednej lub więcej stron.

 4. Dotknij ikony deleteicon.

Oznaczanie plików gwiazdką

Oznaczanie pliku gwiazdką pomaga śledzić ważne pliki. Po oznaczeniu gwiazdką pojawia się ona obok pliku w określonych lokalizacjach.

Możesz sterować zachowaniem lokalizacji plików oznaczonych gwiazdą za pomocą ustawień Lokalizacji plików oznaczonych gwiazdką. Na przykład można oznaczyć gwiazdką plik w chmurze, ale nie w urządzeniu.

Aby oznaczyć plik gwiazdką, otwórz dowolne menu kontekstowe i dotknij staricon. Gwiazdka pojawi się wtedy obok pliku w lokalizacjach określonych w ustawieniach Lokalizacji plików oznaczonych gwiazdką.

../_images/starredfiles.png

Aby usunąć oznaczenie pliku gwiazdką, dotknij overflowicon > unstaricon.

Wysyłanie kopii pliku PDF

Można wysłać kopię plików nieudostępnionych. Aby to zrobić:

 1. Na liście plików dotknij ikony overflowicon obok pliku. Możesz też otworzyć plik i dotknąć ikony overflowicon w górnym menu.

 2. Dotknij opcji Wyślij kopię.

 3. W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz żądaną aplikację i dokończ proces, aby wysłać kopię pliku.

Kopię pliku można wysłać w postaci załącznika do wiadomości e-mail lub za pomocą wiadomości, udostępnić za pomocą funkcji AirDrop, zapisać na dysku Google itd.

../_images/sendcopy.png

Ustawienia widoku

Możliwości przeglądania plików PDF można poprawić za pomocą ustawień niestandardowego trybu widoku. Aby ustawić niestandardowy tryb widoku:

 1. Dotknij dowolnego miejsca w dokumencie PDF, aby wyświetlić paski narzędzi, jeśli są ukryte.

 2. Dotknij ikony ustawień widoku. Wyświetlana ikona reprezentuje bieżący widok.

 3. Użyj co najmniej jednego z następujących trybów:

  • Ciągłe: przesuń palcem na ekranie w górę lub w dół, aby zmienić strony. Zalecane podczas oznaczania tekstu.

  • Pojedyncza strona: przesuń palcem na ekranie w lewo lub w prawo, aby zmienić strony, bądź dotknij prawej lub lewej krawędzi dokumentu.

  • Tryb odczytu: tekst jest ponownie wlewany, aby dopasować go do bieżącego widoku. Należy pamiętać, że w trybie odczytu obiekty rozpoznane jako obrazy zostaną wyświetlone we własnym wierszu, a ich szerokość zostanie ograniczona do szerokości ekranu. Powiększanie jest wyłączone, więc fragmenty niektórych obrazów mogą znaleźć się poza ekranem.

  • Tryb nocny: tryb nocny pozwala odwrócić kolory czarny i biały przy słabym oświetleniu, aby zredukować zmęczenie oczu i wydłużyć czas pracy na baterii.

  • Zachowaj włączony ekran: włącz ten tryb, aby zapobiec wygaszaniu ekranu podczas czytania dokumentu PDF.

  • Dwie strony (tylko iPad): podczas czytania dokumentów na iPadzie można włączyć widok dwóch stron.

  • Dwie strony z okładką (tylko iPad): użytkownicy iPada mogą włączyć ten tryb wyświetlania dwóch stron z okładką.

Uwaga

Możesz także zapobiec ściemnianiu ekranu PDF, włączając blokadę jasności ekranu na urządzeniu.

../_images/viewsettings.png

Ukrywanie menu

Gdy plik jest otwarty, pojedyncze dotknięcie lub przewijanie w górę zmienia widok na tryb imersyjny. Tryb imersyjny ukrywa menu, aby można było zobaczyć większą część dokumentu.