Praca z plikami PDF

Po otwarciu pliku PDF wyświetlane menu będą się różnić w zależności od pliku. Pliki nieudostępnione wyświetlają menu akcji u góry ekranu, a u dołu przestawny przycisk operacji.

Zarówno ikona przepełnienia (overflowicon), jak i przestawny przycisk operacji editicon otwierają menu kontekstowe i wyświetlają dodatkowe opcje w zależności od subskrypcji usług. Na przykład do wyświetlenia opcji „Organizuj strony” i „Edytuj PDF” potrzebna jest subskrypcja.

../_images/regularmenu.png

Komentowanie

Uwaga

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat obiegu pracy dotyczącego recenzji, patrz Udostępnianie i recenzja.

Zaawansowane funkcje komentowania programu Acrobat obsługują notatki, wyróżnienie, przekreślenie, podkreślenie, dodawanie tekstu, odręczne rysowanie i dodawanie komentarzy tekstowych do dowolnego typu znaczników. Aby skomentować plik, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz plik PDF.

 2. Dotknij ikony editicon.

 3. Dotknij pozycji commenticon2 Komentarz.

 4. Na pasku narzędzi komentarzy dotknij żądanego narzędzia.

  • Aby dodać tekst lub notatki, wybierz lokalizację, wpisz tekst, a następnie dotknij opcji Opublikuj.

  • Aby dodać znaczniki, takie jak podkreślenia lub podświetlenia, naciśnij i przytrzymaj lokalizację, a następnie przeciągnij, aby zaznaczyć tekst.

  • Aby dodać notatkę do znacznika, dotknij go, wprowadź tekst, a następnie dotknij opcji Opublikuj.

  • Aby usunąć komentarz, wystarczy dotknąć go, a następnie dotknąć opcji deleteicon.

  • Aby odpowiedzieć na komentarz, dotknij go, wpisz odpowiedź w polu Dodaj odpowiedź i dotknij opcji Odpowiedz.

../_images/commenttools.png

Udostępnianie pliku PDF

Do udostępniania plików do recenzji wymagane jest połączenie z Internetem. Aby udostępnić plik PDF:

 1. Dotknij opcji overflowicon > shareicon Udostępnij.

 2. W wyświetlonym oknie dialogowym Udostępnianie dodaj co najmniej 1 adres e-mail.

 3. Aby ustawić plik jako tylko do odczytu, wyłącz opcję Zezwalaj na komentarze. Program Acrobat domyślnie pozwala odbiorcom na dodawanie komentarzy i adnotacji.

 4. Opcjonalnie dotknij pól tematu i treści wiadomości, aby je edytować.

 5. Dotknij pozycji Wyślij. Możesz także dotknąć opcji Uzyskaj łącze, aby utworzyć łącze do udostępnienia.

Plik zostanie automatycznie przesłany do pamięci masowej Adobe w chmurze, aby był dostępny na każdym urządzeniu.

../_images/startreview.png

Uwaga

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat obiegu pracy dotyczącego udostępniania i recenzji, patrz Udostępnianie i recenzja.

Kompresowanie pliku PDF

Patrz Kompresowanie pliku PDF.

Zapisywanie plików

Niektóre pliki są automatycznie zapisywane w strukturze chmury, w tym:

 • Pliki, które zmieniają się po pobraniu z chmury.

 • Pliki, które wymagają użycia funkcji pamięci masowej Adobe w chmurze, w tym udostępnienia, recenzowania, połączenia, eksportowania plików PDF itd.

Operacje, które monitują o wybranie opcji Gotowe, Zapisz itd., są zapisywane po zakończeniu tej operacji.

Zapisywanie plików lokalnych w chmurze

Możesz zapisywać pliki przechowywane na urządzeniu w chmurze:

 1. Otwórz listę plików na Stronie głównej lub wybierz Pliki > Na tym urządzeniu.

 2. Dotknij kolejno overflowicon > savetocloudicon.

Edycja pliku PDF

Użytkownicy z subskrypcją usługi edycji PDF mogą modyfikować pliki PDF.

Dodawanie tekstu

Aby dodać tekst i obrazy:

 1. Dotknij kolejno editicon > Edytuj plik PDF.

 2. Dotknij ikony addtexticon.

 3. Dotknij lokalizacji tekstu w dokumencie.

 4. Możesz też nacisnąć i przytrzymać pole tekstowe, aby:

  • Przeciągnąć do innej lokalizacji.

  • Chwycić niebieski uchwyt narożny i zmienić rozmiar pola tekstowego.

  • Usunąć tekst. Dotknij pozycji Usuń.

 1. Wybierz dowolne narzędzie tekstowe w górnym menu. Możesz zmienić styl czcionki, rozmiar, grubość, kolor i wyrównanie.

 2. Dotknij pozycji Gotowe.

../_images/addtext.png

Edycja istniejącego tekstu

Aby edytować istniejący tekst:

 1. Dotknij kolejno editicon > Edytuj plik PDF.

 2. Możesz także nacisnąć i przytrzymać długo sekcję, którą chcesz edytować, a następnie z wyświetlonego menu wybrać opcję Edytuj tekst.

../_images/edit-text.png
 1. W trybie edycji wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby zaznaczyć cały blok tekstu, dotknij opcji Zaznacz wszystko.

  • Aby skopiować zaznaczony tekst, dotknij opcji Kopiuj.

  • Aby zmienić wybór tekstu, przeciągnij uchwyty, aby zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie określonego tekstu.

  • Aby zmienić styl, rozmiar, grubość, koloru i wyrównanie czcionki, dotknij opcji BIU.

  • Aby aplikacja odczytała zaznaczony tekst, dotknij opcji Mów.

 2. Po zakończeniu dotknij opcji Gotowe.

../_images/edit-text-mode.png

Wstawianie list

Można wstawić nową listę lub przekształcić istniejący tekst na listę wypunktowaną lub ponumerowaną. Aby to zrobić, wystarczy zaznaczyć tekst w sposób opisany powyżej, a następnie kliknąć jedną z ikon listy.

../_images/insertlist.png

Edytowanie obrazów

Można usunąć, zmienić rozmiar, obrócić i przenieść nowe i istniejące obrazy: Aby to zrobić:

 1. Dotknij kolejno editicon > Edytuj plik PDF.

 2. Dotknij obrazu.

 3. Naciśnij i przytrzymaj obraz, aby:

  • Przeciągnąć do innej lokalizacji.

  • Chwycić niebieski uchwyt narożny i zmienić rozmiar obrazu.

  • Usunąć obraz. Dotknij pozycji Usuń.

  • Dotknij rotateleft lub rotateright, aby obrócić obraz.

 1. Dotknij pozycji Gotowe.

../_images/editimage.png

Dodawanie obrazów

Aby dodać nowy obraz do pliku PDF:

 1. Dotknij kolejno editicon > Edytuj plik PDF.

 2. Dotknij ikony addimageicon.

 3. Dotknij lokalizacji obrazu w dokumencie.

 4. Dotknij źródła obrazu i przejdź do obrazu.

 5. Opcjonalnie. Naciśnij i przytrzymaj obraz, aby:

  • Przeciągnąć do innej lokalizacji.

  • Chwycić niebieski uchwyt narożny i zmienić rozmiar obrazu.

  • Usunąć obraz. Dotknij pozycji Usuń.

 1. Dotknij pozycji Gotowe.

../_images/addimage.png

Cofanie/Ponawianie

Zawsze możesz cofnąć i ponowić czynności. Dostępne metody różnią się w zależności od kontekstu:

 • W trybie edycji dotknij ikony undoicon lub redoicon w prawym górnym rogu.

 • Gdy klawiatura jest otwarta, undoicon lub redoicon.

../_images/undoredoedit.png

Oznaczanie plików gwiazdką

Oznaczanie pliku gwiazdką pomaga śledzić ważne pliki. Po oznaczeniu gwiazdką pojawia się ona obok pliku w określonych lokalizacjach.

Możesz sterować zachowaniem lokalizacji plików oznaczonych gwiazdką za pomocą ustawień Określ lokalizację plików oznaczonych gwiazdką. Na przykład można oznaczyć gwiazdką plik w chmurze, ale nie w urządzeniu.

Aby oznaczyć plik gwiazdką, otwórz dowolne menu kontekstowe i dotknij staricon. Gwiazdka pojawi się wtedy obok pliku w lokalizacjach określonych w ustawieniach Określ lokalizację plików oznaczonych gwiazdką.

../_images/starredfiles.png

Aby usunąć oznaczenie pliku gwiazdką, dotknij overflowicon > unstaricon.

Wysyłanie kopii pliku PDF

Można wysłać kopię plików nieudostępnionych. Aby to zrobić:

 1. Na liście plików dotknij ikony overflowicon obok pliku. Możesz też otworzyć plik i dotknąć ikony overflowicon w górnym menu.

 2. Dotknij opcji Wyślij kopię.

 3. W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz żądaną aplikację i dokończ proces, aby wysłać kopię pliku.

Kopię pliku można wysłać w postaci załącznika do wiadomości e-mail lub za pomocą wiadomości, udostępnić za pomocą funkcji AirDrop, zapisać na dysku Google itd.

../_images/sendcopy.png

Wyświetlanie ustawień

Możliwości przeglądania plików PDF można poprawić za pomocą ustawień niestandardowego trybu widoku. Aby ustawić niestandardowy tryb widoku:

 1. Dotknij dowolnego miejsca w dokumencie PDF, aby wyświetlić paski narzędzi, jeśli są ukryte.

 2. Dotknij ikony ustawień widoku. Wyświetlana ikona reprezentuje bieżący widok.

 3. Użyj co najmniej jednego z następujących trybów:

  • Ciągłe: przesuń palcem na ekranie w górę lub w dół, aby zmienić strony. Zalecane podczas oznaczania tekstu.

  • Pojedyncza strona: przesuń palcem na ekranie w lewo lub w prawo, aby zmienić strony, bądź dotknij prawej lub lewej krawędzi dokumentu.

  • Tryb odczytu: tekst jest ponownie wlewany, aby dopasować go do bieżącego widoku. Należy pamiętać, że w trybie odczytu obiekty rozpoznane jako obrazy zostaną wyświetlone we własnym wierszu, a ich szerokość zostanie ograniczona do szerokości ekranu. Powiększanie jest wyłączone, więc fragmenty niektórych obrazów mogą znaleźć się poza ekranem.

  • Tryb nocny: tryb nocny pozwala odwrócić kolory czarny i biały przy słabym oświetleniu, aby zredukować zmęczenie oczu i wydłużyć czas pracy na baterii.

  • Zachowaj włączony ekran: włącz ten tryb, aby zapobiec wygaszaniu ekranu podczas czytania dokumentu PDF.

  • Dwie strony (tylko iPad): podczas czytania dokumentów na iPadzie można włączyć widok dwóch stron.

  • Dwie strony z okładką (tylko iPad): użytkownicy iPada mogą włączyć ten tryb wyświetlania dwóch stron z okładką.

Uwaga

Możesz także zapobiec ściemnianiu ekranu PDF, włączając blokadę jasności ekranu na urządzeniu.

../_images/viewsettings.png

Ukrywanie menu

Gdy plik jest otwarty, pojedyncze dotknięcie lub przewijanie w górę zmienia widok na tryb imersyjny. Tryb imersyjny ukrywa menu, aby można było zobaczyć większą część dokumentu.