Länkat medlemskap är ett tillvalsalternativ inom VIP (Adobe Value Incentive Plan). Anslutna organisationer kan samla köp från flera länkade VIP-medlemmar för att nå en högre rabattnivå, samtidigt som de fortfarande köper och hanterar licenser separat.

Länkat medlemskap är avsett för följande typer av organisationer:

 • Företag
 • Offentlig sektor
 • Skolor och utbildningsinstitutioner
 • Avdelningar med separata budget- och licensadministrationsbehov

 

Fördelar med länkat medlemskap

Den idealiska kandidaten för länkat medlemskap köper licenser via flera VIP-avtal och har potential att nå VIP Select-status inom en snar framtid.

Organisationer har fördel av ett länkat medlemskap då deras samlade antal licenser når eller överskrider 10, vilket medför att de kvalificerar sig för VIP Select, en belöningsnivå för lojala kunder med en automatisk och garanterad rabattnivå och andra valfria fördelar. Mer information om VIP Select finns i VIP – programguide.

Länkat medlemskap är inte avsett för VIP-medlemmar som sannolikt inte kommer att nå VIP Select-status inom en snar framtid, inte ens om man skulle slå ihop de samlade köpen från ett länkat medlemskap.

 

Berättigade filialer

Anslutna är enheter som står under direkt eller indirekt gemensamt ägarskap eller kontroll. VIP-enheter som väljer att delta måste uppfylla följande krav för länkat medlemskap. Alla medlemmar måste

 • vara av samma VIP-medlemstyp (företag, utbildningsenhet eller offentlig sektor)
 • Ha ett befintligt VIP-avtal för den första ordern som behandlas

 

Så här definierar Adobe filialer baserat på de tre VIP-medlemstyperna:

Företag

En enhet som direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av en annan enhet där denna andra enhet kontrollerar 49 % eller mer av de utestående aktier, värdepapper eller intressen som tillhör den ägda enheten.

Utbildning

Utbildningsenheter med olika campus, institutioner eller skolor inom samma universitets- eller skolsystem och som är under samma ägarskap eller kontroll. Ideella medlemmar som omfattas av ett utbildnings-VIP-medlemskap måste samtliga kvalificera sig som ideella organisationer enligt Adobes definition och måste uppfylla företagsdefinitionen ovan.

Offentlig sektor

Alla myndigheter som är föremål för samma organisatoriska, politiska och regulatoriska system som den myndighet som gör förfrågan. Privata ”vinstdrivande” företag, ideella organisationer, handels- eller branschsammanslutningar, fackföreningar och privata organisationer som utför arbete på uppdrag av eller i samarbete med myndigheter inkluderas inte.  

 

Hantera länkade medlemskap

 

Administratör för länkat medlemskap

Den organisatoriska VIP-administratör som begär ett länkat medlemskap accepterar det administrativa ansvaret för att hantera och underhålla det länkade medlemskapet för alla länkade VIP-medlemmar. Administratören ska säkerställa att alla VIP-medlemmar som omfattas av det länkade medlemskapet hålls informerade om dess status och fortsätter att uppfylla kraven för VIP och länkat medlemskap. Om någon av de länkade organisationerna upphör att vara behörig medlem enligt Adobes definitioner, eller inte längre vill delta i det länkade medlemskapet, är det administratören som ansvarar för att utan dröjsmål informera Adobe och ta bort organisationen från det länkade medlemskapet.

 

Förnyelsedatum för länkat medlemskap samt kontrollprocess

Det länkade medlemskapet har ett eget förnyelsedatum som fastställs när det länkade medlemskapet skapas. Detta är det datum då man fastställer rätt till VIP Select via kontrollprocessen för det länkade medlemskapet: trettioen dagar före förnyelsedatum för det länkade medlemskapet startar Adobe en kontrollprocess för att fastställa licenskvantiteten för alla länkade VIP-medlemmar för den aktuella prenumerationsperioden. Det totala antalet licenser avgör om VIP-medlemmarna uppnår VIP Select-status och därmed får en garanterad rabattnivå som gäller fram till nästa kontroll av det länkade medlemskapet.

 

Enskilda VIP-medlemmar

Varje enskild VIP-medlem behåller sitt befintliga förnyelsedatum (som fastställdes vid undertecknande av VIP-villkoren) och fortsätter att köpa och hantera licenser samt förnyelser på egen hand. Vid anslutningen till ett länkat medlemskap förlorar varje enskild VIP-medlem möjligheten att på egen hand kvalificera sig för VIP Select Fördelar med länkat medlemskap uppnås när det länkade medlemskapet får VIP Select-status, vilket kan ske när det länkade medlemskapet skapas eller i samband med den årliga kontrollprocessen.

 

Lägga till och ta bort filialer

För att lägga till eller ta bort en medlem från ett befintligt länkat medlemskap måste administratören ansöka om ett nytt länkat medlemskap och tillhandahålla det VIP-avtalsnummer som är kopplat till varje VIP-medlem som ska läggas till eller tas bort. Adobe granskar begäran och kommer efter godkännande att ta bort de angivna VIP-avtalen från det länkade medlemskapet. 

 

Säga upp ett länkat medlemskap

Om en organisation med ett länkat medlemskap inte längre vill delta eller om organisatoriska förändringar kräver att det länkade medlemskapet upphör för alla anslutna VIP-medlemmar, måste administratören ansöka om att det länkade medlemskapet sägs upp och tillhandahålla det VIP-avtalsnummer som är kopplat till alla VIP-medlemmar i det länkade medlemskapet. Adobe förbehåller sig rätten att efter eget skön när som helst avsluta länkade medlemskap eller revidera eller avskaffa funktionen med länkade medlemskap.

 

Ansöka om ett länkat medlemskap

Efter diskussion med någon av Adobes auktoriserade återförsäljare eller Adobe-rådgivare skickar administratören för det länkade medlemskapet en begäran om länkat medlemskap som innehåller VIP-avtalsnumren för alla potentiella VIP-medlemmar (det krävs bara ett brev per begäran om länkat medlemskap). Adobe granskar begäran och skapar efter godkännande ett länkat medlemskap som alla godkända VIP-avtal länkas till. Alla länkade VIP-medlemmar och deras återförsäljare får en bekräftelse på det länkade VIP-medlemskapet via mejl.

 

Process för länkat medlemskap

 1. Diskutera länkat VIP-medlemskap med en av Adobes auktoriserade återförsäljare eller rådgivare.
 2. Kontrollera att ett länkat medlemskap passar för organisationen och dess filialer.
 3. VIP-administratören måste få medlemmarnas godkännande för att deras VIP ska kunna inkluderas i ett länkat medlemskap.
 4. VIP-administratören granskar uppgifterna och sammanställer en begäran om länkat medlemskap.
 5. Adobe granskar begäran och skapar efter godkännande ett länkat medlemskap som alla berättigade VIP-medlemmar ansluts till.
 6. Alla länkade VIP-medlemmar och deras återförsäljare eller Adobe-rådgivare får en bekräftelse på det länkade medlemskapet via mejl.
 7. Länkade VIP-medlemmar kan kvalificera sig för VIP Select och den garanterade rabattnivån när det länkade medlemskapet skapas eller vid kontrollprocessen som äger rum 31 dagar före det länkade medlemskapets förnyelsedatum.

Ansök om länkat medlemskap genom att ladda ned formuläret för begäran om länkat medlemskap nu.