Propojené členství je volitelnou funkcí programu Adobe Value Incentive Plan (VIP). Přidružené organizace mohou agregovat nákupy napříč propojenými programy VIP, aby dosáhly vyšší úrovně slevy, a přitom nakupovat a spravovat licence odděleně.

 

Každá organizace, která požaduje propojené členství pro konsorcia, musí být sdružením nebo kombinací organizací s podobnými zájmy a posláními. Takové sdružení nebo kombinace musí mít řídící entitu, která ověřuje, udržuje a pravidelně kontroluje nárok na jednotlivé členství a má právo spravovat účast a pohyb členů pomocí pravidel pro zúčastněné členy.

 

Výhody propojeného členství

 

Ideální uchazeč o propojené členství má zakoupené licence prostřednictvím několika smluv VIP a má potenciál v blízké budoucnosti získat status VIP Select. Pro konsorcia je propojené členství prospěšné, když jejich souhrnný počet licencí dosáhne nebo překročí 10. Získávají tak nárok na status VIP Select, úroveň věrnostních odměn s automaticky zaručenou úrovní slev a další volitelné výhody. Další informace o statusu VIP Select získáte v Průvodci programem VIP.

 

Propojené členství není určeno pro přidružené členy programu VIP, u nichž neexistuje pravděpodobnost dosažení statusu VIP Select v krátkodobém horizontu, a to ani pokud realizují souhrnné nákupy v rámci tohoto propojeného členství.

 

Oprávněné pobočky

Všechny pobočky v rámci konsorcia musí mít aktuální a platné členství v konsorciu a konsorcium musí na vyžádání společnosti Adobe poskytnout dokumentaci prokazující, že jsou všechny pobočky aktuálními a platnými členy konsorcia. Pokud pobočka již není členem, musí konsorcium takovou pobočku z propojeného členství neprodleně odebrat. Členové programu VIP, kteří jsou součástí konsorcia, jež se rozhodlo pro účast v propojeném členství, musí splňovat následující požadavky na propojené členství v programu VIP:

 • Musí mít stejný typ členství v programu VIP (firmy nebo vzdělávací instituce).
 • Musí mít stávající smlouvu VIP se zpracovanou počáteční objednávkou.
 • Musí být aktuální a platný člen konsorcia.

Následující entity jsou z definice konsorcia vyloučeny:

 • Kombinace organizací odlišného typu, poslání a zájmů.
 • Soukromé investiční firmy, které mají různý procentuální podíl vlastnictví v různých nesouvisejících společnostech.

 

Správa propojeného členství

 

Správce propojeného členství

Správce programu VIP organizace žádající o propojené členství nese správní zodpovědnost za udržování a správu propojeného členství v programu VIP všech propojených poboček. Správce propojeného členství zajistí, že všichni členové programu VIP v rámci propojeného členství budou mít aktuální informace o stavu svého členství a budou stále vyhovovat požadavkům pobočky v rámci programu VIP a propojeného členství. V případě, že některá z propojených organizací přestane být kvalifikovanou pobočkou programu VIP a propojeného členství podle definice společnosti Adobe nebo si nepřeje nadále účastnit se propojeného členství, je zodpovědností správce propojeného členství společnost Adobe neprodleně upozornit a dané subjekty z propojeného členství odebrat.

 

Výroční datum propojeného členství a proces dohledání

Propojené členství má vlastní výroční datum, které vzniká v době jeho vytvoření. Slouží jako podklad pro určení nároku na členství v programu VIP Select prostřednictvím procesu dohledání vzniku propojeného členství: 31 dní před výročním datem propojeného členství zahájí společnost Adobe proces dohledání k určení množství licencí ve všech propojených programech VIP pro stávající období předplatného. Celkový počet licencí určuje kvalifikaci na status VIP Select, který všem přidruženým pobočkám v programu VIP poskytuje záruku úrovně slev až do dalšího dohledání členství.

 

Jednotliví členové programu VIP

Každý člen programu VIP má své stávající výroční datum (zřízené při podepisování podmínek programu VIP) a pokračuje v nákupech a správě licencí a obnovení svým vlastním jménem. Při připojování k propojenému členství každý jednotlivý program VIP pozbývá možnosti kvalifikovat se do programu VIP Select samostatně. Výhody propojeného členství jsou realizovány, když propojené členství dosáhne statusu VIP Select, k čemuž může dojít, když je vytvořeno propojené členství nebo prostřednictvím procesu výročního dohledání licencí.

 

Přidávání a odebírání poboček

Pokud chcete přidat nebo odebrat pobočku z existujícího propojeného členství, musí správce propojeného členství vyplnit a odeslat novou žádost o propojené členství a poskytnout čísla smluv v programu VIP spojená s každým programem VIP, který chcete přidat nebo odebrat.

Společnost Adobe žádost prověří a v případě, že bude schválena, přidá nebo odebere požadované smlouvy VIP z propojeného členství. 

 

Ukončení propojeného členství

V případě, že se organizace s propojeným členstvím již nechce účastnit nebo organizační změny vyžadují ukončení propojeného členství pro všechny přidružené programy VIP, musí správce propojeného členství vyplnit a odeslat žádost o propojené členství požadující ukončení a poskytnout čísla smluv VIP spojených se všemi programy VIP v rámci propojeného členství. Společnost Adobe může kdykoliv ukončit jakékoli propojené členství nebo funkci propojeného členství, případně může dle svého výhradního uvážení revidovat funkci propojeného členství.

 

Žádost o propojené členství

Po projednání propojeného členství s autorizovaným prodejcem nebo poradcem společnosti Adobe musí správce propojeného členství odeslat žádost o propojené členství obsahující číslo smlouvy o programu VIP všech potenciálních propojených programů VIP (je požadována pouze jedna žádost na jedno propojené členství).

Společnost Adobe žádost posoudí a v případě schválení vytvoří propojené členství a propojí všechny schválené smlouvy o programu VIP. Všechny propojené programy VIP a jejich prodejci obdrží e-mail s potvrzením propojeného členství programu VIP.

 

Proces propojeného členství

 1. Prodiskutujte možnost propojeného členství v programu VIP s autorizovaným prodejcem nebo poradcem společnosti Adobe.
 2. Ověřte si, zda propojené členství má pro organizaci a její pobočky smysl.
 3. Správce programu VIP musí získat schválení poboček pro zahrnutí jejich programu VIP do propojeného členství.
 4. Správce VIP projde podrobnosti o propojeném členství a pak vyplní a odešle žádost o propojené členství.
 5. Společnost Adobe žádost prověří a v případě jejího schválení vytvoří propojené členství a propojí všechny programy VIP poboček, které mají na členství nárok.
 6. Všechny propojené programy VIP a příslušný poradce nebo prodejce produktů společnosti Adobe obdrží e-mail s potvrzením propojeného členství.
 7. Propojené programy VIP mohou mít nárok na účast v programu VIP Select a zajištěnou úroveň slevy, když je vytvořeno propojené členství nebo při dohledání propojeného členství (31 dní před výročním datem propojeného členství).

Pokud chcete o propojené členství zažádat, stáhněte si Formulář žádosti o propojené členství.