Członkostwo połączone jest opcjonalną funkcją programu Adobe Value Incentive Plan (VIP). Organizacje stowarzyszone mogą rozliczać wspólnie zakupy z połączonych umów VIP, aby uzyskać wyższy poziom rabatów, zachowując przy tym odrębność zakupów i zarządzania licencjami.
Organizacja wnioskująca o członkostwo połączone dla konsorcjów musi być stowarzyszeniem lub związkiem organizacji o podobnych celach i misjach. Stowarzyszenie lub związek musi mieć podmiot kontrolujący, który sprawdza, utrzymuje i regularnie potwierdza uprawnienia poszczególnych członków do korzystania z oferty, a także jest w stanie zarządzać uczestnictwem poszczególnych członków i spełnianiem warunków przez członków.
 
Zalety członkostwa połączonego
 
Najlepszymi kandydatami do członkostwa połączonego są organizacje, które zainwestowały w licencje w ramach wielu umów VIP i mogą niedługo uzyskać status VIP Select. Członkostwo połączone jest korzystne dla konsorcjów, kiedy liczba wspólnie rozliczanych licencji osiąga lub przekracza 10. Pozwala to korzystać ze statusu VIP Select — poziomu premii lojalnościowych z automatycznym, gwarantowanym poziomem rabatów i innymi opcjonalnymi zaletami. Więcej informacji o ofercie VIP Select zawiera przewodnik dotyczący programu VIP.
Członkostwo połączone nie jest skierowane do stowarzyszonych członków programu VIP, którzy prawdopodobnie — nawet w przypadku wspólnego rozliczenia zakupów — nie osiągną statusu VIP Select w najbliższym czasie.
 
Podmioty stowarzyszone objęte ofertą
Wszystkie podmioty stowarzyszone konsorcjum muszą być obecnie rzeczywistymi członkami tego konsorcjum. Na żądanie firmy Adobe każde konsorcjum musi udostępnić dokumenty, które przekonają firmę Adobe, że podmioty stowarzyszone obecnie rzeczywiście należą do konsorcjum. Jeśli podmiot stowarzyszony nie należy już do konsorcjum, konsorcjum musi jak najszybciej usunąć go z członkostwa połączonego. Członkowie programu VIP należący do konsorcjum, które decyduje się na skorzystanie z członkostwa połączonego, muszą spełniać poniższe wymagania związane z członkostwem połączonym VIP. Wszystkie podmioty stowarzyszone muszą:
 • mieć ten sam typ członkostwa VIP (firma lub instytucja edukacyjna);
 • mieć istniejącą umowę VIP z przetworzonym zamówieniem początkowym;
 • być bieżącymi i aktywnymi członkami konsorcjum.
Definicji konsorcjum nie spełniają:
 • Połączenia organizacji o różnych typach, misjach i celach
 • Prywatne organizacje inwestycyjne, które posiadają różne poziomy udziałów w niepowiązanych firmach
 
Zarządzanie członkostwem połączonym
 
Administrator członkostwa połączonego
Gdy organizacja i administrator VIP wnioskuje o członkostwo połączone, akceptuje odpowiedzialność administracyjną za zarządzanie takim członkostwem i jego obsługę dla wszystkich połączonych umów VIP podmiotów stowarzyszonych. Administrator członkostwa połączonego gwarantuje, że wszyscy członkowie programu VIP w ramach członkostwa połączonego są informowani o jego statusie i w sposób ciągły spełniają zarówno wymagania programu VIP, jak i wymagania opisujące podmioty stowarzyszone w członkostwie połączonym. Jeśli jedna z rozliczanych wspólnie organizacji przestanie spełniać określone przez firmę Adobe wymagania do bycia podmiotem stowarzyszonym lub nie chce już korzystać z członkostwa połączonego, administrator członkostwa połączonego musi jak najszybciej poinformować o tym firmę Adobe i usunąć tę organizację z członkostwa połączonego.
 
Rocznica i proces rocznego sprawdzenia w członkostwie połączonym
Członkostwo połączone ma odrębną datę rocznicy, która jest określana w momencie utworzenia tego członkostwa. Na podstawie tej daty określa się kwalifikację do statusu VIP Select w ramach procesu sprawdzenia wstecz członkostwa połączonego. 31 dni przed datą rocznicy członkostwa połączonego firma Adobe rozpoczyna proces sprawdzania wstecz, aby ustalić liczbę licencji we wszystkich połączonych programach VIP w danym okresie członkostwa. Od łącznej liczby licencji zależy kwalifikacja do statusu VIP Select. W przypadku jej uzyskania stowarzyszone umowy VIP zapewniają gwarantowany poziom rabatów do następnego sprawdzenia wstecz członkostwa połączonego.
 
Poszczególni członkowie programu VIP
Każdy członek programu VIP zachowuje własną datę rocznicy (określoną w momencie wyrażenia zgody na warunki programu VIP) i kontynuuje kupowanie licencji oraz zarządzanie licencjami i wznowieniami we własnym imieniu. Po dołączeniu do członkostwa połączonego każdy członek programu VIP traci możliwość indywidualnego zakwalifikowania się do statusu VIP Select. Wszystkie połączone członkostwa VIP mogą zostać zakwalifikowane do statusu VIP Select wyłącznie w ramach corocznego sprawdzenia wstecz członkostwa połączonego.
 
Dodawanie i usuwanie podmiotów stowarzyszonych
Aby dodać lub usunąć podmiot stowarzyszony w ramach istniejącego członkostwa połączonego, administrator tego członkostwa musi wypełnić i przesłać nowy wniosek dotyczący członkostwa i podać numery umów VIP skojarzone z członkostwami, które mają zostać dodane lub usunięte.
Firma Adobe rozpatrzy wniosek. Jeśli zostanie on przyjęty, odpowiednie umowy VIP zostaną dodane do członkostwa połączonego lub z niego usunięte.
 
Zakończenie członkostwa połączonego
Jeśli organizacja z członkostwem połączonym nie chce już w nim uczestniczyć lub zmiany strukturalne wymagają zrezygnowania z tego członkostwa przez podmioty stowarzyszone z umowami VIP, administrator członkostwa połączonego musi wypełnić i przesłać wniosek dotyczący zakończenia członkostwa, podając w nim numery umów VIP skojarzonych z członkostwami VIP w ramach członkostwa połączonego. Wedle własnego uznania firma Adobe może w każdej chwili zakończyć członkostwo połączone lub zmienić je albo usunąć pewną jego funkcję.
 
Wnioskowanie o członkostwo połączone
Po omówieniu członkostwa połączonego z autoryzowanym sprzedawcą oprogramowania firmy Adobe lub doradcą firmy Adobe administrator członkostwa połączonego składa wniosek o członkostwo połączone, który zawiera numery umów VIP wszystkich połączonych członkostw VIP. Jest wymagany tylko jeden wniosek na członkostwo połączone.
Firma Adobe rozpatrzy wniosek. Jeśli zostanie on przyjęty, zostanie utworzone członkostwo połączone obejmujące wszystkie zatwierdzone umowy VIP. Wszystkie połączone członkostwa VIP i powiązani z nimi sprzedawcy otrzymają wiadomość e-mail z potwierdzeniem utworzenia członkostwa połączonego.
 
Proces obsługi członkostwa połączonego
 1. Członkostwo połączone VIP jest omawiane z autoryzowanym sprzedawcą oprogramowania firmy Adobe lub doradcą firmy Adobe.
 2. Należy sprawdzić, czy członkostwo połączone jest dobrym rozwiązaniem dla organizacji i jej podmiotów stowarzyszonych.
 3. Administrator programu VIP musi uzyskać zgodę podmiotów stowarzyszonych do uwzględnienia ich umów VIP w członkostwie połączonym.
 4. Administrator programu VIP sprawdza szczegóły członkostwa połączonego, a następnie wypełnia i przesyła wniosek o członkostwo połączone.
 5. Firma Adobe rozpatruje wniosek. Jeśli zostanie on przyjęty, tworzone jest członkostwo połączone obejmujące wszystkie kwalifikujące się umowy VIP.
 6. Wszystkie połączone członkostwa VIP i wszyscy sprzedawcy oraz doradcy firmy Adobe otrzymują wiadomość e-mail z potwierdzeniem utworzenia członkostwa połączonego.
 7. Po wykonaniu sprawdzenia wstecz członkostwa połączonego — 31 dni przed datą rocznicy członkostwa połączonego — poszczególne członkostwa VIP mogą kwalifikować się do statusu VIP Select z gwarantowanymi poziomami rabatów.
Aby wnioskować o członkostwo połączone, pobierz formularz wniosku o członkostwo połączone.