Länkat medlemskap är ett tillvalsalternativ inom VIP (Adobe Value Incentive Plan). Anslutna organisationer kan samla köp från flera länkade VIP-medlemmar för att nå en högre rabattnivå, samtidigt som de fortfarande köper och hanterar licenser separat.

 

Organisationer som begär ett länkat medlemskap för konsortier måste vara en sammanslutning eller en gruppering av organisationer som har liknande intressen och mål. Grupperingen måste ha en kontrollenhet som validerar, underhåller och regelbundet granskar enskilda medlemmars behörigheter och ska ha mandat att hantera medlemsdeltagandet.

 

Fördelar med länkat medlemskap

 

Den idealiska kandidaten för länkat medlemskap köper licenser via flera VIP-avtal och har potential att nå VIP Select-status inom en snar framtid. Organisationer har fördel av ett länkat medlemskap när det sammantagna antalet licenser når eller överskrider 10, vilket innebär att de kvalificerar sig för VIP Select, en lojalitetsnivå som automatiskt ger en garanterad rabattnivå och andra fördelar. Mer information om VIP Select finns i VIP – programguide.

 

Länkat medlemskap är inte avsett för VIP-medlemmar som sannolikt inte kommer att nå VIP Select-status inom en snar framtid, inte ens om man skulle slå ihop de samlade köpen från ett länkat medlemskap.

 

Berättigade filialer

Alla filialer i konsortiet måste vara giltiga medlemmar i konsortiet. Vid förfrågan från Adobe måste alla konsortier tillhandahålla dokumentation som till Adobes tillfredsställelse visar att samtliga filialer är aktuella och giltiga medlemmar i konsortiet. Om en filial upphör att vara konsortiemedlem måste konsortiet utan dröjsmål ta bort denna filial från det länkade medlemskapet. VIP-medlemmar som ingår i ett konsortium och väljer att ingå i ett länkat medlemskap måste uppfylla följande krav: Alla medlemmar måste

 • vara av samma VIP-medlemstyp (företag eller utbildningsinstitution)
 • Ha ett befintligt VIP-avtal för den första ordern som behandlas
 • vara aktuell och giltig medlem i konsortiet

Följande anses inte vara behöriga konsortiemedlemmar:

 • En gruppering av organisationer av olika typ, med olika mål och intressen
 • Riskkapitalbolag med ägarandelar i olika ickerelaterade företag

 

Hantera länkade medlemskap

 

Administratör för länkat medlemskap

Den organisatoriska VIP-administratör som begär ett länkat medlemskap accepterar det administrativa ansvaret för att hantera och underhålla det länkade medlemskapet för alla länkade VIP-medlemmar. Administratören ska säkerställa att alla VIP-medlemmar som omfattas av det länkade medlemskapet hålls informerade om dess status och fortsätter att uppfylla kraven för VIP och länkat medlemskap. Om någon av de länkade organisationerna upphör att vara behörig medlem enligt Adobes definitioner, eller inte längre vill delta i det länkade medlemskapet, är det administratören som ansvarar för att utan dröjsmål informera Adobe och ta bort organisationen från det länkade medlemskapet.

 

Förnyelsedatum för länkat medlemskap samt kontrollprocess

Det länkade medlemskapet har ett eget förnyelsedatum som fastställs när det länkade medlemskapet skapas. Detta är det datum då man fastställer rätt till VIP Select via kontrollprocessen för det länkade medlemskapet: trettioen dagar före förnyelsedatum för det länkade medlemskapet startar Adobe en kontrollprocess för att fastställa licenskvantiteten för alla länkade VIP-medlemmar för den aktuella prenumerationsperioden. Det totala antalet licenser avgör om VIP-medlemmarna uppnår VIP Select-status och därmed får en garanterad rabattnivå som gäller fram till nästa kontroll av det länkade medlemskapet.

 

Enskilda VIP-medlemmar

Varje enskild VIP-medlem behåller sitt befintliga förnyelsedatum (som fastställdes vid undertecknande av VIP-villkoren) och fortsätter att köpa och hantera licenser samt förnyelser på egen hand. Vid anslutningen till ett länkat medlemskap förlorar varje enskild VIP-medlem möjligheten att på egen hand kvalificera sig för VIP Select Fördelar med länkat medlemskap uppnås när det länkade medlemskapet får VIP Select-status, vilket kan ske när det länkade medlemskapet skapas eller i samband med den årliga kontrollprocessen.

 

Lägga till och ta bort filialer

För att lägga till eller ta bort en medlem från ett befintligt länkat medlemskap måste administratören ansöka om ett nytt länkat medlemskap och tillhandahålla det VIP-avtalsnummer som är kopplat till varje VIP-medlem som ska läggas till eller tas bort.

Adobe granskar begäran och kommer efter godkännande att ta bort de angivna VIP-avtalen från det länkade medlemskapet. 

 

Säga upp ett länkat medlemskap

Om en organisation med ett länkat medlemskap inte längre vill delta eller om organisatoriska förändringar kräver att det länkade medlemskapet upphör för alla anslutna VIP-medlemmar, måste administratören ansöka om att det länkade medlemskapet sägs upp och tillhandahålla det VIP-avtalsnummer som är kopplat till alla VIP-medlemmar i det länkade medlemskapet. Adobe förbehåller sig rätten att efter eget skön när som helst avsluta länkade medlemskap eller revidera eller avskaffa funktionen med länkade medlemskap.

 

Ansöka om ett länkat medlemskap

Efter diskussion med någon av Adobes auktoriserade återförsäljare eller Adobe-rådgivare skickar administratören för det länkade medlemskapet en begäran om länkat medlemskap som innehåller VIP-avtalsnumren för alla potentiella VIP-medlemmar (det krävs bara ett brev per begäran om länkat medlemskap).

Adobe granskar begäran och skapar efter godkännande ett länkat medlemskap som alla godkända VIP-avtal länkas till. Alla länkade VIP-medlemmar och deras återförsäljare får en bekräftelse på det länkade VIP-medlemskapet via mejl.

 

Process för länkat medlemskap

 1. Diskutera länkat VIP-medlemskap med en av Adobes auktoriserade återförsäljare eller rådgivare.
 2. Kontrollera att ett länkat medlemskap passar för organisationen och dess filialer.
 3. VIP-administratören måste få medlemmarnas godkännande för att deras VIP ska kunna inkluderas i ett länkat medlemskap.
 4. VIP-administratören granskar uppgifterna och sammanställer en begäran om länkat medlemskap.
 5. Adobe granskar begäran och skapar efter godkännande ett länkat medlemskap som alla berättigade VIP-medlemmar ansluts till.
 6. Alla länkade VIP-medlemmar och deras återförsäljare eller Adobe-rådgivare får en bekräftelse på det länkade medlemskapet via mejl.
 7. Länkade VIP-medlemmar kan kvalificera sig för VIP Select och den garanterade rabattnivån när det länkade medlemskapet skapas eller vid kontrollprocessen som äger rum 31 dagar före det länkade medlemskapets förnyelsedatum.

Ansök om länkat medlemskap genom att ladda ned formuläret för begäran om länkat medlemskap nu.