Adobe logo

זכאות לממסד חינוכי

הסוגים הבאים של מוסדות חינוכיים זכאים לרכישת מוצרים של Adobe בהנחה:

 • בתי ספר יסודיים או תיכונים שמוכרים כציבוריים או כפרטיים ומקנים מערכת לימודית במתכונת מלאה לכיתות א'-י"ב או בתי ספר מחוזיים עבור מוסדות שכאלו*
 • אוניברסיטאות וקולג'ים שמוכרים כציבוריים או כפרטיים (כולל קולג'ים קהילתיים, תיכונים נפרדים או בתי ספר מקצועיים) שמקנים תארים ומצריכים לפחות תקופה שמקבילה למערכת לימודית במתכונת מלאה של שנתיים*
 • משרדי הנהלה של בתי ספר או ועדות חינוך
 • בתי ספר ביתיים שאושרו על ידי Adobe. בתי ספר ממשלתיים בשטחי ארה"ב או קנדה
 • ישויות חינוך מוכרות שאושרו על ידי Adobe. בתי חולים בארה"ב ששייכים ומופעלים במלואם על ידי מוסד חינוכי. כלומר, המוסד החינוכי הוא הבעלים היחיד של אותו בית חולים והוא הישות היחידה שאחראית על התפעול היומיומי של בית החולים.
 • מעבדות מחקר של מוסדות להשכלה גבוהה שמוכרות כמוסדות ציבוריים על ידי משרד החינוך האמריקני, משרד החינוך הקנדי או משרד החינוך במחוז אונטריו, ובלבד שהמעבדות מלמדות סטודנטים ויכולות לספק עותק של האישורים הנדרשים על פי חוקי העזר המורים על מערכת היחסים שלהם עם האוניברסיטה לה הן כפופות
 • דוגמאות אחרות לגופים זכאים מתפרסמות מעת לעת ברשימה שבאתר האינטרנט של Adobe

מוסדות שאינם זכאים

סוגי המוסדות הבאים אינם זכאים:

 • בתי ספר שאינם מוכרים ומוסדות דת
 • uמוזיאונים
 • כנסיות
 • ספריות
 • בתי חולים בקנדה
 • מרכזי הדרכה או בתי ספר המעניקים תעודות לקורסים מקצועיים, כגון הדרכת תוכנה, כולל, אך ללא הגבלה: אוניברסיטת זיף דייויס, אוניברסיטת לרנינג טרי, המרכז ללימוד מחשבים ניו הוריזן, מרכזי הדרכה להוראה
 • בתי ספר צבאיים שלא מעניקים תארים אקדמיים
 • מעבדות מחקר שאינן מוכרות על ידי משרד החינוך האמריקני, משרד החינוך הקנדי או משרד החינוך במחוז אונטריו. לדוגמה: מוסדות שמוכרים על ידי משרד ההגנה האמריקני, על ידי משרד האנרגיה האמריקני או על ידי המועצה הלאומית למחקר בקנדה. בנוסף, מעבדות בארה"ב שמוגדרות כמרכזי פיתוח ומחקר הממומנות מתקציב פדרלי ( Federally Funded Research and Development Centers‎ - ‎FFRDCs‏) ומרכזי מחקר שמסונפות לאוניברסיטאות (University Affiliated Research Centers ‎- ‎UARCs‏) אינן זכאיות. לדוגמה: המעבדה הלאומית לוס אלמוס, המעבדה הלאומית סנדיה והמעבדה הלאומית לורנס ליברמור.
 • דוגמאות אחרות לגופים שאינם זכאים מתפרסמות מעת לעת ברשימה שבאתר האינטרנט של Adobe

הוכחת זכאות

חברת Adobe מחייבת את המשווקים לאמת את הזכאות של מוסדות חינוכיים בהתאם למדיניות להלן. מידע זה מהווה חלק מההסכם בין Adobe והמשווקים. בנוסף, חברת Adobe דורשת מהרוכשים באמצעות החנות למוסדות חינוכיים להזדהות.

הזדהות נאותה כוללת אחת מהדרישות הבאות:

 • הנפקה של הזמנת רכש חוקית ורשמית מאת ישות חינוכית
 • פרטים עדכניים של כרטיס אשראי עם השם הרשמי, הכתובת לחיוב והכתובת למשלוח של הישות החינוכית
 • תשלום בכרטיס אשראי אישי עדכני או בהמחאה על ידי חבר בצוות או בפקולטה שבפרטים מעודכנת הכתובת למשלוח של הישות החינוכית
 • דרישות אחרות לזיהוי, כפי שמוגדר על ידי חברת Adobe באמצעות פרסום רשימה של דרישות כאלו מעת לעת באתר האינטרנט שלה

*מוסדות חינוך מוסמכים הם מוסדות שמתמקדים בהוראת תלמידים אשר אושרו על-ידי ארגון המוכר על-ידי משרד החינוך האמריקאי/משרדי החינוך במדינות בארצות הברית או משרד החינוך הקנדי/משרדי החינוך במחוזות בקנדה. בארה"ב, ארגונים כאלו כוללים את: בתי ספר וקולג'ים של Middle States Association, בתי ספר וקולג'ים של North Central Association, בתי ספר וקולג'ים של Western Association, בתי ספר וקולג'ים של Southern Association, בתי ספר וקולג'ים של New England Association ומוסדות של Northwest Association of Accredited Schools.