Logo Adobe

Cơ sở giáo dục đủ điều kiện

Các loại tổ chức sau đây đủ điều kiện để mua sản phẩm của Adobe với giá chiết khấu:

 • Các trường tiểu học hoặc trung học công lập hoặc tư thục được công nhận, cung cấp chương trình giảng dạy toàn thời gian cho các lớp K–12, hoặc các khu học chính cho những trường đó*
 • Các trường đại học hoặc cao đẳng công lập hoặc tư thục được công nhận (bao gồm cả các trường cao đẳng, trung cấp hoặc dạy nghề) thực hiện hoạt động đào tạo và cấp văn bằng, có thời gian học không ít hơn khoảng thời gian tương đương với hai năm học toàn thời gian*
 • Ban giám hiệu trường học hoặc hội đồng giáo dục
 • Trường học tại gia được Adobe phê duyệt. Các trường công lập ở các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ hoặc Canada
 • Các tổ chức giáo dục có tên tuổi được Adobe chấp thuận bằng văn bản. Các bệnh viện ở Hoa Kỳ do một tổ chức giáo dục sở hữu và điều hành hoàn toàn, có nghĩa là tổ chức đó là chủ sở hữu duy nhất của bệnh viện và là pháp nhân duy nhất thực hiện quyền kiểm soát đối với các hoạt động hàng ngày
 • Các phòng thí nghiệm nghiên cứu giáo dục đại học là các tổ chức công được Bộ Giáo dục Hoa Kỳ hoặc Bộ Giáo dục Canada/Tỉnh công nhận, giảng dạy cho sinh viên và có thể cung cấp bản sao của các quy định nêu rõ mối quan hệ với trường đại học chủ quản
 • Các ví dụ về tổ chức đủ điều kiện khác như được liệt kê theo từng thời điểm trên trang web của Adobe

Tổ chức không đủ điều kiện

Các loại tổ chức sau đây không đủ điều kiện:

 • Các trường học và tổ chức tôn giáo không được công nhận
 • Bảo tàng
 • Nhà thờ
 • Thư viện
 • Bệnh viện ở Canada
 • Các trung tâm đào tạo hoặc trường cấp chứng chỉ cho các khóa học như đào tạo phần mềm máy tính, bao gồm nhưng không giới hạn: Ziff Davis University, Learning Tree University, New Horizon Computer Learning Center, Teacher Training Centers
 • Các trường quân sự không cấp bằng học thuật
 • Các phòng thí nghiệm nghiên cứu không được Bộ Giáo dục Hoa Kỳ hoặc Sở Giáo dục tỉnh/Bộ giáo dục Canada công nhận; ví dụ: các tổ chức được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ hoặc Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Canada công nhận. Ngoài ra, các phòng thí nghiệm ở Hoa Kỳ được xác định là Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển do Liên bang tài trợ (FFRDC) và Trung tâm Nghiên cứu Liên kết của Trường đại học (UARC) không đủ điều kiện. Ví dụ: Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos, Phòng thí nghiệm Quốc gia Sandia và Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Livermore.
 • Các ví dụ không đủ tiêu chuẩn khác được Adobe liệt kê theo tùy từng thời điểm

Bằng chứng đủ điều kiện

Adobe yêu cầu đại lý bán lại xác thực các tổ chức giáo dục đủ điều kiện theo các chính sách sau đây. Thông tin này là một phần của thỏa thuận đã ký giữa Adobe và đại lý bán lại. Adobe cũng yêu cầu thông tin định danh đối với các giao dịch mua thông qua Cửa hàng của tổ chức giáo dục.

Thông tin định danh phù hợp là một trong những thông tin sau:

 • Đơn đặt hàng hợp lệ, chính thức do một tổ chức giáo dục phát hành
 • Thông tin thẻ tín dụng hiện tại với tên riêng, địa chỉ thanh toán và địa chỉ giao hàng của tổ chức giáo dục
 • Thẻ tín dụng cá nhân hiện tại hoặc thanh toán bằng séc từ giảng viên hoặc nhân viên có địa chỉ giao hàng của tổ chức giáo dục
 • Thông tin định danh thích hợp khác được Adobe cho phép tùy từng thời điểm bằng cách đăng danh sách các loại thông tin định danh đó trên trang web của mình

*Các trường được công nhận là những trường được chấp thuận bởi một hiệp hội được Bộ Giáo dục Hoa Kỳ/Hội đồng Giáo dục Tiểu bang hoặc Bộ Giáo dục Canada/Sở Giáo dục tỉnh công nhận và giảng dạy học sinh là trọng tâm chính của họ. Tại Hoa Kỳ, các hiệp hội như vậy bao gồm: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges, Northwest Association of Accredited Schools.