Är elektroniska signaturer rättsligt bindande? Absolut.

Adobe Acrobat Sign är världens mest betrodda e-signeringslösning. Vi stöder det bredaste antalet rättsliga signeringskrav för att ge er bästa möjliga regelefterlevnad. Och vi kan hjälpa er vid varje steg på vägen.

Är elektroniska signaturer rättsligt bindande?

Lagkraven på e-underskrifter är numera globala.

Elektroniska signaturer är rättsligt bindande, tillförlitliga och verkställbara i industriländer runt om i världen. Lagarna är olika, men Acrobat Sign gör efterlevnaden enkel.

USA

USA

Elektroniska signaturer har samma rättsliga status som handskrivna underskrifter i USA tack vare E-Sign Act och Uniform Electronic Transactions Act (UETA).

 

Vad är E-Sign Act? 

 

E-Sign Act undertecknades av president Bill Clinton den 30 juni 2000 och ger elektroniska signaturer samma juridiska status som handskrivna namnteckningar i hela USA. Enligt E-Sign Act kan ett e-signerat avtal användas som bevis i domstol och lagen förhindrar att man avvisar ett dokuments rättsverkan, giltighet eller verkställighet enbart på grund av att det är i elektroniskt format.

Europeiska Unionen

Europeiska Unionen

Electronic Identification och Trust Services Regulation (eIDAS) gör alla typer av e-signaturer juridiskt bindande och verkställbara. Men bara en viss typ, en så kallad digital signatur, har samma status som en handskriven signatur.  

Alla övriga länder

Alla övriga länder

När man lanserar e-signaturer i ett eller flera länder måste man känna till den lokala lagstiftningen. Vi underlättar tillägnandet av de rättsliga normerna – land för land.


Tre nycklar för att arbeta inom lagens råmärken.

Signaturlagstiftningen kan variera från land till land, men de flesta tillämpar samma grundläggande principer. Acrobat Sign är unikt utformat för att säkerställa att er organisation uppfyller juridiska e-signeringskrav var ni än gör affärer – och också överensstämmer med era egna policyer.

Autentisering av undertecknare

Autentisering av undertecknare.

Med Acrobat Sign kan man bestyrka undertecknarnas identiteter genom att välja det bästa signaturalternativet för era behov.

Standardbegäran om e-signatur skickas till en persons adress och innehåller en unik länk till dokumentet. Processen dokumenteras och registreras i en verifieringskedja.

Förstärkt e-signatur låter undertecknaren verifiera sin identitet innan ett dokument kan öppnas – med hjälp av ett lösenord, telefon-pinkod, myndighets-ID eller annan autentiseringsmetod.

Digitala signaturer (också kända som avancerade och kvalificerade e-signaturer) använder sig av ett certifikatsbaserat digitalt ID med PIN-kod för underskrifter. Digitala ID:n utfärdas vanligtvis av betrodda tjänsteleverantörer.

Avsikt och samtycke

Avsikt och samtycke.

Acrobat Sign hjälper er att dokumentera avsikt och samtycke. Ni kan bevisa att undertecknaren avsåg att underteckna och samtycka till att göra affärer elektroniskt. 

Visa avsikt genom att låta undertecknare antingen lägga till en signatur eller klicka för att godkänna avtalet – eller båda delarna.

Ge samtycke genom att låta undertecknarna acceptera en standardöverenskommelse eller en anpassad överenskommelse under undertecknandet eller när dokumentet öppnas.

Det slutliga beviset

Det slutliga beviset.

Slutligen ger Acrobat Sign tydliga bevis för varje juridiskt bindande transaktion, så att man kan belägga vilket dokument som undertecknats och vilka som undertecknat det.

Kopior av exekverade handlingar skickas automatiskt till alla parter och certifieras av Adobe med en säkerhetsförsegling.

Slutdokumentet förvaras säkert i Adobe Document Cloud eller skickas till det slutförvar eller e-valv man själv väljer.

Om digitala ID används krypteras signaturerna i dokumentet.

Varje steg, inklusive undertecknarautentisering, loggas och lagras i en säker verifieringskedja.


Enkelt att börja använda

Det är enkelt att börja använda juridiskt bindande e-signaturer.

För vanliga e-signatur-implementationer är vår e-signaturlösning helt körklar. Standardprocessen ger er det ni behöver för att autentisera undertecknare, visa avsikt och samtycke och sammanställa slutliga belägg. Det är också lätt att lägga till förbättrade, avancerade eller kvalificerade e-signaturer för att hantera signeringsprocesser som kräver ökad säkerhet och ökade garantier.


Ställ in kursen på efterlevnad.

Med Acrobat Sign är det enkelt att lägga in elektroniska signaturer på varje avdelning och i varje arbetsflöde, och skapa heldigitala underskriftsrutiner i hela företaget och runt om i världen.

Förstå

Förstå.

Det första steget är att läsa och förstå de lagar som styr de elektroniska signaturerna och andra krav som gäller er. Få reda på allt om de specifika formulären, regelkrav, integritet och de viktigaste begränsningarna.

Gör det till en policy

Gör det till en policy.

Utvärdera era avtal och bestäm vilka nivåer av autentisering, samtycke, avsikt och belägg som fungerar för er. Samla och förmedla allt i en övergripande policy för juridiskt bindande e-signaturer.

Inrätta regelrätta arbetsflöden

Inrätta regelrätta arbetsflöden.

Upprätthåll er signaturpolicy med Acrobat Sign. Skapa affärsprocesser som alla alltid kan följa. Dra och släpp för att skapa mallar för arbetsflöden som förbättrar regelefterlevnaden. Och gör det utan att blanda in IT-avdelningen.

Våra e-signaturer backas upp av våra jurister.

Våra e-signaturer backas upp av våra jurister. Men om det någonsin skulle hända er organisation finns Adobe här för er. Adobe ger assistans för att försvara lagligheten i vår e-signaturlösning – från att förklara vår lösning till att tillhandahålla edsvuren utsaga eller uppvisa PMK-försäkran (Person Most Knowledgeable).

Vad behöver du veta mer?

Trust Center

Säkerhet, regelefterlevnad, tillgänglighet.

Digitala signaturer

Använd certifikatbaserade digitala ID:n för att uppfylla höga säkerhetskrav på autentisering av undertecknaren.

Den definitiva guiden

Läs Elektroniska signaturer i lagen.

Vill du veta mer?

Oavsett om ni behöver en del grundläggande information om våra lösningar eller ni vill ha en skräddarsydd offert för er unika miljö är kan vi besvara era frågor.

Elektroniska signaturer runt om i världen.

Acrobat Sign följer e-signaturlagarna runt om i världen. Läs mer om ett visst land genom att klicka på namnet nedan.