Riktlinjer för användare av Adobe Generativ AI

 

Senast uppdaterade 10 maj 2024

 

Dessa riktlinjer för användare av Generativ AI (”Riktlinjer”) styr din användning av Adobes generativ AI-funktioner. Om ditt avtal med Adobe dessutom styrs av de Allmänna villkoren som finns på adobe.com/go/terms_se, så styrs ditt bruk av dessa generativ AI-funktioner även av Ytterligare villkor för Adobe Generativ AI som finns på adobe.com/go/adobe-gen-ai-addl-terms_se och som införlivas genom hänvisning i dessa Riktlinjer.


Målen med dessa Riktlinjer är två: att upprätthålla den höga kvaliteten på kreativt innehåll som genereras med hjälp av Adobes produkter och tjänster, samt att hålla våra produkter och tjänster tillgängliga för våra användare på ett engagerande och pålitligt sätt som främjar kreativitet och produktivitet.

 

1. Ingen AI-/ML-träning

 

När du använder våra generativ AI-funktioner samtycker du till att endast använda dem för kreativa och produktiva arbetsprodukter och inte för att träna modeller för artificiell intelligens eller maskininlärning.


Detta innebär att du inte själv får och inte heller får tillåta tredje man att använda något innehåll, några data, några utdata eller annan information som tas emot eller härleds från några generativ AI-funktioner, däribland eventuella Firefly-resultat, i syfte att direkt eller indirekt skapa, träna, testa eller på annat sätt förbättra några maskininlärningsalgoritmer eller system för artificiell intelligens, däribland eventuella arkitekturer, modeller eller vikter.

2. Visa respekt och var trygg

 

Använd inte Adobes generativ AI-funktioner för att försöka skapa, överföra eller dela kränkande eller olagligt innehåll eller material som kränker andras rättigheter. Detta omfattar bland annat detta:

 • Pornografiskt material eller nakna människor i sexuella situationer
 • Hatiskt eller mycket stötande innehåll som angriper eller avhumaniserar en grupp utifrån gruppens ras, etnicitet, nationella ursprung, religion, allvarliga sjukdom eller funktionshinder, kön, ålder eller sexuella läggning
 • Kraftigt våld eller bloddrypande situationer
 • Främjande, glorifiering av eller hot om våld
 • Olaglig verksamhet eller olagliga varor
 • Egenskadebeteende eller främjande av egenskadebeteende
 • Avbildningar av nakna underåriga eller underåriga på ett sexuellt sätt
 • Främjande av terrorism eller våldsbejakande extremism
 • Spridning av förledande, bedrägligt eller vilseledande innehåll som kan leda till skada ute i verkligheten
 • Andras privata information

 

Dina beskrivningar och resultaten som genereras av generativ AI-funktioner i Creative Cloud-produkter kan granskas genom både automatiserade (t.ex. maskininlärning) och manuella metoder för att förebygga missbruk och innehållsfiltrering.

 

Observera att vi kan rapportera allt material som utnyttjar minderåriga till National Center of Missing & Exploited Children (NCMEC; Nationella centret för försvunna och utnyttjade barn).

 

Om du vid något tillfälle menar att någon har brutit mot dessa Riktlinjer ber vi dig rapportera det genom att kontakta oss på abuse@adobe.com.

 

3. Var dig själv

 

Vi inaktiverar konton vars innehavare beter sig vilseledande eller skadligt, däribland genom att

 • använda falsk, vilseledande eller felaktig information i profilen
 • utge sig för att vara andra personer eller enheter
 • använda icke auktoriserade automatiserade processer eller skript (t.ex. massuppladdning eller automatisk uppladdning av innehåll via ett skript)
 • ägna sig åt ränker eller använda externa tjänster för att öka kontoengagemanget (på konstgjord väg blåsa upp antalet uppskattningar, visningar eller annan statistik).

 

4. Respektera tredje mans rättigheter

 

Det är förbjudet att använda Adobes generativ AI-funktioner för att skapa, lägga upp eller dela innehåll som gör intrång i tredje mans upphovsrätt, varumärken, integritet, publicitet eller andra rättigheter. Detta kan bland annat omfatta att ange textbeskrivningar som är konstruerade för att generera upphovsrättsskyddat, varumärkt eller på annat vis inkräktande innehåll, lägga upp en indata- eller referensbild som innehåller en tredje mans upphovsrättsskyddade material, generera text som plagierar en tredje mans innehåll eller använda en tredje mans personuppgifter i strid mot dennas integritets- eller dataskyddsrättigheter. Om du är osäker på om ditt innehåll gör intrång i tredje mans rättigheter bör du kontakta en advokat eller konsultera allmänt tillgängliga referensmaterial på följande platser:

 

Om du vill rapportera att en av våra användare har missbrukat dina kreativa alster eller din immateriella egendom, kan du göra det från Policy för borttagning av immateriell egendom som finns på adressen https://www.adobe.com/se/legal/dmca.html. Om du har en avtalstvist eller en annan tvist med en Adobe-användare som rör innehåll som hen har lagt upp i våra produkter och tjänster, ska du lösta tvisten direkt med användaren. Vi kan inte moderera avtal, anställningsförhållanden eller andra tvister mellan våra användare och allmänheten.

 

5. Använd ditt omdöme

 

Genererade resultat kan ibland vara felaktiga eller vilseledande eller på annat sätt återspegla innehåll som inte representerar Adobes åsikter. Därför ska du använda ditt omdöme för att granska och validera genererade resultat.

 

6. Inga professionella råd

 

Generativ AI-funktioner är inte avsedda att ge professionella råd. Använd inte generativ AI-funktioner för att försöka få fram eller erbjuda juridiska, medicinska, finansiella eller andra typer av professionella råd eller några åsikter, bedömningar eller rekommendationer utan att genomföra egna oberoende konsultationer eller efterforskningar. Generativ AI-funktioner kan inte ersätta råd från en kvalificerad yrkesman och utgör ingen sådan relation (t.ex. relationen mellan advokat och klient).

 

7. Innehållsuppgifter

 

Adobe kan bifoga eller publicera innehållsuppgifter för innehåll som har skapats med generativ AI-funktioner för att visa för andra att det har genererats med AI.  Läs mer om innehållsuppgifter.

 

8. Kommersiellt bruk

 

I allmänhet kan du använda resultatet från generativ AI-funktioner kommersiellt. Men om Adobe i produkten eller någon annanstans anger att en betaversion av en generativ AI-funktion inte får användas kommersiellt, är de genererade resultaten från den betafunktionen endast avsedda för personligt bruk och får inte användas kommersiellt.

 

9.  Ytterligare innehållskällor

 

Utdata från våra generativ AI-funktioner kan innehålla icke-generativt material (som Adobe Stock-mediefiler) som är föremål för villkoren i ditt avtal med Adobe. Detta icke-generativa innehåll uppmärksammas i användargränssnittet eller i relaterad dokumentation.

10. Mer information

 

Vi kan vidta åtgärder med ditt Adobe-konto om vi upptäcker innehåll eller beteende som bryter mot dessa Riktlinjer. Mer information om vad du får och inte får göra när du använder Adobes generativ AI-funktioner finns i ditt avtal med Adobe.