Adobe a ochrona prywatności uczniów

Informacje o przestrzeganiu przez Adobe przepisów prawa i najlepszych praktyk związanych z ochroną prywatności danych uczniów.

 

Ostatnia aktualizacja: 21 lipca 2021 r.

 

Produkty, aplikacje i usługi Adobe ułatwiają uczniom przekazywanie swoich pomysłów w bardziej kreatywny i angażujący sposób, tak aby świat zwrócił na nie uwagę. Szkoły i uczelnie na całym świecie muszą przestrzegać coraz większej liczby przepisów prawa z zakresu ochrony prywatności, mogą mieć zatem trudności z ustaleniem, czy rozwiązania Adobe chronią prywatność uczniów w sposób spełniający wymogi prawa krajowego.

Celem tej strony jest przekazanie prostym językiem informacji o przyjmowanych przez Adobe zobowiązaniach dotyczących ochrony prywatności uczniów. Mogą mieć one różny zakres w zależności od sposobu, w jaki instytucja edukacyjna wdraża rozwiązania Adobe. Zawarto tu również odpowiedzi na często zadawane pytania o ochronę prywatności uczniów kierowane przez klientów m.in. z USA i UE.

Jedno Adobe. Wiele sposobów wdrażania.

Najważniejszą różnicą jest wybrany typ identyfikatorów. Rozwiązania Adobe mogą być wdrażane z użyciem jednego z trzech typów identyfikatorów: (1) ogólnego identyfikatora konsumenckiego: Adobe ID; (2) identyfikatora korporacyjnego: Enterprise ID; lub (3) identyfikatora objętego federacją: Federated ID.

Ogólne identyfikatory Adobe ID można stosować tylko w przypadku szkół wyższych. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych wymagają jednak dodatkowej ochrony, dlatego szkoły takie powinny wdrażać identyfikatory Enterprise ID lub Federated ID. Tu podano więcej informacji o wytycznych Adobe kwalifikujących placówkę jako podstawową lub ponadpodstawową.

 

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe lub szkoły wyższe

Tylko szkoły wyższe

Typ konta

Enterprise ID lub Federated ID. Szkoła uzyskuje przypisanie domeny i przydziela uczniom licencje imienne za pomocą konsoli administracyjnej Adobe.  Więcej informacji.

Identyfikator Adobe ID. Więcej informacji.

Odpowiednie warunki prawne

Szkoły zawierają umowę dotyczącą identyfikatorów Enterprise ID lub Federated ID bezpośrednio z Adobe i akceptują odpowiednie warunki licencji Adobe, w tym Warunki dodatkowe dotyczące danych uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół wyższych (jeśli ma to zastosowanie).

Użytkownicy zawierają umowę dotyczącą identyfikatorów Adobe ID bezpośrednio z Adobe, akceptując Warunki użytkowania i Zasady ochrony prywatności Adobe.

Kontrola nad kontem

Szkoły mają kontrolę nad kontami Enterprise ID lub Federated ID oraz ich zawartością (kontrola ta nie leży w gestii Adobe). Adobe świadczy „Usługi Adobe dla uczniów” w imieniu szkoły.

Wszelkie zebrane dane uczniów są przeznaczone na użytek i na rzecz szkoły. Nie są używane do żadnych celów komercyjnych wykraczających poza obsługę i doskonalenie produktów i usług, na które szkoła uzyskała licencję.

Użytkownicy mają kontrolę nad kontami Adobe ID i ich zawartością. (Kontrola ta nie leży w gestii Adobe).

FERPA (ustawa o prawach edukacyjnych i ochronie prywatności rodzin)

Tam, gdzie wdrażane są identyfikatory Enterprise ID lub Federated ID, Adobe zobowiązuje się na podstawie umowy do działania w roli „przedstawiciela szkoły” (ang. school official) na potrzeby ustawy FERPA, zgodnie z przepisem 34 CFR (Code of Federal Regulations) §99.31(a)(1) oraz do odpowiedniej ochrony danych ucznia.

Tam, gdzie wdrażane są identyfikatory Adobe ID, Adobe nie może zobowiązać się do działania w roli przedstawiciela szkoły na potrzeby ustawy FERPA, ponieważ umowa jest zawierana z pojedynczym użytkownikiem, a nie ze szkołą, zaś korzystanie z produktów i usług Adobe podlega Warunkom używania oraz Zasadom ochrony prywatności Adobe.

Użytkownicy tacy mają jednak zapewnioną ochronę na poziomie zbliżonym do określonego w ustawie FERPA (tzn. Adobe stosuje uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia środki bezpieczeństwa oraz nie przekazuje danych osobowych w sposób inny niż na zlecenie użytkownika lub w sytuacjach, o których mowa w „Zasadach ochrony prywatności Adobe”).

Ograniczenia wiekowe, zgoda rodziców i zgodność z ustawą COPPA (ustawa o ochronie prywatności dzieci w Internecie)

Identyfikatory Enterprise ID lub Federated ID są stosowne dla osób w każdym wieku.  Adobe oczekuje, że szkoła uzyska zgodę ze strony rodzica lub opiekuna prawnego ucznia, w zakresie, w jakim szkoła stwierdzi, że zgoda ta jest niezbędna.

Identyfikatory Adobe ID mogą być używane przez osoby, które przekroczyły obowiązujący w danym kraju wiek przyzwolenia (różny w różnych lokalizacjach).

Bezpieczne wyszukiwanie

Szkoły wdrażające identyfikatory Enterprise ID lub Federated ID mogą blokować dostęp do usługi Behance. W tych modelach wdrażania w programie Adobe Express domyślnie wyłączona jest możliwość wyszukiwania obrazów w Internecie.

Użytkownicy mogą używać identyfikatora Adobe ID w ramach wszystkich usług udostępnianych przez Adobe w hostingu, w tym Behance, co oznacza potencjalne ryzyko ekspozycji na treści przeznaczone zasadniczo dla osób starszych.

RODO — wnioski o usunięcie danych, ich skorygowanie oraz dostęp do nich

Zgodnie z zaakceptowaną przez szkołę „Umową dotyczącą przetwarzania danych”, na potrzeby RODO Adobe będzie występować w roli Podmiotu Przetwarzającego, natomiast szkoła — w roli Administratora Danych. Adobe jako Podmiot Przetwarzający na rzecz szkoły udostępnia jej narzędzia umożliwiające niezwłoczne reagowanie na składane szkole przez uczniów albo ich rodziców wnioski o usunięcie danych, ich skorygowanie lub dostęp do nich. Szkoły otrzymują możliwość dostępu do kont i przechowywanej na nich zawartości oraz korygowania i usuwania tych danych.

Więcej informacji na temat realizacji wymagań RODO przez Adobe.

Adobe będzie odpowiadać na wnioski o usunięcie, korektę i dostęp do danych składane przez uwierzytelnionego użytkownika w terminie określonym w RODO.

Użytkownicy z kontami Adobe ID mogą samodzielnie uzyskiwać dostęp do własnej zawartości i usuwać ją.

Więcej informacji na temat realizacji wymagań RODO przez Adobe.

Dostęp do konta i danych po zakończeniu nauki

Szkoły mogą umożliwić przeniesienie zawartości ze szkolnego konta Enterprise ID lub Federated ID na osobiste konto Adobe ID założone przez ucznia.

Konto Adobe ID i jego zawartość pozostaje pod kontrolą użytkownika także po zakończeniu nauki w szkole. W tym przypadku nie trzeba podejmować żadnych dodatkowych działań.

Udostępnianie danych zewnętrznym dostawcom usług

W pewnych okolicznościach Adobe może udostępniać dane uczniów zewnętrznym dostawcom, jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług na rzecz lub w imieniu Adobe. W takich sytuacjach Adobe wymaga od zewnętrznych dostawców zapewnienia bezpieczeństwa i poufności tych danych zgodnie z umową zawartą przez Adobe ze szkołą. Adobe nie sprzedaje danych uczniów osobom trzecim.

Adobe może przekazywać dane osobowe użytkownika korzystającego z identyfikatora Adobe ID osobom trzecim w sytuacjach, o których mowa w Zasadach ochrony prywatności Adobe.

Firma Adobe współpracuje z zewnętrznymi podmiotami, które umożliwiają jej prowadzenie działalności. Podmioty takie oferują usługi w zakresie świadczenia pomocy technicznej, przetwarzania płatności kartami kredytowymi i wysyłania wiadomości e-mail w imieniu firmy Adobe. W niektórych sytuacjach mają one dostęp do pewnych danych osobowych użytkowników kont Adobe ID, które są konieczne w celu świadczenia użytkownikowi usług w imieniu Adobe. Podmioty te nie mają prawa korzystać z danych użytkowników na własne potrzeby.

Marketing

Firma Adobe nie prowadzi promocji wśród użytkowników kont Enterprise ID lub Federated ID, którzy są uczniami, ani nie używa Danych Uczniów (tzn. danych, które mogą być użyte do identyfikacji konkretnej osoby lub nawiązania z nią kontaktu lub które są lub mogą być powiązane z konkretnym uczniem) na potrzeby działań marketingowych i reklamowych Adobe.

W zależności od przepisów prawa krajowego Adobe może prowadzić działania promocyjne wśród użytkowników kont Adobe ID lub używać danych o sposobie używania przez nich produktów i usług Adobe na potrzeby działań marketingowych, przestrzegając wymagań dotyczących udzielenia stosownych powiadomień i opcji wyboru. Więcej informacji.

Targeting reklam w Internecie a dane osobowe uczniów

Adobe nie używa Danych Uczniów na potrzeby targetingu reklam online (dobierania ich do docelowej grupy odbiorców).

Adobe może używać danych o sposobie używania produktów i usług przez użytkownika konta Adobe ID na potrzeby ukierunkowanej reklamy online w sposób opisany w Zasadach ochrony prywatności Adobe.

Analityka i uczenie maszynowe

Adobe może w ściśle określonych okolicznościach korzystać z narzędzi analitycznych i uczenia maszynowego wyłącznie na potrzeby swoich działań wewnętrznych oraz analizy i doskonalenia usług dla uczniów. Odbywa się to zgodnie z warunkami umowy zawartej ze szkołą.

Wszelkie zebrane dane uczniów są przeznaczone na użytek i na rzecz szkoły. Nie są używane do żadnych celów komercyjnych wykraczających poza obsługę i doskonalenie produktów i usług, na które szkoła uzyskała licencję.

W zależności od przepisów prawa krajowego Adobe może używać narzędzi analitycznych lub technologii uczenia maszynowego w celu doskonalenia usług. Jest to objęte wymaganiami dotyczącymi wyświetlania powiadomień i udostępniania opcji wyboru.  Więcej informacji.

Zabezpieczenia

Adobe zapewnia uzasadnione środki administracyjne, techniczne i fizyczne w zakresie bezpieczeństwa, które chronią dane osobowe i zawartość szkoły oraz uczniów.  Więcej informacji o programie zabezpieczeń i zobowiązaniach w zakresie bezpieczeństwa.

Adobe zapewnia uzasadnione środki administracyjne, techniczne i fizyczne w zakresie bezpieczeństwa, które chronią dane osobowe i zawartość użytkownika.  Więcej informacji o programie zabezpieczeń i zobowiązaniach w zakresie bezpieczeństwa.

Powiadomienia o naruszeniu bezpieczeństwa

Adobe będzie przekazywać szkołom wdrażającym identyfikatory Enterprise ID lub Federated ID powiadomienia o naruszeniu bezpieczeństwa zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami w tym zakresie oraz umową pomiędzy Adobe a szkołą.

Adobe będzie przekazywać użytkownikom kont Adobe ID powiadomienia o naruszeniu bezpieczeństwa zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami w tym zakresie.

 
 
 
Masz więcej pytań? Zadaj je tutaj