Ostatnia aktualizacja: 28 września 2016 r.
Gdy firma Adobe przekazuje dane osobowe klientów za granicę, robi to zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W jaki sposób firma Adobe przekazuje dane osobowe użytkowników z UE?
W odniesieniu do indywidualnych użytkowników i klientów firmy Adobe, których korzystanie ze stron internetowych i aplikacji firmy Adobe skutkuje przekazywaniem danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) do państw nienależących do EOG, firma Adobe stosuje jeden lub kilka następujących mechanizmów prawnych: Tarczę Prywatności UE-USA, standardowe klauzule umowne (SCC) oraz zgodę użytkownika.
Spółka Adobe Systems Incorporated (jednostka amerykańska firmy Adobe) uzyskała certyfikat, który potwierdza przestrzeganie Zasad Tarczy Prywatności w zakresie przekazywania danych osobowych użytkowników z EOG w odniesieniu do stron internetowych i aplikacji firmy Adobe, które zawierają odniesienie do Zasad Ochrony Prywatności firmy Adobe. Certyfikat Tarcza Prywatności nie ma zastosowania do stron internetowych i aplikacji Fotolia i Livefyre (zob. Dodatkowe Zasady Ochrony Prywatności firmy Adobe). Więcej informacji na temat certyfikatu Tarcza Prywatności znajduje się poniżej.
Dodatkowe informacje na temat zasad ochrony prywatności firmy Adobe w odniesieniu do indywidualnych użytkowników i klientów firmy Adobe są dostępne w sekcji Centrum Prywatności firmy Adobezatytułowanej „Co firma Adobe robi z danymi osobowymi użytkownika?”
W jaki sposób firma Adobe przekazuje dane osobowe z UE w imieniu swoich klientów biznesowych?
W odniesieniu do klientów biznesowych wykorzystujących rozwiązania firmy Adobe, które skutkują przekazywaniem danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) do państw nienależących do EOG, firma Adobe stosuje jeden lub oba następujące mechanizmy prawne: Tarczę Prywatności UE-USA i standardowe klauzule umowne (SCC). Więcej informacji na temat certyfikatu Tarcza Prywatności znajduje się poniżej. W odniesieniu do standardowych klauzuli umownych, firma Adobe przygotowała Umowę o przetwarzaniu danych (DPA), która obejmuje standardowe klauzule umowne (SCC). Jeśli użytkownik jest klientem biznesowym firmy Adobe i chce zawrzeć z firmą Adobe DPA i SCC, powinien zwrócić się do firmy Adobe o dostarczenie mu tych dokumentów.
Dodatkowe informacje na temat zasad ochrony prywatności firmy Adobe w odniesieniu do klientów biznesowych firmy Adobe są dostępne w sekcji Centrum Prywatności firmy Adobe zatytułowanej „Co klienci biznesowi firmy Adobe robią z informacjami na temat użytkowników?”
Certyfikat Tarcza Prywatności uzyskany przez firmę Adobe
Spółka Adobe Systems Incorporated (jednostka amerykańska firmy Adobe) uzyskała certyfikat, który potwierdza przestrzeganie Ram Tarczy Prywatności UE-USA określonych przez Amerykański Departament Handlu w zakresie przekazywania danych osobowych z Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) do Stanów Zjednoczonych. Certyfikat firmy Adobe nie ma zastosowania do danych osobowych gromadzonych w związku z korzystaniem ze stron internetowych i aplikacji Fotolia i Livefyre. Więcej informacji dotyczących programu Tarcza Prywatności oraz podgląd certyfikatu przyznanego spółce Systems Incorporated można znaleźć na stronie https://www.privacyshield.gov/. Spółka Adobe Systems Incorporated przestrzega również ram i zasad programu Bezpieczna Przystań USA-Szwajcaria.
Zgodnie z Zasadami Ochrony Prywatności indywidualni użytkownicy, którzy mieszkają poza Ameryką Północną, wchodzą w relację ze spółką Adobe Systems Software Ireland Limited, która jest administratorem ich danych osobowych gromadzonych przez Adobe. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane spółce Adobe Systems Incorporated zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych na podstawie certyfikatu Tarcza Prywatności lub innych zgodnych z prawem mechanizmów przekazywania danych, które zostały opisane powyżej.
W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w imieniu klientów biznesowych firmy Adobe, którzy mieszkają w krajach należących do EOG, zgodnie z unijnym prawem ochrony prywatności spółkę Adobe Systems Software Ireland Limited zarejestrowaną w Irlandii zasadniczo uważa się za administratora danych. Na przykład klient biznesowy, który mieszka w kraju należącym do EOG, może wykorzystywać podpis Adobe do przetwarzania dokumentów zawierających nazwy, adresy e-mailowe i inne dane osobowe dotyczące swoich klientów. W ramach świadczenia przez firmę Adobe usług na rzecz klientów biznesowych, te dane osobowe klientów mogą być przekazywane przez firmę Adobe zarejestrowaną w Irlandii firmie Adobe zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych na podstawie certyfikatu Tarcza Prywatności lub standardowych klauzuli umownych (SCC), jak opisano powyżej.
Dodatkowe informacje na temat sposobu postępowania przez firmę Adobe z danymi osobowymi przekazywanymi zgodnie z Zasadami Tarczy Prywatności są dostępne w następnych sekcjach Zasad Ochrony Prywatności firmy Adobe:
Firma Adobe zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych przestrzega Zasad Tarczy Prywatności w odniesieniu do wszystkich danych osobowych pozyskanych z EOG zgodnie z Tarczą Prywatności.
W razie pytań lub skarg dotyczących przestrzegania Zasad Tarczy Prywatności przez firmę Adobe należy wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@adobe.com. Jeśli firma Adobe nie rozstrzygnie złożonej skargi, zostanie ona przekazana panelowi utworzonemu przez organy ds. ochrony danych, z którym firma Adobe współpracuje. W przypadku nierozstrzygniętych skarg możliwe jest wystąpienie o wiążący arbitraż ( więcej informacji). Firma Adobe zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych podlega uprawnieniom FTC w zakresie prowadzenia dochodzeń i egzekwowania przepisów.