Tarcza prywatności UE-USA/Przekazywanie danych z Europy

Ostatnia aktualizacja: 26 października 2017 r.
 
Gdy firma Adobe przekazuje dane osobowe klientów za granicę, robi to zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
W jaki sposób firma Adobe przekazuje dane osobowe użytkowników z UE?
W przypadku indywidualnych użytkowników i klientów, których korzystanie ze stron Adobe skutkuje przekazywaniem danych osobowych z EEA lub Szwajcarii do krajów nienależących do EEA, stosujemy się do jednego lub wielu następujących mechanizmów prawnych: Tarczy prywatności UE-USA, Tarczy prywatności amerykańsko-szwajcarskiej, standardowych klauzul umownych (SCC) oraz zgody osoby fizycznej.
Adobe Inc. (jednostka prawna w USA) zaświadcza, że przestrzega Zasad Tarczy Prywatności dotyczących przekazywania danych osobowych klientów z EEA i Szwajcarii w związku z korzystaniem ze stron Adobe i aplikacji, które zawierają odnośnik do Zasady prywatności firmy Adobe. Certyfikat Tarcza Prywatności nie ma zastosowania do stron internetowych i aplikacji Fotolia i TubeMogul (zob. Dodatkowe Zasady Ochrony Prywatności firmy Adobe). Więcej informacji na temat certyfikatu Tarcza Prywatności znajduje się poniżej.
Dodatkowe informacje na temat zasad ochrony prywatności firmy Adobe w odniesieniu do indywidualnych użytkowników i klientów firmy Adobe są dostępne w sekcji Centrum ochrony prywatności firmy Adobe zatytułowanej „Co firma Adobe robi z danymi osobowymi użytkownika?”
 
W jaki sposób firma Adobe przekazuje dane osobowe z UE w imieniu swoich klientów biznesowych?
W przypadku klientów biznesowych, których korzystanie z rozwiązań Adobe skutkuje przekazywaniem danych osobowych z EEA lub Szwajcarii do krajów nienależących do EEA, Adobe stosuje się do następujących mechanizmów prawnych: Tarczy prywatności UE-USA, Tarczy prywatności amerykańsko-szwajcarskiej i standardowych klauzul umownych (SCC). Więcej informacji na temat certyfikatu Tarcza Prywatności znajduje się poniżej. W odniesieniu do standardowych klauzuli umownych, firma Adobe przygotowała Umowę o przetwarzaniu danych (DPA), która obejmuje standardowe klauzule umowne (SCC). Jeśli użytkownik jest klientem biznesowym firmy Adobe i chce zawrzeć z firmą Adobe DPA i SCC, powinien zwrócić się do firmy Adobe o dostarczenie mu tych dokumentów.
Dodatkowe informacje na temat zasad ochrony prywatności firmy Adobe w odniesieniu do klientów biznesowych firmy Adobe są dostępne w sekcji Centrum ochrony prywatności firmy Adobe zatytułowanej „Co klienci biznesowi firmy Adobe robią z informacjami na temat użytkowników?”
 
Certyfikat Tarcza Prywatności uzyskany przez firmę Adobe
Adobe Inc. (spółka Adobe w USA) uczestniczy w europejsko-amerykańskim i szwajcarsko-amerykańskim Programie Tarczy Prywatności ustanowionym przez amerykański Departament Handlu dotyczącym przekazywania danych osobowych z EEA i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych. Certyfikat firmy Adobe nie ma zastosowania do danych osobowych gromadzonych w związku z korzystaniem ze stron internetowych i aplikacji Fotolia i TubeMogul. Więcej informacji dotyczących programu Tarcza Prywatności oraz podgląd certyfikatu przyznanego spółce Systems Incorporated można znaleźć na stronie https://www.privacyshield.gov/.
Zgodnie z Zasadami Ochrony Prywatności indywidualni użytkownicy, którzy mieszkają poza Ameryką Północną, wchodzą w relację ze spółką Adobe Systems Software Ireland Limited, która jest administratorem ich danych osobowych gromadzonych przez Adobe. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane spółce Adobe Inc. zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych na podstawie certyfikatu Tarcza Prywatności lub innych zgodnych z prawem mechanizmów przekazywania danych, które zostały opisane powyżej.
W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w imieniu klientów biznesowych z EEA i Szwajcarii, na mocy prawa europejskiego w zakresie ochrony prywatności, generalnie uznaje się Adobe Systems Software Ireland Limited (spółka Adobe zarejestrowana w Irlandii) za „podmiot przetwarzający dane”. Na przykład klient biznesowy, który mieszka w kraju należącym do EOG, może wykorzystywać podpis Adobe do przetwarzania dokumentów zawierających nazwy, adresy e-mailowe i inne dane osobowe dotyczące swoich klientów. W ramach świadczenia przez firmę Adobe usług na rzecz klientów biznesowych, te dane osobowe klientów mogą być przekazywane przez firmę Adobe zarejestrowaną w Irlandii firmie Adobe zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych na podstawie certyfikatu Tarcza Prywatności lub standardowych klauzuli umownych (SCC), jak opisano powyżej.
Dodatkowe informacje na temat sposobu postępowania przez firmę Adobe z danymi osobowymi przekazywanymi zgodnie z Zasadami Tarczy Prywatności są dostępne w następnych sekcjach Zasad Ochrony Prywatności firmy Adobe:
Firma Adobe zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych przestrzega Zasad Tarczy Prywatności za każdym razem, gdy otrzymuje dane osobowe z EEA i Szwajcarii zgodnie z Zasadami Tarczy Prywatności.
W razie pytań lub skarg dotyczących przestrzegania Zasad Tarczy Prywatności przez firmę Adobe należy skontaktować się z firmą Adobe. Jeśli firma Adobe nie rozstrzygnie złożonej skargi, zostanie ona przekazana podmiotowi zajmującemu się rozwiązywaniem sporów utworzonemu przez Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego (DMA), z którym firma Adobe współpracuje ( więcej informacji). W przypadku nierozstrzygniętych skarg możliwe jest wystąpienie o wiążący arbitraż ( więcej informacji). Firma Adobe zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych podlega uprawnieniom FTC w zakresie prowadzenia dochodzeń i egzekwowania przepisów.
Informacje dotyczące podejmowanych przez nas środków ostrożności znajdują się w Centrum Bezpieczeństwa firmy Adobe.