Przekazywanie danych poza granice kraju

 

Ostatnia aktualizacja: 14 stycznia 2022

 

Gdy firma Adobe przekazuje dane osobowe pochodzące od klientów za granicę, robi to zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

W jaki sposób firma Adobe przekazuje dane osobowe użytkowników?

W przypadku użytkowników indywidualnych i klientów, których korzystanie ze stron Adobe skutkuje przekazywaniem danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii do krajów nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Adobe stosuje się do jednego lub wielu następujących mechanizmów prawnych: standardowych klauzul umownych (SCC), decyzji Komisji Europejskiej o odpowiednim poziomie ochrony w danym kraju, a także zgody osoby fizycznej.

 

Dodatkowe informacje o procedurach Adobe związanych z ochroną prywatności pojedynczych użytkowników i klientów podano w sekcji Centrum ochrony prywatności Adobe zatytułowanej „Co firma Adobe robi z danymi osobowymi użytkownika?

 

W jaki sposób firma Adobe przekazuje dane osobowe w imieniu swoich klientów biznesowych?

W przypadku klientów biznesowych, których korzystanie z rozwiązań firmy Adobe wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, firma Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Ireland) przetwarza dane osobowe użytkownika i może je przekazywać podmiotom Adobe z krajów spoza EOG, takich jak Adobe Inc. (Adobe USA). W takim przypadku Adobe stosuje się do następujących instrumentów prawnych: standardowych klauzul umownych (SCC) oraz decyzji stwierdzających odpowiedni poziom ochrony w danym kraju; między firmą Adobe a podmiotami, do których przekazuje dane, zostały zawarte standardowe klauzule umowne regulujące to przekazywanie. Firma Adobe sporządziła również Umowę o przetwarzaniu danych (UPD), regulującą przetwarzanie danych osobowych klientów biznesowych Adobe z krajów UE. Klienci biznesowi Adobe korzystający z licencji dla przedsiębiorstw, którzy chcą podpisać umowę o przetwarzanie danych z Adobe, powinni wysłać wniosek o te dokumenty
.

 

Dodatkowe informacje o procedurach Adobe związanych z ochroną prywatności dotyczące klientów biznesowych podano w sekcji Centrum ochrony prywatności Adobe zatytułowanej „Co klienci biznesowi firmy Adobe robią z informacjami na temat użytkowników?

 

Certyfikat Tarcza Prywatności uzyskany przez firmę Adobe

Adobe Inc. (spółka Adobe w USA) uzyskała certyfikat w programie Tarcza Prywatności UE-USA oraz Tarcza Prywatności Szwajcaria-USA, ustanowionym przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w przedmiocie przekazywania danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych. Mimo stwierdzenia nieważności programów „Tarcza Prywatności UE-USA” i „Tarcza Prywatności Szwajcaria-USA” jako instrumentów regulujących przekazywanie danych, Adobe nadal będzie chronić dane osobowe z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii zgodnie ze standardami tych Tarczy Prywatności oraz przepisami prawa UE. Więcej informacji dotyczących programu Tarcza Prywatności oraz certyfikat przyznany spółce Adobe Inc. można znaleźć na tronie https://www.privacyshield.gov/.

 

Zgodnie z Zasadami ochrony prywatności użytkownicy indywidualni, którzy mieszkają poza Ameryką Północną, wchodzą w relację ze spółką Adobe Systems Software Ireland Limited, będącą administratorem ich danych osobowych z Unii Europejskiej gromadzonych przez Adobe. Dane osobowe użytkownika mogą zostać przekazane innym podmiotom Adobe zgodnie z powyższym opisem.

 

W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w imieniu klientów biznesowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, na mocy prawa UE w zakresie ochrony prywatności za „podmiot przetwarzający” uznaje się zasadniczo spółkę Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Ireland). Klient biznesowy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego może na przykład używać usługi Acrobat Sign w celu przetwarzania dokumentów zawierających imiona i nazwiska, adresy e-mail oraz inne dane osobowe swoich klientów końcowych. W ramach świadczenia przez firmę Adobe usług na rzecz klientów biznesowych spółka Adobe Ireland może przekazywać te dane osobowe klientów końcowych innym podmiotom na podstawie standardowych klauzuli umownych (SCC), jak opisano powyżej.

 

Dodatkowe informacje na temat sposobu postępowania przez firmę Adobe z danymi osobowymi przekazywanymi w przeszłości zgodnie z Zasadami Tarczy Prywatności są dostępne w następujących paragrafach Zasad ochrony prywatności firmy Adobe:

Spółka Adobe Inc. zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych przestrzega zasad Tarczy Prywatności w odniesieniu do danych osobowych z EOG i Szwajcarii otrzymywanych w przeszłości na podstawie takiego certyfikatu Tarczy Prywatności.

 

W razie pytań lub skarg dotyczących przestrzegania Zasad Tarczy Prywatności przez firmę Adobe należy skontaktować się z nami. Jeśli firma Adobe nie rozstrzygnie złożonej skargi, zostanie ona przekazana do rozpatrzenia podmiotowi zajmującemu się rozstrzyganiem sporów utworzonemu przez amerykańskie stowarzyszenie ANA (Association of National Advertisers). Więcej informacji. W przypadku nierozstrzygniętych skarg użytkownik może mieć również prawo wystąpienia o wiążący arbitraż. Więcej informacji. Firma Adobe zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych podlega uprawnieniom FTC w zakresie prowadzenia dochodzeń i egzekwowania przepisów.

 

Informacje o stosowanych przez Adobe środkach bezpieczeństwa podano w Centrum bezpieczeństwa firmy Adobe.