Przekazywanie danych poza granice kraju

 

Ostatnia aktualizacja: 14 grudnia 2020 r.

 

Gdy firma Adobe przekazuje dane osobowe pochodzące od klientów za granicę, robi to zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

W jaki sposób firma Adobe przekazuje dane osobowe użytkowników?

W przypadku użytkowników indywidualnych i klientów, których korzystanie ze stron Adobe skutkuje przekazywaniem danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii do krajów nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Adobe stosuje się do jednego lub wielu następujących mechanizmów prawnych: standardowych klauzul umownych (SCC), decyzji Komisji Europejskiej o odpowiednim poziomie ochrony w danym kraju, a także zgody osoby fizycznej.

 

Dodatkowe informacje o procedurach Adobe związanych z ochroną prywatności pojedynczych użytkowników i klientów podano w sekcji Centrum ochrony prywatności Adobe zatytułowanej „Co firma Adobe robi z danymi osobowymi użytkownika?

 

W jaki sposób firma Adobe przekazuje dane osobowe w imieniu swoich klientów biznesowych?

W przypadku klientów biznesowych, których korzystanie z rozwiązań Adobe skutkuje przekazywaniem danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii do krajów nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Adobe stosuje się do następujących instrumentów prawnych: standardowych klauzul umownych (SCC) oraz decyzji stwierdzających odpowiedni poziom ochrony w danym kraju. Firma Adobe przygotowała Umowę o przetwarzaniu danych (DPA), która obejmuje standardowe klauzule umowne (SCC). Klienci biznesowi Adobe korzystający z licencji dla przedsiębiorstw, którzy chcą podpisać umowę o przetwarzanie danych i standardowe klauzule umowne z Adobe, powinni wysłać wniosek o te dokumenty.

 

Dodatkowe informacje o procedurach Adobe związanych z ochroną prywatności dotyczące klientów biznesowych podano w sekcji Centrum ochrony prywatności Adobe zatytułowanej „Co klienci biznesowi firmy Adobe robią z informacjami na temat użytkowników?

 

Certyfikat Tarcza Prywatności uzyskany przez firmę Adobe

Adobe Inc. (spółka Adobe w USA) uzyskała certyfikat w programie Tarcza Prywatności UE-USA oraz Tarcza Prywatności Szwajcaria-USA, ustanowionym przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w przedmiocie przekazywania danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych. Mimo stwierdzenia nieważności programów „Tarcza Prywatności UE-USA” i „Tarcza Prywatności Szwajcaria-USA” jako instrumentów regulujących przekazywanie danych, Adobe nadal będzie chronić dane osobowe z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii zgodnie ze standardami tych Tarczy Prywatności oraz przepisami prawa UE. Więcej informacji dotyczących programu Tarcza Prywatności oraz certyfikat przyznany spółce Adobe Inc. można znaleźć na tronie https://www.privacyshield.gov/.

 

Zgodnie z Zasadami ochrony prywatności użytkownicy indywidualni, którzy mieszkają poza Ameryką Północną, wchodzą w relację ze spółką Adobe Systems Software Ireland Limited, będącą administratorem ich danych osobowych z Unii Europejskiej gromadzonych przez Adobe. Dane osobowe użytkownika mogą zostać przekazane spółce Adobe Inc. (Adobe USA) zgodnie z powyższym opisem.

 

W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w imieniu klientów biznesowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, na mocy prawa UE w zakresie ochrony prywatności za „podmiot przetwarzający” uznaje się zasadniczo spółkę Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Ireland). Klient biznesowy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego może na przykład używać usługi Adobe Sign w celu przetwarzania dokumentów zawierających imiona i nazwiska, adresy e-mail oraz inne dane osobowe swoich klientów. W ramach świadczenia przez firmę Adobe usług na rzecz klientów biznesowych, takie dane osobowe osób fizycznych mogą być przekazywane przez firmę Adobe zarejestrowaną w Irlandii firmie Adobe zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych na podstawie standardowych klauzuli umownych (SCC), jak opisano powyżej.

 

Dodatkowe informacje na temat sposobu postępowania przez firmę Adobe z danymi osobowymi przekazywanymi w przeszłości zgodnie z Zasadami Tarczy Prywatności są dostępne w następujących paragrafach Zasad ochrony prywatności firmy Adobe:

Firma Adobe zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych przestrzega zasad Tarczy Prywatności w odniesieniu do danych osobowych z EOG i Szwajcarii otrzymywanych w przeszłości na podstawie takiego certyfikatu Tarczy Prywatności.

 

W razie pytań lub skarg dotyczących przestrzegania Zasad Tarczy Prywatności przez firmę Adobe należy skontaktować się z nami. Jeśli firma Adobe nie rozstrzygnie złożonej skargi, zostanie ona przekazana do rozpatrzenia podmiotowi zajmującemu się rozstrzyganiem sporów utworzonemu przez amerykańskie stowarzyszenie ANA (Association of National Advertisers). Więcej informacji. W przypadku nierozstrzygniętych skarg użytkownik może mieć również prawo wystąpienia o wiążący arbitraż. Więcej informacji. Firma Adobe zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych podlega uprawnieniom FTC w zakresie prowadzenia dochodzeń i egzekwowania przepisów.

 

Informacje o stosowanych przez Adobe środkach bezpieczeństwa podano w Centrum bezpieczeństwa firmy Adobe.