Tarcza prywatności UE-USA/Przekazywanie danych z Europy

 

Ostatnia aktualizacja: 18 czerwca 2020 r.

 

Gdy firma Adobe przekazuje dane osobowe klientów za granicę, robi to zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

W jaki sposób firma Adobe przekazuje dane osobowe użytkowników z UE?

W przypadku indywidualnych użytkowników i klientów, których korzystanie ze stron Adobe skutkuje przekazywaniem danych osobowych z EEA lub Szwajcarii do krajów nienależących do EEA, stosujemy się do jednego lub wielu następujących mechanizmów prawnych: Tarczy prywatności UE-USA, Tarczy prywatności amerykańsko-szwajcarskiej, standardowych klauzul umownych (SCC) oraz zgody osoby fizycznej.

 

Adobe Inc. (podmiot Adobe w USA) poświadcza, że przestrzega Zasad Tarczy Prywatności dotyczących przekazywania danych osobowych klientów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii w związku z korzystaniem ze stron i aplikacji Adobe, które zawierają odnośnik do Zasad ochrony prywatności Adobe. Więcej informacji na temat certyfikatu Tarcza Prywatności znajduje się poniżej.

 

Dodatkowe informacje o procedurach Adobe związanych z ochroną prywatności pojedynczych użytkowników i klientów podano w sekcji Centrum ochrony prywatności Adobe zatytułowanej „Co firma Adobe robi z danymi osobowymi użytkownika?

 

W jaki sposób firma Adobe przekazuje dane osobowe z UE w imieniu swoich klientów biznesowych?

W przypadku klientów biznesowych, których korzystanie z rozwiązań Adobe skutkuje przekazywaniem danych osobowych z EEA lub Szwajcarii do krajów nienależących do EEA, Adobe stosuje się do następujących mechanizmów prawnych: Tarczy prywatności UE-USA, Tarczy prywatności amerykańsko-szwajcarskiej i standardowych klauzul umownych (SCC). Więcej informacji na temat certyfikatu Tarcza Prywatności znajduje się poniżej. W odniesieniu do standardowych klauzuli umownych, firma Adobe przygotowała Umowę o przetwarzaniu danych (DPA), która obejmuje standardowe klauzule umowne (SCC). Jeśli użytkownik jest klientem biznesowym firmy Adobe i chce zawrzeć z firmą Adobe DPA i SCC, powinien zwrócić się do firmy Adobe o dostarczenie mu tych dokumentów.

 

Dodatkowe informacje o procedurach Adobe związanych z ochroną prywatności dotyczące klientów biznesowych podano w sekcji Centrum ochrony prywatności Adobe zatytułowanej „Co klienci biznesowi firmy Adobe robią z informacjami na temat użytkowników?

 

Certyfikat Tarcza Prywatności uzyskany przez firmę Adobe

Adobe Inc. (spółka Adobe w USA) uzyskała certyfikat w programie Tarcza Prywatności UE-USA oraz Tarcza Prywatności Szwajcaria USA, ustanowionym przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w przedmiocie przekazywania danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych. Więcej informacji dotyczących programu Tarcza Prywatności oraz certyfikat przyznany spółce Adobe Inc. można znaleźć na tronie https://www.privacyshield.gov/.

 

Zgodnie z Zasadami ochrony prywatności użytkownicy indywidualni, którzy mieszkają poza Ameryką Północną, wchodzą w relację ze spółką Adobe Systems Software Ireland Limited, będącą administratorem ich danych osobowych gromadzonych przez Adobe. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane spółce Adobe Inc. (Adobe U.S.) na podstawie certyfikatu Tarcza Prywatności lub innych zgodnych z prawem mechanizmów przekazywania danych, które zostały opisane powyżej.

 

W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w imieniu klientów biznesowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, na mocy prawa UE w zakresie ochrony prywatności, za „podmiot przetwarzający” uznaje się zasadniczo spółkę Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Ireland). Klient biznesowy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego może na przykład używać usługi Adobe Sign w celu przetwarzania dokumentów zawierających imiona i nazwiska, adresy e-mail oraz inne dane osobowe swoich klientów. W ramach świadczenia przez firmę Adobe usług na rzecz klientów biznesowych, te dane osobowe klientów mogą być przekazywane przez firmę Adobe zarejestrowaną w Irlandii firmie Adobe zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych na podstawie certyfikatu Tarcza Prywatności lub standardowych klauzuli umownych (SCC), jak opisano powyżej.

 

Dodatkowe informacje na temat sposobu postępowania przez firmę Adobe z danymi osobowymi przekazywanymi zgodnie z Zasadami Tarczy Prywatności są dostępne w następujących paragrafach Zasad ochrony prywatności firmy Adobe:

 

 

Firma Adobe zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych przestrzega Zasad Tarczy Prywatności za każdym razem, gdy otrzymuje dane osobowe z EEA i Szwajcarii zgodnie z Zasadami Tarczy Prywatności.

 

W razie pytań lub skarg dotyczących przestrzegania Zasad Tarczy Prywatności przez firmę Adobe należy skontaktować się z nami. Jeśli firma Adobe nie rozstrzygnie złożonej skargi, zostanie ona przekazana do rozpatrzenia podmiotowi zajmującemu się rozstrzyganiem sporów utworzonemu przez amerykańskie stowarzyszenie ANA (Association of National Advertisers). Więcej informacji. W przypadku nierozstrzygniętych skarg użytkownik może mieć również prawo wystąpienia o wiążący arbitraż. Więcej informacji. Firma Adobe zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych podlega uprawnieniom FTC w zakresie prowadzenia dochodzeń i egzekwowania przepisów.

 

Informacje o stosowanych przez Adobe środkach bezpieczeństwa podano w Centrum bezpieczeństwa firmy Adobe.