Dataöverföringar från och till Europa inklusive Schweiz

 

Senast uppdaterad: 25 augusti 2020

 

När Adobe överför kundens personuppgifter över landsgränser sker detta enligt gällande lagar.

 

Hur överför Adobe dina personuppgifter?

För enskilda användare och kunder vars bruk av Adobes webbplatser och appar leder till överföring av personuppgifter från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Storbritannien eller Schweiz till länder utanför EES, förlitar vi oss på en eller flera av följande rättsliga mekanismer: skölden för skydd av privatlivet mellan Schweiz och USA (för överföring av personuppgifter från Schweiz), standardavtalsklausuler samt individens samtycke.

 

Adobe Inc. (vårt amerikanska bolag) har certifierat att det efterlever principerna i skölden för skydd av privatlivet för överföring av personuppgifter från Schweiz i anslutning till Adobes webbplatser och appar som innehåller en länk till Adobes sekretesspolicy. Mer information om vår certifiering av skölden för skydd av privatlivet visas nedan.

 

Ytterligare information om Adobes sekretesspolicyer för våra enskilda användare och kunder finns i avsnittet om Adobes sekretesscenter med titeln ”Vad gör Adobe med din personliga information?”

 

Hur överför Adobe personuppgifter från Europa på uppdrag av sina företagskunder?

För våra företagskunder vars bruk av Adobes lösningar innebär överföring av personuppgifter från EES, Storbritannien eller Schweiz till länder utanför EES, förlitar sig Adobe på skölden för skydd av privatlivet mellan Schweiz och USA samt standardavtalsklausuler. Mer information om vår certifiering av skölden för skydd av privatlivet visas nedan. Adobe har förberett ett avtal för datahantering (DPA) som innehåller standardavtalsklausulerna (SCC). Om du är Adobe-företagskund och vill ingå i ett avtal för datahantering och standardavtalsklausuler med Adobe ska du begära dessa dokument från oss.

 

Ytterligare information om Adobes sekretesspolicyer vad avser våra företagsanvändare finns i avsnittet i Adobes Sekretesscenter som heter ”Vad gör Adobes företagskunder med din personliga information?”

 

Adobes certifiering av skölden för skydd av privatlivet

Adobe Inc. (vårt amerikanska bolag) har certifierats enligt skölden för skydd av privatlivet mellan EU och USA och mellan Schweiz och USA såsom detta beskrivs av amerikanska Department of Commerce i fråga om överföring av personuppgifter från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Storbritannien och Schweiz till USA. Även om skölden för skyddet av privatlivet mellan EU och USA har bedömts vara ogiltig för överföring av data kommer vi om personuppgifter redan har överförts till USA att med skölden som utgångspunkt fortsätta att skydda personuppgifter från EU och Storbritannien enligt standarderna i skölden för skydd av privatlivet och tillämplig EU-lagstiftning. Om du vill veta mer om skölden för skydd av privatlivet eller visa certifieringen som Adobe Inc. innehar kan du besöka https://www.privacyshield.gov/

 

Enligt beskrivningen i sekretesspolicyn har enskilda användare som bor utanför Nordamerika en relation till Adobe Systems Software Ireland Limited, som är ”personuppgiftsansvarig” för behandlingen av de personuppgifter från EU som Adobe har samlat in. Dina personuppgifter kan överföras till Adobe Inc. (Adobe i USA) enligt skölden för skydd av privatlivet (för överföring av personuppgifter från Schweiz) eller andra rättsliga mekanismer för överföring, som beskrivs ovan.

 

Vad avser personuppgifter som behandlas för företagskunder i EES, Storbritannien och Schweiz är Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Ireland) enligt EU:s integritetsbestämmelser allmänt att betrakta som ”personuppgiftsbiträde”. En företagskund i EES får t.ex. använda Adobe Sign för att hantera dokument som innehåller namn, e-postadresser och övriga personuppgifter om sina konsumenter. Dessa personuppgifter om konsumenter kan sedan skickas från Adobe Ireland till Adobe i USA som ett led i de tjänster som Adobe erbjuder företagskunden. Överföringen sker enligt skölden för skydd av privatlivet (för överföring av personuppgifter från Schweiz) eller standardavtalsklausulerna enligt beskrivningen ovan.

 

Ytterligare beskrivningar av vår hantering av de personuppgifter som överförs med stöd av certifieringen av skölden för skydd av privatlivet finns i följande avsnitt av Adobes Sekretesspolicy:

 

 

Adobe U.S. efterlever principerna i skölden för skydd av privatlivet närhelst persondata tas emot från EES och Schweiz i förlitan på skölden för skydd av privatlivet.

 

Om du har frågor om eller klagomål på vår efterlevnad av principerna i skölden för skydd av privatlivet kan du kontakta oss. Om vi inte löser ditt klagomål har Adobe valt att samarbeta med en tvistlösningsleverantör fastställd av Association of National Advertisers (ANA), som hör sådana klagomål (mer information). Du kan ha rätt att åberopa bindande skiljedomsförfarande för olösta klagomål (mer information). Adobe i USA lyder under FTC:s utredande och verkställande befogenheter.

 

Mer information om våra säkerhetsåtgärder finns i Adobes Säkerhetscenter.