Dataöverföring över gränser

 

Senast uppdaterad: 14 december 2020

 

När Adobe överför kundens personuppgifter över landsgränser sker detta enligt gällande lagar.

 

Hur överför Adobe dina personuppgifter?

För våra individuella användare och kunder vars användning av Adobes webbplatser och appar innebär överföring av personuppgifter från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Storbritannien eller Schweiz till länder utanför EES, förlitar vi oss på en eller flera av följande rättsliga mekanismer: standardavtalsklausuler, Europeiska kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå om vissa länder, i förekommande fall, samt individens samtycke.

 

Ytterligare information om Adobes sekretesspolicyer för våra enskilda användare och kunder finns i avsnittet om Adobes sekretesscenter med titeln ”Vad gör Adobe med din personliga information?”

 

Hur överför Adobe personuppgifter på uppdrag av sina företagskunder?

För våra företagskunder vars bruk av Adobes lösningar innebär överföring av personuppgifter från EES, Storbritannien eller Schweiz till länder utanför EES, förlitar sig Adobe på standardavtalsklausuler och beslut om adekvata skyddsnivåer om vissa länder, i förekommande fall. Adobe har förberett ett avtal för datahantering (DPA) som innefattar standardavtalsklausulerna (SCC). Om du är Adobe-företagskund (med Enterprise-licensiering) och vill ingå ett datahanteringsavtal och standardavtalsklausuler med Adobe ska du begära dessa dokument från oss.

 

Ytterligare information om Adobes sekretesspolicyer vad avser våra företagsanvändare finns i avsnittet i Adobes Sekretesscenter som heter ”Vad gör Adobes företagskunder med din personliga information?”

 

Adobes certifiering av skölden för skydd av privatlivet

Adobe Inc. (vårt amerikanska bolag) har certifierats enligt skölden för skydd av privatlivet mellan EU och USA och mellan Schweiz och USA såsom detta beskrivs av amerikanska Department of Commerce i fråga om överföring av personuppgifter från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Storbritannien och Schweiz till USA. Även om skölden för skyddet av privatlivet mellan EU/Schweiz och USA har bedömts vara ogiltig för överföring av data kommer vi om personuppgifter redan har överförts till USA att med skölden som utgångspunkt fortsätta att skydda personuppgifter från EU, Storbritannien och Schweiz enligt standarderna i skölden för skydd av privatlivet och tillämplig EU-lagstiftning. Om du vill veta mer om skölden för skydd av privatlivet eller visa certifieringen som Adobe Inc. innehar kan du besöka https://www.privacyshield.gov/

 

Enligt beskrivningen i sekretesspolicyn har enskilda användare som bor utanför Nordamerika en relation till Adobe Systems Software Ireland Limited, som är ”personuppgiftsansvarig” för behandlingen av de personuppgifter från EU som Adobe har samlat in. Dina personuppgifter kan överföras till Adobe Inc. (Adobe U.S.) enligt beskrivningen ovan.

 

Vad avser personuppgifter som behandlas för företagskunder i EES, Storbritannien och Schweiz är Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Ireland) enligt EU:s integritetsbestämmelser allmänt att betrakta som ”personuppgiftsbiträde”. En företagskund i EES får t.ex. använda Adobe Sign för att hantera dokument som innehåller namn, e-postadresser och övriga personuppgifter om sina konsumenter. Dessa personuppgifter om konsumenter kan skickas från Adobe Ireland till Adobe U.S. som ett led i att Adobe tillhandahåller tjänster till företagskunden enligt standardklausulerna, enligt beskrivningen ovan.

 

Ytterligare beskrivningar av vår hantering av de personuppgifter som överfördes med stöd av certifieringen av skölden för skydd av privatlivet finns i följande avsnitt av Adobes Sekretesspolicy:

Adobe U.S. efterlever principerna i skölden för skydd av privatlivet närhelst företaget har tagit mot personuppgifter från EES och Schweiz i förlitan på skölden för skydd av privatlivet.

 

Om du har frågor om eller klagomål på vår efterlevnad av principerna i skölden för skydd av privatlivet kan du kontakta oss. Om vi inte löser ditt klagomål har Adobe valt att samarbeta med en tvistlösningsleverantör fastställd av Association of National Advertisers (ANA), som hör sådana klagomål (mer information). Du kan ha rätt att åberopa bindande skiljedomsförfarande för olösta klagomål (mer information). Adobe U.S. lyder under FTC:s utredande och verkställande befogenheter.

 

Mer information om våra säkerhetsåtgärder finns i Adobes Säkerhetscenter.