Skölden för skydd av privatlivet i EU och USA/överföring av europeiska data

 

Senast uppdaterad: 26 oktober 2017 

 

När Adobe överför kundens personuppgifter över landsgränser sker detta enligt gällande lagar.

 

Hur överför Adobe dina personuppgifter från EU?

För våra individuella användare och kunder vars användning av Adobe-webbplatser och -appar innebär överföring av persondata från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz till länder utanför EES, förlitar vi oss på en eller flera av följande rättsliga mekanismer: skölden för skydd av privatlivet i EU och USA, skölden för skydd av privatlivet mellan Schweiz och USA, standardavtalsklausuler samt individens samtycke.

 

Adobe Inc. (vår amerikanska enhet) har certifierat att den efterlever principerna i skölden för skydd av privatlivet för överföring av dina personuppgifter från EES och Storbritannien och Schweiz i anslutning till Adobe-webbplatser och -appar som innehåller en länk till Adobes sekretesspolicy. Certifieringen gäller inte webbplatser och appar från Fotolia och TubeMogul (se sidan Adobes sekretesspolicyer). Mer information om vår certifiering av skölden för skydd av privatlivet visas nedan.

 

Ytterligare information om Adobes sekretesspolicyer för våra enskilda användare och kunder finns i avsnittet om Adobes sekretesscenter med titeln ”Vad gör Adobe med din personliga information?”

 

Hur överför Adobe personuppgifter från EU på uppdrag av våra företagskunder?

För våra företagskunder vars användning av Adobe-lösningar innebär överföring av persondata från EES eller Schweiz till länder utanför EES, förlitar sig Adobe på följande rättsliga mekanismer: Skölden för skydd av privatlivet i EU och USA, Skölden för skydd av privatlivet i Schweiz och USA samt standardavtalsklausuler. Mer information om vår certifiering av skölden för skydd av privatlivet visas nedan. Adobe har förberett ett avtal för datahantering (DPA) som innehåller standardavtalsklausulerna (SCC). Om du är Adobe-företagskund och vill ingå i ett avtal för datahantering och standardavtalsklausuler med Adobe ska du begära dessa dokument från oss.

 

Ytterligare information om Adobes sekretesspolicyer vad avser våra företagsanvändare finns i avsnittet i Adobes Sekretesscenter som heter ”Vad gör Adobes företagskunder med din personliga information?”

 

Adobes certifiering av skölden för skydd av privatlivet

Adobe Inc. (vårt amerikanska bolag) har certifierats enligt skölden för skydd av privatlivet mellan EU och USA och Schweiz och USA enligt beskrivningen av amerikanska handelsdepartmentet gällande överföring av personuppgifter från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz till USA. Vår certifiering gäller inte för personuppgifter som samlats in i samband med webbplatser och appar från Fotolia och TubeMogul. Om du vill veta mer om skölden för skydd av privatlivet eller visa certifieringen som Adobe Inc. innehar, går du till https://www.privacyshield.gov/

 

Enligt beskrivningen i sekretesspolicyn har enskilda användare som bor utanför Nordamerika en relation till Adobe Systems Software Ireland Limited som är registeransvarigt för behandlingen av de personuppgifter som Adobe har samlat in. Dina personuppgifter kan överföras till Adobe Inc. (Adobe i USA) enligt certifieringen av skölden för skydd av privatlivet, eller andra rättsliga mekanismer för överföring (beskrivs ovan).

 

Gällande persondata som behandlas för EEA-företagskunders och schweiziska företagskunders räkning räknas Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Irland) under EU:s sekretesslagstiftning allmänt som ”registerförare”. En företagskund i EES får t.ex. använda Adobe Sign för att hantera dokument som innehåller namn, e-postadresser och övrig personlig information om sina konsumenter. Dessa personuppgifter om konsumenter kan sedan skickas från Adobe Irland till Adobe i USA som del av Adobes tjänsteavtal med företagskunden. Överföringen sker enligt certifieringen av skölden för skydd av privatlivet eller standardavtalsklausulerna (beskrivs ovan).

 

Ytterligare beskrivningar av vår hantering av de personuppgifter som överförs med stöd av certifieringen av skölden för skydd av privatlivet finns i följande avsnitt av Adobes Sekretesspolicy:

 

 

Adobe U.S. efterlever principerna i skölden för skydd av privatlivet närhelst persondata tas emot från EES och Schweiz i förlitan på skölden för skydd av privatlivet.

 

Om du har frågor om eller klagomål på vår efterlevnad av principerna i skölden för skydd av privatlivet kan du kontakta oss. Om vi inte löser ditt klagomål har Adobe valt att samarbeta med en tvistlösningsleverantör fastställd av Association of National Advertisers (ANA), som hör sådana klagomål (mer information). Du kan ha rätt att åberopa bindande skiljedomsförfarande för olösta klagomål (mer information). Adobe i USA lyder under FTC:s utredande och verkställande befogenheter.

 

Mer information om våra säkerhetsåtgärder finns i Adobes Säkerhetscenter.