Sköld för skydd av privatlivet i EU och USA/Europeiska dataöverföringar

Senast uppdaterad: 26 oktober 2017
När Adobe överför kundens personuppgifter över landsgränser sker detta enligt gällande lagar.
Hur överför Adobe dina personuppgifter från EU?
För våra individuella användare och kunder vars användning av Adobe-webbplatser och -appar innebär överföring av persondata från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Storbritannien eller Schweiz till länder utanför EES, förlitar vi oss på en eller flera av följande rättsliga mekanismer: skölden för skydd av privatlivet i EU och USA, skölden för skydd av privatlivet mellan Schweiz och USA, standardavtalsklausuler samt individens samtycke.
Adobe Inc. (vår amerikanska enhet) har certifierat att den efterlever principerna i skölden för skydd av privatlivet för överföring av din persondata från EES och Storbritannien och Schweiz i anslutning till Adobe-webbplatser och -appar som innehåller en länk till Adobes sekretesspolicy. Certifieringen gäller inte för webbplatser och appar från Fotolia och TubeMogul (se Adobes sekretesspolicyer). Mer information om vår certifiering av skölden för skydd av privatlivet visas nedan.
Mer information om Adobes sekretessrutiner avseende våra enskilda användare och kunder finns i avsnittet i Adobes Sekretesscenter som heter ”Vad gör Adobe med dina personuppgifter?”
Hur överför Adobe personuppgifter från EU på uppdrag av våra företagskunder?
För våra företagskunder vars användning av Adobe-lösningar innebär överföring av persondata från EES, Storbritannien eller Schweiz till länder utanför EES, förlitar sig Adobe på följande rättsliga mekanismer: skölden för skydd av privatlivet mellan EU och USA, skölden för skydd av privatlivet mellan Schweiz och USA samt standardavtalsklausuler. Mer information om vår certifiering av skölden för skydd av privatlivet visas nedan. Adobe har förberett ett avtal för datahantering (DPA) som innehåller standardavtalsklausulerna (SCC). Om du är Adobe-företagskund och vill ingå i ett avtal för datahantering och standardavtalsklausuler med Adobe ska du begära dessa dokument från oss.
Mer information om Adobes sekretessrutiner avseende våra företagskunder finns i avsnittet i Adobes Sekretesscenter som heter ”Vad gör Adobes företagskunder med dina uppgifter?”
Adobes certifiering av skölden för skydd av privatlivet
Adobe Inc. (vårt amerikanska bolag) har certifierats i enlighet med ramverket för skölden för skydd av privatlivet för EU-USA och Schweiz-USA såsom beskrivet av amerikanska Department of Commerce gällande överföring av persondata från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Storbritannien och/eller Schweiz till USA. Vår certifiering gäller inte för personuppgifter som samlats in i samband med webbplatser och appar från Fotolia och TubeMogul. Om du vill veta mer om skölden för skydd av privatlivet eller visa certifieringen som Adobe Inc. innehar, går du till https://www.privacyshield.gov/.
Som anges i sekretesspolicyn. Enskilda användare som bor utanför Nordamerika ingår avtal med Adobe Systems Software Ireland Limited som är registeransvarigt för behandlingen av de personuppgifter som Adobe har samlat in. Dina personuppgifter kan överföras till Adobe Inc. (Adobe i USA) i enlighet med certifieringen av skölden för skydd av privatlivet, eller andra rättsliga mekanismer för överföring (beskrivs ovan).
Gällande persondata som behandlas för företagskunder i EES, Storbritannien och Schweiz räknas Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Irland) under EU:s sekretesslagstiftning allmänt som ”registerförare”. En företagskund i EES-området kan t.ex. använda Adobe Sign för att hantera dokument som innehåller namn, e-postadresser och övrig personlig information om sina konsumenter. Dessa personuppgifter om konsumenter kan sedan skickas från Adobe Irland till Adobe i USA som del av Adobes tjänsteavtal med företagskunden. Överföringen sker i enlighet med certifieringen av skölden för skydd av privatlivet eller standardavtalsklausulerna (beskrivs ovan).
Ytterligare beskrivning av vår hantering av de personuppgifter som överförs med stöd av certifieringen av skölden för skydd av privatlivet finns i följande avsnitt av Adobes sekretesspolicy:
Adobe U.S. efterlever principerna i skölden för skydd av privatlivet närhelst persondata tas emot från EES, Storbritannien och Schweiz i förlitan på skölden för skydd av privatlivet.
Om du har frågor om eller klagomål på vår efterlevnad av principerna i skölden för skydd av privatlivet kan du kontakta oss. Om vi inte löser ditt klagomål har Adobe valt att samarbeta med en tvistlösningsleverantör fastställd av Data & Marketing Association (DMA), som hör klagomålet ( Mer information). Du kan ha rätt att åberopa bindande skiljedomsförfarande för olösta klagomål ( Mer information). Adobe i USA lyder under FTC:s utredande och verkställande befogenheter.
Mer information om våra säkerhetsåtgärder finns i Adobes säkerhetscenter.