Adobe logo

Uprawnieni uczniowie i nauczyciele

Aby kwalifikować się do uzyskania zniżki dla uczniów i studentów, trzeba mieć ukończone 13 lat i kształcić się w jednym z następujących modeli:

  • Na uczelni wyższej: musi to być akredytowana prywatna lub publiczna uczelnia wyższa (np. prywatny lub publiczny uniwersytet, politechnika, kolegium, szkoła pomaturalna lub policealna), która przyznaje stopnie wymagające co najmniej dwóch pełnych lat studiów.*
  • W szkole podstawowej lub ponadpodstawowej: musi to być akredytowana, publiczna lub prywatna szkoła podstawowa lub ponadpodstawowa, kształcąca uczniów w pełnym wymiarze godzin.*
  • W ramach nauczania domowego: w rozumieniu definicji nauczania domowego określonej w przepisach w tym zakresie.

 

W jaki sposób potwierdza się uprawnienie?

Użyj adresu e-mail udostępnionego przez szkołę: Jeśli przy zakupie podasz adres e-mail udostępniony przez szkołę, natychmiast nastąpi automatyczna weryfikacja. (Adres e-mail szkoły zawiera często domenę .edu, .k12 lub inną domenę sponsorowaną przez instytucje edukacyjne). Jeżeli nie masz adresu e-mail wydawanego przez szkołę lub zweryfikowanie tego adresu nie jest możliwe, po zakupie może być wymagany dodatkowy dowód uprawnienia do zniżki.

Uczniowie, studenci i nauczyciele w szkołach akredytowanych

W celu potwierdzenia uprawnień konieczny jest dokument wydany przez instytucję edukacyjną, podający Twoje imię i nazwisko, nazwę instytucji i bieżącą datę. Rodzaje dokumentów potwierdzających uczęszczanie do szkoły:

  • legitymacja ucznia lub studenta
  • świadectwo, dyplom, indeks
  • odpis wyników w nauce w poszczególnych latach
  • rachunek potwierdzający uiszczenie czesnego

Uczniowie korzystający z nauczania domowego†

Dowodem potwierdzającym uprawnienie do zniżki mogą być następujące dokumenty:

  • Odpis listu intencyjnego w sprawie nauczania domowego, opatrzony datą
  • Aktualna karta członkostwa w stowarzyszeniu edukacji domowej
  • Opatrzony datą dowód zakupu planu zajęć lekcyjnych na bieżący rok akademicki

*Szkoły akredytowane to szkoły zatwierdzone przez stowarzyszenie uznawane przez Departament Edukacji / stanową radę ds. edukacji w Stanach Zjednoczonych lub ogólnokrajowe i regionalne ministerstwa ds. edukacji w Kanadzie, których główną działalnością jest nauczanie. W Stanach Zjednoczonych takimi stowarzyszeniami są: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges, Northwest Association of Accredited Schools.

† Za aktualne uznaje się dokumenty wystawione w ciągu ubiegłych sześciu miesięcy.

*Accredited schools are those that are approved by an association recognized by the U.S. Department of Education/State Board of Education or the Canadian/Provincial Ministries of Education and that teach students as their primary focus. In the U.S., such associations include: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges, Northwest Association of Accredited Schools.

 

† Documents dated within the last six months are considered current.