Създаване на надеждни електронни подписи: демистифициране на законосъобразността и идентичносттаУеб семинар на запис  |  Безплатно


Работата от разстояние е вече част от ежедневния ни живот. Оказва все по-голям натиск върху организациите да цифровизират критични, ежедневни бизнес процеси – като получаване на подписи.

В този уеб семинар ще обсъдим ключови съображения за разработка на рамка, на която вашата организация може да разчита за сигурни и съвместими електронни подписи. Ще обсъдим значението на цифровата идентичност, правните съображения за трансгранични електронни подписи и как уверено да се справим с правни, регулаторни и свързани със сигурността проблеми.

Темите, разгледани в този уеб семинар, включват:

  • Законност на електронните подписи и разбиране кога да се използват различни типове електронни подписи.
  • Елементи на доверието в електронния подпис и стратегии за управление на риска.
  • Дистанционно подписване с облачни подписи на Acrobat Sign.
  • Значението на идентичността и използването на силна гаранция за идентичност за транзакции с висока стойност или силно регулирани транзакции.

Нашият панел от експерти

John Joliffe, старши мениджър за стратегическо развитие, Adobe

Lorie Groth, старши технически мениджър за продуктов маркетинг, Acrobat Sign

John и Lorie са ключови членове от екипа за цифрова идентичност и облачни подписи на Adobe. Фокусът на Lorie е гарантиране на идентичност, стратегии за защита и управление на риска за организации – и улесняване на техническите процеси, като цифрови подписи. Колегата лектор, John Joliffe, играе водеща роля при развитието на партньорства с доставчици на доверителни услуги, за да се гарантират сигурни цифрови подписи, в глобален мащаб. Той е ветеран в регулаторните дебати относно ОРЗД и електронните подписи, включително разпоредбата eIDAS.

Попълнете формуляра, за да гледате уеб семинара на запис.