Všeobecné podmínky použití společnosti Adobe

Publikováno 17. února 2024. Datum nabytí účinnosti 17. února 2024. Tyto Všeobecné podmínky použití nahrazují a ruší platnost všech předchozích verzí.

 

USTANOVENÍ O POVINNÉ ARBITRÁŽI A ZŘEKNUTÍ SE SKUPINOVÝCH ŽALOB V ODDÍLU 14 (ŘEŠENÍ SPORŮ, ZŘEKNUTÍ SE SKUPINOVÝCH ŽALOB, DOHODA O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ) NÍŽE UPRAVUJÍ ŘEŠENÍ SPORŮ. POZORNĚ SI JE PŘEČTĚTE. POKUD NESOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI (DEFINOVANÝMI NÍŽE), KTERÉ ZAHRNUJÍ USTANOVENÍ O POVINNÉM ROZHODČÍM ŘÍZENÍ (JESTLIŽE JSTE SE NEODHLÁSILI, JAK JE ZDE POVOLENO) A ZŘEKNUTÍ SE SKUPINOVÝCH ŽALOB, PŘESTAŇTE TYTO SLUŽBY NEBO SOFTWARE POUŽÍVAT.

 

Tyto všeobecné podmínky použití („všeobecné podmínky“) společně se všemi platnými dodatečnými podmínkami (viz oddíl 1.2 (dodatečné podmínky) níže) (souhrnně označované jako „podmínky“) určují váš přístup a používání našich webových stránek, webových aplikací a produktů, zákaznické podpory, diskusních fór nebo jiných interaktivních oblastí nebo služeb, a služeb, jako je například Creative Cloud (souhrnně označovaných jako „služby“) a vaše instalace a použití jakéhokoli softwaru, který vkládáme do těchto služeb, včetně mobilních aplikací a aplikací pro počítače, ukázkových souborů a souborů obsahu (definice viz níže), skriptů, sad instrukcí a související dokumentace (souhrnně označované jako „software“). Pokud jste odsouhlasili podmínky pořízení a zrušení předplatného (https://www.adobe.com/cz/legal/subscription-terms.html), pak se tyto podmínky považují také za součást podmínek. Pokud používáte služby a Software a přistupujete k nim prostřednictvím programu Value Incentive Plan („VIP“) společnosti Adobe, podmínky pořízení a zrušení předplatného se na vás nevztahují, ale zbytek těchto podmínek bude upravovat vaše používání a přístup ke službám a softwaru. Pokud jste s námi uzavřeli jinou smlouvu, týkající se konkrétních služeb a softwaru, v případě rozporu s těmito podmínkami platí podmínky této smlouvy.

 

POUŽÍVÁNÍM SLUŽEB NEBO SOFTWARU POTVRZUJETE, ŽE JSTE K UZAVŘENÍ PODMÍNEK DOSÁHLI ZÁKONEM STANOVENÉHO VĚKU, NEBO ŽE JSTE ZÍSKALI SOUHLAS RODIČŮ NEBO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE.

 

Chcete-li si registrovat vlastní Adobe ID, musíte dosáhnout minimálního věku 13 let. Školy, které se podílejí na nabídce pro konkrétní studenty základních a středních škol, mohou vydat dítěti mladšímu 13 let Adobe ID na úrovni podniku v souladu s dodatečnými smluvními podmínkami pro K-12 (základní a střední školy) a vyšší vzdělávání pro údaje studentů (http://www.adobe.com/go/primary-secondary-terms_cz).

 

1. Vaše smlouva se společností Adobe.

 

1.1 Volba práva a smluvního subjektu. Máte-li místo působení v Severní Americe (včetně Spojených států amerických, Kanady, Mexika, území a majetku Spojených států amerických a vojenských základen Spojených států, bez ohledu na jejich umístění), uzavíráte smluvní vztah se společností Adobe Inc., společností registrovanou v USA, a podmínky se řídí, jsou vykládány a v souladu se zákony Kalifornie (USA), pokud to nevylučuje federální právo USA, bez ohledu na kolizní normy. Pokud nejste obyvatelem Severní Ameriky, jste ve vztahu se společností Adobe Systems Software Ireland Limited a tyto podmínky se řídí irskými zákony a jsou vykládány v souladu s nimi, pokud tak není vyloučeno místními zákony. V případě zákazníků v Austrálii vystupuje společnost Adobe Systems Software Ireland Limited jako oprávněný zástupce společnosti Adobe Systems Pty Ltd. a uzavírá tuto smlouvu z titulu zástupce společnosti Adobe Systems Pty Ltd. V rámci vašich místních zákonů můžete mít další práva. Tato práva neomezujeme v případech, kdy je to zakázáno zákonem. Pro účely těchto podmínek se pod pojmy „společnost Adobe“, „my“, „nás“ a „naše“ rozumí společnosti Adobe Inc., Adobe Systems Software Ireland Limited nebo Adobe Systems Pty Ltd., podle toho, co je relevantní.

 

1.2 Dodatečné podmínky.  Naše služby a software jsou vám k dispozici prostřednictvím poskytnutí licence, nikoli prodávány, a mohou se na ně vztahovat některé dodatečné podmínky uvedené níže („dodatečné podmínky“). V případě jakéhokoli rozporu mezi všeobecnými podmínkami a dodatečnými podmínkami platí tyto dodatečné podmínky vztahující se k těmto službám nebo softwaru. Dodatečné podmínky mohou být změněny, jak je popsáno v oddílu 1.5 (Aktualizace podmínek) níže.

 • Acrobat Sign (https://www.adobe.com/go/adobesignterms_cz)
 • Adobe Collaboration Space (https://www.adobe.com/go/collaborationspace-terms_cz)
 • Adobe Developer (https://www.adobe.com/go/developer-terms_cz)
 • Adobe Express (https://www.adobe.com/go/developer-terms_cz)
 • Adobe Fonts (https://www.adobe.com/go/adobe-fonts-terms_cz)
 • Adobe Generative AI (https://www.adobe.com/go/adobe-gen-ai-addl-terms_cz)
 • Adobe Spark (https://www.adobe.com/go/spark-terms_cz)
 • Adobe Stock (https://www.adobe.com/go/stockterms_cz)
 • Adobe Stock Contributor (https://www.adobe.com/go/contributorterms_cz)
 • Adobe Substance 3D Assets (https://www.adobe.com/go/substance3dassets_cz)
 • Adobe Substance 3D Community Assets (https://www.adobe.com/go/substance3dcommunityassets_cz)
 • Behance (https://www.adobe.com/go/BehanceTOU_cz)
 • Business Catalyst (https://www.adobe.com/go/businesscatalyst_terms_cz)
 • Obchodní zákazníci (https://www.adobe.com/go/business_terms_cz)
 • Demo Assets (https://www.adobe.com/go/demoassets_cz)
 • Document Cloud (https://www.adobe.com/go/documentcloudterms_cz)
 • Frame.io (http://www.adobe.com/go/frameio-terms_cz)
 • Fuse (https://www.adobe.com/go/fuseterms_cz)
 • InDesign Server (https://www.adobe.com/go/indesign-server-terms_cz)
 • K-12 and Higher Education (https://www.adobe.com/go/primary-secondary-terms_cz)
 • Lightroom (https://www.adobe.com/go/lightroom_terms_cz)
 • Medium (https://www.adobe.com/go/medium-terms_cz)
 • Mixamo (https://www.adobe.com/go/mixamo_cz)
 • Photoshop Express (https://www.adobe.com/go/photoshop_express_terms_cz)
 • Software (https://www.adobe.com/go/softwareterms_cz)

 

1.3 Firemní uživatelé. Pokud jste získali „oprávnění“ (které je definováno jako právo k přístupu a využívání služeb a softwaru) od organizace nebo skupiny, včetně mimo jiné podniku nebo jakéhokoli jiného komerčního subjektu, státního subjektu, neziskové organizace nebo vzdělávací instituce (jež jsou všechny označovány jako „podnik“) v rámci jednoho z firemních tarifů společnosti Adobe (například Creative Cloud pro týmy, Creative Cloud pro podniky nebo Document Cloud), potom jste (A) „firemní uživatel“ takového podniku, (B) váš profil Adobe spojený s takovýmto oprávněním je „firemní profil“ a (C) všechny odkazy na „vás“ v těchto podmínkách budou znamenat daný podnik a případně jeho firemní uživatele, podle toho, co je relevantní. Jste-li firemní uživatel, souhlasíte s tím, že vzhledem k vašemu získání oprávnění od daného podniku (1) společnost Adobe poskytne tomuto podniku možnost přístupu, užívání, odebrání, uchování a kontroly vašeho firemního profilu a veškerého jeho obsahu, bez ohledu na to, zda je do profilu nahrán nebo importován před datem nebo po datu poslední aktualizace těchto podmínek, (2) vaše užívání služeb a softwaru se řídí takovouto obchodní smlouvou se společností Adobe a (3) společnost Adobe může danému podniku poskytovat vaše osobní údaje. Přístup k doplňkovým kanálům (dále jen „doplňkové služby“) může být poskytován jakýmkoli uživatelům přidaným do Admin Console pro firmy (jak je definováno v Dodatečných podmínkách pro firemní zákazníky (http://www.adobe.com/go/business_terms_cz) uvedených v části 1.2) a tito uživatelé budou považováni za firemní uživatele. Pokud jste firemní uživatel s oprávněními od více podniků, můžete mít s každým podnikem spojený samostatný firemní profil. Jako firemní uživatel můžete mít uzavřeny různé smlouvy zahrnující nebo nezahrnující povinnosti vůči podniku, které mohou ovlivnit váš firemní profil nebo obsah. Společnost Adobe nenese odpovědnost za jakékoli porušení těchto smluv nebo povinností z vaší strany. Pokud jste nezískali oprávnění od podniku (například jste zakoupili tarif Creative Cloud pro jednotlivce a získali oprávnění prostřednictvím tohoto tarifu), potom (a) jste „osobní uživatel“, (b) váš profil Adobe je osobní profil, (c) udržujete výhradní přístup a kontrolu nad veškerým obsahem ve vašem osobním účtu nebo osobním profilu (není-li v zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak) a (d) všechny odkazy na „vás“ v těchto podmínkách budou znamenat vás jako jednotlivce. Pokud získáte oprávnění prostřednictvím osobního tarifu a od podniku, pak jste osobní a zároveň firemní uživatel. Osobním uživatelem jste v případě, kdy využíváte oprávnění, která jste získali prostřednictvím svého osobního tarifu, firemní uživatel jste v případě, kdy využíváte oprávnění poskytovaná podnikem.

 

1.4 Domény obchodních e-mailů. Jako osobní uživatel nebo firemní uživatel můžete vytvořit účet Adobe pomocí e-mailové adresy poskytnuté nebo přidělené podnikem (například vaší pracovní e-mailové adresy). Pokud s námi Podnik naváže přímý vztah, možná bude chtít přidat váš účet k tomuto vztahu. Pokud k tomu dojde, může podnik po předchozím oznámení ze strany podniku nebo nás spojit váš účet s firemním účtem. To znamená, že podnik může (A) získat přístup k účtu, (B) převzít kontrolu nad účtem a jakýmkoli obsahem, ať už je v něm uložen, nahrán nebo importován, a to před nebo po datu poslední aktualizace těchto podmínek a (C) doporučit, aby byl jakýkoli obsah nepocházející od tohoto podniku spojený s tímto účtem přesunut na nový účet, který používá e-mailovou adresu, která není spojena s daným podnikem. Vy, jako osobní uživatel s účtem Adobe přiřazeným k podniku nebo jako firemní uživatel také berete na vědomí, že společnost Adobe může danému podniku poskytnout vaše osobní údaje (pro objasnění sem patří i sdílení vašich informací se správcem vašeho podniku), jako je vaše jméno, e-mailová adresa a informace o oprávnění. Pokud nechcete, aby podnik přistupoval, používal, odebíral, uchovával nebo kontroloval účet nebo profil, nepoužívejte u tohoto účtu firemní e-mailovou adresu. Informace o ukládání obsahu a přístupu k němu a informace, jak můžete změnit e-mailovou adresu spojenou s vaším účtem, naleznete zde: : https://adobe.com/go/business-storage-helpx_cz. Společnost Adobe může s firemním uživatelem sdílet informace o podniku, jako je název a e-mailová adresa správce.

 

1.5 Aktualizace podmínek. Společnost Adobe může kdykoli změnit Podmínky, a pokud tak učiní, upozorní vás na to změnou data v horní části Podmínek a v některých případech vám může poskytnout další upozornění. Společnost Adobe bez dodatečného upozornění neprovede žádné změny, které by znamenaly další platby nebo poplatky. Žádné takové změny se nebudou vztahovat na jakýkoli spor mezi vámi a společností Adobe vzniklý před datem, kdy jsme zveřejnili aktualizované podmínky obsahující dotčené změny, nebo když podmínky jinak nabydou účinnosti. Podmínky byste si měli pravidelně procházet. Není-li uvedeno jinak, pozměněné podmínky nabydou účinnosti okamžitě a vaše další používání našich služeb a softwaru potvrdí váš souhlas s těmito změnami. Pokud s pozměněnými podmínkami nesouhlasíte, musíte přestat používat naše služby a software a případně zrušit předplatné.

 

2. Ochrana osobních údajů.

 

2.1. Ochrana osobních údajů. Informace o tom, jak shromažďujeme, používáme, sdílíme nebo jinak zpracováváme informace o vás a vašem používání našich služeb a softwaru, najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů: http://www.adobe.com/go/privacy_cz. Máte možnost spravovat předvolby informací zde: https://www.adobe.com/cz/privacy/opt-out.html. Máte možnost spravovat předvolby informací zde: https://www.adobe.com/cz/privacy/opt-out.html.

 

2.2 Náš přístup k vašemu Obsahu. Můžeme omezit přístup, zobrazování nebo přehrávání obsahu (definovaný v oddílu 4.1 (Obsah) níže) jak automaticky, tak ručně, ale pouze omezeným způsobem a pouze v případech dovolených zákonem. Abychom mohli poskytovat služby a software, můžeme například potřebovat přístup k vašemu obsahu, zobrazit nebo přehrávat si váš obsah (A) za účelem odpovědi na názory nebo požadavky podpory, (B) za účelem zjištění, prevence nebo jiného řešení podvodů, zabezpečení, právních nebo technických problémů a (C) za účelem vynucení těchto podmínek, jak je uvedeno v oddílu 4.1 níže. Naše automatizované systémy mohou analyzovat váš obsah a zákaznická písma služby Creative Cloud (definovaná v části 3.10 (Zákaznická písma Creative Cloud) níže) pomocí technik, jako je strojové učení, abychom zlepšovali naše služby a software a uživatelské prostředí. Informace o tom, jak společnost Adobe používá strojové učení, najdete zde: http://www.adobe.com/go/machine_learning_cz.

 

2.3 Smlouvy o ochraně údajů. V některých zemích zákon vyžaduje, abychom s vámi uzavřeli smlouvu o ochraně údajů, pokud pro vás v rámci poskytování služeb a softwaru zpracováváme osobní údaje (jak je definováno v příslušné smlouvě). Tyto smlouvy jsou smlouva o zpracování osobních údajů v EU nebo podmínky ochrany osobních údajů, které naleznete na těchto místech:

(A) Smlouvy o zpracování osobních údajů v Evropské unii („EU“) (neboli „SZOÚ“). Podmínky SZOÚ platí v případě, kdy poskytujete osobní údaje (jak jsou definovány v SZOÚ) shromážděné od osob ze zemí Evropského hospodářského prostoru („EHP“) a Spojeného království a kdy jste v roli „správce“ a společnost Adobe je „zpracovatelem“ podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) nebo jakéhokoli nástupce GDPR spojeného s vystoupením Spojeného království z EU. Podmínky SZOÚ jsou k dispozici na adrese www.adobe.com/go/tou-dpa_cz.

(B) Podmínky ochrany osobních údajů. Podmínky ochrany osobních údajů platí tam, kde poskytujete osobní údaje (jak je definováno v podmínkách ochrany osobních údajů) shromážděné od fyzických osob mimo EHP a Spojené království a kde společnost Adobe zpracovává (jak je definováno v podmínkách ochrany osobních údajů) tyto údaje z vašeho pokynu a vaším jménem. Podmínky ochrany osobních údajů jsou k dispozici na adrese: https://www.adobe.com/go/dpt-ww_cz.

 

2.4 Citlivé osobní údaje. Souhlasíte, že za použití služeb a softwaru nebudete shromažďovat, zpracovávat ani uchovávat žádné citlivé osobní údaje (jak je definováno níže), s výjimkou případů (A) přímo schválených společností Adobe, (B) zamýšlených službami a softwarem nebo (C) řízených podle dodatečných podmínek, podle toho, co je relevantní. Souhlasíte, že nebudete přenášet, zveřejňovat ani zpřístupňovat citlivé osobní údaje společnosti Adobe nebo jejím poskytovatelům z řad třetích stran. „Citlivými osobními údaji“ se rozumí finanční údaje, údaje týkající se sexuálního chování nebo orientace fyzické osoby, lékařské údaje nebo údaje o zdravotním stavu chráněné podle jakýchkoli zákonů o ochraně zdravotních údajů, biometrické údaje (pro účely jednoznačné identifikace fyzické osoby), osobní údaje dětí chráněné podle veškerých zákonů o ochraně osobních údajů dětí (například osobní údaje definované podle amerického zákona o ochraně soukromí dětí na internetu („COPPA“)) a jakékoli další typy informací obsažené v tomto termínu nebo v jakémkoli podobném termínu (například „citlivé osobní údaje“ nebo „zvláštní kategorie osobních údajů“), tak jak jsou použity v příslušných zákonech o ochraně údajů nebo soukromí. Pokud jste podnikem, rovněž souhlasíte s tím, že zajistíte, aby firemní uživatelé byli v souladu s tímto oddílem 2.4 (Citlivé osobní údaje).

 

2.5 Přenos osobních údajů. Údaje zpracováváme a ukládáme v USA a dalších zemích. Používáním našich služeb a softwaru vyjadřujete souhlas, že zplnomocňujete společnost Adobe, aby přenášela vaše osobní údaje přes státní hranice a do jiných zemí, ve kterých společnost Adobe a její partneři působí.

 

3. Užívání služeb a softwaru.

 

3.1 Licence. V případě dodržování těchto podmínek a příslušných zákonů vám tímto udělujeme nevýhradní, omezené a odvolatelné právo (jak je uvedeno v tomto dokumentu) na instalaci, přístup a používání služeb a softwaru, které vám zpřístupňujeme a ke kterým od nás získáte licenci. Každou licenci může používat pouze jedna (1) osoba a nelze ji sdílet. Na konci vašeho licenčního období vám vyprší platnost licencí, jak máte uvedeno v dokumentech objednávky nebo v podmínkách předplatného a zrušení (https://www.adobe.com/legal/subscription-terms.html). Verze služeb a softwaru dostupné k datu prodloužení licence se mohou lišit od verzí dostupných při prvním licencování společnosti Adobe. Verze služeb a softwaru, které společnost Adobe podporuje, lze nalézt zde: https://helpx.adobe.com/cz/support/programs/support-periods.html. Souhlasíte s tím, že vaše rozhodnutí o použití, přístupu nebo licencování služeb a softwaru není podmíněno poskytnutím jakékoli budoucí funkcionality nebo funkcí, ani závislé na jakýchkoli ústních nebo písemných veřejných připomínkách, které učiníme v souvislosti s budoucími funkcionalitami nebo funkcemi.

V případě dodržování těchto podmínek a příslušných zákonů vám tímto udělujeme nevýhradní, omezené a odvolatelné právo na instalaci, přístup a používání služeb a softwaru, které vám zpřístupňujeme a ke kterým od nás získáte licenci. Každou licenci může používat pouze jedna (1) osoba a nelze ji sdílet. Na konci vašeho licenčního období vám vyprší platnost licencí, jak máte uvedeno v dokumentech objednávky nebo v podmínkách předplatného a zrušení. Verze služeb a softwaru dostupné k datu prodloužení licence se mohou lišit od verzí dostupných při prvním licencování společnosti Adobe. Verze služeb a softwaru, které společnost Adobe podporuje, lze nalézt zde: https://helpx.adobe.com/cz/support/programs/support-periods.html. Souhlasíte s tím, že vaše rozhodnutí o použití, přístupu nebo licencování služeb a softwaru není podmíněno poskytnutím jakékoli budoucí funkcionality nebo funkcí, ani závislé na jakýchkoli ústních nebo písemných veřejných připomínkách, které učiníme v souvislosti s budoucími funkcionalitami nebo funkcemi.

 

3.2 Duševní vlastnictví společnosti Adobe. My (a naši poskytovatelé licencí, podle toho, co je relevantní) zůstáváme výhradním vlastníkem všech práv, nároků a zájmů týkajících se služeb a softwaru. Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, neposkytujeme vám žádná práva k patentům, autorským právům, obchodním tajemstvím a ochranným známkám ani jiná práva ve vztahu k položkám obsaženým ve službách nebo softwaru. To znamená, že nesmíte používat naše obchodní názvy, ochranné známky, označení nebo loga služeb v souvislosti s jakýmkoli produktem nebo službou, které nejsou naše, nebo jakýmkoli způsobem, který by mohl způsobit záměnu. Vyhrazujeme si veškerá práva, která nejsou udělena na základě těchto Podmínek.

3.3 Úložiště. I když služby poskytují úložiště a tato funkce je aktivována příslušnými službami, doporučujeme váš obsah a zákaznické písmo služby Creative Cloud pravidelně zálohovat na jiném místě. Můžeme uplatnit přiměřená technická omezení, například omezení velikosti souboru, prostoru úložiště, kapacity zpracování a jiné atributy. Pokud překročíte limit spojený s vaším účtem, můžeme Službu pozastavit, dokud situaci nenapravíte. Na konci vašeho licenčního období vynaložíme komerčně přiměřené úsilí, abychom vám umožnili převést obsah ze služeb. Přechod musí být dokončen do třiceti (30) dnů od data ukončení nebo uplynutí vašeho licenčního období. Na konci tohoto 30denního období pro přechod si vyhrazujeme právo váš Obsah smazat. Před koncem platnosti licence si musíte stáhnout všechen obsah, který jste uložili do služeb.

 

3.4 Obsah vytvořený uživatelem. Můžeme hostovat obsah, který generují naši uživatelé. Pokud máte přístup k našim službám, můžete se setkat s obsahem generovaným uživateli, který je nezákonný nebo který považujete za urážlivý nebo znepokojující. Za takový obsah vygenerovaný uživateli neneseme žádnou odpovědnost. Pokud je k dispozici tlačítko „Nahlásit“, můžete na ně kliknout a tento obsah nahlásit. Další informace o našich zásadách a postupech pro moderování obsahu, včetně toho, jak nám obsah nahlásit, se můžete dozvědět v našem centru transparentnosti (https://www.adobe.com/trust/transparency.html).

 

3.5 Ukázkové soubory. „Ukázkové soubory“ jsou zvukové, vizuální soubory, video soubory nebo soubory s jiným obsahem poskytované společností Adobe, určené k použití ve výukových programech, ukázkách a k jiným zkušebním účelům, které mohou být označeny jako ukázkové soubory. Ukázkové soubory nelze použít k žádným jiným účelům, než pro které jsou poskytovány. Ukázkové soubory nesmíte distribuovat žádným způsobem, který umožňuje třetí straně používat, stahovat, extrahovat nebo přistupovat k Ukázkovým souborům jako samostatným souborům, a nemůžete si k těmto Ukázkovým souborům nárokovat žádná práva.

 

3.6 Soubory obsahu. „Soubory obsahu” označují datové zdroje společnosti Adobe poskytované jako součást Služeb a Softwaru. Není-li v dokumentaci nebo specifických licencích (včetně mimo jiné dodatečných podmínek) uvedeno jinak, udělujeme vám osobní, nevýhradní, nesublicencovatelnou (výjimka: pokud jste podnik, získáváte sublicenlicovatelnou licenci pro vaše firemní uživatele) a nepřevoditelnou licenci k vašemu koncovému užívání souborů obsahu (tj. v rámci vámi vytvořené odvozené aplikace nebo produktu) nebo jejich odvozenin („koncové užívání“). Soubory obsahu můžete před jejich vložením do služeb nebo produktů v rámci koncového užívání upravit. Soubory obsahu můžete reprodukovat a distribuovat pouze v souvislosti s jejich koncovým použitím, avšak za žádných okolností nemůžete tyto soubory distribuovat samostatně, mimo jejich koncové použití.

 

3.7 Bezplatná členství, doplňkové služby, nabídky a zkušební verze. Společnost Adobe může na základě vlastního uvážení poskytovat bezplatná členství, doplňkové služby, nabídky a předplatné zkušební verze. Je-li vám poskytnut přístup ke službám, doplňkovým službám a softwaru bezplatně nebo k vyzkoušení, je takový přístup upraven v těchto podmínkách. Společnost Adobe může kdykoli před doplňkovými službami, bezplatným nebo zkušebním obdobím nebo v jeho průběhu dle vlastního uvážení můžete dotčený přístup ukončit bez předchozího upozornění a bez toho, aby jí tím vznikla jakákoli povinnost vůči vám, a to v rozsahu povoleném příslušnými zákony a z jakéhokoli důvodu, včetně zabránění zneužití doplňkových služeb, bezplatného nebo zkušebního přístupu. Po uplynutí období bezplatného nebo zkušebního přístupu nebo doplňkových služeb můžete pokračovat v používání služeb nebo softwaru pouze zaregistrováním placeného předplatného, pokud je k dispozici, nebo jiným způsobem povoleným společností Adobe. Během bezplatného nebo zkušebního období a doplňkových služeb se na služby a software nevztahují žádné výslovné ani předpokládané záruky, všechny služby a software jsou poskytovány „tak jak jsou“, se všemi vadami, a není k nim poskytována žádná technická ani jiná podpora.

 

3.8 Verze NFR. Společnost Adobe může služby a software také označit jako „zkušební“, „verze pro hodnocení“ nebo „není určeno k prodeji“ nebo jiným podobným označením („Verze NFR“). Verzi NFR můžete instalovat a používat pouze během období a pro účely uvedené při poskytnutí verze NFR. Žádný materiál vytvořený pomocí verze NFR nesmíte používat pro žádné komerční účely.

 

3.9 Adobe Talent.

(A) Nesmíte inzerovat pracovní nabídky, které odkazují na konkrétní pracovní soutěže či na jiné příležitosti, jež od pracovníků v tvůrčím průmyslu žádají zakázkovou nebo neplacenou tvůrčí práci. Tyto inzertní nabídky mohou být bez náhrady odstraněny.

(B) Náborářům i právnickým osobám, kteří za účelem pracovní nabídky hledají pracovníky ve tvůrčím průmyslu, nabízíme placenou službu na vyhledávání talentů „Talent Search. Načtením veřejného profilu nebo veřejného projektu do Služeb souhlasíte s tím, že se tyto veřejné informace mohou zobrazit ve výsledcích vyhledávání talentů Talent Search.

 

3.10 Zákaznická písma služby Creative Cloud.

(A) Pro jakékoli písmo nebo soubor písma, které nahrajete nebo odešlete do Služeb a Softwaru („Zákaznická písma služby Creative Cloud") prohlašujete a zaručujete, že vlastníte všechna nezbytná práva, která nám umožňují používat, reprodukovat, zobrazovat, hostovat a distribuovat Zákaznická písma služby Creative Cloud prostřednictvím Služeb a Softwaru pro vaše použití. Zákaznická písma služby Creative Cloud nejsou považována za Obsah dle definice uvedené v Podmínkách. Veškerá práva k neupraveným zákaznickým písmům služby Creative Cloud vám zůstanou. Berete na vědomí, že povolení zobrazení jakéhokoli zákaznického písma služby Creative Cloud v rámci služeb a softwaru pro vaše použití může vyžadovat, abychom používali technologii Adobe, včetně naší vlastní technologie optimalizace písem. Veškerá práva k takové technologii Adobe si ponecháváme my. „Technologií Adobe“ se rozumí technologie vlastnění námi nebo licencovanou třetí stranou (včetně služeb a softwaru a jakýchkoli souvisejících práv duševního vlastnictví po celém světě), jakoukoli zpětnou vazbu, která je nám poskytnuta a je začleněná do kterékoli z výše uvedeného, a jakékoli modifikace nebo rozšíření čehokoli z výše uvedeného, jež byly vyvinuty kdykoli a kdekoli. Společnost Adobe neprohlašuje ani nezaručuje, že kterékoli z těchto zákaznických písem služby Creative Cloud bude kompatibilní se Službami nebo Softwarem nebo bude vhodné pro použití se Službami a Softwarem.

(B) Jsme-li informováni třetí stranou, jako jsou návrháři, nebo zjistíme-li, že nevlastníte práva, k jejichž vlastnictví se zaručujete v oddílu 3.10 (A) (Zákaznická písma služby Creative Cloud) nebo že vaše zákaznická písma služby Creative Cloud porušují práva duševního vlastnictví třetí strany, můžeme tato zákaznická písma služby Creative Cloud odebrat z vašeho účtu, ze služeb nebo z obsahu, který tato zákaznická písma služby Creative Cloud používá. Berete na vědomí, že když odebereme vaše zákaznická písma služby Creative Cloud z účtu, služeb nebo obsahu, který tato zákaznická písma služby Creative Cloud využívá, zobrazení vašeho obsahu se může změnit a v souvislosti s tímto odebráním neneseme žádnou odpovědnost. Informace o tom, jak se váš obsah může změnit, naleznete zde: https://helpx.adobe.com/cz/creative-cloud/help/add-your-fonts-to-creative-cloud.html.

(C) Můžete kdykoli zrušit náš přístup ke svým zákaznickým písmům služby Creative Cloud a ukončit platnost našich práv odstraněním svých zákaznických písem služby Creative Cloud ze Služby.

(D) Po ukončení nebo uzavření vašeho účtu si vyhrazujeme právo odstranit vaše zákaznická písma služby Creative Cloud. Některé kopie vašich zákaznických písem služby Creative Cloud mohou být uchovány jako součást našich rutinních záloh.

(E) Můžeme shromažďovat informace související s vaším používáním Zákaznických písem služby Creative Cloud, jako jsou názvy Zákaznických písem služby Creative Cloud, která nahrajete, a způsob, jakým tato Zákaznická písma služby Creative Cloud používáte.

 

3.11 Další typy licencí.

(A) Předběžná verze nebo beta verze. Služby či software nebo funkci služeb a softwaru můžeme označit jako předběžnou verzi nebo beta verzi („Beta verze“). Beta verze nepředstavuje konečné služby a software a může obsahovat chyby, které mohou vést k selhání systému nebo jinému selhání a následné ztrátě dat. Společnost Adobe se může rozhodnout pro nevydání komerční verze beta verze. Pokud vás o to společnost Adobe požádá, musíte okamžitě přestat používat beta verzi a zničit všechny její kopie. Výměnou za vaše použití Beta verze souhlasíte s tím, že společnost Adobe může shromažďovat data (včetně dat o chybách) týkající se vašeho používání Beta verze a analyzovat váš obsah včetně ruční kontroly za účelem vylepšení služeb a softwaru a přizpůsobení vašemu prostředí, bez ohledu na to, zda jste se odhlásili ze shromažďování dat u jiných verzí než beta verzí. Pokud si nepřejete, aby bylo vaše používání sledováno nebo byl analyzován obsah, musíte ukončit používání Beta verze jejím odinstalováním nebo použitím služeb a softwaru v jiné než Beta verzi. Tato ustanovení nahrazuje jakákoli samostatná smlouva, kterou uzavřeme a kterou se Beta verze bude řídit.

(B) Verze pro vzdělávací účely. Pokud jsou služby a software určeny k používání ve vzdělávacích institucích („verze pro vzdělávací účely“), můžete tuto verzi používat pouze v případě, že splňujete kvalifikační požadavky uvedené na adrese http://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines_cz. Verzi pro vzdělávací účely můžete instalovat a používat pouze v zemi, ve které jste kvalifikováni jako uživatel z oblasti vzdělávání. Pokud sídlíte v některé ze zemí EHP, pojem „země“ v předchozí větě označuje EHP.

 

3.12 Služby a Software třetích stran. Společnost Adobe vám může prostřednictvím svých služeb a svého softwaru zpřístupnit software a služby třetích stran (včetně zásuvných modulů a rozšíření). Software a služby třetích stran nejsou službami a softwarem, jak je definováno v podmínkách, a vaše pořízení a používání takového softwaru a služeb třetích stran je výlučně záležitostí mezi vámi a třetí stranou. Některé podmínky třetích stran, které se mohou vztahovat na vaše používání služeb a softwaru, jsou k dispozici zde: (www.adobe.com/go/thirdparty_cz a https://www.adobe.com/cz/legal/permissions/image-notice.html). Za dodržování veškerých příslušných podmínek třetích stran odpovídáte vy.

 

4. Váš obsah.

 

4.1 Obsah. „Obsah“ označuje jakýkoli text, informace, komunikaci nebo materiál, například zvukové soubory, video soubory, elektronické dokumenty nebo obrázky, které nahrajete, importujete nebo integrujete k používání službami nebo softwarem nebo které pomocí služeb nebo softwaru či prostřednictvím služeb vytvoříte. Společnost Adobe si vyhrazuje právo (nikoli však povinnost) odebrat obsah nebo omezit přístup k obsahu, službám a softwaru, pokud se zjistí, že některá část vašeho obsahu porušuje tyto podmínky. Obsah odeslaný do služeb a softwaru nekontrolujeme, ale můžeme využívat dostupné technologie, poskytovatele nebo procesy (včetně ruční kontroly) na vyhledávání určitých typů nelegálního obsahu (například materiálu se zneužíváním dětí) nebo jiného urážlivého obsahu či chování (například vzorce aktivity, které označují spam nebo phishing, případně klíčová slova označující, že byl obsah pro dospělé publikován mimo stěnu oddělující obsah pro dospělé). Další informace o našich zásadách a postupech pro moderování obsahu, včetně toho, jak obsah moderujeme, najdete v našem centru transparentnosti (https://www.adobe.com/go/transparencycenter_cz).

 

4.2 Oprávnění k vašemu obsahu. Udělujete nám nevýhradní, celosvětovou, bezplatnou sublicencovatelnou licenci, používat, reprodukovat, veřejně zobrazovat, distribuovat, upravovat, veřejně prezentovat a překládat obsah nebo na jeho základě vytvářet odvozená díla výhradně pro účely provozování nebo zlepšování služeb a softwaru. Můžeme například udělit sublicenci na naše právo na obsah našim poskytovatelům nebo jiným uživatelům, abychom umožnili službám a softwaru fungovat tak, jak bylo zamýšleno, například abyste mohli s ostatními sdílet fotografie. Oddíl 4.6 (Zpětná vazba) níže pokrývá jakoukoli zpětnou vazbu, kterou nám poskytnete.

 

4.3 Vlastnictví. Mezi vámi a společností Adobe si vy (jako firemní nebo osobní uživatel, podle toho, co je relevantní) ponecháváte veškerá práva a vlastnictví obsahu (nebo tam, kde je to relevantní, musíte zajistit, že vy nebo případně podnik máte platnou licenci k obsahu). Nenárokujeme si žádná vlastnická práva na váš obsah.

 

4.4 Sdílení vašeho Obsahu.

(A) Sdílení. Některé Služby a Software mohou poskytovat funkce, které vám umožní sdílet Obsah s ostatními uživateli nebo jej nastavit jako veřejný. „Sdílení” označuje odeslání elektronickou poštou, publikování, přenesení, streamování, nahrání na server nebo jiný způsob zpřístupnění (nám nebo ostatním uživatelům) Obsahu v rámci používání Služeb a Softwaru. Váš Obsah mohou ostatní uživatelé mnoha způsoby používat, kopírovat, upravovat nebo opětovně sdílet. Sdílení nebo zveřejnění Obsahu důkladně zvažte, protože za něj odpovídáte.

(B) Úroveň přístupu. Nesledujeme ani nekontrolujeme, co s vaším Obsahem provádějí ostatní uživatelé. Vy sami odpovídáte za nastavení omezení pro váš Obsah i za nastavení příslušné úrovně přístupu k tomuto Obsahu. Pokud nezvolíte úroveň přístupu, která platí pro váš Obsah, systém může automaticky přejít na své nejliberálnější nastavení. Je vaší odpovědností informovat ostatní uživatele, jakým způsobem lze váš obsah sdílet, a upravit nastavení související s přístupem nebo sdílením vašeho obsahu.

(C) Komentáře. Komentáře, které odešlete prostřednictvím Služeb a Softwaru, nejsou anonymní a mohou být zobrazeny ostatními uživateli. U některých služeb a softwaru mohou být vaše poznámky nebo komentáře mazány vámi, jinými uživateli nebo námi.

(D) Odebrání vašeho obsahu. Pokud odstraníte obsah (kromě zpětné vazby) ze služeb a softwaru, přestaneme tento obsah v přiměřené době zpřístupňovat veřejnosti. Některé kopie vašeho obsahu mohou být uchovány jako součást našich běžných záloh a nejsme odpovědní za jakékoli použití obsahu, který jste sdíleli nebo zveřejnili.

(E) Spolupráce. Před sdílením jakéhokoli obsahu prostřednictvím služeb si přečtěte dodatečné podmínky Adobe Collaboration Space uvedené v části 1.2 (Dodatečné podmínky) výše, protože se vztahují na vás a na obsah, který sdílíte v prostředích spolupráce Adobe.

 

4.5 Odstranění obsahu a odvolání. Pokud vám odstraníme obsah z důvodu porušení podmínek, vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vás informovali o našem rozhodnutí e-mailem na adresu, kterou jste nám poskytli. Pokud se domníváte, že váš obsah byl odstraněn omylem, můžete se odvolat. Při odvolání postupujte podle pokynů z naší komunikace nebo v našem centru transparentnosti. 

 

4.6 Zpětná vazba. Můžete se rozhodnout, že nám poskytnete zpětnou vazbu týkající se služeb a softwaru, a to i ve formě nápadů, návrhů, inspirace, příkladů týkajících se vašeho obsahu (dále jen „zpětná vazba“). V takovém případě souhlasíte s tím, že můžeme takovou zpětnou vazbu libovolně používat pro naše obchodní účely, včetně začlenění do služeb a softwaru, bez jakýchkoli plateb, uvedení autorství nebo jiných závazků vůči vám.

 

5. Váš účet.

 

5.1 Informace o účtu. Vy, jako osobní nebo firemní uživatel, jste zodpovědní za veškerou činnost, která je prováděna prostřednictvím vašeho účtu, i když tato činnost není prováděna vámi nebo bez vašeho vědomí nebo souhlasu. Není dovoleno (A) sdílet informace o vašem účtu (s výjimkou oprávněného správce účtu), ať již záměrně, nebo neúmyslně, nebo (B) používat účet jiného uživatele. Správce vašeho účtu může informace o vašem účtu využívat ke správě při využívání Služeb a Softwaru a přístupu k nim. V případě frameworku PhoneGap si vyhrazujeme právo sledovat a vynucovat limity a omezení tarifů odběrů, včetně mimo jiné práva na účtování překročení limitů.

 

5.2 Zabezpečení účtu. V rámci udržení bezpečnosti a kontroly nad svým účtem Adobe jste odpovědní za podniknutí přiměřených opatření. Společnost Adobe může vyžadovat, abyste z bezpečnostních důvodů povolili vícefaktorové ověřování a poskytli telefonní číslo nebo alternativní e-mail. Společnost Adobe nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu, kterou můžete utrpět v důsledku ztráty přihlašovacích údajů k vašemu účtu nebo toho, že je nedodržujete nebo nereagujete na jakákoli oznámení nebo upozornění, která vám můžeme na vaši e-mailovou adresu nebo telefonní číslo zaslat. Pouze vy odpovídáte za aktuálnost své e-mailové adresy a telefonního čísla, abyste mohli dostávat jakákoli oznámení nebo upozornění, která vám můžeme zasílat. Rovněž odpovídáte za pečlivé zkontrolování všech zpráv, které se vydávají za zprávy od společnosti Adobe, abyste se ujistili, že jsou legitimní. Neneseme žádnou odpovědnost za to, pokud se nemůžete přihlásit ke svému účtu Adobe, protože nemůžete zadat příslušné přihlašovací údaje, jako je heslo, e-mailová adresa nebo telefonní číslo. Máte-li podezření, že váš účet Adobe nebo některé z vašich bezpečnostních podrobností byly ohroženy, obraťte se na správce účtu nebo na oddělení péče o zákazníky Adobe (https://helpx.adobe.com/cz/contact.html?step=CCSN_membership-account-payment_cancel-your-membership).

 

5.3 Nečinnost bezplatného účtu. Nesete odpovědnost za udržování účtu v aktivním stavu, což znamená, že se musíte přihlašovat a používat svůj účet pravidelně, abyste se vyhnuli jakémukoli vymazání obsahu, narušení nebo ztrátě přístupu ke službám a softwaru nebo ukončení vašeho účtu. Pokud se ke svému účtu nepřihlašujete pravidelně, vyhrazujeme si právo předpokládat, že váš účet je neaktivní, a souhlasíte s tím, že obsah uložený na účtu vám můžeme trvale smazat nebo účet zcela zrušit. Před trvalým smazáním obsahu nebo zrušením vašeho účtu z důvodu nečinnosti se vás pokusíme upozornit. Aby se vyloučili jakékoli pochybnosti, nevztahuje se tento oddíl 5.3 (Nečinnost bezplatného účtu) na placené účty v dobrém stavu.

 

6. Chování uživatelů. Služby a software musíte používat zodpovědně a nesmíte je zneužívat. Není například dovoleno:

6.1 používat služby a software bez písemné licence nebo smlouvy se společností Adobe nebo v rozporu s ní,

6.2 kopírovat, měnit, hostovat, streamovat, sublicencovat nebo dále prodávat služby a software,

6.3 umožnit nebo dovolit ostatním, aby používali služby a software na základě informací o vašem účtu,

6.4 nabízet, používat nebo povolit použití či přístup ke službám nebo softwaru v oboru počítačových služeb, v rámci outsourcingových služeb třetích stran, na základě členství nebo na základě předplatného, na základě kanceláře poskytující služby, na základě sdílení času, jako součást hostované služby nebo jménem jakékoli třetí strany,

6.5 vytvořit databázi nebo sadu dat využívající, zahrnující nebo obsahující soubory obsahu,

6.6 přistupovat nebo se pokoušet o přístup ke službám a softwaru jakýmikoli jinými prostředky než přes rozhraní, které poskytneme nebo schválíme,

6.7 obcházet jakákoli omezení přístupu nebo použití, která se uplatňují v rámci prevence určitého použití služeb a softwaru,

6.8 sdílet nebo generovat obsah včetně zákaznických písem služby Creative Cloud nebo se jinak zapojovat do jednání, které porušuje práva duševního vlastnictví jakéhokoli subjektu, „Práva duševního vlastnictví“ zahrnují autorská práva, osobnostní práva, ochranné známky, vizuální styl značky, patenty, obchodní tajemství, nekalou soutěž, právo na soukromí, právo na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech a jakákoli další vlastnická práva,

6.9 sdílet nebo generovat jakýkoli obsah nebo být součástí chování, které je nezákonné, škodlivé, výhružné, obscénní, násilné, hanlivé, pomlouvačné, vulgární, lascivní, útočí na ochranu osobních údajů ostatních uživatelů, nenávistný nebo jiným způsobem nepřijatelný,

6.10 sdílet nebo generovat jakýkoli obsah, který sexualizuje nezletilé nebo napomáhá nevhodným interakcím s nezletilými, jinými uživateli produktů společnosti Adobe nebo veřejností,

6.11 vydávat se za jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu nebo nepravdivě uvádět nebo jinak zkreslovat své spojení s fyzickou nebo právnickou osobou, včetně neprozrazení příslušného sponzorského nebo podpůrného vztahu, když zanecháte recenzi,

6.12 pokoušet se deaktivovat, narušit nebo zničit služby a software,

6.13 nahrávat, přenášet, ukládat nebo zpřístupňovat libovolný obsah (včetně zákaznických písem služby Creative Cloud) nebo kód, který obsahuje jakýkoli virus, škodlivý kód, škodlivý software nebo jakékoli součásti určené k poškození nebo omezení funkčnosti služeb a softwaru,

6.14 rušit, zasahovat či bránit jinému uživateli v používání služeb a softwaru (například pronásledováním, zastrašováním, obtěžováním nebo podněcováním či podporou násilí nebo sebepoškozování),

6.15 zapojovat se do řetězových dopisů, nevyžádaných e-mailů, pyramidových schémat, phishingu, spamů nebo jiných nevyžádaných zpráv,

6.16 zapojovat se do podvodných aktivit, jako jsou podvody s platbami a vracením peněz,

6.17 umisťovat do našich služeb reklamu na jakékoli produkty nebo služby, aniž byste k tomu předem získali náš písemný souhlas,

6.18 používat jakékoli metody vytěžování dat nebo podobné metody sběru a extrakce dat v souvislosti se službami a softwarem, včetně získávání dat z výstupu aplikací pro strojové učení nebo pro jiné účely,

6.19 uměle manipulovat se službami a softwarem nebo je narušovat (například manipulací s hodnoceními ve službě Behance nebo směrováním uživatelů na weby třetích stran),

6.20 vytvářet účty Adobe za účelem porušení těchto podmínek nebo našich zásad (nebo jiných typů akcí podniknutých společností Adobe), kam třeba patří zakládání falešných účtů, nebo obcházení ukončení účtu,

6.21 manipulovat se službami a softwarem nebo je jinak zobrazovat pomocí framingu nebo podobné navigační technologie nebo

6.22 porušovat platné zákony.

 

7. Poplatky a platba.

 

7.1 Daně a poplatky třetím stranám. Vaší povinností je uhradit veškeré platné daně a jakékoli poplatky třetím stranám (včetně například telefonních poplatků, poplatků mobilním operátorům, poplatků poskytovatelům internetových služeb, datových tarifů, poplatků za platební karty, DPH, poplatků za směnu měn nebo poplatků za zahraniční transakce). Za tyto poplatky neodpovídáme. S dotazy na poplatky se obraťte na příslušnou finanční instituci. V případě poplatků, které dlužíte nám, můžeme podniknout kroky k jejich výběru. Nesete odpovědnost za veškeré náklady a výdaje související s výběrem poplatků. Pokud pobýváte v jiné zemi než příslušný subjekt Adobe, s nímž vstupujete do transakce (tj. Adobe Inc. pro zákazníky ze Severní Ameriky a Adobe Systems Software Ireland Limited pro zákazníky ze všech ostatních zemích), budou vaše platby poukázány zahraničnímu subjektu.

 

7.2 Informace o platební kartě. Poskytujete nám nebo našim autorizovaným prodejcům oprávnění k ukládání platebních metod a jejich použití ve spojení s vaším používáním služeb a softwaru, jak je popsáno v podmínkách pořízení a zrušení předplatného. Abychom se vyhnuli přerušení vaší služby, můžeme se účastnit programů podporovaných vaším poskytovatelem platební karty a pokusit se aktualizovat vaše platební údaje. Poskytujete nám nebo našim autorizovaným prodejcům oprávnění pokračovat ve fakturaci a účtování dlužných částek navázaných na váš účet prostřednictvím údajů, které získáme.

 

8. Vaše povinnosti v rámci záruky a odškodnění.

 

8.1 Záruka. Musíte mít: (A) všechny nezbytné licence a oprávnění na používání a sdílení obsahu a (B) práva nezbytná k udělení licencí za zde stanovených podmínek.

 

8.2 Odškodnění. Nás a naše dceřiné společnosti, přidružené společnosti, úředníky, zástupce, zaměstnance, partnery a poskytovatele licencí odškodníte za jakékoli nároky, požadavky, ztráty nebo škody, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vyplývajících z nebo souvisejících s:

(A) vaším obsahem, včetně zákaznických písem Creative Cloud;

(B) vaším používáním služeb a softwaru (je-li to relevantní);

(C) vaší interakcí s jakýmikoli jinými uživateli (včetně držitelů oprávnění třetích stran); nebo

(D) vaším porušením podmínek (dále jen „záležitost“).

Máme právo řídit obhajobu v případě jakékoli záležitosti, která je předmětem odškodnění z vaší strany, s právním poradcem dle našeho vlastního výběru. Při obhajobě v případě jakékoli takové záležitosti s námi budete plně spolupracovat.

 

9. ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI ZA ZÁRUKY.

 

9.1 Pokud v Dodatečných podmínkách není uvedeno jinak, Služba a Software jsou poskytovány „TAK, JAK JSOU“. Společnost Adobe, její přidružené společnosti a poskytovatelé třetí strany („kryté strany“) do maximální míry povolené zákonem se zříkají veškerých záruk, výslovných nebo mlčky předpokládaných, včetně předpokládaných záruk neporušenosti, obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel. Kryté strany na sebe neberou žádné závazky týkající se obsahu v rámci služeb. Kryté strany dále odmítají poskytovat jakoukoli záruku, že (A) služby a software budou odpovídat vašim požadavkům nebo že budou stále k dispozici, bez přerušení, včas nebo bez chyb, že (B) výsledky, které vyplývají z používání služeb a softwaru, budou efektivní, přesné nebo spolehlivé, že (C) kvalita služeb a softwaru bude vyhovovat vašim očekáváním nebo že (D) jakékoli chyby nebo závady služeb nebo Softwaru budou opraveny.

 

9.2 Kryté strany se konkrétně zříkají veškeré odpovědnosti za jakékoli žaloby plynoucí z vašeho používání jakýchkoli služeb a softwaru. Služby a software můžete používat a přistupovat k nim podle vlastního uvážení a na vlastní riziko a nesete výhradní odpovědnost za jakékoli poškození vašeho počítačového systému nebo ztrátu dat plynoucí z používání jakýchkoli služeb a softwaru a přístupu k nim.

 

9.3 Pokud zveřejníte svůj obsah na našich serverech za účelem veřejného sdílení prostřednictvím služeb, kryté strany nenesou odpovědnost za: (A) jakoukoli ztrátu nebo poškození vašeho obsahu, (B) smazání obsahu kýmkoli jiným než společností Adobe nebo (C) začlenění vašeho obsahu třetími stranami do jiných webových stránek nebo jiných médií.

 

10. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

 

10.1 Pokud není v dodatečných podmínkách uvedeno jinak, kryté strany v žádném případě vůči vám ani komukoli jinému nenesou odpovědnost za žádné zvláštní, náhodné, nepřímé, následné, morální, exemplární nebo trestně právní škody, bez ohledu na příčinu, včetně ztrát a škod (A) plynoucích ze ztráty použití, dat, dobrého jména, obratu nebo zisku, (B) na základě jakékoli teorie odpovědnosti, včetně porušení smlouvy nebo záruky, zanedbání nebo jiného protiprávního jednání nebo (C) vyplývajícího nebo souvisejícího s vaším používáním služeb a softwaru nebo přístupem k nim. Žádná část těchto Podmínek neomezuje ani nevylučuje naši odpovědnost za hrubé zanedbání, záměrné pochybení společnosti Adobe nebo jejích zaměstnanců, úmrtí či zranění osob.

 

10.2 Naše celková odpovědnost v jakékoli záležitosti plynoucí z těchto Podmínek nebo s nimi související je omezena (A) na částku 100 USD nebo (B) celkovou částku, kterou jste zaplatili za přístup ke Službám a Softwaru během tříměsíčního období předcházejícího události, na základě které závazek vznikl, podle toho, která z těchto částek je vyšší. Naši dodavatelé nenesou žádnou odpovědnost v jakékoli záležitosti vyplývající z nebo související s těmito podmínkami.

 

10.3 Tato omezení a vyloučení uvedená v tomto oddílu 10 (omezení odpovědnosti) se vztahují na maximální rozsah povolený zákonem, i když (A) vám opravný prostředek plně nenahrazuje jakékoli ztráty nebo se minul svým základním účelem nebo (B) kryté strany o možnosti vzniku škod věděly nebo měly vědět.

 

10.4 Tyto podmínky stanovují veškerou odpovědnost krytých stran, jakož i vaše výlučné náhrady v souvislosti s přístupem a používáním služeb a softwaru.

 

11. Ukončení.

 

11.1 Ukončení z vaší strany. Předplatné můžete kdykoli zrušit a ukončit tak používání služeb a softwaru. Zrušení nebo ukončení účtu vás nezbavuje žádné povinnosti zaplatit jakékoli dlužné poplatky spojené s předplatným, včetně poplatků za předčasné zrušení.

 

11.2 Ukončení z naší strany. Není-li uvedeno v dodatečných podmínkách jinak, můžeme kdykoli okamžitě ukončit nebo pozastavit vaše právo používat a přistupovat ke službám a softwaru, jestliže tak činíme na základě výhradního uvážení společnosti Adobe, pokud:

(A) porušíte jakékoli ustanovení těchto Podmínek (nebo jednáte-li způsobem, který nese jasné známky toho, že nemáte v úmyslu tyto Podmínky dodržovat nebo toho nejste schopni),

(B) nezaplatíte včas poplatky za služby a software, pokud nějaké vznikly,

(C) fyzicky, verbálně nebo jiným způsobem zneužíváte, ohrožujete, zastrašujete nebo obtěžujete nás nebo naše zaměstnance (za těchto okolností můžeme případně pozastavit nebo omezit váš přístup ke službám a softwaru),

(D) opakovaně jste podali stížnosti ve špatné víře nebo bez rozumného základu a pokračujete v tom dále i poté, co jsme vás požádali o ukončení tohoto jednání (za takových okolností můžeme případně pozastavit nebo omezit váš přístup ke Službám nebo Softwaru),

(E) by pokračováním v poskytování softwaru nebo služeb došlo k porušení jakéhokoli platného zákona,

(F) se rozhodneme ukončit provozování služby a softwaru jako celku nebo jeho části, stane-li se poskytování služeb ve vaší oblasti kvůli změně zákona neproveditelné, nebo z jiného důvodu, nebo

(G) váš bezplatný účet je po delší dobu neaktivní.

Pokud tyto podmínky nebo vaše používání služeb a softwaru ukončíme z jiných než z důvodů uvedených v oddílech (A) až (D) a (G) výše, vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vás upozornili nejméně třicet (30) dní před ukončením na e-mailové adrese, kterou jste nám poskytli. Uvedeme rovněž pokyny k získání vašeho obsahu. Pokud ukončíme vaše používání služeb a softwaru z důvodů uvedených v oddílech (E) nebo (F), můžeme vám za dotčenou službu nebo software dle vlastního uvážení poskytnout poměrnou část za jakékoli předplacené, nevyužité poplatky. Po ukončení z naší strany můžete přijít o přístup ke svému obsahu.

 

11.3 Zachování platnosti. Po uplynutí či ukončení těchto Podmínek mohou veškeré Služby a Software nebo jejich část bez dalšího předchozího oznámení přestat fungovat. Vaše povinnost odškodnění, naše odmítnutí záruk a omezení odpovědnosti a ustanovení pro případ řešení sporů uvedená v podmínkách zůstanou v platnosti.

 

11.4 Deaktivace účtu a odvolání. Pokud se domníváte, že váš účet Adobe byl deaktivován omylem, můžete podat odvolání podle postupu uvedeného při pokusu o přihlášení k účtu nebo v našem centru transparentnosti (https://www.adobe.com/trust/transparency.html). Máte-li jakékoli související dotazy, obraťte se na oddělení péče o zákazníky Adobe (https://helpx.adobe.com/cz/contact.html?step=CCSN_membership-account-payment_cancel-your-membership).

 

12. Dodržování obchodních sankcí a exportních omezení. Služby nebo software a vaše používání služeb a softwaru se řídí zákony, omezeními a nařízeními platnými ve Spojených státech amerických a v dalších jurisdikcích, které mohou upravovat dovoz, vývoz a používání služeb a softwaru. Používáním Služeb a Softwaru vyjadřujete svůj souhlas s tím, že budete dodržovat všechny tyto zákony, omezení a předpisy, a zaručujete, že vám není zakázáno přijímat Služby a Software podle zákonů kterékoli jurisdikce. Dále souhlasíte s tím, že bez předchozího písemného souhlasu společnosti Adobe nebudete nahrávat ani přenášet prostřednictvím jakýchkoli služeb nebo softwaru žádný obsah, který je kontrolován pro export ze Spojených států (včetně technických údajů kontrolovaných podle předpisů USA pro mezinárodní obchod se zbraněmi a včetně technologií kontrolovaných podle zákonů USA o kontrole vývozu).

 

13. Australské spotřebitelské právo. Žádné ustanovení v těchto podmínkách nemá za cíl vyloučit, omezit nebo změnit jakákoli práva spotřebitele vyplývající ze zákona Competition and Consumer Act 2010 (Cth) („CCA“) (zákon o hospodářské soutěži a spotřebiteli z roku 2010) nebo jiné právní předpisy, které nelze vyloučit, omezit nebo změnit dohodou. Pokud ze zákona CCA nebo jakéhokoli jiného právního předpisu vyplývá v kontextu zde uvedených podmínek podmínka či záruka nebo jsou v kontextu těchto podmínek poskytovány zákonné záruky s ohledem na dodávané zboží nebo služby (pokud existují), naše odpovědnost za porušení takové podmínky nebo záruky je uplatňována (dle našeho rozhodnutí) v rozsahu našich možností a omezuje se na následující: (A) v případě dodávky zboží na jeden či více následujících postupů: (1) výměnu zboží nebo dodání ekvivalentního zboží, (2) opravu zboží, (3) uhrazení nákladů na výměnu zboží nebo pořízení ekvivalentního zboží a (4) úhradu nákladů na opravu zboží nebo (B) v případě dodávky služeb na některý z následujících postupů, případně oba postupy: (1) opětné dodání služeb a (2) úhradu nákladů na opětné dodání služeb.

 

14. Řešení sporů, zřeknutí se hromadné žaloby, dohoda o rozhodčím řízení.

Péče o zákazníky Adobe je k dispozici, aby řešila většinu podnětů, které můžete mít ohledně služeb a softwaru Adobe. Kontaktujte oddělení péče o zákazníky Adobe zde: https://helpx.adobe.com/cz/contact.html?step=CCSN_membership-account-payment_cancel-your-membership.

 

14.1 Oznámení o nároku a proces řešení sporů s požadovanými informacemi. Máte-li jakékoli podněty nebo spor, který péče o zákazníky společnosti Adobe nedokáže vyřešit („nárok“), souhlasíte, že se nejprve pokusíte spor vyřešit neformálně a v dobré víře tím, že nás kontaktujete a zašlete nám písemné oznámení o nároku na adresu uvedenou v oddílu 18.2 (Oznámení pro společnost Adobe). V oznámení o nároku zaslaném společnosti Adobe musí být uvedeno náležité oznámení o totožnosti, popis povahy a základ reklamace a nápravy, o kterou žádáte, včetně konkrétní výše jakéhokoli peněžního plnění, o které žádáte. Oznámení nelze kombinovat s oznámením o nároku za jiné fyzické osoby. V případě, že nedojde k vyřešení sporu týkajícího se vašeho nároku do šedesáti (30) dní od obdržení, jakékoli právní kroky z ní vyplývající musí být vyřešeny prostřednictvím soudu pro drobné nároky nebo konečného a závazného smírčího řízení s výjimkou případu uvedených níže. Žádná ze stran nesmí zahájit právní kroky do šedesáti (30) dnů po obdržení oznámení o nároku. Tato dohoda o rozhodčím řízení se vztahuje bez omezení na všechny nároky, které vznikly nebo byly uplatněny před nabytím účinnosti těchto podmínek. Rozhodce, nikoli jakýkoli federální, státní nebo místní soud nebo agentura, bude mít výhradní pravomoc řešit jakýkoli spor týkající se výkladu, použitelnosti nebo vymahatelnosti podmínek nebo tvorby těchto podmínek, včetně toho, zda je spor mezi námi věcí rozhodčího řízení (tj. rozhodce rozhodne o posuzovatelnosti jakéhokoli sporu) a o tom, zda jsou všechny nebo jen některé části těchto podmínek neplatné nebo zneplatnitelné. Nároky vztahující se k podmínkám, službám nebo softwaru jsou trvale promlčeny, pokud nebyly podány do jednoho roku od události vedoucí ke vznesení reklamace.

 

14.2 Žádné žaloby v rámci skupiny. Spory s námi můžete řešit pouze na individuální bázi a nesmíte vznést nárok jako žalující strana nebo člen skupiny ve skupinové žalobě, společné žalobě nebo v žalobě v zastoupení. Pokud je však jakákoli část tohoto zřeknutí se skupinové žaloby považována za nevymahatelnou nebo neplatnou, pokud jde o konkrétní opravný prostředek, musí být tento opravný prostředek (a pouze tento opravný prostředek) oddělen od rozhodčího řízení a je možné ho vypořádat před soudem. Strany se však dohodly, že jakékoli rozhodování o nápravách, které nepodléhají rozhodčímu řízení, bude pozastaveno až do výsledku jakýchkoli nároků a náprav řešených rozhodčím soudem.

 

14.3 Rozhodčí řád. Pokud sídlíte v některém z amerických států, bude arbitráž spravovat asociace JAMS v okrese Santa Clara ve státě Kalifornie v USA v souladu s efektivními pravidly a postupy rozhodčího řízení. Pokud sídlíte v Austrálii, na Novém Zélandu, v Japonsku, kontinentální Číně, Hongkongu, Macau, na Tchaj-wanu, v Korejské republice, Indii, na Srí Lance, v Bangladéši, Nepálu nebo některém členském státě Asociace jihovýchodních asijských národů („ASEAN“), bude arbitráž řídit Mezinárodní singapurské arbitrážní centrum (Singapore International Arbitration Centre – „SIAC“) v Singapuru v rámci svých pravidel arbitráže, která jsou odkazována v této části. V ostatních případech bude arbitráž řídit Londýnský soud pro mezinárodní arbitráže (London Court of International Arbitration – LCIA) v Londýně ve Spojeném království v souladu s pravidly arbitráže LCIA. Společnost Adobe společně s vámi vybere jednoho rozhodčího soudce. Jazykem arbitráže bude angličtina, ale jakýkoli svědek, který nemluví anglicky, může vypovídat ve svém rodném jazyce a jeho výpověď bude simultánně tlumočena do angličtiny (na náklady strany, která svědka nechala předvolat). Vynesený rozsudek může vstoupit v platnost a bude vymahatelný u jakéhokoli soudu oprávněné jurisdikce, která má jurisdikci nad vámi a námi. V případě rozporu mezi pravidly poskytovatele rozhodčího řízení a podmínkami, a to i s ohledem na vyměření poplatků a nákladů rozhodčího řízení, budou platit podmínky.

 

14.4 Poplatky a náklady na rozhodčí řízení. Úhrada všech plateb za podání, správu a poplatky a náklady za rozhodčí řízení se bude řídit pravidly poskytovatele rozhodčího řízení, s výjimkou toho, že v rozsahu, v jakém vznesete nárok v rámci koordinovaného postupu, souhlasíme s tím, že se strany rovným dílem podělí o všechny poplatky a náklady rozhodčího řízení (v rozsahu, v jakém již není rozdělení vyžadováno podle platných pravidel). Pro účely této části je „koordinovaným postupem“ jakákoli akce, ve které jste zastoupeni právnickou firmou nebo sdružením právnických firem, které v krátké době podaly proti společnosti Adobe několik koordinovaných požadavků na jednotlivá rozhodčí řízení stejné nebo podobné povahy. Bez ohledu na výše uvedené platí, že pokud si nemůžete dovolit poplatky nebo náklady na rozhodčí řízení, zaplatí je společnost Adobe. Pokud rozhodce shledá, že buď podstata nároku nebo náprava požadovaná v rozhodčím řízení byla neopodstatněná, nebo že nárok byl podán s nesprávným účelem, mohou strany požádat o přerozdělení poplatků a nákladů rozhodčího řízení v souladu s pravidly poskytovatele rozhodčího řízení.

 

14.5 Výjimky z rozhodčího řízení – drobné nároky a opravné prostředky. Bez ohledu na výše uvedené, kterákoli ze stran se může rozhodnout, že o jakémkoli nároku, který podléhá jurisdikci soudu pro drobné nároky, bude rozhodovat soud pro malé nároky v okrese Santa Clara, Kalifornie, USA nebo v kraji vašeho bydliště. Pokud některá ze stran podá v rozhodčím řízení žalobu, která mohla být vznesena u soudu pro drobné nároky, může druhá strana oznámit, že chce, aby byl případ rozhodnut u soudu pro drobné nároky před ustanovením rozhodce, a rozhodce případ administrativně uzavře před vyměřením případných poplatků. Strana, která žalobu podává, musí místo rozhodčího řízení pokračovat u soudu pro drobné nároky. Jakýkoli spor o tom, zda je nárok způsobilý pro soud pro drobné nároky, bude řešen tímto soudem, nikoli rozhodcem. V případě jakéhokoli takového sporu zůstane rozhodčí řízení uzavřeno, pokud a dokud soud pro drobné nároky nerozhodne, že by nárok měl být projednán v rozhodčím řízení. Navíc každá ze stran má právo v jakékoli jurisdikci požádat o předběžné opravné prostředky (nebo ekvivalentní typ naléhavé právní nápravy) například v případě neoprávněného přístupu ke službám nebo softwaru v rozporu s těmito podmínkami. Pokud má strana spor, ve kterém se snaží dosáhnout jak předběžného soudního opatření, tak jiných forem nápravy, může se strana obrátit na soud a požádat o předběžné soudní opatření, ale musí rozhodnout své nároky nebo požádat o nápravu u soudu pro drobné nároky pro všechny ostatní druhy opravných prostředků.

 

14.6 Přijetí rozhodčího řízení a právo odmítnout. Během prvních třiceti (30) dnů od vašeho používání služeb a softwaru nebo od data poslední aktualizace oddílu 14 (Řešení sporů, zřeknutí se skupinových žalob, dohoda o rozhodčím řízení) těchto podmínek, podle toho, co nastane později, máte právo odmítnout ustanovení o zřeknutí se rozhodčího řízení a skupinové žaloby v části 14 (Řešení sporů, zřeknutí se skupinových žalob, dohoda o rozhodčím řízení) zasláním písemného oznámení o vašem rozhodnutí na adresu uvedenou v části 18.2 (Oznámení pro společnost Adobe) nebo e-mailem na adresu ContractNotifications@adobe.com. Pokud tato ustanovení odmítnete, nebude jimi vázána ani společnost Adobe.

 

15. Práva na kontrolu. Pokud jste podnik, můžeme ne častěji než jednou za dvanáct (12) měsíců po předchozím upozornění zaslaném sedm (7) dní předem pověřit některého našeho pracovníka nebo nezávislého auditora, který má povinnost zachovat mlčenlivost, prověřením vašich záznamů, systémů a zařízení (včetně ruční kontroly, elektronických metod nebo obojího) s cílem ověřit, že vaše instalace a používání služeb a softwaru jsou v souladu s našimi podmínkami. Dále nám musíte poskytnout všechny záznamy a informace, o které vás požádáme, za účelem ověření, že instalace a používání veškerých služeb a softwaru odpovídá platným licencím, které vám poskytneme, a to do třiceti (30) dnů od podání požadavku. Pokud bude ověřením zjištěn nesouhlasící počet s licencí na služby a software, obstaráte si okamžitě veškeré potřebné licence, předplatné a případnou údržbu a podporu, nebo podniknete jinou akci, abyste takový nesoulad napravili.

 

16. Aktualizace Služeb a Softwaru a dostupnost.

 

16.1 Aktualizace Služeb a Softwaru. Poskytování služeb a softwaru (včetně jakýchkoli částí nebo funkcí) můžeme kdykoli upravit, aktualizovat nebo ukončit, přičemž tyto úpravy, aktualizace nebo ukončení mohou být pro přehlednost škodlivé nebo mohou mít za následek snížení hodnoty pro vás, a to bez odpovědnosti vůči vám nebo komukoli jinému. U změn placených nabídek, které jsou podle přiměřeného uvážení společnosti Adobe škodlivé nebo mají za následek podstatné snížení hodnoty pro vás, vynaložíme přiměřené komerční úsilí, abychom vás o takové úpravě, aktualizaci nebo ukončení informovali. Ukončíme-li kompletní Služby nebo Software, vyvineme odpovídající komerční úsilí, abychom vám umožnili převedení vašeho Obsahu, a můžeme vám poskytnout náhradu poměrné části nevyužitých poplatků uhrazených za tyto Služby nebo Software, které jste si předplatili.

 

16.2 Dostupnost. Naše webové stránky mohou být přístupné celosvětově, ale neznamená to, že všechny služby a software jsou ve vaší zemi dostupné ani že je prostřednictvím těchto služeb a softwaru zpřístupněný obsah generovaný uživatelem dostupný ve vaší zemi nebo v souladu se zákonem. Přístup k určitým službám (nebo určitým funkcím služeb) nebo softwaru může být v určitých zemích blokován. Uživatelé v Číně nemají v rámci našich služeb a softwaru povolen přístup k žádným online službám ani je nemohou používat a musí si zakoupit služby a software, které jsou speciálně k dostání uživatelům v Číně pro použití v Číně. Odpovídáte za to, že vámi používané služby a software jsou v místě jejich používání v souladu se zákonem a dostupné. Služby a software nejsou dostupné ve všech jazycích.

 

17. Žádné úpravy, zpětná analýza, umělá inteligence/strojové učení (AI/ML). Určité prvky služeb a softwaru představují důvěrné informace naší společnosti (nebo našich poskytovatelů licence). S výjimkou případů výslovně povolených v podmínkách nesmíte (a nedovolíte třetím stranám): (A) upravovat, přenášet, přizpůsobovat nebo překládat jakoukoli část služeb nebo softwaru, (B) zpětnou analýzu (včetně monitorování nebo sledování vstupů a výstupů procházejících systémem nebo aplikací za účelem zpětného vytvoření tohoto systému), dekompilace, rozebrání nebo jiného pokusu zjistit v rámci jakékoli služby nebo softwaru zdrojový kód, zastoupení dat nebo základní algoritmy, procesy, metody a jakoukoli jinou část takové služby či softwaru nebo (C) používat služby nebo software (nebo jakýkoli obsah, data, výstup nebo jiné informace získané nebo odvozené ze služeb nebo softwaru) k přímému nebo nepřímému vytváření, školení, testování nebo jakémukoli zlepšování algoritmů strojového učení nebo umělé inteligence, včetně jakékoli architektury, modelů nebo vah. Pokud vám zákony ve vaší jurisdikci udělují právo na dekompilaci Služeb nebo Softwaru pro získání informací nezbytných k funkčnímu propojení licencovaných částí Služeb nebo Softwaru s jiným softwarem, musíte si tyto informace nejprve vyžádat od nás. Jsme oprávněni dle našeho vlastního uvážení vám buďto poskytnout tyto informace, nebo stanovit příslušné podmínky, včetně přiměřených poplatků, pro dekompilaci těchto služeb nebo softwaru za účelem zajištění ochrany našich vlastnických práv a vlastnických práv našich poskytovatelů licencí a dodavatelů v rámci služeb a softwaru.

 

18. Různé.

 

18.1 Znění v anglickém jazyce. Při interpretaci nebo výkladu těchto Podmínek bude použita jejich anglická verze.

 

18.2 Oznámení pro společnost Adobe. Oznámení nám můžete zasílat na adresu: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, USA, Attention: General Counsel.

 

18.3 Oznámení pro vás. Můžeme vás informovat prostřednictvím e-mailu nebo standardní poštou spojenou s vaším účtem, prostřednictvím zpráv v rámci služeb nebo jinými způsoby, které jsou v souladu se zákonem. Zodpovídáte za to, aby informace o vašem účtu byly aktuální, tak abyste mohli přijímat oznámení.

 

18.4 Nemožnost postoupení. Tyto Podmínky nebo vaše práva a povinnosti vyplývající z těchto Podmínek nesmíte žádným způsobem postoupit ani převádět, ať vcelku, nebo po částech, bez našeho písemného svolení a jakýkoli takový pokus bude neplatný. Jsme oprávněni bez vašeho souhlasu přidělit nebo převádět naše práva vyplývající z těchto podmínek na třetí stranu.

 

18.5 Vládní podmínky. Jste-li subjektem spadajícím pod vládu Spojených států amerických nebo pokud se na podmínky vztahují federální nařízení o akvizicích (FAR), pak služby a software poskytované na základě těchto podmínek představují „komerční produkty“ nebo „komerční služby“ ve smyslu definice v 48 C.F.R. § 2.101, zahrnující „komerční software k počítači“ a „dokumentaci ke komerčnímu softwaru k počítači“ a služby s nimi spojené ve smyslu použití těchto pojmů v 48 C.F.R. § 12.212 nebo 48 C.F.R. § 227.7202. V souladu se zákonem 48 C.F.R. § 12.212 nebo 48 C.F.R. § 227.7202-1 až § 227.7202-4 byly tento komerční software k počítači a dokumentace ke komerčnímu softwaru k počítači licencovány k používání koncovými uživateli ze skupiny institucí federální vlády USA (A) pouze jako komerční produkty a služby a (B) pouze v rozsahu práv, která jsou podle těchto podmínek udělena všem ostatním koncovým uživatelům. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci zákonů Spojených států.

 

18.6 Nadpisy. Nadpisy používané v těchto Podmínkách jsou poskytovány pouze jako doplněk a nebudou používány při výkladu významu nebo záměru.

 

18.7 Oddělitelnost. Pokud bude některé ustanovení podmínek z jakéhokoli důvodu považováno za neplatné nebo nevymahatelné, zbytek podmínek zůstane v plné platnosti a účinnosti a takové ustanovení bude neúčinné pouze v rozsahu takové neplatnosti nebo nevymahatelnosti.

 

18.8 Nemožnost zřeknutí se odpovědnosti. Nevymahatelnost nebo nemožnost uplatnění kteréhokoli z ustanovení těchto Podmínek z naší strany neznamená zřeknutí se tohoto ustanovení.

 

18.9 Vyšší moc. Žádná ze stran neponese vůči druhé straně odpovědnost za jakékoli zpoždění jakékoli povinnosti (kromě platebních závazků vůči společnosti Adobe) nebo její nesplnění, podle Podmínek, pokud je zpoždění nebo nesplnění způsobeno nepředvídanými událostmi, ke kterým dojde po účinnosti Podmínek a které jsou mimo přiměřenou kontrolu jednotlivých stran, jako jsou stávky, blokáda, válka, terorismus, nepokoje, přírodní katastrofy, odmítnutí licence ze strany vlády nebo jiných vládních orgánů, pokud taková událost brání nebo způsobuje zpoždění při plnění povinnosti příslušnou stranou a taková strana není schopna zabránit nebo odstranit vyšší moc při vynaložení přiměřených nákladů.

 

19. Zákon DMCA. Respektujeme práva duševního vlastnictví jiných subjektů a totéž očekáváme od uživatelů. Na jasná oznámení porušení autorských práv budeme reagovat v souladu se zákonem DMCA („Digital Millennium Copyright Act“). Další informace o zásadách a postupech odstranění duševního vlastnictví společnosti Adobe si můžete přečíst zde: https://www.adobe.com/cz/legal/dmca.html.

 

Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, USA.

Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Irská republika

Adobe_General_Terms_of_Use-cs_CZ-20240217

Seznam hypertextových odkazů pro Všeobecné podmínky použití (v pořadí uvedeném výše):

1. Podmínky pořízení a zrušení předplatného: https://www.adobe.com/legal/subscription-terms.html

2. K-12 (základní a střední) a vysokoškolské vzdělávání – další podmínky pro údaje studentů: https://wwwimages2.adobe.com/content/dam/cc/en/legal/servicetou/Adobe-EDU-Terms-en_US-20210701.pdf

3. Osobní obsah uložený ve službách Creative Cloud a Document Cloud pro týmy nebo firemní cloudový úložiště HelpX: https://helpx.adobe.com/enterprise/kb/business-storage.html

4. Zásady ochrany soukromí: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

5. Volby ochrany osobních údajů společnosti Adobe: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

6. Časté dotazy k analýze obsahu: https://helpx.adobe.com/manage-account/using/machine-learning-faq.html

7. Smlouva o zpracování osobních údajů fyzických osob ze zemí v EHP a Spojeného království ve službě Adobe Cloud: https://dpa.adobe.com/dpaTermsOfUse?type=55

8. Podmínky ochrany osobních údajů v cloudových službách pro fyzické osoby mimo EHP a Spojené království: https://www.adobe.com/content/dam/cc/en/legal/terms/enterprise/pdfs/DPT-WW.pdf

9. Pokyny pro softwarovou podporu Adobe: https://helpx.adobe.com/support/programs/support-periods.html

10. Centrum transparentnosti: https://www.adobe.com/trust/transparency.html

11. Nahrajte svá písma do Creative Cloud: https://helpx.adobe.com/creative-cloud/help/upload-your-fonts-to-creative-cloud.html#licensing

12. Pokyny pro způsobilost základní a střední školy: https://helpx.adobe.com/enterprise/using/primary-and-secondary-institution-eligibility-guidelines.html

13. Oznámení k softwaru třetích stran a/nebo dodatečné smluvní podmínky: https://www.adobe.com/products/eula/third_party.html

14. Práva k používání obrázku: https://www.adobe.com/legal/permissions/image-notice.html

15. Péče o zákazníky společnosti Adobe: https://helpx.adobe.com/contact.html?step=CCSN_membership-account-payment_cancel-your-membership

16. Zásady odstraňování duševního vlastnictví: https://www.adobe.com/legal/dmca.html