Poslední aktualizace: 1. dubna 2017. Kompletně nahrazuje předchozí verzi.
 
Tyto podmínky řídí používání našeho webu nebo služeb, jako je Creative Cloud (souhrnně dále jako „Služby“), a softwaru, který je součástí Služeb, včetně jakýchkoli aplikací, souborů obsahu (definovaných dále), skriptů, sad pokynů a jakékoli související dokumentace (souhrnně dále jako „Software“). Používáním Služeb nebo Softwaru vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami. Pokud s námi máte uzavřenou jinou smlouvu týkající se konkrétních Služeb nebo Softwaru, pak jsou v případě konfliktu s podmínkami této nově uzavřené smlouvy tyto podmínky určující. Jak je podrobněji uvedeno v části 3 níže, veškerá vaše práva a vlastnictví obsahu, který prostřednictvím Služeb zpřístupníte, zůstávají nedotčena.
 
1. Fungování smlouvy.
 
1.1 Volba práva. Pokud sídlíte v Severní Americe, vstupujete do vztahu se společností Adobe Systems Incorporated, což je americká společnost, a Služby a Software se řídí zákony státu Kalifornie v USA. Pokud sídlíte mimo Severní Ameriku, vstupujete do vztahu se společností Adobe Systems Software Ireland Limited a používání Služeb a Softwaru se řídí irskými zákony.V případě zákazníků v Austrálii vystupuje společnost Adobe Systems Software Ireland Limited jako oprávněný zástupce společnosti Adobe Systems Pty Ltd. a uzavírá tuto smlouvu z titulu zástupce společnosti Adobe Systems Pty Ltd. V rámci místních zákonů můžete mít další práva. Nesnažíme se tato práva omezit do míry zakázané zákonem.
 
1.2 Způsobilost. Služby můžete používat pouze v případě, že je vám více než 13 let.
 
1.3 Ochrana osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů uvedené na adrese http://www.adobe.com/go/privacy se vztahují na veškeré osobní informace, které nám poskytnete. Používáním Služeb nebo Softwaru souhlasíte s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů.
 
1.4 Údaje o používání aplikací pro stolní počítače.Máte možnost sdílet se společností Adobe informace o tom, jak využíváte naše aplikace pro stolní počítače. Tato možnost je ve výchozím nastavení zapnuta. Tyto informace je spojeny s vaším účtem Adobe a umožňují nám poskytovat lépe přizpůsobené prostředí a dále nám pomáhají zlepšovat funkce a kvalitu produktů. Na stránce pro správu účtu Adobe můžete vaše nastavení kdykoli změnit. Další informace o údajích o používání aplikací pro stolní počítače naleznete na adrese http://www.adobe.com/go/app_usage_FAQ
 
1.5 Dostupnost. Stránky, které popisují Služby, jsou přístupné celosvětově, ale to neznamená, že jsou ve vaší zemi dostupné všechny Služby nebo funkce služeb nebo že je obsah generovaný uživatelem prostřednictvím Služeb ve vaší zemi zákonný. K některým Službám v některých zemích (nebo k funkcím či obsahu některých služeb) můžeme zablokovat přístup. Vaší odpovědností je zajistit, aby využívání Služeb tam, kde je využíváte, bylo v souladu se zákonem. Služby nejsou dostupné ve všech jazycích.
 
1.6 Dodatečné podmínky. Některé Služby nebo Software se také řídí dodatečnými níže uvedenými podmínkami (dále jako „Dodatečné podmínky“). Na veškerý obsah, který vám poskytujeme (například Software, sady SDK, ukázky atd.), vám udělujeme licence, neprodáváme vám ho. Na tento obsah se mohou vztahovat Dodatečné podmínky. Občas mohou být přidány nové Dodatečné podmínky.
 
 • Acrobat.com (http://www.adobe.com/go/acrobatcom_terms_cz)
 • Adobe Creative SDK (http://www.adobe.com/go/creative_sdk_terms_cz)
 • Adobe Stock (http://www.adobe.com/go/stockterms_cz)
 • Adobe Stock Contributor (http://www.adobe.com/go/contributorterms)
 • Behance (http://www.adobe.com/go/BehanceTOU)
 • Business Catalyst (http://www.adobe.com/go/businesscatalyst_terms_cz)
 • Software CC 2013 (http://www.adobe.com/go/CCEULA)
 • Software CS6 (http://www.adobe.com/go/CS6EULA)
 • Ukázky datových zdrojů (http://www.adobe.com/go/demoassets_cz)
 • Document Cloud (včetně Sign) (http://www.adobe.com/go/documentcloudterms_cz)
 • Fuse (http://www.adobe.com/go/fuseterms_cz)
 • Projekt 1324 (http://www.adobe.com/go/project1324_terms)
 • Sestavení PhoneGap (http://www.adobe.com/go/phonegap_terms_cz)
 • Software poskytovaný v rámci Služeb (http://www.adobe.com/go/softwareterms_cz)
 • Typekit (http://www.adobe.com/go/typekit_terms_cz)

 

1.7 Pořadí přednosti. Pokud nastane nějaký konflikt mezi podmínkami této Smlouvy a Dodatečnými podmínkami, pak jsou ve vztahu ke Službě nebo Softwaru rozhodné tyto podmínky.
 
1.8 Úpravy. Služby nebo Software (včetně jakékoli jejich části nebo funkcí) můžeme kdykoli změnit, aktualizovat nebo ukončit bez závazku vůči vám nebo komukoli jinému. Vynaložíme však přiměřené úsilí, abychom vás na případnou změnu upozornili. Poskytneme vám také dostatek času na stažení obsahu. Pokud Službu zcela ukončíme, vrátíme vám poměrnou částku za jakékoli nevyužité případně předplacené poplatky za danou Službu.
 
2. Využívání Služby.
 
2.1 Licence. Ke Službám můžete přistupovat a používat je v souladu s těmito podmínkami a zákonem.
 
2.2 Duševní vlastnictví společnosti Adobe.My (a naši poskytovatelé licencí) zůstáváme výhradním vlastníkem všech práv, nároků a zájmů týkajících se Služeb a Softwaru. Vyhrazujeme si veškerá práva, která nejsou těmito podmínkami udělena.
 
2.3 Úložiště.Pokud Služby poskytují úložiště, doporučujeme pravidelné zálohování obsahu. Na váš obsah můžeme použít přiměřená technická omezení, například omezení velikosti souboru, prostoru úložiště, kapacity zpracování a jiná technická omezení. Pokud překročíte limit spojený s vaším účtem, můžeme Službu pozastavit, dokud situaci nenapravíte.
 
2.4 Obsah vytvořený uživatelem.. Můžeme hostovat obsah, který vytvářejí naši uživatelé. Pokud máte přístup k našim Službám, můžete se setkat s obsahem, který považujete za urážlivý nebo znepokojující. V takovém případě je jediným řešením přestat obsah zobrazovat. Pokud je k dispozici tlačítko „Nahlásit“, můžete na ně kliknout a daný obsah nahlásit.
 
2.5 Soubory obsahu. „Soubory obsahu“ označují ukázkové soubory poskytnuté společností Adobe, například obrázky nebo zvuky k volnému použití. Pokud dokumentace nebo konkrétní licence spojená se soubory obsahu neuvádí jinak, můžete používat, zobrazovat, upravovat, reprodukovat a distribuovat jakékoli Soubory obsahu. Nejste však oprávněni rozšiřovat je samostatně (tedy tak, aby Soubory obsahu tvořily hlavní hodnotu rozšiřovaného produktu) a nejste oprávněni uplatňovat práva k ochranným známkám náležejícím k Souborům obsahu nebo k dílům z nich odvozených.
 
2.6 Další typy licencí.
 
(a) Verze NFR. Software nebo Služby můžeme označit jako „zkušební verze“, „verze pro hodnocení“, „není určeno k prodeji“ nebo podobným způsobem (dále jako „Verze NFR“). Verzi NFR můžete instalovat a používat pouze během období a pro účely, které byly uvedeny při poskytnutí verze NFR. Žádný materiál vytvořený pomocí verze NFR nesmíte používat pro žádné jiné než nekomerční účely.
 
(b) Předběžná verze. Software nebo Služby, popřípadě funkci Softwaru nebo Služeb, můžeme také označit jako předběžnou verzi nebo beta verzi (dále jako „Předběžná verze“). Předběžná verze nepředstavuje konečný produkt a může obsahovat chyby, které mohou vést k selhání systému nebo jinému selhání a následné ztrátě dat. Předběžná verze nemusí být určena k prodeji. Pokud vás požádáme, abyste přestali Předběžnou verzi používat a zničili všechny její kopie, je nutné tak neprodleně učinit. Předběžnou verzi je nutné přestat používat také v případě, že vydáme verzi určenou k prodeji. Jakákoli smlouva, kterou s vámi uzavřeme a kterou se řídí používání Předběžné verze, nahradí ustanovení Předběžné verze uvedená v tomto oddílu.
 
(c) Verze pro vzdělávací účely. Pokud jsou Software nebo Služba určeny k používání ve vzdělávacích institucích („Verze pro vzdělávací účely“), můžete tuto verzi používat pouze v případě, že splňujete kvalifikační požadavky uvedené na adrese http://www.adobe.com/go/edu_purchasing. Verzi pro vzdělávací účely můžete instalovat a používat pouze v zemi, ve které jste kvalifikováni jako uživatel z oblasti vzdělávání. Pokud sídlíte v některé ze zemí Evropského hospodářského prostoru, pojem „země“ v předchozí větě označuje Evropský hospodářský prostor.
 
3. Váš obsah.
 
3.1 Vlastnictví. Veškerá vaše práva a vlastnictví obsahu zůstávají nedotčena. Nenárokujeme si žádná vlastnická práva na váš obsah.
 
3.2 Licence na váš obsah pro účely provozování Služeb.Vyžadujeme určité licence na váš obsah, abychom mohli provozovat a aktivovat Služby. Když nahráváte obsah do Služeb, udělujete tím nevýhradní, celosvětovou licenci bez poplatků, s možností dílčího licencování a přenosu na používání, reprodukování, veřejnou distribuci, úpravy (například pro lepší vystavení vašeho obsahu), veřejnou realizaci a překlad obsahu podle toho, jak je to třeba v reakci na akce vyvolané uživatelem (například když se rozhodnete soukromě ukládat nebo sdílet svůj obsah s ostatními). Tato licence platí pouze pro účely provozování a zdokonalování Služeb.
 
3.3 Náš přístup. K vašemu obsahu budeme přistupovat, prohlížet ho nebo poslouchat ho pouze omezeným způsobem. Abychom mohli poskytovat Služby můžeme například potřebovat přístup k vašemu obsahu, zobrazit nebo poslechnout si váš obsah (a) za účelem odpovědi na požadavky podpory, (b) za účelem zjištění, prevence nebo jiného řešení podvodů, zabezpečení, kriminálních nebo technických problémů a (c) za účelem vynucení těchto podmínek. Naše automatizované systémy mohou váš obsah analyzovat pomocí technik, mezi které patří například strojové učení. Tato analýza může proběhnout během odesílání, přijímání nebo ukládání obsahu. Na základě této analýzy jsme schopni Služby zlepšovat. Další informace o námi používaném strojovém učení naleznete na adrese http://www.adobe.com/go/machine_learning.
 
3.4 Sdílení vašeho obsahu.
 
(a) Sdílení. Některé Služby mohou poskytovat funkce, které vám umožní sdílet obsah s ostatními uživateli a nastavit ho tak jako veřejný. „Sdílení“ označuje odeslání elektronickou poštou, publikování, přenesení, odeslání na server nebo jiný způsob zpřístupnění (nám nebo ostatním uživatelům) obsahu v rámci používání Služeb. Váš obsah mohou ostatní uživatelé mnoha způsoby používat, kopírovat, upravovat nebo opětovně sdílet. Sdílení nebo zveřejnění obsahu důkladně zvažte, protože za něj plně odpovídáte.
 
(b) Úroveň přístupu. Nesledujeme ani nekontrolujeme, co s vaším obsahem provádějí ostatní uživatelé. Vy sami odpovídáte za nastavení omezení pro svůj obsah i za nastavení příslušné úrovně přístupu k tomuto obsahu. Pokud nezvolíte úroveň přístupu k vašemu obsahu, systém může automaticky použít nejvolnější nastavení. Je vaší odpovědností informovat ostatní uživatele, jakým způsobem lze váš obsah sdílet, a upravit nastavení související s přístupem nebo sdílením vašeho obsahu.
 
(c) Komentáře.Služby mohou umožňovat přidávat ke sdílenému obsahu komentáře. Komentáře nejsou anonymní a ostatní uživatelé je mohou zobrazovat. Komentáře, které vložíte, můžete smazat vy sami, ostatní uživatelé nebo my.
 
3.5 Ukončení licence. Tuto licenci můžete kdykoli odvolat a ukončit naše práva tím, že svůj obsah ze Služby odeberete. Některé kopie vašeho obsahu však mohou být zachovány v rámci námi prováděného pravidelného zálohování.
 
3.6 Zpětná vazba. Nemáte povinnost poskytovat nám náměty, návrhy nebo nabídky (dále jako „Zpětná vazba“). Pokud nám však Zpětnou vazbu zašlete, udělujete nám tím nevýhradní, celosvětovou licenci bez poplatků, kterou lze sublicencovat a přenášet, na provedení, používání, prodej, vytvoření, nabídku prodávat, import, reprodukci, veřejné vystavení, distribuci, změnu a veřejné uplatňování zpětné vazby.
 
3.7 Prodej vašeho obsahu. Prostřednictvím našich Služeb vám můžeme umožnit poskytnutí licence na váš obsah ostatním uživatelům. Případně se můžete rozhodnout licencovat svůj obsah prostřednictvím naší společnosti v rámci samostatné smlouvy nebo přímo ostatním uživatelům v rámci smlouvy mezi vámi a kupujícím.
 
4. Informace o účtu.
 
Nesete odpovědnost za veškerou aktivitu na vašem účtu. Pokud se dozvíte o jakémkoli neautorizovaném použití vašeho účtu, neprodleně upozorněte oddělení podpory zákazníků. Není dovoleno (a) Sdílet informace o svém účtu (s výjimkou autorizace správce účtu) nebo (b) používat účet jiného uživatele. Správce vašeho účtu může informace o vašem účtu využívat ke správě při využívání Služeb a přístupu k nim.
 
5. Chování uživatelů.
 
5.1 Odpovědné používání.Komunity společnost Adobe se často skládají z uživatelů, kteří očekávají určitou míru slušnosti a profesionality. Služby je nutno používat odpovědným způsobem.
 
5.2 Zneužití. Služby, Software ani obsah, které vám v rámci Služeb poskytujeme, není dovoleno používat nesprávným způsobem. Není například dovoleno:
 
(a) kopírovat, měnit, hostovat, streamovat, sublicencovat nebo přeprodávat Služby, Software nebo obsah,
 
(b) umožnit nebo dovolit ostatním, aby používali Služby, Software nebo obsah na základě informací o vašem účtu,
 
(c) využívat obsah nebo Software, které jsou součástí Služeb, k vytvoření databáze jakéhokoli typu,
 
(d) přistupovat nebo se pokoušet o přístup ke Službám jakýmikoli jinými prostředky než přes rozhraní, které jsme poskytli nebo autorizovali,
 
(e) obcházet jakákoli omezení přístupu nebo použití, která se uplatňují v rámci prevence určitého použití Služeb,
 
(f) sdílet obsah nebo jednat způsobem, který porušuje Práva na duševní vlastnictví kohokoli dalšího („Práva na duševní vlastnictví“ označují autorská práva, morální práva, ochranné známky, vizuální formu, patenty, obchodní tajemství, nezákonnou konkurenci, práva na ochranu osobních údajů, právo na publicitu a jakákoli jiná vlastnická práva),
 
(g) nahrávat jakýkoli obsah, který je nezákonný, škodlivý, výhružný, hanlivý, pomlouvačný, vulgární, lascivní, sprostý, útočí na ochranu osobních údajů ostatních uživatelů nebo je nenávistný,
 
(h) vydávat se za jakoukoli osobu nebo entitu či nepravdivě předstírat nebo jinak zkreslovat vaše spojení s určitou osobou nebo entitou,
 
(i) pokoušet se deaktivovat, narušit nebo zničit Služby, software či hardware,
 
(j) rušit, zasahovat či bránit jinému uživateli v používání Služeb (například stalking, zastrašování nebo obtěžování ostatních uživatelů, podněcování ke spáchání trestného činu nebo jakékoli poškozování nezletilých),
 
(k) zapojovat se do řetězových dopisů, nevyžádaných e-mailů, pyramidových schémat, spamů nebo jiných nevyžádaných zpráv,
 
(l) umísťovat do Služeb reklamu na jakékoli produkty nebo služby, aniž byste k tomu předem získali náš písemný souhlas,
 
(m) používat jakékoli dolování dat nebo podobné metody shromažďování a získávání dat v souvislosti se Službami,
 
(n) porušovat platné zákony.
 
6. Poplatky a platba.
 
6.1 Daně a poplatky třetím stranám. Vaší povinností je uhradit veškeré platné daně a jakékoli poplatky třetím stranám (včetně například telefonních poplatků, poplatků mobilním operátorům, poplatků poskytovatelům internetových služeb, datových tarifů, poplatků za směnu měn nebo poplatků za zahraniční transakce). Za tyto poplatky neodpovídáme. S dotazy na poplatky se obraťte na příslušnou finanční instituci. V případě poplatků, které dlužíte nám, můžeme podniknout kroky k jejich výběru. Nesete odpovědnost za veškeré náklady a výdaje související s výběrem poplatků. Pokud se nacházíte v jiné zemi než příslušný subjekt společnosti Adobe, se kterým transakci provádíte (tj. Adobe Systems Incorporated pro severoamerické zákazníky a Adobe Systems Software Ireland Limited pro zákazníky ze všech ostatních zemích), bude vaše platba určena zahraničnímu subjektu.
 
6.2 Informace o platební kartě. Pokud nás neupozorníte na aktualizace způsobu plateb, pak se můžeme za účelem nepřerušeného poskytování služby zapojit do programů podporovaných vaším poskytovatelem karty, kde se pokusíme získat vaše aktuální platební údaje a vy nám udělujete oprávnění pokračovat ve strhávání poplatku z vašeho účtu na základě získaných aktualizovaných informací.
 
7. Vaše povinnosti v rámci záruky a odškodnění.
 
7.1Záruka.Odesláním obsahu do Služeb souhlasíte, že vlastníte: (a) všechny nezbytné licence a oprávnění na používání a sdílení vašeho obsahu a (b) práva nezbytná k udělení licencí za těchto podmínek.
 
7.2 Odškodnění. Odškodníte nás a naše pobočky, dceřiné společnosti, referenty, zástupce, zaměstnance, partnery a poskytovatele licencí v případě jakéhokoli nároku, požadavku, ztráty nebo poškození, včetně příslušných poplatků právním zástupcům, plynoucích nebo souvisejících s používáním vašeho obsahu, vaším používáním Služeb nebo Softwaru, popř. při vašem porušení těchto podmínek.
 
8. Zřeknutí se záruk.
 
8.1 Pokud v Dodatečných podmínkách není uvedeno jinak, Služba a Software jsou poskytovány „TAK, JAK JSOU“. Do maximální míry povolené zákonem se zříkáme veškerých záruk, výslovných nebo mlčky předpokládaných, včetně předpokládaných záruk neporušenosti, obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel. Nebereme na sebe žádné závazky týkající se obsahu v rámci Služeb. Dále odmítáme poskytovat jakoukoli záruku, že (a) Služby nebo Software budou odpovídat vašim požadavkům nebo že budou stále k dispozici, bez přerušení, včas nebo bez chyb; že (b) výsledky, které mohou vyplývat z používání Služeb nebo Softwaru, budou efektivní, přesné nebo spolehlivé; že (c) kvalita Služeb nebo Softwaru bude vyhovovat vašim očekáváním; nebo že (d) jakékoli chyby nebo závady Služeb nebo Softwaru budou opraveny.
 
8.2 Konkrétně se zříkáme veškeré odpovědnosti za jakékoli akce plynoucí z vašeho používání jakýchkoli Služeb nebo Softwaru. Služby a Software můžete používat a přistupovat k nim podle vlastního uvážení a na vlastní riziko a nesete výhradní odpovědnost za jakékoli poškození vašeho počítačového systému nebo ztrátu dat plynoucí z používání jakýchkoli Služeb či Softwaru a přístupu k nim.
 
9. Omezení odpovědnosti.
 
9.1 Pokud není v Dodatečných podmínkách uvedeno jinak, neneseme vůči vám ani komukoli jinému odpovědnost za následující: (a) jakákoli ztráta použití, dat, dobré vůle nebo zisků, ať již předvídatelných či nepředvídatelných; a (b) jakékoli speciální, náhodné, nepřímé, následné nebo represivní škody způsobené kdekoli (i když jsme byli na možnost vzniku takovýchto škod upozorněni), včetně škod (x) plynoucích ze ztráty použití, dat nebo zisků, ať již předvídatelných či nikoli, (y) na základě jakékoli teorie odpovědnosti, včetně porušení smlouvy nebo záruky, zanedbání nebo jiné protiprávní akce nebo (z) plynoucí z jakéhokoli nároku v souvislosti s vaším používáním Služeb nebo Softwaru nebo přístupem k nim. Žádná část těchto podmínek neomezuje nebo nevylučuje naši odpovědnost vůči hrubému zanedbání, za naše záměrné profesní pochybení (nebo našich zaměstnanců) nebo za úmrtí či osobní poranění.
 
9.2 Naše celková odpovědnost v jakékoli záležitosti plynoucí z těchto podmínek nebo s nimi spojená je omezena na částku 100 USD nebo celkovou částku, kterou jste zaplatili za používání Služeb a Softwaru během tříměsíčního období předcházejícího události, na základě které závazek vznikl, podle toho, která z těchto částek je vyšší. Toto omezení bude platit i v případě, že jste byli upozorněni na možnost vzniku odpovědnosti při překročení části a bez ohledu na jakékoli selhání základního účelu jakékoli omezené nápravy.
 
9.3 Omezení a vyloučení v části 9 platí do maximální možné míry povolené zákonem.
 
10. Ukončení.
 
10.1 Ukončení z vaší strany.. Používání Služeb můžete kdykoli ukončit. Zrušením účtu se nezbavujete závazku uhradit jakékoli zbývající poplatky.
 
10.2 Ukončení z naší strany. Pokud tyto podmínky ukončíme z jiných než příčinných důvodů, vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vás upozornili nejméně 30 dní před ukončením, a to na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli. Uvedeme rovněž pokyny k získání vašeho obsahu. Pokud není v Dodatečných podmínkách uvedeno jinak, můžeme vaše právo k užívání a přístupu ke Službám nebo Softwaru kdykoli ukončit v následujících případech:
 
(a) porušíte jakékoli ustanovení těchto podmínek (nebo jednáte způsobem, který nese jasné známky toho, že nemáte v úmyslu tyto podmínky dodržovat nebo toho nejste schopni),
 
(b) nezaplatíte včas poplatky za Software nebo Služby, pokud nějaké vznikly,
 
(c) vyžaduje to od nás zákon (například je-li poskytování Služeb nebo Softwaru vaší straně nezákonné nebo se takovým stane),
 
(d) rozhodneme se ukončit provozování Služby nebo Softwaru jako celku nebo jeho části (například pokud se poskytování Služeb ve vaší oblasti stane kvůli změně zákona nepraktické),
 
(e) váš bezplatný účet je po delší dobu neaktivní.
 
10.3 Ukončení ze strany Správce skupiny. Správci skupiny služby, například služba Creative Cloud pro týmy, může kdykoli ukončit přístup uživatele ke Službě. Pokud správce skupiny ukončí váš přístup, můžete ztratit přístup k obsahu, který jste umístili vy sami nebo jiní uživatelé skupiny do sdíleného pracovního prostoru v rámci takové Služby.
 
10.4 Zachování platnosti. Při ukončení nebo vypršení platnosti těchto podmínek budou přetrvávat jakékoli vám udělené trvalé licence, vaše povinnost odškodnění, naše odmítnutí záruk nebo omezení odpovědnosti a ustanovení pro případ řešení sporů v nich uvedené. Po uplynutí či ukončení Služeb může veškerý Software nebo jeho části bez dalšího předchozího oznámení přestat fungovat.
 
11. Vyšetřování.
 
11.1 Prohledávání. Obsah odeslaný do Služeb nekontrolujeme, ale můžeme využívat dostupné technologie nebo procesy na vyhledávání určitých typů nelegálního obsahu (například dětské pornografie) nebo jiného urážlivého obsahu či chování (například vzorce aktivity, které označují spam nebo phishing, případně klíčová slova označující, že byl obsah pro dospělé publikován mimo stěnu oddělující obsah pro dospělé).
 
11.2 Zveřejnění informací. K informacím o vás nebo vašem používání Služeb můžeme přistoupit nebo tyto informace zpřístupnit, (a) pokud to vyžaduje zákon (například když obdržíme platnou soudní obsílku nebo příkaz k domovní prohlídce), (b) v reakci na vaše žádosti o podporu zákaznických služeb nebo (c) když se domníváme, že je nezbytné chránit práva, majetek či osobní bezpečnost nás, našich uživatelů nebo veřejnosti.
 
12. Zákony o kontrole vývozu.
 
Software, Služby, obsah a používání Softwaru, Služeb a obsahu se řídí americkými a mezinárodními zákony, omezeními a nařízeními, která mohou řídit dovoz, vývoz a používání Softwaru. Souhlasíte, že budete dodržovat veškeré zákony, omezení a nařízení.
 
13. Řešení sporů.
 
13.1 Proces.V případě jakýchkoli sporů nebo pochybností souhlasíte, že se nejprve pokusíte spor vyřešit neformálně a obrátíte se na nás. V případě, že nedojde k vyřešení sporu do 30 dní od jeho předložení, musíte vy nebo společnost Adobe vyřešit jakékoli nároky související s těmito podmínkami, Službami nebo Softwarem prostřednictvím konečné a závazné arbitráže, s výjimkou případů, kdy můžete vznést nároky u soudu k vyřešení drobných sporů, pokud je váš nárok oprávněný.
 
13.2 Pravidla. Pokud sídlíte v některém z amerických států, bude arbitráž spravovat asociace JAMS v okrese Santa Clara, Kalifornie, v souladu s komplexními pravidly a postupy arbitráže. Pokud sídlíte v Austrálii, na Novém Zélandu, v Japonsku, kontinentální Číně, správní oblasti Hongkong, správní oblasti Macau, na Tchaj-wanu, v Korejské republice, Indii, na Srí Lance, v Bangladéši, Nepálu nebo v některém členském státě Asociace jihovýchodních asijských národů (ASEAN), bude arbitráž řídit mezinárodní singapurské arbitrážní centrum (Singapore International Arbitration Centre – SIAC) v Singapuru v rámci svých pravidel arbitráže, která jsou odkazována v této části. V ostatních případech bude arbitráž řídit Londýnský soud pro mezinárodní arbitráže (London Court of International Arbitration – LCIA) v Londýně v souladu s pravidly arbitráže LCIA. Společnost Adobe společně s vámi vybere jednoho rozhodčího soudce. Jazykem arbitráže bude angličtina, ale jakýkoli svědek, který nemluví anglicky, může vypovídat ve svém rodném jazyce a jeho výpověď bude simultánně tlumočena do angličtiny (na náklady strany, která svědka nechala předvolat). Vynesený rozsudek může vstoupit v platnost a bude vymahatelný u jakéhokoli soudu oprávněné jurisdikce, která má jurisdikci nad oběma stranami.
 
13.3 Žádné žaloby v rámci skupiny.. Spory s námi můžete řešit pouze na individuální bázi a nesmíte vznést nárok jako žalující strana nebo člen skupiny ve skupinové žalobě, společné žalobě nebo v žalobě v zastoupení.
 
13.4 Zdržovací žaloba. Bez ohledu na výše uvedené souhlasíte, že v případě neoprávněného přístupu ke Službám nebo obsahu v rozporu s těmito podmínkami budeme mít nárok žádat opravné prostředky (nebo ekvivalentní typ naléhavé právní nápravy) v jakékoli jurisdikci.
 
14. Dodržování licencí.
 
Pokud jste společnost, firma nebo organizace, můžeme ne častěji než jednou za 12 měsíců po předchozím upozornění sedm dní předem pověřit některého našeho pracovníka nebo nezávislého auditora, který má povinnost zachovat mlčenlivost, prověřením vašich záznamů, systémů a zařízení (včetně ruční kontroly, elektronických metod nebo obojího) s cílem ověřit, že vaše instalace a používání jakéhokoli a veškerého Softwaru nebo Služeb je v souladu s platnými licencemi, které jsme vám poskytli. Dále nám poskytnete všechny záznamy a informace, o které vás požádáme, za účelem ověření, že instalace a používání jakéhokoli a veškerého Softwaru a Služeb odpovídá platným licencím, které vám poskytneme, a to do 30 dnů od podání požadavku. Pokud bude ověřením zjištěn nedostatečný počet licencí na Software nebo Služby, obstaráte si okamžitě veškeré potřebné licence, předplatná a případnou údržbu a podporu. Pokud nedostatečné poplatky překročí 5 % hodnoty splatných licenčních poplatků, uhradíte také naše přiměřené náklady na ověření této skutečnosti.
 
15. Úpravy.
 
Tyto podmínky nebo jakékoli další podmínky vztahující se na Služby nebo Software můžeme změnit tak, aby například odrážely změny zákona nebo změny našich Služeb či Softwaru. Podmínky byste si měli pravidelně procházet. Oznámení nebo změny těchto podmínek budeme publikovat na této stránce. V příslušné Službě nebo Softwaru budeme informovat o změněných dodatečných podmínkách. Pokračováním v používání nebo přístupu ke Službám nebo Softwaru po vstupu revize v platnost souhlasíte, že se budete řídit revidovanými podmínkami.
 
16. Různé.
 
16.1 Znění v anglickém jazyce. Při výkladu těchto podmínek je rozhodující verzí verze v anglickém jazyce.
 
16.2 Oznámení pro společnost Adobe.. Oznámení nám můžete zasílat na adresu: Adobe Systems, 345 Park Avenue, San Jose, Kalifornie 95110-2704, k rukám: vedoucí právního oddělení.
 
16.3 Oznámení pro vás. Oznámení vám můžeme zasílat e-mailem, poštou, příspěvky ve Službách nebo jinými právně přijatelnými způsoby.
 
16.4 Celá smlouva. Tyto podmínky představují celou smlouvu mezi vámi a námi týkající se používání Služeb a Softwaru a nahrazují jakékoli předchozí smlouvy mezi vámi a námi v souvislosti s používáním Služeb.
 
16.5 Nemožnost postoupení. Tyto podmínky nemůžete postoupit ani jinak převést svá práva a povinnosti z nich vyplývající, a to jako celek ani částečně, bez našeho písemného souhlasu. Jakýkoli takový pokus bude neplatný. Naše práva vyplývající z těchto podmínek můžeme převést na třetí stranu.
 
16.6 Oddělitelnost ustanovení. Pokud není konkrétní podmínka vymahatelná, nebude to mít vliv na žádné jiné podmínky.
 
16.7 Nemožnost zřeknutí se odpovědnosti.Jakékoli nedodržení nebo neuplatnění některé z těchto podmínek z naší strany nepředstavuje zřeknutí se ustanovení v dané části.
 
17. Zákon DMCA.
 
Respektujeme práva na duševní vlastnictví jiných osob a totéž očekáváme od svých uživatelů. Na jasná oznámení porušení autorských práv budeme reagovat v souladu se zákonem DMCA („Digital Millennium Copyright Act“). Další informace o zásadách a postupech odstranění duševního vlastnictví společnosti Adobe si můžete přečíst zde: http://www.adobe.com/legal/dmca.html.
 
Adobe Systems Incorporated: 345 Park Avenue, San Jose, Kalifornie 95110-2704
 
Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24
 
Adobe_General_Terms_of_Use-en_US-20170331_2200