Vanaf 16 april 2020 werken we onze Gebruiksvoorwaarden bij. Klik hier om de bijgewerkte voorwaarden te bekijken. [http://adobe.com/nl/legal/terms-linkfree-2.html]

 
Laatst bijgewerkt: 5 juni 2018. Vervangt alle eerdere versies.
 
Deze Algemene gebruiksvoorwaarden ("Algemene voorwaarden") bepalen samen met eventuele toepasselijke Aanvullende voorwaarden (zie artikel 1.2 hieronder) en de Abonnements- en annuleringsvoorwaarden (gezamenlijk "Voorwaarden") uw gebruik van onze website, klantenondersteuning en services zoals Creative Cloud (gezamenlijk "Services") en van software die we opnemen als onderdeel van de Services, evenals alle applicaties, Voorbeeldbestanden en Contentbestanden (hieronder gedefinieerd), scripts, broncode, instructiesets en aanverwante documentatie (gezamenlijk "Software"). Als u een andere overeenkomst met ons hebt gesloten over specifieke Services of Software, gelden de voorwaarden van die overeenkomst als deze in strijd zijn met de Voorwaarden. Zoals verder wordt besproken in artikel 4 hieronder, behoudt u alle (eigendoms)rechten op uw (hieronder gedefinieerde) Content.
 
U moet 13 jaar of ouder zijn om u te registreren voor een eigen Adobe ID.Scholen die deelnemen aan een programma voor benoemde gebruikers in het basis- en voortgezet onderwijs kunnen kinderen onder de 13 jaar een Adobe ID op bedrijfsniveau geven, maar alleen na uitdrukkelijke toestemming van de ouders.
 
1. Uw overeenkomst met Adobe.
 
1.1 Rechtskeuze keuze van de aanbestedende instantie. Als u woonachtig bent in Noord-Amerika (inclusief de Verenigde Staten, Canada en Mexico), hebt u een relatie met Adobe Systems Incorporated, een Amerikaanse onderneming, en vallen de Voorwaarden onder de wetgeving van Californië, Verenigde Staten. Bent u woonachtig buiten Noord-Amerika, dan hebt u een relatie met Adobe Systems Software Ireland Limited en vallen de Voorwaarden onder de wetgeving van Ierland.Voor klanten in Australië treedt Adobe Systems Software Ireland Limited op als bevoegd tussenpersoon van Adobe Australia Trading Pty Ltd. die deze overeenkomst aangaat in de hoedanigheid van tussenpersoon voor Adobe Australia Trading Pty Ltd. U kunt wettelijk aanvullende rechten hebben. Voor zover dit wettelijk verboden is proberen we die rechten niet te beperken.
 
1.2Aanvullende voorwaarden. Onze Services en Software worden in licentie gegeven en niet aan u verkocht, en kunnen ook onderworpen zijn aan een of meer van de onderstaande aanvullende voorwaarden ("Aanvullende voorwaarden"). Als er een conflict is tussen de bepalingen in de Algemene voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden, zijn met betrekking tot die Service of Software de Aanvullende Voorwaarden van toepassing. De Aanvullende voorwaarden kunnen worden gewijzigd.
 
 • Adobe Developer (http://www.adobe.com/go/developer-terms_nl)
 • Adobe Fonts (http://www.adobe.com/go/adobe-fonts-terms_nl)
 • Adobe Sign (http://www.adobe.com/go/adobesignterms_nl)
 • Adobe Spark (http://www.adobe.com/go/spark-terms_nl)
 • Adobe Stock (http://www.adobe.com/go/stockterms_nl)
 • Adobe Stock Contributor (http://www.adobe.com/go/contributorterms_nl)
 • Behance (http://www.adobe.com/go/BehanceTOU_nl)
 • Business Catalyst (http://www.adobe.com/go/businesscatalyst_terms_nl)
 • Business Customers (https://wwwimages2.adobe.com/content/dam/cc/nl/legal/servicetou/Business-Additional-Terms_en-US_20200416.pdf)
 • Demo Assets (http://www.adobe.com/go/demoassets_nl)
 • Document Cloud (http://www.adobe.com/go/documentcloudterms_nl)
 • Fuse (http://www.adobe.com/go/fuseterms_nl)
 • K-12 (Primary and Secondary) Education Named Users (http://www.adobe.com/go/primary-secondary-terms_nl)
 • Software (http://www.adobe.com/go/softwareterms_nl)
 • Substance (https://wwwimages2.adobe.com/content/dam/cc/en/legal/servicetou/Substance-Additional-Terms-en_US_20200316.pdf)

 

2. Privacy.
 
2.1 Privacy.Voor informatie over hoe we gegevens over u verzamelen, gebruiken, delen of verwerken, kunt u ons Privacybeleid raadplegen op http://www.adobe.com/go/privacy_nl.
 
2.2 Gebruiksgegevens van desktopapplicaties.U kunt informatie over uw gebruik van onze desktopapplicaties met ons delen. Voor zover wettelijk is toegestaan is deze optie standaard ingeschakeld en is de informatie gekoppeld aan uw Adobe-account. Met deze informatie kunnen wij u een persoonlijkere ervaring leveren en de kwaliteit en functies van producten verbeteren. U kunt uw voorkeuren op elk moment aanpassen via uw pagina Adobe Accountbeheer. Ga voor meer informatie over de gebruiksgegevens van desktopapplicaties naar http://www.adobe.com/go/app_usage_FAQ_nl.
 
2.3 Onze toegang tot uw Content. Voor zover dit wettelijk is toegestaan hebben we beperkt toegang tot uw Content (gedefinieerd in artikel 4.1 hieronder) en zullen we uw Content beperkt bekijken en beluisteren. Zo moeten we voor het uitvoeren van de Services uw Content openen, bekijken of beluisteren om (a) te reageren op verzoeken om ondersteuning; (b) fraude, beveiligingsproblemen, onwettige zaken of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken en (c) te voldoen aan de Voorwaarden. Onze geautomatiseerde systemen kunnen uw Content analyseren aan de hand van technieken als machinaal leren. Deze analyse kan plaatsvinden wanneer de Content wordt verzonden, ontvangen of opgeslagen. Vanuit deze analyse kunnen wij de Services verbeteren. Ga voor meer informatie over machine learning naar http://www.adobe.com/go/machine_learning_nl.
 
3. Gebruik van Services en Software.
 
3.1 Licentie. Op voorwaarde dat u zich houdt aan de Voorwaarden en de wet, hebt u toegang tot en mag u gebruikmaken van de Services en Software.
 
3.2 Intellectuele eigendom van Adobe.Wij (en onze licentiegevers) blijven de enige houder van alle rechten en eigendomsrechten op en belangen in de Services of Software. Behalve zoals vermeld in de Voorwaarden, verlenen wij u geen enkel recht op octrooien, auteursrechten, handelsgeheimen, handelsmerken of andere rechten met betrekking tot de artikelen in de Services of Software. We behouden ons alle rechten voor die niet onder de Voorwaarden zijn verleend.
 
3.3 Opslag.Als de Services opslag aanbieden, raden wij u aan ook regelmatig een back-up van uw Content te maken. We kunnen redelijke technische limieten instellen voor onder meer bestandsgrootte, opslagruimte en verwerkingscapaciteit. We kunnen de Services opschorten totdat u binnen de limiet van de opslagruimte voor uw account valt. Aan het einde van uw licentietermijn zullen we redelijke zakelijke inspanningen verrichten zodat u ​​uw Content uit de Services kunt halen. De overgang moet binnen 30 dagen na de datum van beëindiging of verloop van uw licentietermijn worden voltooid. Aan het einde van de transitieperiode van 30 dagen, behouden we ons het recht voor om uw Content te verwijderen.
 
3.4 Door gebruikers gemaakte content. We kunnen door onze gebruikers gemaakte content hosten. Bij toegang tot onze Services kunt u content tegenkomen die u beledigend of verontrustend vindt. Het enige dat u kunt doen is de content niet langer bekijken. Eventueel kunt u ook op de knop 'Melden' klikken om de beledigende, door gebruikers gemaakte content bij ons te melden.
 
3.5 Voorbeeldbestanden. "Voorbeeldbestanden" betekent door Adobe geleverde bestanden zoals contentafbeeldingen, clipart, stockafbeeldingen of geluiden voor gebruik in lesbestanden, demonstraties en voor andere experimentele doeleinden, die kunnen worden bestempeld als voorbeeldbestanden. Voorbeeldbestanden mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verstrekt. U mag Voorbeeldbestanden niet zelfstandig distribueren (dat wil zeggen: in omstandigheden waarin de Voorbeeldbestanden de primaire waarde zijn van het product dat wordt gedistribueerd) en u kunt geen rechten claimen op de Voorbeeldbestanden.
 
3.6 Contentbestanden."Contentbestanden" zijn Adobe-assets die worden verstrekt als onderdeel van de Services en Software. Tenzij in documentatie of specifieke licenties anders is bepaald, verlenen we u een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie om Contentbestanden te gebruiken voor uw eindgebruik (d.w.z. de door u gemaakte afleidende applicaties of producten) waarin de Contentbestanden, of afleidingen daarvan, zijn ingesloten voor uw gebruik ("Eindgebruik"). U mag de Contentbestanden wijzigen voordat u ze insluit in het Eindgebruik. U mag Contentbestanden alleen reproduceren en distribueren in verband met uw Eindgebruik, maar u kunt in geen geval Contentbestanden buiten het Eindgebruik zelfstandig of losstaand distribueren.
 
3.7 Andere licentietypen.
 
(a) NFR-versie. We kunnen de Services of Software aanduiden als 'proefversie', 'evaluatieversie' of 'niet voor wederverkoop bestemd' of voorzien van andere soortgelijke aanduidingen ("NFR-versie"). U kunt de NFR-versie alleen installeren en gebruiken tijdens de periode en voor de doeleinden die we hebben aangegeven bij het ter beschikking stellen van de NFR-versie. U mag materiaal dat u met de NFR-versie hebt gemaakt niet voor commerciële doeleinden gebruiken.
 
(b) Prerelease-versie. We kunnen de Services of Software, of een functie van de Services of Software, aanduiden als prerelease- of betaversie ("Prerelease-versie"). Een Prerelease-versie is niet het eindproduct en kan bugs bevatten waardoor er systeem- of andere fouten en gegevensverlies kunnen optreden. We kunnen ervoor kiezen om de Prerelease-versie niet op de markt te brengen. U dient het gebruik van de Prerelease-versie onmiddellijk te staken en alle kopieën van de Prerelease-versie te vernietigen als we u dit vragen of als we een handelsversie van de Prerelease-versie uitbrengen. Elke afzonderlijke overeenkomst die we met u sluiten in verband met de Prerelease-versie heeft prioriteit boven deze bepalingen.
 
(c) Onderwijsversie. Als we aangeven dat Services of Software bestemd zijn voor gebruikers in het onderwijs ("Onderwijsversie"), mag u de Onderwijsversie alleen gebruiken als u voldoet aan de deelnamevoorwaarden op http://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-_nlguidelines_nl. U mag de Onderwijsversie alleen installeren en gebruiken in het land waar u wordt aangemerkt als educatieve gebruiker. Als u woonachtig bent in de Europese Economische Ruimte, betekent 'land' in de vorige zin de Europese Economische Ruimte.
 
4. Uw Content.
 
4.1 Content."Content" betekent al het materiaal, zoals audio- en videobestanden, elektronische documenten of afbeeldingen, dat u uploadt en importeert in de Services of Software in verband met gebruik van de Services.
 
4.2 Eigendom. U behoudt alle rechten op en het eigendom van uw Content. Wij claimen geen eigendomsrechten op uw Content.
 
4.3 Licenties voor uw Content om de Services en Software te kunnen aanbieden.Wij hebben van u bepaalde licenties voor uw Content nodig om de Services en Software te kunnen aanbieden. Als u de Content naar de Services uploadt, geeft u ons een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om de Content te gebruiken, reproduceren, openbaar te vertonen, distribueren en aan te passen (bijvoorbeeld om uw Content beter uit te laten komen), openbaar uit te voeren en te vertalen voor zover dat nodig is als reactie op door gebruikergestuurde acties (zoals wanneer u ervoor kiest uw Content voor uzelf op te slaan of met anderen te delen). Deze licentie is uitsluitend bedoeld voor het uitvoeren of verbeteren van de Services en Software.
 
4.4 Uw Content delen.
 
(a) Delen. Sommige Services en Software kunnen functies bieden die u toestaan uw Content te delen met andere gebruikers of openbaar te maken. "Delen" betekent e-mailen, publiceren, verzenden, uploaden of anderszins beschikbaar stellen (aan ons of aan andere gebruikers) via uw gebruik van de Services en Software. Andere gebruikers kunnen uw Content op veel manieren gebruiken, kopiëren, aanpassen of opnieuw delen. Overweeg zorgvuldig wat u wilt delen of openbaar wilt maken, aangezien u verantwoordelijk bent voor de Content die u deelt.
 
(b) Mate van toegang. We controleren niet wat anderen met uw Content doen. U bent verantwoordelijk voor het bepalen van de beperkingen die op uw Content geplaatst worden en voor het toepassen van het juiste toegangsniveau tot de Content. Als u geen toegangsniveau instelt voor uw Content, worden mogelijk standaard de meest uitgebreide toegangsrechten verleend. Het is uw verantwoordelijkheid om andere gebruikers te laten weten hoe uw Content gedeeld mag worden en de instelling met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot of het delen van uw Content aan te passen.
 
(c) Opmerkingen.Via de Services en Software kunt u Content becommentariëren. Opmerkingen zijn niet anoniem en kunnen worden gezien door andere gebruikers. Uw opmerkingen kunnen worden verwijderd door u, andere gebruikers of ons.
 
4.5 Beëindiging van de licentie. U kunt deze licentie voor uw Content op elk moment intrekken en onze rechten beëindigen door uw Content uit de Service te verwijderen. Een aantal kopieën van uw Content kan echter worden achtergehouden als onderdeel van onze routineback-ups.
 
4.6 Feedback. U bent niet verplicht ideeën, suggesties of voorstellen ("Feedback") aan ons kenbaar te maken. Als u ons wel Feedback geeft, dan verleent u ons een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het maken, gebruiken, verkopen, gemaakt hebben, aanbieden om te verkopen, importeren, reproduceren, openbaar tonen, verspreiden, aanpassen en openbaar uitvoeren van de Feedback.
 
4.7 Uw Content verkopen. Wij kunnen u onder afzonderlijke voorwaarden toestaan uw Content via onze Services onder licentie aan andere gebruikers aan te bieden.
 
5. Accountgegevens.
 
U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden via uw account. Stel Klantenondersteuning direct op de hoogte als u achter onbevoegd gebruik van uw account komt. U mag (a) uw accountgegevens niet delen (behalve met een bevoegde accountbeheerder) of (b) de account van iemand anders niet gebruiken. Uw accountbeheerder kan uw accountgegevens gebruiken voor beheer en gebruik van en toegang tot de Services en Software. Voor PhoneGap behouden we ons het recht voor om limieten en beperkingen met betrekking tot abonnementen te controleren en af ​​te dwingen, inclusief, maar niet beperkt tot, het recht om voor overschrijdingen kosten in rekening te brengen.
 
6. Gebruikersgedrag.
 
6.1 Verantwoordelijk gebruik. De community's van Adobe bestaan vaak uit gebruikers die een bepaalde mate van beleefdheid en professionaliteit verwachten. U dient de Services en Software op een verantwoordelijke manier te gebruiken.
 
6.2 Misbruik. U mag de Services of Software niet misbruiken. U mag bijvoorbeeld:
 
(a) de Service of Software niet kopiëren, wijzigen, hosten, streamen, in sublicentie geven of doorverkopen;
 
(b) anderen niet in staat stellen of toestaan om via uw accountgegevens de Services of Software te gebruiken;
 
(c) de Software niet gebruiken voor het opstellen van een database;
 
(d) geen toegang verschaffen of pogen toegang te verschaffen tot de Services of Software op andere wijze dan via de interface die wij aanbieden of toestaan;
 
(e) geen toegangs- of gebruiksbeperkingen omzeilen die zijn ingesteld om bepaald gebruik van de Services of Software te voorkomen;
 
(f) geen Content delen of gedrag vertonen waardoor iemands rechten op intellectueel eigendom (“Intellectuele eigendomsrechten”) worden geschonden, d.w.z. auteursrechten, morele rechten, handelsmerken, handelskenmerken, patenten, handelsgeheimen, oneerlijke concurrentie, recht op privacy, recht op publiciteit en andere eigendomsrechten;
 
(g) geen Content uploaden of delen die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, onrechtmatig, lasterlijk, smadelijk, vulgair, onzedelijk of blasfemisch is, inbreuk maakt op de privacy van anderen of hatelijk is;
 
(h) u niet uitgeven voor een andere persoon of entiteit, of onterecht beweren dat u een persoon of entiteit vertegenwoordigt of op andere wijze uw relatie met een persoon of entiteit onjuist voorspiegelen;
 
(i) niet proberen de Services en Software onklaar te maken, te beschadigen of te vernietigen;
 
(j) geen Content of code uploaden, verzenden, opslaan of beschikbaar maken die virussen, schadelijke code, malware of componenten bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van de Services of Software te schaden of te beperken;
 
(k) niet een andere gebruiker weerhouden, storen of verhinderen de Services of Software te gebruiken (zoals anderen stalken, intimideren of bedreigen, anderen aanzetten tot geweld of minderjarigen op enige manier kwaad doen);
 
(l) u niet inlaten met kettingbrieven, junkmail, piramidespelen, phishing, spammen of andere ongevraagde berichten;
 
(m) geen advertenties plaatsen voor producten of diensten in de Services, behalve met onze schriftelijke toestemming vooraf;
 
(n) geen gebruik maken van datamining of soortgelijke methoden om gegevens in verband met de Services te verzamelen en te onttrekken; en
 
(o) niet handelen in strijd met toepasselijke wetgeving (inclusief, maar niet beperkt tot en voor zover van toepassing, de COPPA - Children's Online Privacy Protection Act (Wet voor de bescherming van privacy van kinderen op internet)).
 
7. Kosten en betaling.
 
7.1 Belastingen en kosten van derden. U dient toepasselijke belastingen en kosten van derden te voldoen (met inbegrip van bijvoorbeeld kosten voor telefonie, mobiele verbinding, internetprovider, data-abonnement, creditcards, wisselkoersen en buitenlandse transacties). We zijn niet verantwoordelijk voor deze kosten. Neem contact op met uw financiële instelling voor vragen over kosten. We kunnen maatregelen nemen om de door u aan ons verschuldigde kosten te incasseren. U bent verantwoordelijk voor alle gerelateerde incassokosten en -uitgaven. Als u in een ander land bent gevestigd dan de toepasselijke Adobe-entiteit waarnaar u een transactie uitvoert (bijvoorbeeld Adobe Inc. voor klanten in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, en Adobe Systems Software Ireland Limited voor klanten in alle andere landen), moet u uw betalingen voldoen aan een buitenlandse entiteit.
 
7.2 Creditcardgegevens. Als u ons niet op de hoogte brengt van aanpassingen in uw betaalmethode, kunnen wij, om onderbreking van uw dienst te voorkomen, deelnemen aan programma's die ondersteund worden door de aanbieder van uw creditcard om uw betaalgegevens bij te werken. U geeft ons toestemming om de kosten bij u in rekening te brengen met de bijgewerkte gegevens die wij hebben verkregen.
 
8. Uw garantie- en vrijwaringsverplichtingen.
 
8.1Garantie.Door uw Content naar de Services of Software te uploaden, stemt u ermee in dat u: (a) alle benodigde licenties en machtigingen hebt om uw Content te gebruiken en te delen en (b) de rechten hebt die nodig zijn om de licenties in de Voorwaarden te verlenen.
 
8.2Vrijwaring. U vrijwaart ons en onze dochtermaatschappijen, partnerbedrijven, leidinggevenden, werknemers, partners en licentiegevers van vorderingen, eisen, verlies of schade, inclusief redelijke advocaatskosten die voortvloeien uit of betrekking hebben op uw Content, uw gebruik van de Services of Software of uw schending van de Voorwaarden.
 
9. Disclaimers van garanties.
 
9.1 Tenzij anders vermeld in de Aanvullende voorwaarden worden de Services en Software aangeboden "AS-IS". Voor zover wettelijk is toegestaan, wijzen we alle uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties van de hand, met inbegrip van de stilzwijgende garanties dat er geen inbreuk plaatsvindt op rechten van derden, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Wij doen geen beloftes over de content binnen de Services. Bovendien wijzen we alle garanties van de hand dat (a) de Services of Software voldoen aan uw eisen of constant beschikbaar, ononderbroken, tijdig, veilig of zonder fouten zijn of zullen zijn; (b) de resultaten die worden verkregen via het gebruik van de Services of Software, effectief, nauwkeurig of betrouwbaar zijn; (c) de kwaliteit van de Services of Software voldoet aan uw verwachtingen; of (d) fouten of storingen in de Software worden opgelost.
 
9.2 We verwerpen elke aansprakelijkheid voor acties die voortvloeien uit uw gebruik van Services of Software. U mag de Services of Software naar eigen inzicht en voor eigen risico openen en gebruiken en u bent zelf verantwoordelijk voor schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van gebruik van en toegang tot de Services of Software.
 
9.3 Als u uw Content op onze servers post om deze via onze Services publiekelijk te delen, zijn wij niet verantwoordelijk voor (a) verlies, corruptie of schade aan uw Content; (b) het verwijderen van Content door een ander dan Adobe; of (c) het plaatsen van uw Content door derde partijen op andere websites of andere media.
 
10. Beperking van aansprakelijkheid.
 
10.1 Tenzij anders vermeld in de Aanvullende voorwaarden, zijn wij voor u of iemand anders niet aansprakelijk voor enig verlies van bruikbaarheid, gegevens, goodwill of opbrengsten die al dan niet kunnen worden voorzien, en ook niet voor enige speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade of schadevergoeding (ook niet als we zijn gewezen op de mogelijkheid van deze schade) met inbegrip van schade en verliezen (a) die voortvloeien uit het verlies van bruikbaarheid, gegevens of opbrengsten die al dan niet kunnen worden voorzien, (b) gebaseerd zijn op een aansprakelijkheidsgrondslag, met inbegrip van nalatigheid of een andere onrechtmatige handeling; of (c) voortvloeiend uit andere claims met betrekking tot uw gebruik van of toegang tot de Services of Software. Door niets in de Voorwaarden wordt onze aansprakelijkheid voor grove nalatigheid en doelbewust wangedrag van ons of onze medewerkers of voor overlijden of persoonlijk letsel, beperkt of uitgesloten.
 
10.2 Onze volledige aansprakelijkheid in kwesties ten gevolge van of in verband met de Voorwaarden is beperkt tot USD 100 of het totaalbedrag dat u hebt betaald voor toegang tot de Service en Software gedurende de drie maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die tot de aansprakelijkheid heeft geleid, waarbij het bedrag dat het grootste is, geldt. Deze beperking is van toepassing ongeacht de vorm of bron van de claim of het verlies, ongeacht of de claim of het verlies te voorzien was, en of een partij op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van de claim of het verlies.
 
10.3 De beperkingen en uitsluitingen in dit artikel 10 zijn van toepassing voor zover dit wettelijk is toegestaan.
 
11. Beëindiging.
 
11.1 Beëindiging door u. U kunt het gebruik van de Services en Software op elk moment stopzetten. Als u uw account beëindigt, blijft u verantwoordelijk voor achterstallige kosten.
 
11.2 Beëindiging door ons. Als we de Voorwaarden of uw gebruik van de Service(s) beëindigen op andere dan juridische gronden, proberen we u redelijkerwijs uiterlijk 30 dagen vóór beëindiging op de hoogte te stellen via het e-mailadres dat u aan ons verstrekt. U krijgt dan instructies voor het ophalen van uw Content. Tenzij anders is bepaald in eventuele Aanvullende voorwaarden, mogen we op elk moment uw recht op gebruik van en toegang tot Services of Software beëindigen als:
 
(a) u de bepalingen in de Voorwaarden niet nakomt (of u zich dusdanig gedraagt dat u duidelijk niet van plan of in staat bent om u aan de Voorwaarden te houden);
 
(b) u de eventuele kosten voor de Services of Software niet tijdig betaalt;
 
(c) u wezenlijk enige bepaling van de Voorwaarden overtreedt, en (i) de overtreding niet kan worden gecorrigeerd; of (ii) wij u in kennis stellen van de overtreding en u niet binnen 14 dagen na de kennisgeving voor correctie zorgt;
 
(d) u ​​ons of ons personeel fysiek, verbaal of op andere wijze mishandelt, bedreigt, treitert of lastigvalt (in dergelijke omstandigheden kunnen wij uw toegang tot de Services of Software ook opschorten of beperken);
 
(e) u herhaaldelijk te kwader trouw of zonder een redelijke basis klachten hebt ingediend, en dit blijft doen nadat we u hebben gevraagd te stoppen (in dergelijke omstandigheden kunnen wij uw toegang tot de Services of Software anderszins opschorten of beperken);
 
(f) we hiertoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld in geval het aan u verstrekken van de Services of Software in strijd met de wet is, of in de toekomst zal zijn);
 
(g) wij ervoor kiezen de Services of Software, helemaal of gedeeltelijk, te stoppen (als het voor ons vanwege wetswijzigingen onpraktisch wordt de Services in uw regio te blijven aanbieden); of
 
(h) er gedurende langere tijd geen activiteiten op uw gratis account hebben plaatsgevonden.
 
11.3 Beëindiging door de groepsbeheerder. Groepsbeheerders voor Services zoals "Creative Cloud voor teams" kunnen de toegang tot een Service van een gebruiker op elk moment beëindigen. Als de groepsbeheerder uw toegang beëindigt, hebt u mogelijk geen toegang meer tot Content die door u of andere gebruikers van de groep is gedeeld op een gedeelde werkruimte binnen die Service.
 
11.4 Voortbestaan. Wanneer de Voorwaarden zijn verlopen of beëindigd, kunnen sommige of alle Services en Software zonder voorafgaande kennisgeving niet meer functioneren. Al uw licenties voor onbepaalde tijd blijven echter volledig van kracht. Uw verplichtingen tot vrijwaring, onze uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid, en de bepalingen voor geschillenbeslechting in de Voorwaarden blijven van kracht.
 
12. Onderzoeken.
 
12.1 Screenen. We bekijken niet alle content die naar de Services of Software wordt geüpload, maar wij mogen met behulp van beschikbare technologieën, leveranciers of processen bepaalde soorten illegale content screenen (bijvoorbeeld kinderporno) evenals andere foute content of gedragingen (bijvoorbeeld handelswijzen die wijzen op spam of phishing, of sleutelwoorden die wijzen op porno die buiten het leeftijdsfilter om wordt gepubliceerd).
 
12.2 Bekendmaking. Wij kunnen toegang verschaffen tot informatie over u of uw gebruik van de Services of Software of deze openbaar maken: (a) als dit wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld als we een geldige dagvaarding of bevel tot huiszoeking ontvangen); (b) om op uw verzoek om klantenondersteuning te reageren of (c) als we het naar eigen inzicht nodig achten de rechten, het eigendom of de persoonlijke veiligheid van ons, onze gebruikers of het publiek te beschermen.
 
13. Wetgeving inzake handelsregels.
 
De Services en Software en uw gebruik ervan vallen onder Amerikaanse en internationale wetten, beperkingen en voorschriften die mogelijk van toepassing zijn op de import, de export en het gebruik van de Services en Software. U stemt in met naleving van alle wetten, beperkingen en voorschriften.
 
14. Australian Consumer Law (Australische consumentenwet).
 
Niets in de Voorwaarden is bedoeld om consumentenrechten krachtens de Competition and Consumer Act 2010 (Cth) (CCA) of enige andere wetgeving die niet door middel van overeenkomsten kan worden uitgesloten, beperkt of gewijzigd, uit te sluiten, te beperken of aan te passen. Als er volgens de CCA of enige andere wetgeving een voorwaarde, garantie of termijn in de Voorwaarden moet zijn opgenomen of dat hierin wettelijke waarborgen moeten worden geboden met betrekking tot mogelijk geleverde goederen of diensten, blijft onze aansprakelijkheid voor schending van een dergelijke voorwaarde, garantie of andere termijn beperkt tot hetgeen mogelijk is: (a) in het geval van levering van goederen, zorgen wij (naar onze keuze) voor een of meer van de volgende opties: (i) vervanging van de goederen of levering van equivalente goederen; (ii) reparatie van de goederen; (iii) betaling van de kosten voor vervanging van de goederen of verkrijging van equivalente goederen; en (iv) betaling van de kosten voor reparatie van de goederen; of (b) in het geval van levering van diensten, zorgen wij voor een van de of beide volgende opties: (i) opnieuw leveren van de diensten; en (ii) betaling van de kosten voor het opnieuw leveren van de diensten.
 
15. Geschillenbeslechting.
 
15.1 Proces. U stemt ermee in dat u eventuele problemen of geschillen eerst informeel probeert op te lossen door contact met ons op te nemen. Als een geschil binnen 30 dagen na indiening niet is opgelost, moeten daaruit voortvloeiende gerechtelijke acties worden opgelost door middel van definitieve en bindende arbitrage, behalve dat u daarvoor in aanmerking komende vorderingen mag indienen voor snelrecht.
 
15.2 Regelgeving. Als u woonachtig bent in Noord- of Zuid-Amerika, worden de rechtszaken gevoerd in Santa Clara County, Californië, overeenkomstig de Comprehensive Arbitration Rules and Procedures (Allesomvattende regels en procedures voor rechtszaken). Als u woonachtig bent in Australië, Nieuw-Zeeland, Japan, op het vasteland van China, in Hongkong S.A.R., Macau S.A.R., Taiwan, Zuid-Korea, India, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal of een lidstaat van de Vereniging van Zuidoost Aziatische Naties (ASEAN), zal arbitrage plaatsvinden met behulp van het Singapore International Arbitration Centre (SIAC) in Singapore, conform hun Rules of Arbitration (arbitrageregels) die geacht worden te zijn opgenomen door verwijzing in dit artikel. Anders zal het Londense 'Court of International Arbitration' (LCIA) recht spreken in Londen volgens de arbitrageregels van het LCIA. Er is dan één bemiddelaar die u en Adobe samen kiezen. De zitting vindt in het Engels plaats, maar getuigen met een andere moedertaal dan het Engels mogen hun getuigenis afleggen in hun moedertaal, met simultane vertaling in het Engels (op kosten van de partij die de getuige voordraagt). De uitspraak kan worden ingediend en kan worden afgedwongen door elke bevoegde rechter met rechtsbevoegdheid over u en ons.
 
15.3 Geen collectief beroep. Geschillen met ons kunnen alleen op individuele basis worden opgelost en u mag geen zaak aanspannen als eiser of groepslid in een collectieve, geconsolideerde of representatieve actie.
 
15.4 Voorlopige voorzieningen. Onverminderd het voorgaande stemt u ermee in dat in geval van ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofd gebruik van de Services of Software door u of anderen, in strijd met de Voorwaarden, wij in elk rechtsgebied het recht hebben een voorlopige voorziening (of een equivalent type spoedeisende voorziening) aan te vragen.
 
16. Controlerechten.
 
Als u een onderneming, bedrijf of organisatie bent, kunnen we hoogstens eenmaal per 12 maanden, nadat we u hiervan 7 dagen van tevoren in kennis hebben gesteld, een van onze medewerkers of een onafhankelijke auditor aanwijzen om uw administratie, systemen en faciliteiten onder geheimhouding te inspecteren (inclusief handmatige inspectie, elektronische methodes of beide) om te controleren of installatie en gebruik van alle Services en Software in overeenstemming is met de geldige licenties van ons. Bovendien moet u ons binnen 30 dagen na ons verzoek alle door ons gevraagde stukken en gegevens verstrekken zodat we kunnen controleren of de installatie en het gebruik van alle Services en Software voldoen aan uw geldige licenties. Als uit de inspectie blijkt dat u te weinig licenties voor de Services of Software bezit, moet u onmiddellijk alle benodigde licenties, abonnementen en eventueel achterstallig onderhoud en achterstallige ondersteuning aanschaffen. Als de te weinig betaalde kosten meer dan 5% van de waarde van de verschuldigde licentiekosten bedragen, moet u ons redelijke kosten voor uitvoering van de controle vergoeden.
 
17. Bijgewerkte versies en beschikbaarheid.
 
17.1 Updates van de Algemene voorwaarden en Aanvullende voorwaarden. Wij mogen deze Algemene voorwaarden, eventuele Aanvullende voorwaarden of Abonnements- en annuleringsvoorwaarden aanpassen, bijvoorbeeld om deze in overeenstemming te brengen met wetswijzigingen of wijzigingen in onze Services of Software. Bekijk de Voorwaarden regelmatig. Berichten over wijzigingen van deze Algemene voorwaarden en Aanvullende voorwaarden plaatsen we op deze pagina. Door de Services of Software te blijven gebruiken of te openen nadat de herzieningen in werking zijn getreden, stemt u in met de herziene Voorwaarden.
 
17.2 Updates voor de Services en Software. Wij kunnen de Services of Software (inclusief delen of functies ervan) op elk moment aanpassen, bijwerken of stopzetten zonder enige verplichting naar u of iemand anders toe. Voor wijzigingen in betaalde aanbiedingen, zullen we ons echter redelijkerwijs inspannen om u op de hoogte te brengen van wijzigingen, updates of stopzetting. Als we de Services of Software in hun geheel stopzetten, bieden we u ook een redelijke tijd om uw Content te downloaden en kunnen we u de ongebruikte vergoedingen voor die Services of Software die u vooraf hebt betaald, pro rata terugbetalen.
 
17.3 Beschikbaarheid. Webpagina's waarop de Services worden beschreven, zijn wereldwijd toegankelijk, maar dit betekent niet dat alle Services of functies van services in uw land beschikbaar zijn of dat door gebruikers gegenereerde content die beschikbaar is via de Services, wettig of beschikbaar is in uw land. In bepaalde landen kan de toegang tot bepaalde Services (of bepaalde functies van de Services, Voorbeeldbestanden of Contentbestanden) door ons of door buitenlandse overheden geblokkeerd zijn. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat uw gebruik van de Services wettig of beschikbaar is waar u deze gebruikt. Services zijn niet in alle talen beschikbaar.
 
18. Geen wijzigingen of reverse engineering.
 
Tenzij uitdrukkelijk toegestaan in de Voorwaarden mag u (a) geen enkel deel van de Services of Software wijzigen, overdragen, aanpassen of vertalen; of (b) in geen geval de broncode of delen van Services of Software decompileren, disassembleren, aan reverse-engineering onderwerpen of op andere wijze proberen te achterhalen. Als het in uw rechtsgebied wettelijk is toegestaan om de Software te decompileren om informatie te verkrijgen die nodig is om de in licentie gegeven delen van de Services or Software compatibel te maken met andere software, moet u zulke informatie eerst bij ons opvragen. We kunnen u naar eigen inzicht dergelijke informatie verstrekken of aan de decompilatie van de Services of Software redelijke voorwaarden stellen, inclusief een redelijke vergoeding. Dit om te waarborgen dat onze eigendomsrechten en die van onze leveranciers op de Services en Software worden beschermd.
 
19. Diversen.
 
19.1 Engelse versie. Voor interpretatie en uitleg van de Voorwaarden wordt de Engelse versie gebruikt.
 
19.2 Kennisgeving aan Adobe. Kennisgevingen aan ons kunt u sturen naar het volgende e-mailadres: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California, 95110-2704, USA, Attention: General Counsel.
 
19.3 Kennisgeving aan u. Wij kunnen u op de hoogte stellen via e-mail, post, berichten binnen de Services of andere wettelijk erkende manieren.
 
19.4 Geen toewijzing. U mag deze voorwaarden of uw rechten en plichten onder de Voorwaarden alleen geheel of gedeeltelijk toewijzen of anderszins overdragen na onze schriftelijke toestemming, anders is een dergelijke poging nietig. We mogen onze rechten onder de Voorwaarden overdragen aan derden.
 
19.5 Kopteksten. Koppen die in deze Algemene Voorwaarden of Aanvullende Voorwaarden worden gebruikt, worden alleen voor het gemak verstrekt en worden niet gebruikt voor interpretatie van betekenis of bedoeling.
 
19.6 Scheidbaarheid. Mocht een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of eventuele Aanvullende Voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig of niet-afdwingbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden en eventuele Aanvullende Voorwaarden onverminderd van kracht.
 
19.7 Geen verklaring van afstand. Als we bepaalde bepalingen van de Voorwaarden niet afdwingen of uitoefenen, betekent dit niet dat we afstand doen van die bepalingen.
 
20. DMCA.
 
Wij respecteren de Intellectuele-eigendomsrechten van anderen en wij verwachten van onze gebruikers hetzelfde. Wij reageren op duidelijke berichten van schending van auteursrechten in overeenkomst met de Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Meer informatie over het IP Takedown-beleid en -praktijken van Adobe vindt u hier: http://www.adobe.com/legal/dmca.html.
 
 
Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, USA
 
Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Ierland
 
Adobe_General_Terms_of_Use-nl_NL-20180605_2200