Viimati uuendatud 1. aprillil 2017. Asendab täielikult eelnevat versiooni.
Need tingimused kohalduvad meie veebilehe ja teenuste, näiteks Creative Cloudi kasutamisele (koos teenused) ja tarkvara, näiteks rakendused, sisufailid (määratletud allpool), skriptid, juhisekogumid ja seonduv dokumentatsioon (koos tarkvara) kasutamisele. Teenuste või tarkvara kasutamisel nõustute kõnealuste tingimustega. Kui olete sõlminud meiega mõne muu lepingu konkreetsete teenuste või tarkvara kohta, kohalduvad juhul, kui tekib vastuolu käesolevate tingimustega, lepingu tingimused. Nagu allpool jaotises 3 täpsemalt on selgitatud, jäävad teile kõik olemasolevad õigused ja omandiõigus sisu üle, mille te teenuse kaudu kättesaadavaks teete.
1. Käesoleva lepingu toimimine.
1.1 Jurisdiktsioon. Kui olete Põhja-Ameerika elanik, siis on teie partner Ameerika Ühendriikide ettevõte Adobe Systems Incorporated ning teenustele ja tarkvarale kohaldatakse USA California osariigi seaduseid. Kui elate väljaspool Põhja-Ameerikat, siis on teie partner ettevõte Adobe Systems Software Ireland Limited ning teenustele ja tarkvarale kohaldatakse Iirimaa seadusi.Austraalia klientide jaoks on Adobe Systems Pty Ltd. volitatud esindaja Adobe Systems Software Ireland Limited, kes sõlmib selle lepingu ja tegutseb Adobe Systems Pty Ltd. esindajana. Teil võib olla seaduse järgi muid õigusi. Me ei piira neid õigusi, kui see on seadusega keelatud.
1.2 Sobivus. Teenuseid tohivad kasutada üle 13 aasta vanused isikud.
1.3 Andmekaitse. Andmekaitsepõhimõtted http://www.adobe.com/go/privacy kehtivad kõigi isikuandmete kohta, mille te meile edastate. Teenuste või tarkvara kasutamisel nõustute isikuandmete kaitse põhimõtetega.
1.4 Töölauarakenduse kasutusandmed.Teil on võimalus jagada Adobe’iga teavet selle kohta, kuidas kasutate meie lauaarvutirakendusi. See valik on vaikimisi sisse lülitatud. See teave seostatakse teie Adobe’i kontoga ning see võimaldab meil pakkuda teile personaalsemat kogemust ja aitab meil täiustada tootekvaliteeti ja -omadusi. Oma eelistusi saate igal ajal muuta oma Adobe’i kontohalduse lehel. Töölauarakenduse kasutusandmete kohta saate lisateavet aadressilt http://www.adobe.com/go/app_usage_FAQ
1.5 Kättesaadavus. Teenuseid kirjeldavad leheküljed on juurdepääsetavad üle kogu maailma, aga see ei tähenda, et kõik teenused või teenusefunktsioonid on saadaval teie riigis või et kasutaja loodud sisu, mis on saadaval teenuse kaudu, on teie riigis seaduslik. Me võime teatud riikides blokeerida juurdepääsu teatud teenustele (või teatud teenusefunktsioonidele või sisule). Teie kohustus on tagada, et teenuste teiepoolne kasutamine on nende teiepoolse kasutamise kohas seaduslik. Teenused ei ole saadaval kõigis keeltes.
1.6 Lisatingimused. Osale teenustest ja tarkvarast kohalduvad ka allpool kirjeldatud lisatingimused (lisatingimused). Meie poolt teile pakutavat sisu (nagu tarkvara, SDK, näidised jne) litsentsitakse, mitte ei müüda, ja sellele võidakse kohaldada lisatingimusi. Aeg-ajalt võidakse lisada uusi lisatingimusi.
 • Acrobat.com (http://www.adobe.com/go/acrobatcom_terms)
 • Adobe Creative SDK (http://www.adobe.com/go/creative_sdk_terms)
 • Adobe Stock (http://www.adobe.com/go/stockterms)
 • Adobe Stock Contributor (http://www.adobe.com/go/contributorterms)
 • Behance (http://www.adobe.com/go/BehanceTOU)
 • Business Catalyst (http://www.adobe.com/go/businesscatalyst_terms)
 • Tarkvara CC 2013 (http://www.adobe.com/go/CCEULA)
 • Tarkvara CS6 (http://www.adobe.com/go/CS6EULA)
 • Demoversioonid (http://www.adobe.com/go/demoassets)
 • Document Cloud (sealhulgas Sign) (http://www.adobe.com/go/documentcloudterms_uk)
 • Fuse (http://www.adobe.com/go/fuseterms)
 • Project 1324 (http://www.adobe.com/go/project1324_terms)
 • PhoneGap Build (http://www.adobe.com/go/phonegap_terms)
 • Teenuste juurde kuuluv tarkvara (http://www.adobe.com/go/softwareterms)
 • Typekit (http://www.adobe.com/go/typekit_terms)

 

1.7 Sätete ülimuslikkus. Kui esineb vastuolu selle lepingu tingimuste ja lisatingimuste vahel, on teenuse või tarkvara suhtes ülimuslikud lisatingimused.
1.8 Muutmine. Me võime teenuseid, tarkvara (sealhulgas nende osi või funktsioone) igal ajal muuta, ajakohastada või need lõpetada, ilma et meil tekiks sellega seoses teie või muude isikute ees kohustusi. Püüame teid siiski muudatusest mõistlikus ulatuses eelnevalt teavitada. Samuti anname teile mõistliku aja oma sisu allalaadimiseks. Kui me lõpetame teenuse täielikult, kompenseerime teile kasutamata jäänud teenuse proportsionaalse osa, mille eest olete teinud ettemakse.
2. Teenuse kasutamine.
2.1 Litsents. Teenused on teile kättesaadavad ja te võite neid kasutada, eeldusel et täidate käesolevaid tingimusi ja muid õigusakte.
2.2 Adobe’i intellektuaalomand.Meie (ja meie litsentsiandjad) oleme teenuste ja tarkvara kõigi õiguste, valdusõiguste ja omandiõiguste ainuomanikud. Jätame endale kõik õigused, mida käesolevate tingimustega ei anta.
2.3 Hoidmine.Kui teenustega pakutakse hoidmist, siis soovitame teil oma sisust ka edaspidi regulaarselt varukoopiaid teha. Me võime teie sisule kehtestada mõistlikke tehnilisi piiranguid, nagu piiranguid faili suurusele, hoiuruumile, töötlusjõudlusele ning muid tehnilisi piiranguid. Me võime teenused peatada, kuni te täidate oma kontoga seotud hoiuruumipiirangu.
2.4 Kasutaja loodud sisu. Me võime majutada oma kasutajate loodud sisu. Meie teenustele ligipääsul võite puutuda kokku sisuga, mida te peate solvavaks või ärritavaks. Sellisel juhul on ainsaks lahenduseks lihtsalt lõpetada sellise sisu vaatamine. Kui soovite meid sellisest sisust teavitada, võite klõpsata ka nuppu „Teata“, kui see on olemas.
2.5 Sisufailid. Sisufailidon Adobe'i pakutavad näidisfailid, nagu pildipanga pildid ja helid. Kui sisufailidega seotud dokumentatsioonis või konkreetses litsentsis ei sätestata teisiti, võite kasutada, kuvada, muuta, reprodutseerida ja levitada kõiki sisufaile. Te ei tohi siiski levitada sisufaile iseseisvalt (st viisil, kus sisufailid kujutavad endast levitatava toote põhiväärtust), samuti ei tohi te taotleda sisufailide ega nende tuletistööde suhtes mingeid kaubamärgiõigusi.
2.6 Muud litsentsitüübid.
(a) Mittemüügiversioon. Võime lisada tarkvarale või teenusele märke „prooviversioon“, „hindamiseks“, „mitte edasimüügiks“ vms ( mittemüügiversioon). Te võite mittemüügiversiooni alla laadida ja kasutada üksnes otstarbel, mille me oleme mittemüügiversiooni andmisel sätestanud. Mittemüügiversiooniga loodud materjale tohib kasutada üksnes mitteärilistel eesmärkidel.
(b) Väljalaskmiseelne versioon. Võime liigitada tarkvara või teenused või tarkvara või teenuste osa väljalaskmiseelseks versiooniks ehk beetaversiooniks (väljalaskmiseelne versioon). Väljalaskmiseelne versioon ei ole lõpptoode ja see võib sisaldada programmivigu, mis võivad põhjustada süsteemi- või muid tõrkeid ja andmete kaotsiminekut. Me võime otsustada mitte lasta väljalaskmiseelset versiooni müüki. Peate viivitamata lõpetama väljalaskmiseelse versiooni kasutamise ja hävitama kõik väljalaskmiseelse versiooni koopiad, kui me palume teil seda teha või kui me laseme välja väljalaskmiseelse versiooni kommertsversiooni. Eraldi leping, mille me teiega väljalaskmiseelse versiooni kohta sõlmime, asendab käesolevas jaotises väljalaskmiseelse versiooni kohta kirjeldatud sätteid.
(c) Õppuriversioon. Kui liigitame tarkvara või teenused õppe-eesmärgil kasutajate versiooniks ( õppuriversioon), võite seda versiooni kasutada üksnes juhul, kui vastate tingimustele, mis on toodud veebiaadressil http://www.adobe.com/go/edu_purchasing. Te võite installida õppuriversiooni ja seda kasutada üksnes riigis, kus te olete kvalifitseeritud õppekasutajana. Kui te elate Euroopa Majanduspiirkonnas, tähendab sellele lausele eelnevas lauses esinev sõna „riik“ Euroopa Majanduspiirkonda.
3. Teie sisu.
3.1 Omandiõigus. Teile jäävad kõik õigused ja omandiõigused oma sisu üle. Meil ei ole teie sisule mingeid omandiõigusi.
3.2 Teenuse kasutamiseks vajalikud litsentsid teie sisule.Teenuste osutamiseks ja aktiveerimiseks on meil vaja teie sisule teatud litsentse. Kui te laadite teenustesse üles sisu, annate meile mittevälistava, ülemaailmse, tasuta, all-litsentsitava ja edastatava litsentsi sisu kasutamiseks, reprodutseerimiseks, avalikuks näitamiseks, jagamiseks, muutmiseks (näiteks et teie sisu paremini esitleda), avalikult esitamiseks ja tõlkimiseks vajadusel vastusena kasutajapoolsetele tegevustele (näiteks kui otsustate oma sisu privaatselt hoida või seda teistega jagada). Selle litsentsi eesmärk on üksnes osutada või parandada teenuseid.
3.3 Meie juurdepääs. Pääseme teie sisule ligi, vaatame või kuulame teie sisu üksnes kindlatel viisidel. Näiteks võib teenuste osutamiseks olla vajalik pääseda juurde teie sisule, seda vaadata või kuulata, et (a) vastata abitaotlustele; (b) tuvastada ja ennetada pettusi või neid muul viisil käsitleda, tagada turvalisus või lahendada ebaseaduslike tegevustega seotud või tehnilisi probleeme, ja (c) täita käesolevaid tingimusi. Meie automatiseeritud süsteemid võivad analüüsida teie sisu, kasutades meetodeid, nagu masinõpe. Sellist analüüsi võib esineda, kui sisu saadetakse, saadakse või salvestatakse. Tänu analüüsile saame teenuseid täiustada. Masintutvumise kohta lisateabe saamiseks minge aadressile http://www.adobe.com/go/machine_learning.
3.4 Teie sisu jagamine.
(a) Jagamine. Mõnede teenustega võidakse pakkuda funktsioone, mis võimaldavad teil oma sisu teiste kasutajatega jagada või seda avaldada. Jagaminetähendab e-posti või posti teel saatmist, edastamist, üleslaadimist või meie teenuste kaudu muul viisil kättesaadavaks tegemist (meile või kellelegi teisele). Teised kasutajad võivad teie sisu mitmel viisil kasutada, kopeerida, muuta või edasi jagada. Palun mõelge hoolikalt, mida te otsustate jagada või avaldada, kuna te vastutate täielikult sisu eest, mida te jagate.
(b) Juurdepääsu tase. Me ei jälgi ega kontrolli, mida teised teie sisuga teevad. Teie vastutate oma sisule kehtestatavate piirangute eest ning asjakohase juurdepääsutaseme rakendamise eest oma sisule. Kui te ei määra oma sisule vajalikku juurdepääsutaset, võib süsteem kehtestada vaikesättena kõige lihtsamat juurdepääsu lubavad seaded. Teie peate tegema teistele kasutajatele teatavaks, kuidas teie sisu võib jagada, ja kohandama oma sisule juurdepääsemise või selle jagamise seadeid.
(c) Kommenteerimine.Teenused võivad teile lubada sisu kommenteerimist. Kommentaarid ei ole anonüümsed ja teised kasutajad saavad neid vaadata. Teie kommentaare võite kustutada teie ise, teised kasutajad või meie.
3.5 Litsentsi lõpetamine. Te võite selle sisulitsentsi igal ajal tühistada ja lõpetada meie õigused, eemaldades oma sisu teenusest. Mõned teie sisu koopiad võivad aga säilida meie korraliste varundamiste osana.
3.6 Tagasiside. Teil ei ole kohustust andma meile ideid, tegema ettepanekuid või andma soovitusi ( tagasiside). Kui te aga annate meile tagasisidet, annate meile mittevälistava, ülemaailmse, tasuta, all-litsentsitava ja edastatava litsentsi tagasiside tegemiseks, kasutamiseks, müümiseks, andmiseks, müügiks pakkumiseks, importimiseks, reprodutseerimiseks, avalikuks näitamiseks, jagamiseks, muutmiseks ja avalikuks esitamiseks.
3.7 Teie sisu müümine. Me võime lubada teil oma sisu meie teenuste kaudu teistele kasutajatele litsentsida. Võimalusel võite otsustada litsentsida oma sisu meie kaudu, eraldi lepinguga, või otse teistele kasutajatele teie ja ostja vahelise lepinguga.
4. Kontoteave.
Te vastutate kogu tegevuse eest, mis toimub teie konto kaudu. Kui teile saab teatavaks oma konto volitamata kasutamine, teavitage palun viivitamata kliendituge. Te ei või (a) jagada oma kontoteavet (välja arvatud volitatud kontohalduriga) ega (b) kasutada teise isiku kontot. Teie kontohaldur võib kasutada teie kontoteavet teenuste teiepoolse kasutamise ja neile juurdepääsemise haldamiseks.
5. Kasutajaeetika.
5.1 Vastutustundlik kasutamine.Adobe'i kogukondadesse kuulub sageli kasutajaid, kes eeldavad teatud määral viisakust ja professionaalsust. Te peate teenuseid kasutama vastutustundlikult.
5.2 Väärkasutamine Te ei tohi väärkasutada teenuseid, tarkvara ega sisu, mida me teile teenuste osana pakume. Näiteks ei tohi te:
(a) teenuseid, tarkvara ega sisu kopeerida, muuta, majutada, voogedastada, all-litsentsida ega edasi müüa;
(b) võimaldada või lubada teistel teenust, tarkvara või sisu teie kontoteabe abil kasutada;
(c) kasutada teenuses sisalduvat sisu või tarkvara andmebaasi loomiseks;
(d) pääseda juurde või üritada pääseda teenustele juurde muul viisil kui meie pakutud või volitatud liidese kaudu;
(e) hoida kõrvale juurdepääsu- või kasutuspiirangutest, mis on kehtestatud teenuste teatud kasutuste takistamiseks;
(f) jagada sisu või osaleda tegevuses, mis rikub kellegi teise intellektuaalomandi õigusi ( intellektuaalomandi õigusedhõlmavad autoriõigust, moraalset õigust, kaubamärgiõigust, pakendiõigust, ärisaladuse õigust, ebaausa konkurentsi õigust, andmekaitseõigust, avalikustamisõigust ja muid omandiõigusi);
(g) üles laadida või jagada sisu, mis on ebaseaduslik, kahjulik, ähvardav, teotav, ülekohtune, laimav, halvustav, vulgaarne, ebasünnis, nilbe, ropp, teiste privaatsust häiriv või vihkamist õhutav;
(h) kehastada teist füüsilist isikut või juriidilist isikut või valelikult väljendada või muul viisil moonutada oma suhet mõne isiku või üksusega;
(i) üritada blokeerida, rikkuda või hävitada teenuseid, tarkvara või riistvara;
(j) häirida, segada või takistada teistel kasutajatel teenuste kasutamist (nagu teiste jälitamine, hirmutamine või ahistamine, teiste õhutamine vägivallale või vähemuste kahjustamine);
(k) osaleda kettkirjades, rämpspostis, püramiidskeemides, spämmimises või muudes soovimatutes sõnumites;
(l) paigutada teenuste alla kuuluvatele toodetele või teenustele reklaami ilma meie kirjaliku nõusolekuta;
(m) kasutada teenustega seoses andmekaevandamist ja muid sarnaseid andmete kogumise ja eraldamise meetodeid; või
(n) rikkuda kohalduvat õigust.
6. Tasud ja maksmine.
6.1 Maksud ja kolmandate isikute tasud. Olete kohustatud maksma kõik kohalduvad maksud ja kohalduvad kolmandate isikute tasud (näiteks telefonitasud, mobiilsideoperaatori tasud, internetiteenuse pakkuja tasud, andmesidetasud, krediitkaarditasud, valuuta konverteerimise tasud, välisülekande tasud) Meie ei vastuta nende tasude eest. Tasusid puudutavates küsimustes pöörduge oma finantsasutuse poole. Me võime võtta meetmeid nende tasude sissenõudmiseks, mida te meile võlgnete. Seonduvate sissenõudmiskulude eest vastutate teie. Kui asuta muus riigis, mis ei ole selle Adobe'i üksuse riik, kellega te arveldate (nt Adobe Systems Incorporated Põhja-Ameerika klientidele ja Adobe Systems Software Ireland Limited kõigi teiste riikide klientidele), tehakse teie maksed välisriigi juriidilisele isikule.
6.2 Krediitkaardiinfo. Kui te ei teavita meid oma makseviisi uuendustest, võime teie teenuse katkemise vältimiseks osaleda teie krediitkaardipakkuja toetatavates programmides, et püüda teie makseteavet uuendada, ja teie annate meile loa jätkuvalt arveldada teie kontoga meie saadud uuendatud teabe abil.
7. Teie garantii ja hüvitamiskohustus.
7.1Garantii.Oma sisu üleslaadimisel teenustesse kinnitate, et teil on: (a) oma sisu kasutamiseks ja jagamiseks kõik vajalikud litsentsid ja load ning (b) õigused, mis on vajalikud nende tingimuste kohase litsentsi andmiseks.
7.2 Hüvitamine. Te hüvitate meile ja meie sidusettevõtetele, filiaalidele, ametiisikutele, esindajatele, töötajatele, partneritele ning litsentsiandjatele kaebused, nõuded, kahjumi või kahju, sealhulgas mõistlikud advokaaditasud, mis tulenevad teie sisust, teiepoolsest teenuste või tarkvara kasutamisest või käesolevate tingimuste teiepoolsest rikkumisest, või mis on sellega seotud.
8. Garantiidest loobumine.
8.1 Kui lisatingimustes ei ole teisiti öeldud, pakutakse teenuseid ja tarkvara olemasoleval kujul. Seadusega lubatud suurimas ulatuses loobume kõigist otsestest või kaudsetest garantiidest, sealhulgas rikkumise puudumise, kaubanduslikkuse ja konkreetseks otstarbeks sobivusega seotud kaudsetest garantiidest. Me ei võta endale mingeid kohustusi seoses teenustes oleva sisuga. Peale selle ei anna me garantiid, et (a) teenused ja tarkvara vastavad teie nõudmistele või on pidevalt saadaval, katkestusteta, õigeaegsed, turvalised või veavabad; (b) teenuste või tarkvara kasutamisel saadavad tulemused on toimivad, täpsed või usaldusväärsed; (c) teenuste või tarkvara kvaliteet vastab teie ootustele või (d) teenustes või tarkvaras esinevad vead või puudused parandatakse.
8.2 Lisaks loobume vastutusest kohtuasjades, mis tulenevad teenuste või tarkvara teiepoolsest kasutamisest. Te võite teenuseid kasutada ja neile juurde pääseda omal äranägemisel ja riisikol ning te vastutate ainuisikuliselt oma arvutisüsteemi kahjustuste või andmete kadumise eest, mis tulenevad teenuse või tarkvara kasutamisest või sellele juurdepääsemisest.
9. Vastutuse piiramine.
9.1 Kui lisatingimustes ei ole teisiti öeldud, ei vastuta me teie ega kellegi teise ees alljärgneva kahju korral: (a) kasutusvõimaluse, andmete, maine või kasumi kaotamine; ning (b) otsene, kaudne või muu kahju (isegi kui meid on sellise kahju võimalikkusest teavitatud), sealhulgas kahju, mis (x) tuleneb kasutusvõimaluse, andmete, kasumi või muu väärtuse kaotusest sõltumata sellest, kas see oli prognoositav, (y) põhineb ükskõik millisel vastutusteoorial, sh lepingu või garantii rikkumine, hooletus või muu väärtegu, või (z) tuleneb muudest nõuetest seoses teenuste või tarkvara teiepoolse kasutamisega. Tingimuste ükski säte ei piira ega välista meie vastutust raske hooletuse, meie (või meie töötajate) tahtliku väärkäitumise või surmajuhtumi või kehavigastuse korral.
9.2 Meie koguvastutus kõigis küsimustes, mis tuleneb või on seotud nende tingimustega, piirdub 100 USA dollariga või summaga, mille olete teenuste või tarkvara kasutamise eest vastutuse kaasa toonud sündmusele eelneva maksnud kolme kuu jooksul, sõltuvalt sellest, kumb summa on suurem. Seda piirangut kohaldatakse isegi juhul, kui meid on teavitatud seda summat ületavast vastutusest, ja sõltumata sellest, kas piiratud õiguskaitsevahendi põhieesmärk täitub.
9.3 Jaotises 9 toodud piirangud ja välistused kohalduvad maksimaalses õigusaktidega lubatud ulatuses.
10. Lõpetamine.
10.1 Lepingu lõpetamine teie algatusel. Te võite lõpetada teenuse kasutamise igal ajal. Konto kustutamine ei vabasta teid kohustusest maksta tasumisele kuuluvad teenustasud.
10.2 Lepingu lõpetamine meie algatusel. Kui meie lõpetame käesolevad tingimused mõnel mittemõjuval põhjusel, teeme mõistlikke jõupingutusi, et teavitada teid lõpetamisest vähemalt 30 päeva varem e-posti aadressil, mille olete meile andnud, koos juhistega teie sisu kättesaamiseks. Kui lisatingimustes ei ole öeldud teisiti, võime teenuste või tarkvara teiepoolse kasutamise õiguse igal ajal lõpetada, kui:
(a) te olete rikkunud mõnda tingimuste sätet (või olete käitunud viisil, mis selgelt näitab teie tahtmatust või suutmatust tingimusi järgida);
(b) te ei maksa õigel ajal tarkvara või teenuste eest tasusid, kui need on kohaldatavad;
(c) meil on selleks seadusega sätestatud kohustus (näiteks juhul kui teenuste või tarkvara pakkumine teile on ebaseaduslik või muutub ebaseaduslikuks);
(d) otsustame teenuste või tarkvara pakkumise täielikult või osaliselt lõpetada (nt kui teenuse pakkumine teie piirkonnas pole seadusemuudatuse tõttu meie jaoks enam otstarbekas); või
(e) te pole oma tasuta kontot pikema aja jooksul kasutanud.
10.3 Lepingu lõpetamine grupiadministraatori algatusel. Sellise teenuse nagu „Creative Cloud for team“ grupiadministraatorid võivad igal ajal lõpetada kasutaja juurdepääsu teenusele. Kui teie grupiadministraator lõpetab teie juurdepääsu, siis ei pruugi teil enam olla juurdepääsu sisule, mida teie või grupi teised kasutajad on selle teenuse raames jagatud töökohas jaganud.
10.4 Kehtima jäävad sätted. Käesolevate tingimuste aegumisel või lõpetamisel jäävad kehtima teile antud igavesed litsentsid, teie hüvitamiskohustused, meie garantiist loobumised või vastutuste piiramised ning vaidluste lahendamise sätted, mis on sätestatud käesolevates tingimustes. Teenuste aegumisel või lõpetamisel võib osa tarkvarast või kogu tarkvara lõpetada toimimise eelneva teatamiseta.
11. Kontroll.
11.1 Jälgimine. Me ei vaata läbi kogu üleslaaditud teenuste sisu, kuid võime kasutada olemasolevaid tehnoloogiaid ja protsesse, mille abil sõelume välja kindlat tüüpi ebaseadusliku sisu (nt lapspornograafia) või muu väärsisu või -käitumise (nt tegevus, mis kujutab endast rämpsposti saatmist või andmepüüki, või märksõnu, mis annavad märku täiskasvanutele mõeldud sisu postitamisest väljaspool täiskasvanutele mõeldud ala).
11.2 Avalikustamine. Me võime pääseda juurde teabele teie või teenuste teiepoolse kasutamise kohta või selle teabe avalikustada, a) kui see on nõutav seadusega (näiteks kui me saame kehtiva kohtukutse või läbiotsimisorderi); b) et vastata teie klienditeeninduse saamise soovidele; või c) kui me oma äranägemisel arvame, et see on vajalik meie, meie kasutajate või üldsuse õiguste, vara või isikliku turvalisuse kaitsmiseks.
12. Ekspordiseadused.
Tarkvara, teenuste, sisu ning tarkvara, teenuste ja sisu teiepoolse kasutuse suhtes kohaldatakse USA ja rahvusvahelisi õigusakte, piiranguid ja regulatsioone, millega võidakse reguleerida tarkvara, teenuste ja sisu importi, eksporti ja kasutamist. Te nõustute täitma kõiki õigusakte, piiranguid ja regulatsioone.
13. Vaidluste lahendamine.
13.1 Protsess.Võimalike probleemide või vaidluste korral kohustute kõigepealt püüdma lahendada vaidlust mitteametlikult, võttes meiega ühendust. Kui vaidlust ei lahendata 30 päeva jooksul alates selle algatamisest, peate teie või peab Adobe lahendama käesolevate tingimustega, teenustega või tarkvaraga seotud nõuded lõpliku ja siduva vahekohtu kaudu, välja arvatud juhul, kui teie nõuded kvalifitseeruvad väiksemaks kohtuvaidluseks ja te saate need esitada väiksemate kohtuvaidluste kohtule.
13.2 Eeskirjad. Kui te elate Põhja- või Lõuna-Ameerikas, haldab vahekohut JAMS (Santa Clara maakond, California) vastavalt oma üksikasjalikele vahekohtumenetluse-eeskirjadele. Kui elate Austraalias, Uus-Meremaal, Jaapanis, Hiina maismaaosas, Hong Kongi erihalduspiirkonnas, Macau erihalduspiirkonnas, Taiwanis, Lõuna-Koreas, Indias, Sri Lankas, Bangladeshis, Nepalis või Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) liikmesriigis, haldab vahekohut Singapuris asuv Singapore International Arbitration Centre (SIAC) vastavalt oma vahekohtumenetluse-eeskirjadele, mis loetakse käesolevas jaotises olevate viidete kaudu kasutustingimuste osaks. Muul juhul haldab vahekohut Londonis asuv London Court of International Arbitration (LCIA) vastavalt LCIA vahekohtu eeskirjadele. On ainult üks vahekohus, kelle valite nii teie kui ka Adobe. Vahekohtumenetlus toimub inglise keeles, aga kõik tunnistajad, kelle emakeel ei ole inglise keel, saavad tunnistuse anda oma emakeeles ning see tõlgitakse sünkroontõlkena inglise keelde (tunnistaja kutsunud poole kulul). Vahekohtuniku tehtud otsust võib kasutada ja täitmisele pöörata igas pädeva jurisdiktsiooni kohtus, kelle jurisdiktsiooni alla pooled kuuluvad.
13.3 Kollektiivhagide mittelubamine. Te võite lahendada vaidlusi meiega üksnes individuaalselt ja te ei või hagi esitada hagejana või kollektiivi liikmena kollektiiv-, konsolideeritud või esindushagina.
13.4 Kohtulik keeld. Ilma et see piiraks eespool sätestatu kohaldamist, nõustute, et juhul, kui teie või teised volitamata isikud saavad juurdepääsu teenustele või sisule või kasutavad neid tingimusi rikkudes, on meil õigus taotleda kohtulikku keeldu (või sellega võrdväärset kiiret õiguskaitsevahendit) ükskõik millises jurisdiktsioonis.
14. Litsentsivastavus.
Kui te olete ettevõte, äriühing või organisatsioon, siis me võime mitte sagedamini kui kord 12 kuu jooksul, teatades teile 7 päeva ette, määrata meie töötaja või sõltumatu kolmandast isikust audiitori, kes on kohustatud konfidentsiaalsust säilitades kontrollima (sealhulgas manuaalne kontrollimine, elektrooniline meetod või mõlemad) teie andmeid, süsteeme ja seadmeid, tõendamaks, et teenuste ja tarkvara teiepoolne installimine ja kasutamine vastab meilt saadud kehtivatele litsentsidele. Lisaks annate meile 30 päeva jooksul alates meie nõudmise esitamisest kõik meie nõutavad andmed ja teabe, et saaksime tõendada, kas teenuste ja tarkvara teiepoolne installimine ja kasutamine vastab meilt saadud kehtivatele litsentsidele. Kui tõendamisel selgub, et tarkvara ja teenuste kasutamine ei vasta litsentsidele, ostate viivitamata kõik vajalikud litsentsid, liitumised ning kohaldatava hoolduse ja toe. Kui vähemmakstud tasud ületavad 5% maksmisele kuuluvatest litsentsitasudest, tasute meile ka meiepoolse tõendamise mõistlikud kulud.
15. Muutmine.
Me võime muuta käesolevaid tingimusi või lisatingimusi, mida kohaldatakse teenuse või tarkvara suhtes, et näiteks kajastada seadusemuudatusi või meie teenuste või tarkvara muudatusi. Te peate tingimusi regulaarselt läbi vaatama. Me postitame käesolevate tingimuste muudatuste kohta teate sellele lehele. Lisatingimuste muudatuste kohta postitame teate vastava teenuse või tarkvara juurde. Kui jätkate teenustele või tarkvarale juurdepääsemist või nende kasutamist pärast muudatuste jõustumist, nõustute, et muudetud tingimused on teile siduvad.
16. Muu.
16.1 Ingliskeelne versioon. Käesolevate tingimuste selgitamisel või tõlgendamisel kasutatakse ingliskeelset versiooni.
16.2 Teated Adobe'ile. Teated Adobe'ile võib saata sellele aadressile: Adobe Systems, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, Attention: General Counsel.
16.3 Teated teile. Me võime teid teavitada e-posti teel, posti teel, teenustesse postitamisega või muudel õigusaktides lubatud viisidel.
16.4 Käesolevad tingimused moodustavad kogu teie- ja meievahelise lepingu teenuste ja tarkvara teiepoolse kasutamise kohta ning asendavad kõik eelnevad teie- ja meievahelised teenustega seotud lepingud.
16.5 Te ei või käesolevaid tingimusi ega teiepoolseid käesolevate tingimuste kohaseid õigusi ja kohustusi ei tervikuna ega osaliselt ilma meie kirjaliku nõusolekuta loovutada ega muul viisil üle anda, kõik sellised katsed on tühised. Meie võime omapoolsed käesolevate tingimuste kohased õigused anda üle kolmandale isikule.
16.6 Mittetäidetav säte. Kui konkreetne tingimus ei ole täidetav, ei mõjuta kõnealuse tingimuse mittetäidetavus ühtegi muud tingimust.
16.7 Õigustest mitteloobumine.Kui me ei suuda täita või kasutada mõnda siinsetest tingimustest, ei kujuta see endast selle sätte täitmisest loobumist.
17. DMCA.
Me austame teiste intellektuaalomandiõigusi ning eeldame seda ka oma kasutajatelt. Me reageerime konkreetsetele teadaannetele autoriõiguste rikkumise kohta kooskõlas autorikaitseseadusega Digital Millennium Copyright Act („DMCA“). Adobe'i IP-aadresside kõrvaldamise poliitika ja tavade kohta saate rohkem teada aadressil: http://www.adobe.com/legal/dmca.html.
Adobe Systems Incorporated: 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.
Adobe Systems Software Ireland Limited: 4–6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24
Adobe_General_Terms_of_Use-en_US-20170331_2200