Naposledy aktualizované 1. apríla 2017. V plnom rozsahu nahrádza predchádzajúcu verziu.
 
Týmito podmienkami sa riadi vaše používanie našej webovej stránky alebo služieb, ako sú Creative Cloud (súhrnne „Služby“), a softvéru, ktorý zaradíme ako súčasť Služieb, vrátane akýchkoľvek aplikácií, Obsahových súborov (definované nižšie), skriptov, pokynov a akejkoľvek príslušnej dokumentácie (súhrnne „Softvér“). Používaním týchto Služieb alebo Softvéru vyjadrujete súhlas s týmito zmluvnými podmienkami. Ak ste s nami už uzatvorili inú zmluvu v súvislosti s konkrétnym Softvérom, potom sú podmienky príslušnej zmluvy v sporných bodoch nadradené podmienkam tejto zmluvy. Ako sa bližšie vysvetľuje nižšie v Časti 3, zostávajú vám zachované všetky práva a vlastníctvo vášho obsahu, ktorý sprístupníte cez Služby.
 
1. Účel tejto zmluvy.
 
1.1 Voľba zákonov. Ak ste obyvateľom Severnej Ameriky, ste vo vzťahu so spoločnosťou Adobe Systems Incorporated, spoločnosťou so sídlom v Spojených štátoch amerických a služby a softvér sa riadia podľa zákonov štátu Kalifornia v USA. Ak nie ste obyvateľom Severnej Ameriky, ste vo vzťahu so spoločnosťou Adobe Systems Software Ireland Limited a služby a softvér sa riadia podľa zákonov Írska.Pre zákazníkov v Austrálii spoločnosť Adobe Systems Software Ireland Limited pôsobí ako splnomocnenec spoločnosti Adobe Systems Pty Ltd. a uzatvára túto zmluvu ako prostriedku pre spoločnosť Adobe Systems Pty Ltd. Môžete mať ďalšie práva na základe daných zákonov. Neusilujeme sa o obmedzovanie týchto práv tam, kde je to zakázané zákonom.
 
1.2 Spôsobilosť. Služby môžete používať len vtedy, ak máte viac ako 13 rokov.
 
1.3 Ochrana osobných údajov. Zásady ochrany osobných údajov na http://www.adobe.com/go/privacy_sk sa vzťahujú na všetky osobné údaje, ktoré nám poskytujete. Používaním Služieb alebo Softvéru vyjadrujete svoj súhlas so Zásadami ochrany osobných údajov.
 
1.4 Údaje o používaní aplikácií na pracovnej ploche.Máte možnosť zdieľať informácie so spoločnosťou Adobe o tom, ako používa aplikácie na vašej pracovnej ploche. Táto možnosť je štandardne zapnutá. Tieto informácie sa týkajú vášho účtu Adobe a umožňujú nám poskytovať vám osobnejšiu skúsenosť a tiež nám pomáhajú zlepšovať kvalitu produktov a ich funkcií. Vaše preferencie môžete kedykoľvek zmeniť na stránke spravovania účtu Adobe. Viac informácií o údajoch o používaní aplikácií na pracovnej ploche nájdete na http://www.adobe.com/go/app_usage_FAQ_sk
 
1.5 Dostupnosť. Stránky popisujúce Služby sú dostupné celosvetovo, ale to neznamená, že všetky Služby alebo funkcie služieb sú dostupné vo vašej krajine, alebo že obsah generovaný používateľmi dostupný cez Služby, je vo vašej krajine legálny. K určitým Službám (alebo k určitým funkciám služieb alebo obsahu) v určitých krajinách môžeme prístup zablokovať. Je vašou zodpovednosťou sa uistiť, že vaše používanie Služieb je legálne v oblasti, kde ich používate. Služby nie sú dostupné vo všetkých jazykoch.
 
1.6 Ďalšie zmluvné podmienky. Niektoré Služby alebo Softvér sú tiež predmetom ďalších zmluvných podmienok uvedených nižšie („Ďalšie zmluvné podmienky“). Akýkoľvek obsah, ktorý vám poskytneme (napr. softvér, SDK, vzorky atď.) podlieha licencii, nepredávame vám ho a môžu sa naň vzťahovať Ďalšie zmluvné podmienky. Z času na čas sa môžu pridať nové Ďalšie zmluvné podmienky.
 
 • Acrobat.com (http://www.adobe.com/go/acrobatcom_terms_sk)
 • Adobe Creative SDK (http://www.adobe.com/go/creative_sdk_terms_sk)
 • Adobe Stock (http://www.adobe.com/go/stockterms_sk)
 • Adobe Stock Contributor (http://www.adobe.com/go/contributorterms)
 • Behance (http://www.adobe.com/go/BehanceTOU_sk)
 • Business Catalyst (http://www.adobe.com/go/businesscatalyst_terms_sk)
 • CC 2013 Software (http://www.adobe.com/go/CCEULA_sk)
 • CS6 Software (http://www.adobe.com/go/CS6EULA_sk)
 • Demo Assets (http://www.adobe.com/go/demoassets_sk)
 • Document Cloud (vrátane riešenia Sign) (http://www.adobe.com/go/documentcloudterms_sk)
 • Fuse (http://www.adobe.com/go/fuseterms_sk)
 • Project 1324 (http://www.adobe.com/go/project1324_terms)
 • PhoneGap Build (http://www.adobe.com/go/phonegap_terms_sk)
 • Softvér zahrnutý ako súčasť služieb (http://www.adobe.com/go/softwareterms_sk)
 • Typekit (http://www.adobe.com/go/typekit_terms_sk)

 

1.7 Poradie podľa dôležitosti. Ak existuje rozpor medzi podmienkami v tejto Zmluve a Ďalšími zmluvnými podmienkami, potom sú vo vzťahu k tejto Službe alebo softvéru nadradené Ďalšie zmluvné podmienky.
1.8 Modifikácia. Služby a Softvér (vrátane ich ľubovoľných častí alebo funkcií) môžeme kedykoľvek modifikovať, aktualizovať, alebo prestať produkovať bez záväzkov voči vám alebo komukoľvek inému. Avšak pred uskutočnením zmeny vyvinieme primerané úsilie, aby sme vás informovali. Rovnako vám poskytneme primeraný čas na prevzatie vášho obsahu. Ak Službu v celom jej rozsahu prestaneme produkovať, potom vám poskytneme náhradu úmerne k nevyužitým poplatkom za tú Službu, ktorú ste si predplatili.
2. Využívanie Služby.
2.1 Licencia. Ak dodržíte tieto zmluvné podmienky a zákon, môžete k Službám pristupovať a využívať ich.
2.2 Duševné vlastníctvo Adobe.Zostávame (my a naši poskytovatelia licencie) jedinými vlastníkmi všetkých práv, nárokov a záujmov v spojitosti so Službami a Softvérom. Vyhradzujeme si všetky práva, ktoré nevyplývajú z týchto zmluvných podmienok.
2.3 Uschovávanie.Keď Služby poskytujú úložný priestor, odporúčame vám, aby ste si pravidelne zálohovali svoj obsah. Pre váš obsah môžeme vytvoriť primerané technické obmedzenia, napr. obmedziť veľkosť súboru, úložný priestor, kapacitu na spracovanie a iné technické obmedzenia. Poskytovanie Služieb môžeme pozastaviť, pokiaľ nebudete v obmedzení úložného priestoru priradeného k vášmu účtu.
2.4 Obsah generovanými používateľmi. Môžeme byť hostiteľmi obsahu generovaného používateľmi od našich používateľov. Ak pristupujete k našim Službám, možno sa stretnete s obsahom, ktorý sa vám zdá urážlivý alebo znepokojujúci. Vaším jediným riešením je jednoducho prestať obsah sledovať. Ak je to možné, môžete tiež kliknúť na tlačidlo „Nahlásiť“, aby ste nám mohli nahlásiť obsah.
2.5 Obsahové súbory. „Obsahové súbory“sú vzorové súbory poskytované spoločnosťou Adobe ako obrázky alebo zvuky v galérii. Ak v dokumentácii alebo konkrétnej licencii spojenej s Obsahovými súbormi nie je uvedené inak, môžete používať, zobrazovať, modifikovať, reprodukovať a distribuovať akékoľvek Obsahové súbory. Nesmiete však distribuovať Obsahové súbory samostatne (t. j. za okolností, v ktorých Obsahové súbory tvoria primárnu hodnotu distribuovaného produktu) a nemôžete uplatňovať práva vyplývajúce z ochranných známok k Obsahovým súborom alebo k dielam odvodených z Obsahových súborov.
2.6 Iné typy licencií.
(a) Verzia NFR. Môžeme označiť Softvér alebo Služby ako „skúšobné“, „na hodnotenie“, „nie na opätovný predaj“ alebo iným podobným označením ( „Verzia NFR“). Verziu NFR si môžete nainštalovať a používať ju iba počas tohto obdobia a iba na účely, ktoré sme uviedli pri ponuke Verzie NFR. Materiály, ktoré vyprodukujete pomocou Verzie NFR, nesmiete používať na iné ako neziskové účely.
(b) Verzia pred vydaním. Môžeme označiť Softvér alebo Služby, alebo funkciu Softvéru alebo Služieb, a verziu pred vydaním alebo beta verziu („Verzia pred vydaním“). Verzia pred vydaním nepredstavuje finálny produkt a môže obsahovať chyby, ktoré môžu spôsobiť systémovú alebo inú chybu a stratu dát. Môžeme sa rozhodnúť komerčne neuvoľniť Verziu pred vydaním. Musíte urýchlene prestať používať Verziu pred vydaním a zničiť všetky kópie Verzie pred vydaním, ak vás o to požiadame, alebo ak vydáme komerčnú verziu Verzie pred vydaním. Akákoľvek samostatná zmluva, do ktorej s vami vstúpime a ktorá nahrádza zmluvu z Verzie pred vydaním, je nadradená podmienkam zmluvy Verzie pred vydaním, ktoré sme uviedli v tejto časti.
(c) Vzdelávacia verzia. Ak označíme Softvér alebo Služby ako na používanie vzdelávacími pracovníkmi („Vzdelávacia verzia“), potom môžete používať Vzdelávaciu verziu len vtedy, ak spĺňate požiadavky na spôsobilosť uvedená na http://www.adobe.com/go/edu_purchasing. Vzdelávaciu verziu môžete nainštalovať a používať iba v krajine, kde ste kvalifikovaný ako vzdelávací pracovník. Ak žijete v Európskej hospodárskej oblasti, potom slovo „krajina“ v predchádzajúcej vete znamená Európsku hospodársku oblasť.
3. Váš obsah.
3.1 Vlastníctvo. Všetky práva a vlastníctvo vášho obsahu vám zostáva. Nerobíme si žiadny právny nárok na vlastníctvo vášho obsahu.
3.2 Licencie vzťahujúce sa na váš obsah, aby sa mohli prevádzkovať Služby.Na váš obsah od vás vyžadujeme určité licencie, aby sme mohli prevádzkovať a spúšťať Služby. Keď odovzdáte nejaký obsah do Služieb, zaručujete nám nevýhradnú, celosvetovú, bezpoplatkovú, sublicenčnú a prenosnú licenciu na používanie, reprodukovanie, verejné vystavenie, distribúciu, modifikáciu (napr. kvôli lepšiemu predvedeniu vášho obsahu), verejnú prezentáciu a preklad obsahu podľa potreby v reakcii na akcie používateľov (napr. keď zvolíte súkromné uloženie alebo zdieľanie vášho obsahu s inými). Táto licencia slúži iba na účely prevádzky alebo zlepšovania Služieb.
3.3 Náš prístup. Budeme pristupovať k vášmu obsahu, prezerať alebo počúvať ho len obmedzenými spôsobom. Napríklad za účelom vykonávania Služieb možno budeme musieť získať prístup, prezerať alebo počúvať váš obsah, aby (a) sme mohli reagovať na žiadosti o podporu; (b) sme mohli zisťovať, zabraňovať alebo iným spôsobom riešiť podvody, bezpečnosť, porušovanie zákonov alebo technické problémy; a (c) sme mohli vynucovať uplatňovanie týchto podmienok. Naše automatizované systémy môžu analyzovať váš obsah za pomoci takých technických prostriedkov, akým je strojové učenie. Táto analýza sa môže uskutočniť, keď sa obsah odosiela, prijíma alebo keď sa uschováva. Na základe tejto analýzy dokážeme zlepšiť naše Služby. Viac informácií o strojovom učení, ktoré používame, nájdete na http://www.adobe.com/go/machine_learning.
3.4 Zdieľanie vášho obsahu.
(a) Zdieľanie. Niektoré Služby môžu poskytovať funkcie, ktoré vám umožnia Zdieľanie vášho obsahu s inými používateľmi, alebo na jeho zverejnenie. „Zdieľať“ znamená posielať e-mailom, posielať poštou, prenášať, odovzdávať alebo iným spôsobom sprístupňovať (nám alebo iným používateľom) prostredníctvom vášho používania Služieb. Iní používatelia môžu používať, kopírovať, modifikovať alebo opätovne zdieľať váš obsah mnohými spôsobmi. Dôsledne zvážte, čo budete Zdieľať alebo zverejňovať, pretože ste v plnej miere zodpovedný za obsah, ktorý Zdieľate.
(b) Úroveň prístupu. Nemonitorujeme ani nemáme kontrolu nad tým, čo iní robia s vaším obsahom. Ste zodpovedný za určenie hraníc, ktoré sa vzťahujú na váš obsah a za aplikovanie príslušnej úrovne prístupu k vášmu obsahu. Ak nezvolíte úroveň prístupu vo vzťahu k vášmu obsahu, systém môže štandardne nastaviť najtolerantnejšie nastavenie. Je vašou zodpovednosťou dať iným používateľom vedieť, ako môže byť váš obsah zdieľaný a prispôsobiť nastavenia vo vzťahu k prístupu alebo k zdieľaniu vášho obsahu.
(c) Komentáre.Služby vás môžu oprávniť komentovať obsah. Komentáre nie sú anonymné a iní používatelia ich môžu prezerať. Vaše komentáre môžete zmazať vy, iní používatelia alebo my.
3.5 Ukončenie licencie. Túto licenciu na váš obsah môžete zrušiť a kedykoľvek ukončiť naše práva odstránením vášho obsahu zo Služby. Avšak niektoré kópie vášho obsahu môžu byť uchované ako súčasť našich rutinných záloh.
3.6 Spätná väzba. Nemáte žiadnu povinnosť poskytovať nám vaše nápady, podnety alebo návrhy ( „Spätná väzba“). Avšak ak nám poskytnete Spätnú väzbu, potom nám poskytujete nevýhradnú, celosvetovú, bezpoplatkovú licenciu, ktorá je sublicenčná a prenosná na tvorbu, použitie, predaj, vytvorenie, ponuku na predaj, import, reprodukciu, verejné vystavenie, distribúciu, modifikáciu a verejnú prezentáciu Spätnej väzby.
3.7 Predaj vášho obsahu. Môžeme vám dovoliť cez naše Služby udeliť oprávnenie na váš obsah iným používateľom. Ak je táto možnosť dostupná, môžete si zvoliť udelenie licencie na váš obsah prostredníctvom nás na základe osobitnej zmluvy, alebo priamo iným používateľom na základe zmluvy medzi vami a kupujúcim.
4. Informácie účtu.
Ste zodpovedný za každú aktivitu, ktorá prebehne cez váš účet. Ihneď upozornite Zákaznícku podporu, ak zistíte neoprávnené použitie vášho účtu. Nesmiete (a) Zdieľať informácie o vašom účte (iba s oprávneným správcom účtu) alebo (b) používať účet inej osoby. Správca vášho účtu môže používať informácie o vašom účte na to, aby riadil vaše používanie a prístup k Službám.
5. Správanie používateľa.
5.1 Zodpovedné správanie.Komunity spoločnosti Adobe sa často skladajú z používateľov, ktorí očakávajú určitý stupeň slušnosti a profesionality. Služby musíte využívať zodpovedne.
5.2 Zneužívanie. Služby, Softvér ani obsah, ktorý vám poskytujeme ako súčasť Služieb, nesmiete zneužívať. Napr. nesmiete:
(a) kopírovať, modifikovať, hostovať, streamovať, vytvárať sublicencie ani opätovne predávať Služby, Softvér alebo obsah;
(b) umožniť ani dovoliť iným používanie Služby, Softvéru alebo obsahu pomocou informácií o vašom účte;
(c) používať obsah alebo Softvér, ktorý je súčasťou Služieb na vytvorenie akéhokoľvek typu databázy;
(d) pristupovať alebo sa pokúšať o prístup k Službám akýmkoľvek iným spôsobom než cez rozhranie, ktoré sme poskytli alebo schválili;
(e) obchádzať akýkoľvek prístup alebo používať nastavené obmedzenia na zamedzenie určitého používania Služieb;
(f) zdieľať obsah alebo sa správať takým spôsobom, ktorý porušuje Práva duševného vlastníctva nejakej osoby („Práva duševného vlastníctva“ zahŕňajú kopírovanie, morálne práva, obchodné značky, obchodné úpravy, patenty, obchodné tajomstvá, nečestnú konkurenciu, právo na súkromie, právo na publicitu a akékoľvek ďalšie vlastnícke práva.);
(g) odovzdávať alebo zdieľať akýkoľvek obsah, ktorý je nezákonný, škodlivý, výhražný, zneužívajúci, protiprávny, urážlivý, hanlivý, vulgárny, je oplzlý, nečestný, útočí na súkromie niekoho iného, alebo je nenávistný.
(h) vydávať sa za nejakú inú osobu alebo entitu, falošne vyhlasovať či inak nesprávne interpretovať svoju príslušnosť k osobe alebo entite;
(i) pokúšať sa o zablokovanie, poškodenie alebo zničenie Služieb, softvéru alebo hardvéru;
(j) rozrušovať, ničiť, narušovať alebo znemožňovať iným používateľom používať Služby (napr. sledovaním, zastrašovaním alebo obťažovaním iných, navádzaním iných na páchanie násilia alebo poškodzovaním menšín akýmkoľvek spôsobom),
(k) zúčastňovať sa reťazových listov, pyramídových schém, rozosielania spamu, alebo iných nevyžiadaných správ;
(l) umiestňovať reklamy na akékoľvek produkty alebo služby do Služieb, okrem tých, pre ktoré máte náš predchádzajúci písomný súhlas;
(m) aplikovať akúkoľvek hĺbkovú analýzu dát alebo podobný zber údajov a metód extrakcie v súvislosti so Službami; alebo
(n) porušovať príslušné zákony.
6. Poplatky a platby.
6.1 Dane a Poplatky tretích strán. Musíte platiť akékoľvek príslušné poplatky a akékoľvek príslušné poplatky tretích strán (vrátane napr. poplatkov za telefón, poplatky mobilných operátorov, poplatky ISP, poplatky za dátové programy, poplatky za kreditné karty, devízové poplatky, poplatky za zahraničné transkacie). Za tieto poplatky nie sme zodpovední. Kontaktujte vašu finančnú inštitúciu, ak máte otázky týkajúce sa poplatkov. Môžeme podniknúť kroky na výber poplatkov, ktoré ste nám dlžný. Ste zodpovedný za všetky príslušné výbery poplatkov a nákladov. Ak sa nachádzate v inej krajine, ako je príslušná entita Adobe, s ktorou uskutočňujete transakciu (t. j. Adobe Systems Incorporated pre zákazníkov zo severnej Ameriky a Adobe Systems Software Ireland Limited pre zákazníkov zo všetkých ostatných krajín), vaše platby sa uskutočnia pre zahraničnú entitu.
6.2 Informácie o kreditnej karte. Ak nás neupozorníte na zmeny vášho spôsobu platby, môžeme sa kvôli tomu, aby sme predišli prerušeniu vašej služby, zúčastniť programov podporovaných poskytovateľov vašej platobnej karty, aby sme aktualizovali vaše platobné informácie a vy nás oprávňujete účtovať vám za služby na základe získaných aktualizovaných informácií.
7. Vaša záruka a povinnosti odškodnenia.
7.1Záruka.Odovzdaním vášho obsahu do Služieb súhlasíte s tým, že máte: (a) všetky potrebné licencie a povolenia na používanie a Zdieľanie vášho obsahu a (b) práva potrebné pre udelenie licencií v týchtom podmienkach.
7.2 Odškodnenie. Odškodníte nás a naše pobočky, sesterské spoločnosti, úradníkov, agentov, zamestnancov, partnerov a poskytovateľov licencií ohľadom všetkých nárokov, požiadaviek, strát alebo škôd, vrátane primeraných poplatkov na právnikov, ktoré vzniknú kvôli vášmu obsahu, kvôli vášmu používaniu Služieb alebo Softvéru, alebo porušeniu týchto zmluvných podmienok.
8. Zrieknutie sa záruk.
8.1 Ak to nie je uvedené v Ďalších zmluvných podmienkach, Služby a Softvér sa poskytujú „TAK, AKO SÚ“. V maximálnom rozsahu povolenom zákonom sa zriekame všetkých záruk výslovne uvedených alebo vyplývajúcich, vrátane záruk vyplývajúcich z nenarušenia osobných práv, predajnosti a vhodnosti pre konkrétny účel. Ohľadom obsahu v Službách nemáme žiadne záväzky. Ďalej sa zriekame všetkých záruk, že (a) Služby alebo Softvér budú spĺňať vaše požiadavky, alebo budú stále dostupné, bez prerušení, aktuálne, bezpečné alebo bezchybné; (b) výsledky, ktoré sa dosiahnu vďaka používaniu Služieb alebo Softvéru, budú efektívne, presné alebo spoľahlivé; (c) kvalita Služieb alebo Softvéru bude spĺňať vaše očakávania; alebo že (d) chyby a nedostatky v Službách alebo Softvéri budú odstránené.
8.2 Osobitne sa zriekame akejkoľvek zodpovednosti za úkony vyplývajúce z vášho používania Služieb alebo Softvéru. Služby alebo Softvér môžete používať a pristupovať k nim na vlastné uváženie a riziko a iba vy ste zodpovedný za akékoľvek poškodenie vášho počítačového systému alebo stratu údajov, ku ktorým došlo v dôsledku používania a prístupu k akýmkoľvek Službám alebo k Softvéru.
9. Obmedzenie zodpovednosti.
9.1 Ak to nie je uvedené v Ďalších zmluvných podmienkach, nenesieme zodpovednosť voči vám ani nikomu inému za: (a) akúkoľvek stratu, údaje, dobré meno alebo zisk, či už predvídateľné alebo nie; a (b) akékoľvek špecifické, náhodné, nepriame, následné alebo represívne škody akejkoľvek povahy (aj keď sme boli upozornení na možnosť vzniku týchto škôd), vrátane tých, (x) ktoré vyplývajú zo straty používania, údajov alebo zisku, či už predvídateľných alebo nie, (y) na základe akejkoľvek teórie zodpovednosti, vrátane porušenia zmluvy alebo záruky, nedbanlivosti alebo iného protiprávneho konania, alebo (z) vyplývajúce z akejkoľvek inej pohľadávky vzniknutej počas alebo v súvislosti s vaším používaním alebo prístupom k Službám alebo Softvéru. Nič v týchto zmluvných podmienkach neobmedzuje ani nevylučuje našu zodpovednosť za hrubú nedbalosť, za naše úmyselné pochybenie (alebo našich zamestnancov), alebo za smrť alebo zranenie osôb.
9.2 Naša celková zodpovednosť v akejkoľvek záležitosti vyplývajúcej alebo súvisiacej s týmito podmienkami je obmedzená na 100 USD alebo celkovú sumu, ktorú ste zaplatili za prístup k Službe alebo Softvéru počas trojmesačného obdobia pred udalosťou, ktorá viedla k zodpovednosti, podľa toho, ktorá suma je vyššia. Toto obmedzenie bude platiť aj vtedy, ak sme boli upozornení na možnosť zodpovednosti, ktorá presahuje túto sumu a bez ohľadu na akúkoľvek chybu.
9.3 Obmedzenia a výnimky v tejto Časti 9 sa vzťahujú na maximálny rozsah povolený zákonom.
10. Vypovedanie.
10.1 Vypovedanie z vašej strany. Služby môžete prestať používať kedykoľvek. Ukončenie vášho účtu vás nezbavuje povinnosti zaplatiť akékoľvek nezaplatené poplatky.
10.2 Vypovedanie z našej strany. Ak ukončíme tieto zmluvné podmienky z iných dôvodov než kvôli sporu, potom vyvinieme primerané úsilie, aby sme vás na to upozornili aspoň 30 dní pred ukončením prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú nám poskytnete spolu s inštrukciami ako získať späť váš obsah. Ak to nie je uvedené v Ďalších obchodných podmienkach, môžeme kedykoľvek ukončiť vaše právo na používanie a prístup k Službám alebo Softvéru, ak:
(a) porušíte akékoľvek ustanovenie týchto podmienok (alebo konáte spôsobom, ktorý jasne naznačuje, že nemáte v úmysle alebo nie ste spôsobilý konať v súlade s týmito podmienkami);
(b) nezaplatíte včas poplatky za Softvér alebo Služby, ak nejaké vznikli;
(c) ak sme povinní to urobiť zo zákona (napr. v prípade poskytovanie Služieb alebo Softvéru vám je alebo sa stane protizákonným);
(d) rozhodneme sa prerušiť poskytovanie Služieb alebo Softvéru, úplne alebo čiastočne (napr. ak sa pre nás stane nepraktickým naďalej ponúkať Služby vo vašom regióne v dôsledku zmeny právnych predpisov); alebo
(e) na vašom bezplatnom účte došlo k dlhšej dobe nečinnosti.
10.3 Vypovedanie zo strany Skupinového administrátora. Skupinoví administrátori pre Službu, napr. „Kreatívny cloud pre tím“, môžu kedykoľvek ukončiť prístup používateľa k Službe. Ak váš skupinový administrátor ukončí váš prístup, nemusíte už mať možnosť prístupu k obsahu, ktorý ste vy alebo iní používatelia skupiny zdieľali v zdieľanej pracovnej skupine v rámci danej Služby.
10.4 Pretrvanie. Po vypršaní alebo ukončení týchto zmluvných podmienok pretrvajú akékoľvek neobmedzené zmluvy, ktoré ste poskytli, povinnosti vášho odškodnenia, naše zrieknutie sa záruk alebo obmedzenia zodpovednosti a predpisy vyplývajúce z právnych sporov uvedené v týchto zmluvných podmienkach. Po uplynutí alebo ukončení Služieb sa môžu niektoré alebo všetky časti softvéru stať nefunkčnými, a to bez predchádzajúceho upozornenia.
11. Skúmania.
11.1 Sledovanie. Neprezeráme celý obsah odovzdaný do Služieb, ale môžeme použiť dostupné technológie alebo procesy na sledovanie určitých typov nezákonného obsahu (napr. detskej pornografie), alebo iného urážlivého obsahu alebo správania (napr. schémy aktivít, ktoré indikujú spam alebo phishing, alebo kľúčové slová, ktoré indikujú obsah pre dospelých, ktorý bol zverejnený mimo nástenky pre dospelých).
11.2 Prezradenie. Môžeme pristupovať k informáciám alebo prezradiť informácie o vás alebo vašom používaní Služieb, (a) keď si to vyžaduje zákon (napr. keď dostaneme platné súdne predvolanie alebo povolenie na domovú prehliadku); (b) aby sme mohli odpovedať na vaše žiadosti o zákaznícku servisnú podporu; alebo (c) keď si my, podľa vlastného uváženia, myslíme, že je potrebné chrániť práva, majetok alebo osobnú bezpečnosť nás, našich používateľov alebo verejnosti.
12. Zákony na kontrolu vývozu.
Softvér, Služby, obsah a vaše používanie Softvéru, Služieb a obsahu podliehajú zákonom USA a medzinárodnému právu, obmedzeniam a predpisom, podľa ktorých sa môže riadiť import, export a používanie Softvéru, Služieb a obsahu. Súhlasíte so splnením všetkých zákonov, obmedzení a predpisov.
13. Rozhodnutie sporu.
13.1 Postup.Nech máte akúkoľvek vec alebo spor, súhlasíte s tým, že sa najprv pokúsite spor vyriešiť neformálne a budete nás kontaktovať. Ak sa spor nevyrieši do 30 dní od podania, vy alebo spoločnosť Adobe musíte rozriešiť akékoľvek nároky, ktoré sa vzťahujú k týmto zmluvným podmienkam, Službám alebo Softvéru prostredníctvom konečnej a záväznej arbitráže, okrem prípadu, kedy môžete uplatňovať nároky v súdnom spore pre malé prípady, ak vaše nároky spadajú do jeho pôsobnosti.
13.2 Pravidlá. Ak bývate v Amerike, JAMS priradí arbitráž do okresu Santa Clara County, Kalifornia na základe svojich Súhrnných pravidiel a procedúr pre arbitráž. Ak bývate v Austrálii, na Novom Zélande, v Japonsku, Číne, Hong Kongu S.A.R., Macau S.A.R., Taiwane, Južnej Kórei, Indii, na Srí Lanke, Bangladéši, Nepále, alebo jednom z členských štátov Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN), potom Singapore International Arbitration Center (SIAC) bude spravovať arbitráž v Singapure v rámci Arbitrážnych pravidiel, ktoré sú zahrnuté v tomto oddiele formou odkazu. Inak sa arbitráž bude konať v Londýne na Londýnskom súdnom dvore pre medzinárodnú arbitráž (LCIA) podľa arbitrážnych pravidiel LCIA. Bude tam jeden rozhodcovský sudca, ktorého si vyberiete vy aj spoločnosť Adobe. Arbitráž sa bude konať v anglickom jazyku, ale so svedectvom vo rodnom jazyku, ktorým nie je angličtina, môže predstúpiť akýkoľvek svedok so simultánnym prekladom do angličtiny (na náklady strany, ktorá svedka predvolala). Môže byť vydaný rozsudok o odškodnom a bude vymožiteľný na ktoromkoľvek súde s príslušnou súdnou právomocou, do ktorého súdnej právomoci spadajú zúčastnené strany.
13.3 Žiadne hromadné žaloby. Spory s nami môžete rozhodovať iba s nami individuálne a nesmiete vzniesť nárok ako žalobca ani ako člen triedy v triednej, konsolidovanej alebo reprezentatívnej akcii.
13.4 Súdny príkaz. Napriek vyššie uvedenému v prípade neoprávneného prístupu alebo používania Služieb alebo obsahu vami alebo inými osobami v rozpore s týmito zmluvnými podmienkami súhlasíte, že máme nárok požadovať súdne nápravy (alebo ekvivalentný typ neodkladnej právnej nápravy) v ktorejkoľvek súdnej právomoci.
14. Súlad s licenciami.
Ak ste firma, spoločnosť alebo organizácia, potom môžeme, nie častejšie než každých 12 mesiacov, po 7 dňoch od doručenia oznámenia k vám, určiť náš personál alebo nezávislého audítora tretej strany, ktorý bude povinný zachovať mlčanlivosť, uskutočniť kontrolu (vrátane manuálnej kontroly, elektronickými metódami alebo oboma) vašich záznamov, systémov a zariadení, aby sa presvedčil, že vaša inštalácia a používanie ktoréhokoľvek Softvéru alebo Služieb je v zhode s platnými licenciami od nás. Okrem toho nám do 30 dní od našej požiadavky poskytnete všetky záznamy a informácie, ktoré si vyžiadame, aby sme si overili, že inštalácia a používanie ktoréhokoľvek a všetkých Softvérov a Služieb je v zhode s vašimi platnými licenciami od nás. Ak kontrola odhalí nedostatky v licenciách na Softvér alebo Služby, okamžite si zakúpite ktorékoľvek potrebné licencie, predplatné a ktorúkoľvek aplikovateľnú údržbu a podporu spätne. Ak nedoplatky presiahnu 5 % hodnoty splatných licenčných poplatkov, potom budete tiež zaplatíte naše primerané náklady na vedenie overenia.
15. Úprava.
Tieto zmluvné podmienky alebo akékoľvek ďalšie zmluvné podmienky, ktoré sa vzťahujú na Službu alebo Softvér, môžeme modifikovať, napríklad preto, aby sa v nich odrazili zmeny zákonov alebo zmeny našich Služieb alebo Softvéru. Zmluvné podmienky by ste si mali pravidelne pozerať. Na tejto stránke budeme uvádzať oznámenia o modifikáciách týchto zmlúv. Zmeny ďalších zmluvných podmienok vám oznámime v príslušnej Službe alebo Softvéri. Svojím používaním alebo prístupom k Službám alebo Softvéru po tom, ako vstúpia do platnosti revízie, súhlasíte s vaším viazaním revidovanými zmluvnými podmienkami.
16. Rôzne.
16.1 Anlická verzia. V prípade interpretácie alebo výkladu týchto zmluvných podmienok sa použije ich anglická verzia.
16.2 Oznámenie spoločnosti Adobe. Oznámenia nám môžete posielať na adresu: Adobe Systems, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, Attention: General Counsel.
16.3 Oznámenie pre vás. Môžeme vás upozorniť e-mailom, poštou, upozorneniami v Službách alebo iným právne prijateľným spôsobom.
16.4 Celá zmluva. Tieto zmluvné podmienky tvoria celú zmluvu medzi vami a nami ohľadom vášho používania Služieb a Softvéru a je nadradená akýmkoľvek predchádzajúcim zmluvám medzi vami a nami vo vzťahu k Službám.
16.5 Nepriradenie. Tieto zmluvné podmienky ani svoje práva a povinnosti v rámci týchto zmluvných podmienok nesmiete previesť ani inak preniesť, vcelku alebo sčasti bez nášho písomného súhlasu a každý takýto pokus bude neplatný. My môžeme preniesť naše práva v týchto zmluvných podmienkach na tretiu stranu.
16.6 Oddeliteľnosť. Ak nie je určitý termín vymáhateľný, nevymáhateľnosť daného termínu neovplyvní žiadne iné termíny.
16.7 Zrieknutie.Keď nebudeme schopní vynútiť alebo uskutočniť ktorýkoľvek z týchto termínov, neznamená to zrieknutie sa danej sekcie.
17. DMCA.
Rešpektujeme práva duševného vlastníctva a očakávame to isté aj od svojich používateľov. Odpovieme na jasné upozornenia na porušenie autorského práva v súlade s Digital Millennium Copyright Act („DMCA“). Viac o pravidlách a praktikách IP Takedown spoločnosti Adobe sa môžete dozvedieť tu: http://www.adobe.com/legal/dmca.html.
Adobe Systems Incorporated: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704
Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24
Adobe_General_Terms_of_Use-en_US-20170331_2200